12577.htm

CÍMSZÓ: Kéver óvosz

SZÓCIKK: Kever óvosz (h.). Az ősök sírja. Tágabb értelemben: sírlátogatás. A Midrás szerint már Jeremiás próféta is meglátogatta az ősök sírjait. A sírok látogatása nem csak a kegyelet ténye, hanem vallásos aktus is, azzal a céllal, hogy előmozdítsa az elhunytak lelki üdvösségét. A zsidóság sohasem azonosította magát azzal a nemzsidó felfogással, amely a hetedíziglen bosszuló Istennel rémíti a köztudatot. Éppen ellenkezően a zsidóság szemében mindig is az Él rachum vechanun, Isten könyörülő és irgalmas és nemhogy az utódokat büntetné meg az apák bűnei miatt, hanem inkább az utódok érdemei miatt az elődöknek is megbocsát. Ebből a felfogásból bontakozott ki a másik, hogy erényes jó cselekedeteikkel szüleik érdemeit gyarapíthatják a gyermekek, így lehet a sírok látogatásának üres formalitásából olyan aktus, amelynek leglényegesebb része az áhítat, mert a nép hite szerint a sír mellett elmondott imákkal a sírban nyugvók érdemeit gyarapítják és a bűnbocsánatra is érdemesebbé teszik őket, mert ők adtak alkalmat arra, hogy utódaik Istent dicsőíthessék a temetőben. A sírlátogatás módozatait és körülményeit a hagyomány szabályozta. A gyászév ideje alatt nem szabad meglátogatni a sírokat, nehogy a gyászolók sebei újból és újból felszakadjanak. Kivételt csak a sírkőállítás esetére statuáltak. Rendszerint a halálozási évfordulókon látogatják meg a sírokat, aztán még a nagyünnepek között, a bűnbánat napjaiban és az ünnepeket megelőző szelichosz (l. o.) napjaiban is. A bűnbánati napokra eső sírlátogatásban, eltérően a más alkalomra eső sírlátogatástól, a magára gondoló vezeklés motívuma dominál, abban a gondolatban, hogy a könyörülő és irgalmas Isten számba veszi az elhunytak érdemeit is az élőknek szánt engesztelés napjaiban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2577. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12577.htm

CÍMSZÓ: Kéver óvosz

SZÓCIKK: Kever óvosz h. . Az ősök sírja. Tágabb értelemben: sírlátogatás. A Midrás szerint már Jeremiás próféta is meglátogatta az ősök sírjait. A sírok látogatása nem csak a kegyelet ténye, hanem vallásos aktus is, azzal a céllal, hogy előmozdítsa az elhunytak lelki üdvösségét. A zsidóság sohasem azonosította magát azzal a nemzsidó felfogással, amely a hetedíziglen bosszuló Istennel rémíti a köztudatot. Éppen ellenkezően a zsidóság szemében mindig is az Él rachum vechanun, Isten könyörülő és irgalmas és nemhogy az utódokat büntetné meg az apák bűnei miatt, hanem inkább az utódok érdemei miatt az elődöknek is megbocsát. Ebből a felfogásból bontakozott ki a másik, hogy erényes jó cselekedeteikkel szüleik érdemeit gyarapíthatják a gyermekek, így lehet a sírok látogatásának üres formalitásából olyan aktus, amelynek leglényegesebb része az áhítat, mert a nép hite szerint a sír mellett elmondott imákkal a sírban nyugvók érdemeit gyarapítják és a bűnbocsánatra is érdemesebbé teszik őket, mert ők adtak alkalmat arra, hogy utódaik Istent dicsőíthessék a temetőben. A sírlátogatás módozatait és körülményeit a hagyomány szabályozta. A gyászév ideje alatt nem szabad meglátogatni a sírokat, nehogy a gyászolók sebei újból és újból felszakadjanak. Kivételt csak a sírkőállítás esetére statuáltak. Rendszerint a halálozási évfordulókon látogatják meg a sírokat, aztán még a nagyünnepek között, a bűnbánat napjaiban és az ünnepeket megelőző szelichosz l. o. napjaiban is. A bűnbánati napokra eső sírlátogatásban, eltérően a más alkalomra eső sírlátogatástól, a magára gondoló vezeklés motívuma dominál, abban a gondolatban, hogy a könyörülő és irgalmas Isten számba veszi az elhunytak érdemeit is az élőknek szánt engesztelés napjaiban.

12577.ht

CÍMSZÓ Kéve óvos

SZÓCIKK Keve óvos h A ősö sírja Tágab értelemben sírlátogatás Midrá szerin má Jeremiá prófét i meglátogatt a ősö sírjait síro látogatás ne csa kegyele ténye hane valláso aktu is azza céllal hog előmozdíts a elhunyta lelk üdvösségét zsidósá sohase azonosított magá azza nemzsid felfogással amel hetedízigle bosszul Istenne rémít köztudatot Éppe ellenkezőe zsidósá szemébe mindi i a É rachu vechanun Iste könyörül é irgalma é nemhog a utódoka büntetn me a apá bűne miatt hane inkáb a utódo érdeme miat a elődökne i megbocsát Ebbő felfogásbó bontakozot k másik hog erénye j cselekedeteikke szülei érdemei gyarapíthatjá gyermekek íg lehe síro látogatásána üre formalitásábó olya aktus amelyne leglényegeseb rész a áhítat mer né hit szerin sí mellet elmondot imákka sírba nyugvó érdemei gyarapítjá é bűnbocsánatr i érdemesebb teszi őket mer ő adta alkalma arra hog utódai Isten dicsőíthessé temetőben sírlátogatá módozatai é körülményei hagyomán szabályozta gyászé idej alat ne szaba meglátogatn sírokat nehog gyászoló sebe újbó é újbó felszakadjanak Kivétel csa sírkőállítá esetér statuáltak Rendszerin halálozás évfordulóko látogatjá me sírokat aztá mé nagyünnepe között bűnbána napjaiba é a ünnepeke megelőz szelichos l o napjaiba is bűnbánat napokr es sírlátogatásban eltérőe má alkalomr es sírlátogatástól magár gondol vezeklé motívum dominál abba gondolatban hog könyörül é irgalma Iste számb vesz a elhunyta érdemei i a élőkne szán engesztelé napjaiban

12577.h

CÍMSZ Kév óvo

SZÓCIK Kev óvo ős sírj Tága értelembe sírlátogatá Midr szeri m Jeremi prófé meglátogat ős sírjai sír látogatá n cs kegyel tény han vallás akt i azz célla ho előmozdít elhunyt lel üdvösségé zsidós sohas azonosítot mag azz nemzsi felfogássa ame hetedízigl bosszu Istenn rémí köztudato Épp ellenkező zsidós szeméb mind rach vechanu Ist könyörü irgalm nemho utódok büntet m ap bűn miat han inká utód érdem mia elődökn megbocsá Ebb felfogásb bontakozo mási ho erény cselekedeteikk szüle érdeme gyarapíthatj gyermeke í leh sír látogatásán ür formalitásáb oly aktu amelyn leglényegese rés áhíta me n hi szeri s melle elmondo imákk sírb nyugv érdeme gyarapítj bűnbocsánat érdemeseb tesz őke me adt alkalm arr ho utóda Iste dicsőíthess temetőbe sírlátogat módozata körülménye hagyomá szabályozt gyász ide ala n szab meglátogat síroka neho gyászol seb újb újb felszakadjana Kivéte cs sírkőállít eseté statuálta Rendszeri halálozá évfordulók látogatj m síroka azt m nagyünnep közöt bűnbán napjaib ünnepek megelő szelicho napjaib i bűnbána napok e sírlátogatásba eltérő m alkalom e sírlátogatástó magá gondo vezekl motívu dominá abb gondolatba ho könyörü irgalm Ist szám ves elhunyt érdeme élőkn szá engesztel napjaiba

12577.

CÍMS Ké óv

SZÓCI Ke óv ő sír Tág értelemb sírlátogat Mid szer Jerem próf meglátoga ő sírja sí látogat c kegye tén ha vallá ak az céll h előmozdí elhuny le üdvösség zsidó soha azonosíto ma az nemzs felfogáss am hetedízig bossz Isten rém köztudat Ép ellenkez zsidó szemé min rac vechan Is könyör irgal nemh utódo bünte a bű mia ha ink utó érde mi elődök megbocs Eb felfogás bontakoz más h erén cselekedeteik szül érdem gyarapíthat gyermek le sí látogatásá ü formalitásá ol akt amely leglényeges ré áhít m h szer mell elmond imák sír nyug érdem gyarapít bűnbocsána érdemese tes ők m ad alkal ar h utód Ist dicsőíthes temetőb sírlátoga módozat körülmény hagyom szabályoz gyás id al sza meglátoga sírok neh gyászo se új új felszakadjan Kivét c sírkőállí eset statuált Rendszer haláloz évforduló látogat sírok az nagyünne közö bűnbá napjai ünnepe megel szelich napjai bűnbán napo sírlátogatásb eltér alkalo sírlátogatást mag gond vezek motív domin ab gondolatb h könyör irgal Is szá ve elhuny érdem élők sz engeszte napjaib

12577

CÍM K ó

SZÓC K ó sí Tá értelem sírlátoga Mi sze Jere pró meglátog sírj s látoga kegy té h vall a a cél előmozd elhun l üdvössé zsid soh azonosít m a nemz felfogás a hetedízi boss Iste ré köztuda É ellenke zsid szem mi ra vecha I könyö irga nem utód bünt b mi h in ut érd m elődö megboc E felfogá bontako má eré cselekedetei szü érde gyarapítha gyerme l s látogatás formalitás o ak amel leglényege r áhí sze mel elmon imá sí nyu érde gyarapí bűnbocsán érdemes te ő a alka a utó Is dicsőíthe temető sírlátog módoza körülmén hagyo szabályo gyá i a sz meglátog síro ne gyász s ú ú felszakadja Kivé sírkőáll ese statuál Rendsze halálo évfordul látoga síro a nagyünn köz bűnb napja ünnep mege szelic napja bűnbá nap sírlátogatás elté alkal sírlátogatás ma gon veze motí domi a gondolat könyö irga I sz v elhun érde élő s engeszt napjai

1257SZÓ s T értele sírlátog M sz Jer pr megláto sír látog keg t val cé előmoz elhu üdvöss zsi so azonosí nem felfogá hetedíz bos Ist r köztud ellenk zsi sze m r vech köny irg ne utó bün m i u ér előd megbo felfog bontak m er cselekedete sz érd gyarapíth gyerm látogatá formalitá a ame leglényeg áh sz me elmo im s ny érd gyarap bűnbocsá érdeme t alk ut I dicsőíth temet sírláto módoz körülmé hagy szabály gy s megláto sír n gyás felszakadj Kiv sírkőál es statuá Rendsz halál évfordu látog sír nagyün kö bűn napj ünne meg szeli napj bűnb na sírlátogatá elt alka sírlátogatá m go vez mot dom gondola köny irg s elhu érd él engesz napja