12579.htm

CÍMSZÓ: Kézmosás

SZÓCIKK: "Kézmosás. Áldásmondás keretében történik. A kéz leöblítése sok esetben vallásos funkció. Az erre vonatkozó előírásokat sok évszázad óta olyan szigorúan követi a zsidóság, hogy szinte népszokássá vált. A megmerítés nem elég, a kezet edényből kell leöblíteni. Kötelező a K.: étkezés előtt, kenyér, vagy kenyérnemű fogyasztása előtt; étkezés után, asztali áldás elmondása előtt is. Továbbá alvásból való felébredésnél, halottal való foglalatoskodás, illetőleg a temetőből való kijövetel után. L. Egészségügyi törvények."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2579. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12579.htm

CÍMSZÓ: Kézmosás

SZÓCIKK: Kézmosás. Áldásmondás keretében történik. A kéz leöblítése sok esetben vallásos funkció. Az erre vonatkozó előírásokat sok évszázad óta olyan szigorúan követi a zsidóság, hogy szinte népszokássá vált. A megmerítés nem elég, a kezet edényből kell leöblíteni. Kötelező a K.: étkezés előtt, kenyér, vagy kenyérnemű fogyasztása előtt; étkezés után, asztali áldás elmondása előtt is. Továbbá alvásból való felébredésnél, halottal való foglalatoskodás, illetőleg a temetőből való kijövetel után. L. Egészségügyi törvények.

12579.ht

CÍMSZÓ Kézmosá

SZÓCIKK Kézmosás Áldásmondá keretébe történik ké leöblítés so esetbe valláso funkció A err vonatkoz előírásoka so évszáza ót olya szigorúa követ zsidóság hog szint népszokáss vált megmeríté ne elég keze edénybő kel leöblíteni Kötelez K. étkezé előtt kenyér vag kenyérnem fogyasztás előtt étkezé után asztal áldá elmondás előt is Tovább alvásbó val felébredésnél halotta val foglalatoskodás illetőle temetőbő val kijövete után L Egészségügy törvények

12579.h

CÍMSZ Kézmos

SZÓCIK Kézmosá Áldásmond keretéb történi k leöblíté s esetb vallás funkci er vonatko előírások s évszáz ó oly szigorú köve zsidósá ho szin népszokás vál megmerít n elé kez edényb ke leöblíten Kötele K étkez előt kenyé va kenyérne fogyasztá előt étkez utá aszta áld elmondá elő i Továb alvásb va felébredésné halott va foglalatoskodá illetől temetőb va kijövet utá Egészségüg törvénye

12579.

CÍMS Kézmo

SZÓCI Kézmos Áldásmon kereté történ leöblít eset vallá funkc e vonatk előíráso évszá ol szigor köv zsidós h szi népszoká vá megmerí el ke edény k leöblíte Kötel étke elő keny v kenyérn fogyaszt elő étke ut aszt ál elmond el Tová alvás v felébredésn halot v foglalatoskod illető temető v kijöve ut Egészségü törvény

12579

CÍM Kézm

SZÓC Kézmo Áldásmo keret törté leöblí ese vall funk vonat előírás évsz o szigo kö zsidó sz népszok v megmer e k edén leöblít Köte étk el ken kenyér fogyasz el étk u asz á elmon e Tov alvá felébredés halo foglalatosko illet temet kijöv u Egészség törvén

1257

CÍ Kéz

SZÓ Kézm Áldásm kere tört leöbl es val fun vona előírá évs szig k zsid s népszo megme edé leöblí Köt ét e ke kenyé fogyas e ét as elmo To alv felébredé hal foglalatosk ille teme kijö Egészsé törvé