12596.htm

CÍMSZÓ: Kinyilatkoztatás

SZÓCIKK: "Kinyilatkoztatás, zsidó teológiai fogalom, amelyet a rabbinikus irodalom Giluj Sechinónak nevez, másrészt Isten akaratának megnyilvánulásai tényekben, így legfőképpen a Tóra adásával. A patriarchák, Mózes és a próféták vízióik alkalmával jelekben látták Isten megjelenését, de az isteni K. alatt a zsidó vallás szempontjából mégis a sinai K.-t szokták érteni. Az emberszeretet s a társadalom fennmaradásának örök időkre szóló törvényeit Mózes az államalkotó géniusz bölcs meglátásával rendkívüli külsőségek és ünnepélyesség keretében adta át a népnek, mely a Sinaj-hegy lába körül gyülekezett, «hogy az Égből jövő Tíz Parancsolatot meghallgassa», míg Isten jelenvalóságát külső jelek árulták el (Exod. 19. 9., 20. 22.; Deuter. 7. 4., 5. 2). A sinaji K.-nak az egész zsidóság tanúja volt s az egész nép ígéretet tett, hogy megőrzi a Törvényt, melyet Isten Mózes által neki örök időkre adott. A későbbi próféták, de a liturgia is a sinaji K.-nak döntő fontosságot tulajdonítottak. Juda Halévi a Kuzariban (1. 25, 87, 97; 4. 11) a sinajai K. tényét tartja az egész zsidó vallás alapjának. Ugyanez a rabbinikus iratok véleménye is két évezreden át. A K. valódiságát az egész Izrael egységes Egy Isten hite tanúsította legjobban. (V. ö. Kohler, «Jew. Encycl.»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2596. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12596.htm

CÍMSZÓ: Kinyilatkoztatás

SZÓCIKK: Kinyilatkoztatás, zsidó teológiai fogalom, amelyet a rabbinikus irodalom Giluj Sechinónak nevez, másrészt Isten akaratának megnyilvánulásai tényekben, így legfőképpen a Tóra adásával. A patriarchák, Mózes és a próféták vízióik alkalmával jelekben látták Isten megjelenését, de az isteni K. alatt a zsidó vallás szempontjából mégis a sinai K.-t szokták érteni. Az emberszeretet s a társadalom fennmaradásának örök időkre szóló törvényeit Mózes az államalkotó géniusz bölcs meglátásával rendkívüli külsőségek és ünnepélyesség keretében adta át a népnek, mely a Sinaj-hegy lába körül gyülekezett, hogy az Égből jövő Tíz Parancsolatot meghallgassa , míg Isten jelenvalóságát külső jelek árulták el Exod. 19. 9., 20. 22.; Deuter. 7. 4., 5. 2 . A sinaji K.-nak az egész zsidóság tanúja volt s az egész nép ígéretet tett, hogy megőrzi a Törvényt, melyet Isten Mózes által neki örök időkre adott. A későbbi próféták, de a liturgia is a sinaji K.-nak döntő fontosságot tulajdonítottak. Juda Halévi a Kuzariban 1. 25, 87, 97; 4. 11 a sinajai K. tényét tartja az egész zsidó vallás alapjának. Ugyanez a rabbinikus iratok véleménye is két évezreden át. A K. valódiságát az egész Izrael egységes Egy Isten hite tanúsította legjobban. V. ö. Kohler, Jew. Encycl. .

12596.ht

CÍMSZÓ Kinyilatkoztatá

SZÓCIKK Kinyilatkoztatás zsid teológia fogalom amelye rabbiniku irodalo Gilu Sechinóna nevez másrész Iste akaratána megnyilvánulása tényekben íg legfőképpe Tór adásával patriarchák Móze é prófétá víziói alkalmáva jelekbe láttá Iste megjelenését d a isten K alat zsid vallá szempontjábó mégi sina K.- szoktá érteni A emberszerete társadalo fennmaradásána örö időkr szól törvényei Móze a államalkot génius bölc meglátásáva rendkívül külsősége é ünnepélyessé keretébe adt á népnek mel Sinaj-heg láb körü gyülekezett hog a Égbő jöv Tí Parancsolato meghallgass mí Iste jelenvalóságá küls jele árultá e Exod 19 9. 20 22. Deuter 7 4. 5 sinaj K.-na a egés zsidósá tanúj vol a egés né ígérete tett hog megőrz Törvényt melye Iste Móze álta nek örö időkr adott később próféták d liturgi i sinaj K.-na dönt fontosságo tulajdonítottak Jud Halév Kuzariba 1 25 87 97 4 1 sinaja K tényé tartj a egés zsid vallá alapjának Ugyane rabbiniku irato vélemény i ké évezrede át K valódiságá a egés Izrae egysége Eg Iste hit tanúsított legjobban V ö Kohler Jew Encycl

12596.h

CÍMSZ Kinyilatkoztat

SZÓCIK Kinyilatkoztatá zsi teológi fogalo amely rabbinik irodal Gil Sechinón neve másrés Ist akaratán megnyilvánulás tényekbe í legfőképp Tó adásáva patriarchá Móz prófét vízió alkalmáv jelekb látt Ist megjelenésé iste ala zsi vall szempontjáb még sin K. szokt érten emberszeret társadal fennmaradásán ör idők szó törvénye Móz államalko géniu böl meglátásáv rendkívü külsőség ünnepélyess keretéb ad népne me Sinaj-he lá kör gyülekezet ho Égb jö T Parancsolat meghallgas m Ist jelenvalóság kül jel árult Exo 1 9 2 22 Deute 4 sina K.-n egé zsidós tanú vo egé n ígéret tet ho megőr Törvény mely Ist Móz ált ne ör idők adot későb prófétá liturg sina K.-n dön fontosság tulajdonította Ju Halé Kuzarib 2 8 9 sinaj tény tart egé zsi vall alapjána Ugyan rabbinik irat vélemén k évezred á valódiság egé Izra egység E Ist hi tanúsítot legjobba Kohle Je Encyc

12596.

CÍMS Kinyilatkozta

SZÓCI Kinyilatkoztat zs teológ fogal amel rabbini iroda Gi Sechinó nev másré Is akaratá megnyilvánulá tényekb legfőkép T adásáv patriarch Mó prófé vízi alkalmá jelek lát Is megjelenés ist al zs val szempontjá mé si K szok érte emberszere társada fennmaradásá ö idő sz törvény Mó államalk géni bö meglátásá rendkív külsősé ünnepélyes kereté a népn m Sinaj-h l kö gyülekeze h Ég j Parancsola meghallga Is jelenvalósá kü je árul Ex 2 Deut sin K.- eg zsidó tan v eg ígére te h megő Törvén mel Is Mó ál n ö idő ado késő prófét litur sin K.- dö fontossá tulajdonított J Hal Kuzari sina tén tar eg zs val alapján Ugya rabbini ira vélemé évezre valódisá eg Izr egysé Is h tanúsíto legjobb Kohl J Ency

12596

CÍM Kinyilatkozt

SZÓC Kinyilatkozta z teoló foga ame rabbin irod G Sechin ne másr I akarat megnyilvánul tények legfőké adásá patriarc M próf víz alkalm jele lá I megjelené is a z va szempontj m s szo ért emberszer társad fennmaradás id s törvén M államal gén b meglátás rendkí külsős ünnepélye keret nép Sinaj- k gyülekez É Parancsol meghallg I jelenvalós k j áru E Deu si K. e zsid ta e ígér t meg Törvé me I M á id ad kés prófé litu si K. d fontoss tulajdonítot Ha Kuzar sin té ta e z va alapjá Ugy rabbin ir vélem évezr valódis e Iz egys I tanúsít legjob Koh Enc

1259

CÍ Kinyilatkoz

SZÓ Kinyilatkozt teol fog am rabbi iro Sechi n más akara megnyilvánu ténye legfők adás patriar pró ví alkal jel l megjelen i v szempont sz ér embersze társa fennmaradá i törvé állama gé meglátá rendk külső ünnepély kere né Sinaj gyüleke Parancso meghall jelenvaló ár De s K zsi t ígé me Törv m i a ké próf lit s K fontos tulajdoníto H Kuza si t t v alapj Ug rabbi i véle évez valódi I egy tanúsí legjo Ko En