12592.htm

CÍMSZÓ: Kilényi

SZEMÉLYNÉV: Kilényi János

SZÓCIKK: K. János*, hírlapíró és műfordító, szül. Miskolcon 1805., megh. Budapesten 1889 jún. 6. Atyja gazdag kereskedő s a borsodmegyei összes zsidó hitközségek felügyelője volt. Á negyvenes évek elején Pestre költözött, ahol K. 1842. Beck Károly (1. o.) és Zerffi Gusztáv (1. o.) társaságában megalapította és szerkesztette a Der Ungar c. jelentékeny politikai és belletrisztikai napilapot. 1850-ben Bécsbe, majd ismét Pestre költözött. Nagy érdeme, hogy Eötvös József báró, Széchenyi István és Jósika Miklós legjobb dolgait ő fordította le először németre 1833-42 közt. K. rokonságban volt Klein Lipót Gyulával (1. o.), a híres drámatörténésszel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2592. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12592.htm

CÍMSZÓ: Kilényi

SZEMÉLYNÉV: Kilényi János

SZÓCIKK: K. János*, hírlapíró és műfordító, szül. Miskolcon 1805., megh. Budapesten 1889 jún. 6. Atyja gazdag kereskedő s a borsodmegyei összes zsidó hitközségek felügyelője volt. Á negyvenes évek elején Pestre költözött, ahol K. 1842. Beck Károly 1. o. és Zerffi Gusztáv 1. o. társaságában megalapította és szerkesztette a Der Ungar c. jelentékeny politikai és belletrisztikai napilapot. 1850-ben Bécsbe, majd ismét Pestre költözött. Nagy érdeme, hogy Eötvös József báró, Széchenyi István és Jósika Miklós legjobb dolgait ő fordította le először németre 1833-42 közt. K. rokonságban volt Klein Lipót Gyulával 1. o. , a híres drámatörténésszel.

12592.ht

CÍMSZÓ Kilény

SZEMÉLYNÉV Kilény Jáno

SZÓCIKK K János* hírlapír é műfordító szül Miskolco 1805. megh Budapeste 188 jún 6 Atyj gazda keresked borsodmegye össze zsid hitközsége felügyelőj volt negyvene éve elejé Pestr költözött aho K 1842 Bec Károl 1 o é Zerff Gusztá 1 o társaságába megalapított é szerkesztett De Unga c jelentéken politika é belletrisztika napilapot 1850-be Bécsbe maj ismé Pestr költözött Nag érdeme hog Eötvö Józse báró Szécheny Istvá é Jósik Mikló legjob dolgai fordított l előszö németr 1833-4 közt K rokonságba vol Klei Lipó Gyuláva 1 o híre drámatörténésszel

12592.h

CÍMSZ Kilén

SZEMÉLYNÉ Kilén Ján

SZÓCIK János hírlapí műfordít szü Miskolc 1805 meg Budapest 18 jú Aty gazd kereske borsodmegy össz zsi hitközség felügyelő vol negyven év elej Pest költözöt ah 184 Be Káro Zerf Guszt társaságáb megalapítot szerkesztet D Ung jelentéke politik belletrisztik napilapo 1850-b Bécsb ma ism Pest költözöt Na érdem ho Eötv Józs bár Széchen Istv Jósi Mikl legjo dolga fordítot elősz német 1833- köz rokonságb vo Kle Lip Gyuláv hír drámatörténéssze

12592.

CÍMS Kilé

SZEMÉLYN Kilé Já

SZÓCI Jáno hírlap műfordí sz Miskol 180 me Budapes 1 j At gaz keresk borsodmeg öss zs hitközsé felügyel vo negyve é ele Pes költözö a 18 B Kár Zer Gusz társaságá megalapíto szerkeszte Un jelenték politi belletriszti napilap 1850- Bécs m is Pes költözö N érde h Eöt Józ bá Széche Ist Jós Mik legj dolg fordíto elős néme 1833 kö rokonság v Kl Li Gyulá hí drámatörténéssz

12592

CÍM Kil

SZEMÉLY Kil J

SZÓC Ján hírla műford s Misko 18 m Budape A ga keres borsodme ös z hitközs felügye v negyv el Pe költöz 1 Ká Ze Gus társaság megalapít szerkeszt U jelenté polit belletriszt napila 1850 Béc i Pe költöz érd Eö Jó b Széch Is Jó Mi leg dol fordít elő ném 183 k rokonsá K L Gyul h drámatörténéss

1259

CÍ Ki

SZEMÉL Ki

SZÓ Já hírl műfor Misk 1 Budap g kere borsodm ö hitköz felügy negy e P költö K Z Gu társasá megalapí szerkesz jelent poli belletrisz napil 185 Bé P költö ér E J Széc I J M le do fordí el né 18 rokons Gyu drámatörténés