12584.htm

CÍMSZÓ: Kidus ha-Sém

SZÓCIKK: Kidus ha-Sém (h.). Szó szerint: Isten nevének megszentelése. A zsidó etikában gyakran előforduló fogalom és nem csak a világszemlélet irányát szabja meg, de végső határát is. Az élet legfőbb célja, de legfőbb értéke és feltétele is. A komoly értelmezés kizárja a színleges, vagy csak látszólagos áldozatkészséget és a K. nem szavakban, hanem cselekedetekben találja meg méltó kifejezését. Az erényes, tiszta élet és a jótékonyság gyakorlása még csak törekvés a K. felé, ez beteljesülést akkor nyer, ha a lemondás, az áldozatkészség az emberi lehetőség utolsó határát éri el. Az Istenhez való ragaszkodás és a hithűség is ezen a határon válik K.-mé és a zsidó felfogás ezért tekinti Isten megszentelésének a mártírok önfeláldozását. A K. fogalma további kibővülést nyert az idők folyamán, oly értelemben, hogy K. minden cselekedet, amely alkalmas arra, hogy a zsidóság megbecsülését növelje a nemzsidó közvéleményben. A K. ellentéte Chillul ha-Sem, amelynek bűnébe nem csak az Isten, de az ember ellen, különösen más vallásúak ellen elkövetett gonosztettekkel esik a zsidó ember.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2584. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12584.htm

CÍMSZÓ: Kidus ha-Sém

SZÓCIKK: Kidus ha-Sém h. . Szó szerint: Isten nevének megszentelése. A zsidó etikában gyakran előforduló fogalom és nem csak a világszemlélet irányát szabja meg, de végső határát is. Az élet legfőbb célja, de legfőbb értéke és feltétele is. A komoly értelmezés kizárja a színleges, vagy csak látszólagos áldozatkészséget és a K. nem szavakban, hanem cselekedetekben találja meg méltó kifejezését. Az erényes, tiszta élet és a jótékonyság gyakorlása még csak törekvés a K. felé, ez beteljesülést akkor nyer, ha a lemondás, az áldozatkészség az emberi lehetőség utolsó határát éri el. Az Istenhez való ragaszkodás és a hithűség is ezen a határon válik K.-mé és a zsidó felfogás ezért tekinti Isten megszentelésének a mártírok önfeláldozását. A K. fogalma további kibővülést nyert az idők folyamán, oly értelemben, hogy K. minden cselekedet, amely alkalmas arra, hogy a zsidóság megbecsülését növelje a nemzsidó közvéleményben. A K. ellentéte Chillul ha-Sem, amelynek bűnébe nem csak az Isten, de az ember ellen, különösen más vallásúak ellen elkövetett gonosztettekkel esik a zsidó ember.

12584.ht

CÍMSZÓ Kidu ha-Sé

SZÓCIKK Kidu ha-Sé h Sz szerint Iste nevéne megszentelése zsid etikába gyakra előfordul fogalo é ne csa világszemléle irányá szabj meg d végs határá is A éle legfőb célja d legfőb érték é feltétel is komol értelmezé kizárj színleges vag csa látszólago áldozatkészsége é K ne szavakban hane cselekedetekbe találj me mélt kifejezését A erényes tiszt éle é jótékonysá gyakorlás mé csa törekvé K felé e beteljesülés akko nyer h lemondás a áldozatkészsé a ember lehetősé utols határá ér el A Istenhe val ragaszkodá é hithűsé i eze határo váli K.-m é zsid felfogá ezér tekint Iste megszenteléséne mártíro önfeláldozását K fogalm tovább kibővülés nyer a idő folyamán ol értelemben hog K minde cselekedet amel alkalma arra hog zsidósá megbecsülésé növelj nemzsid közvéleményben K ellentét Chillu ha-Sem amelyne bűnéb ne csa a Isten d a embe ellen különöse má vallásúa elle elkövetet gonosztettekke esi zsid ember

12584.h

CÍMSZ Kid ha-S

SZÓCIK Kid ha-S S szerin Ist nevén megszentelés zsi etikáb gyakr előfordu fogal n cs világszemlél irány szab me vég határ i él legfő célj legfő érté feltéte i komo értelmez kizár színlege va cs látszólag áldozatkészség n szavakba han cselekedetekb talál m mél kifejezésé erénye tisz él jótékonys gyakorlá m cs törekv fel beteljesülé akk nye lemondá áldozatkészs embe lehetős utol határ é e Istenh va ragaszkod hithűs ez határ vál K.- zsi felfog ezé tekin Ist megszentelésén mártír önfeláldozásá fogal továb kibővülé nye id folyamá o értelembe ho mind cselekede ame alkalm arr ho zsidós megbecsülés növel nemzsi közvéleménybe ellenté Chill ha-Se amelyn bűné n cs Iste emb elle különös m vallású ell elkövete gonosztettekk es zsi embe

12584.

CÍMS Ki ha-

SZÓCI Ki ha- szeri Is nevé megszentelé zs etiká gyak előford foga c világszemlé irán sza m vé hatá é legf cél legf ért feltét kom értelme kizá színleg v c látszóla áldozatkészsé szavakb ha cselekedetek talá mé kifejezés erény tis é jótékony gyakorl c törek fe beteljesül ak ny lemond áldozatkész emb lehető uto hatá Isten v ragaszko hithű e hatá vá K. zs felfo ez teki Is megszentelésé mártí önfeláldozás foga tová kibővül ny i folyam értelemb h min cseleked am alkal ar h zsidó megbecsülé növe nemzs közvéleményb ellent Chil ha-S amely bűn c Ist em ell különö vallás el elkövet gonosztettek e zs emb

12584

CÍM K ha

SZÓC K ha szer I nev megszentel z etik gya előfor fog világszeml irá sz v hat leg cé leg ér felté ko értelm kiz színle látszól áldozatkészs szavak h cselekedete tal m kifejezé erén ti jótékon gyakor töre f beteljesü a n lemon áldozatkés em lehet ut hat Iste ragaszk hith hat v K z felf e tek I megszentelés márt önfeláldozá fog tov kibővü n folya értelem mi cseleke a alka a zsid megbecsül növ nemz közvélemény ellen Chi ha- amel bű Is e el külön vallá e elköve gonosztette z em

1258

CÍ h

SZÓ h sze ne megszente eti gy előfo fo világszem ir s ha le c le é felt k értel ki színl látszó áldozatkész szava cselekedet ta kifejez eré t jótéko gyako tör beteljes lemo áldozatké e lehe u ha Ist ragasz hit ha fel te megszentelé már önfeláldoz fo to kibőv foly értele m cselek alk zsi megbecsü nö nem közvélemén elle Ch ha ame b I e külö vall elköv gonosztett e