12598.htm

CÍMSZÓ: Királyfi

SZEMÉLYNÉV: Királyfy Imre

SZÓCIKK: "Királyfy Imre, zeneszerző, szül. Budapesten 1845 jan. 1. Zenetanulmányait szülővárosában, Bécsben és Parisban végezte, Korán került Angliába és az Egyesült-Államokba, ahol a chicagói világkiállításon mutatta be America c. kompozícióját (1893). További művei: Nero; Velence, a tenger menyasszonya; Columbus; Chína; India; Tengeri győzelmünk stb. Később Londonba költözött és haláláig ott működött. Testvérei K. Arnold, és Balázs színigazgatók voltak az Egyesült-Államokban. Ők építtették az Alhambra-palotát 1876., továbbá az egyik legnagyobb színházat Philadelphiában."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2598. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12598.htm

CÍMSZÓ: Királyfi

SZEMÉLYNÉV: Királyfy Imre

SZÓCIKK: Királyfy Imre, zeneszerző, szül. Budapesten 1845 jan. 1. Zenetanulmányait szülővárosában, Bécsben és Parisban végezte, Korán került Angliába és az Egyesült-Államokba, ahol a chicagói világkiállításon mutatta be America c. kompozícióját 1893 . További művei: Nero; Velence, a tenger menyasszonya; Columbus; Chína; India; Tengeri győzelmünk stb. Később Londonba költözött és haláláig ott működött. Testvérei K. Arnold, és Balázs színigazgatók voltak az Egyesült-Államokban. Ők építtették az Alhambra-palotát 1876., továbbá az egyik legnagyobb színházat Philadelphiában.

12598.ht

CÍMSZÓ Királyf

SZEMÉLYNÉV Királyf Imr

SZÓCIKK Királyf Imre zeneszerző szül Budapeste 184 jan 1 Zenetanulmányai szülővárosában Bécsbe é Parisba végezte Korá kerül Angliáb é a Egyesült-Államokba aho chicagó világkiállításo mutatt b Americ c kompozíciójá 189 Tovább művei Nero Velence tenge menyasszonya Columbus Chína India Tenger győzelmün stb Későb Londonb költözöt é halálái ot működött Testvére K Arnold é Baláz színigazgató volta a Egyesült-Államokban Ő építtetté a Alhambra-palotá 1876. tovább a egyi legnagyob színháza Philadelphiában

12598.h

CÍMSZ Király

SZEMÉLYNÉ Király Im

SZÓCIK Király Imr zeneszerz szü Budapest 18 ja Zenetanulmánya szülővárosába Bécsb Parisb végezt Kor kerü Angliá Egyesült-Államokb ah chicag világkiállítás mutat Ameri kompozíciój 18 Továb műve Ner Velenc teng menyasszony Columbu Chín Indi Tenge győzelmü st Késő London költözö halálá o működöt Testvér Arnol Balá színigazgat volt Egyesült-Államokba építtett Alhambra-palot 1876 továb egy legnagyo színház Philadelphiába

12598.

CÍMS Királ

SZEMÉLYN Királ I

SZÓCI Királ Im zeneszer sz Budapes 1 j Zenetanulmány szülővárosáb Bécs Paris végez Ko ker Angli Egyesült-Államok a chica világkiállítá muta Amer kompozíció 1 Tová műv Ne Velen ten menyasszon Columb Chí Ind Teng győzelm s Kés Londo költöz halál működö Testvé Arno Bal színigazga vol Egyesült-Államokb építtet Alhambra-palo 187 tová eg legnagy színhá Philadelphiáb

12598

CÍM Kirá

SZEMÉLY Kirá

SZÓC Kirá I zenesze s Budape Zenetanulmán szülővárosá Béc Pari vége K ke Angl Egyesült-Államo chic világkiállít mut Ame kompozíci Tov mű N Vele te menyasszo Colum Ch In Ten győzel Ké Lond költö halá működ Testv Arn Ba színigazg vo Egyesült-Államok építte Alhambra-pal 18 tov e legnag szính Philadelphiá

1259

CÍ Kir

SZEMÉL Kir

SZÓ Kir zenesz Budap Zenetanulmá szülőváros Bé Par vég k Ang Egyesült-Állam chi világkiállí mu Am kompozíc To m Vel t menyassz Colu C I Te győze K Lon költ hal műkö Test Ar B színigaz v Egyesült-Államo építt Alhambra-pa 1 to legna szín Philadelphi