12586.htm

CÍMSZÓ: Kiejtés

SZÓCIKK: Kiejtés. A héber nyelv kiejtése ma sokfelé ágazik és bár nyelv történetileg kimutatható, hogy ezelőtt máskép ejtették, mint ma bárhol. így pl. a betűk nevei alef (és nem olef), daled (és nem dolesz vagy doleth), cade és nem code, lamed [és nem lomed], úgyszintén mások is, mint: kasern (kosern helyett), batem (botim helyett) mutatják, hogy a mai szefárd kiejtéshez közelálló régi kiejtés e pár szóban fenntartotta magát. A szególt a régi grammatikusok még «paszach koton» néven ismerik, ami mutatja, hogy nem a mai tiszta e, hanem a-hoz közeljáró hang volt az értéke.. A grammatikai kettőzések nem hangzottak régebben. Ez a lexikon héber átírásaiban Magyarország mai zsidóságának legszokásosabb kiejtését tartja szem előtt, amennyire ezt a betű állomány megengedi. Az au-nak ejtett magánhangzót magyartalansága miatt ó-nak írja, ami nyelvtörténetileg és a szefárd kiejtésnek is megfelel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2586. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12586.htm

CÍMSZÓ: Kiejtés

SZÓCIKK: Kiejtés. A héber nyelv kiejtése ma sokfelé ágazik és bár nyelv történetileg kimutatható, hogy ezelőtt máskép ejtették, mint ma bárhol. így pl. a betűk nevei alef és nem olef , daled és nem dolesz vagy doleth , cade és nem code, lamed [és nem lomed], úgyszintén mások is, mint: kasern kosern helyett , batem botim helyett mutatják, hogy a mai szefárd kiejtéshez közelálló régi kiejtés e pár szóban fenntartotta magát. A szególt a régi grammatikusok még paszach koton néven ismerik, ami mutatja, hogy nem a mai tiszta e, hanem a-hoz közeljáró hang volt az értéke.. A grammatikai kettőzések nem hangzottak régebben. Ez a lexikon héber átírásaiban Magyarország mai zsidóságának legszokásosabb kiejtését tartja szem előtt, amennyire ezt a betű állomány megengedi. Az au-nak ejtett magánhangzót magyartalansága miatt ó-nak írja, ami nyelvtörténetileg és a szefárd kiejtésnek is megfelel.

12586.ht

CÍMSZÓ Kiejté

SZÓCIKK Kiejtés hébe nyel kiejtés m sokfel ágazi é bá nyel történetile kimutatható hog ezelőt máské ejtették min m bárhol íg pl betű neve ale é ne ole dale é ne doles vag dolet cad é ne code lame [é ne lomed] úgyszinté máso is mint kaser koser helyet bate boti helyet mutatják hog ma szefár kiejtéshe közeláll rég kiejté pá szóba fenntartott magát szegól rég grammatikuso mé paszac koto néve ismerik am mutatja hog ne ma tiszt e hane a-ho közeljár han vol a értéke. grammatika kettőzése ne hangzotta régebben E lexiko hébe átírásaiba Magyarorszá ma zsidóságána legszokásosab kiejtésé tartj sze előtt amennyir ez bet állomán megengedi A au-na ejtet magánhangzó magyartalanság miat ó-na írja am nyelvtörténetile é szefár kiejtésne i megfelel

12586.h

CÍMSZ Kiejt

SZÓCIK Kiejté héb nye kiejté sokfe ágaz b nye történetil kimutathat ho ezelő másk ejtetté mi bárho í p bet nev al n ol dal n dole va dole ca n cod lam [ n lomed úgyszint más i min kase kose helye bat bot helye mutatjá ho m szefá kiejtésh közelál ré kiejt p szób fenntartot magá szegó ré grammatikus m pasza kot név ismeri a mutatj ho n m tisz han a-h közeljá ha vo értéke grammatik kettőzés n hangzott régebbe lexik héb átírásaib Magyarorsz m zsidóságán legszokásosa kiejtés tart sz előt amennyi e be állomá megenged au-n ejte magánhangz magyartalansá mia ó-n írj a nyelvtörténetil szefá kiejtésn megfele

12586.

CÍMS Kiej

SZÓCI Kiejt hé ny kiejt sokf ága ny történeti kimutatha h ezel más ejtett m bárh be ne a o da dol v dol c co la lome úgyszin má mi kas kos hely ba bo hely mutatj h szef kiejtés közelá r kiej szó fenntarto mag szeg r grammatiku pasz ko né ismer mutat h tis ha a- közelj h v érték grammati kettőzé hangzot régebb lexi hé átírásai Magyarors zsidóságá legszokásos kiejté tar s elő amenny b állom megenge au- ejt magánhang magyartalans mi ó- ír nyelvtörténeti szef kiejtés megfel

12586

CÍM Kie

SZÓC Kiej h n kiej sok ág n történet kimutath eze má ejtet bár b n d do do c l lom úgyszi m m ka ko hel b b hel mutat sze kiejté közel kie sz fenntart ma sze grammatik pas k n isme muta ti h a közel érté grammat kettőz hangzo régeb lex h átírása Magyaror zsidóság legszokáso kiejt ta el amenn állo megeng au ej magánhan magyartalan m ó í nyelvtörténet sze kiejté megfe

1258

CÍ Ki

SZÓ Kie kie so á történe kimutat ez m ejte bá d d lo úgysz k k he he muta sz kiejt köze ki s fenntar m sz grammati pa ism mut t köze ért gramma kettő hangz rége le átírás Magyaro zsidósá legszokás kiej t e amen áll megen a e magánha magyartala nyelvtörténe sz kiejt megf