12599.htm

CÍMSZÓ: Királyhelmec

SZÓCIKK: Királyhelmec, (Kralovsky Chlumec, Cs.-Szl) nagyk. 2725 lak. A K.-i (orthodox) hitközség - mint jegyzőkönyveiből kitűnik - 1801. alakult meg. Alapítói: Keller Ábrahám, Keller Dávid, Rubin Nachum, Steinfest Mór és Zinner Mór kereskedők voltak. Első rabbijául Wald Mordechájt választotta meg a hitközség, aki 1875. bekövetkezett haláláig vezette a hitéletet. Mikor a hitközség kissé megerősödött, 1850. templomot építtetett, melynek költségeit a tagok adták össze. 1888-ban Öszterreicher Lázár egy Bész hamidrast építtetett a hitközség számára 1865-ben létesült a jesiva, melyet állandóan 40 növendék látogat s 1890. alapította meg a hitközség a Talmud Tórát, melynek 60 növendéke van évente. Van ezenkívül még a hitközségnek Chevra Kadisája. A hitközség évi költségvetése 10,000 ?. korona, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja A hitközség anyakönyvi területéhez Bely, Lelesz, Kisdobsa, Bacska, Battyan, Csenge, Bodrogmező, Szinyér, Kis- és Nagytárkány, Véke Nagy- és Kisgércs és Perbenyik községek tartoznak. A család lélekszáma 400, családok száma 148, adót 120-an fizetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdálkodó, 3 tanító, 35 kereskedő, 6 ügyvéd, 4 orvos, 15 iparos, 8 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 25 szabadpályán levő, 10 közadakozásból élő 10 egyéb. A hitközség tagjai közül Fuchs Emil vezet nagyobb - 2000 holdas - saját mintagazdaságot. A világháborúban a hitközség 67 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Glattstein Vilmos rabbi, Friedmann József elnök és Klein Adolf pénztáros.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2599. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12599.htm

CÍMSZÓ: Királyhelmec

SZÓCIKK: Királyhelmec, Kralovsky Chlumec, Cs.-Szl nagyk. 2725 lak. A K.-i orthodox hitközség - mint jegyzőkönyveiből kitűnik - 1801. alakult meg. Alapítói: Keller Ábrahám, Keller Dávid, Rubin Nachum, Steinfest Mór és Zinner Mór kereskedők voltak. Első rabbijául Wald Mordechájt választotta meg a hitközség, aki 1875. bekövetkezett haláláig vezette a hitéletet. Mikor a hitközség kissé megerősödött, 1850. templomot építtetett, melynek költségeit a tagok adták össze. 1888-ban Öszterreicher Lázár egy Bész hamidrast építtetett a hitközség számára 1865-ben létesült a jesiva, melyet állandóan 40 növendék látogat s 1890. alapította meg a hitközség a Talmud Tórát, melynek 60 növendéke van évente. Van ezenkívül még a hitközségnek Chevra Kadisája. A hitközség évi költségvetése 10,000 ?. korona, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja A hitközség anyakönyvi területéhez Bely, Lelesz, Kisdobsa, Bacska, Battyan, Csenge, Bodrogmező, Szinyér, Kis- és Nagytárkány, Véke Nagy- és Kisgércs és Perbenyik községek tartoznak. A család lélekszáma 400, családok száma 148, adót 120-an fizetnek. Foglalkozás szerint 2 gazdálkodó, 3 tanító, 35 kereskedő, 6 ügyvéd, 4 orvos, 15 iparos, 8 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 25 szabadpályán levő, 10 közadakozásból élő 10 egyéb. A hitközség tagjai közül Fuchs Emil vezet nagyobb - 2000 holdas - saját mintagazdaságot. A világháborúban a hitközség 67 tagja vett részt, akik közül 6-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Glattstein Vilmos rabbi, Friedmann József elnök és Klein Adolf pénztáros.

12599.ht

CÍMSZÓ Királyhelme

SZÓCIKK Királyhelmec Kralovsk Chlumec Cs.-Sz nagyk 272 lak K.- orthodo hitközsé min jegyzőkönyveibő kitűni 1801 alakul meg Alapítói Kelle Ábrahám Kelle Dávid Rubi Nachum Steinfes Mó é Zinne Mó kereskedő voltak Els rabbijáu Wal Mordecháj választott me hitközség ak 1875 bekövetkezet halálái vezett hitéletet Miko hitközsé kiss megerősödött 1850 templomo építtetett melyne költségei tago adtá össze 1888-ba Öszterreiche Lázá eg Bés hamidras építtetet hitközsé számár 1865-be létesül jesiva melye állandóa 4 növendé látoga 1890 alapított me hitközsé Talmu Tórát melyne 6 növendék va évente Va ezenkívü mé hitközségne Chevr Kadisája hitközsé év költségvetés 10,00 ? korona melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítj hitközsé anyakönyv területéhe Bely Lelesz Kisdobsa Bacska Battyan Csenge Bodrogmező Szinyér Kis é Nagytárkány Vék Nagy é Kisgérc é Perbenyi községe tartoznak csalá lélekszám 400 családo szám 148 adó 120-a fizetnek Foglalkozá szerin gazdálkodó tanító 3 kereskedő ügyvéd orvos 1 iparos magántisztviselő vállalkozó 2 szabadpályá levő 1 közadakozásbó él 1 egyéb hitközsé tagja közü Fuch Emi veze nagyob 200 holda sajá mintagazdaságot világháborúba hitközsé 6 tagj vet részt aki közü 6-a este el hitközsé ma vezetősége Glattstei Vilmo rabbi Friedman Józse elnö é Klei Adol pénztáros

12599.h

CÍMSZ Királyhelm

SZÓCIK Királyhelme Kralovs Chlume Cs.-S nagy 27 la K. orthod hitközs mi jegyzőkönyveib kitűn 180 alaku me Alapító Kell Ábrahá Kell Dávi Rub Nachu Steinfe M Zinn M keresked volta El rabbijá Wa Mordechá választot m hitközsé a 187 bekövetkeze halálá vezet hitélete Mik hitközs kis megerősödöt 185 templom építtetet melyn költsége tag adt össz 1888-b Öszterreich Láz e Bé hamidra építtete hitközs számá 1865-b létesü jesiv mely állandó növend látog 189 alapítot m hitközs Talm Tórá melyn növendé v évent V ezenkív m hitközségn Chev Kadisáj hitközs é költségveté 10,0 koron melyn e rész szociál filantropik célok fordít hitközs anyaköny területéh Bel Leles Kisdobs Bacsk Battya Cseng Bodrogmez Szinyé Ki Nagytárkán Vé Nag Kisgér Perbeny község tartozna csal lélekszá 40 család szá 14 ad 120- fizetne Foglalkoz szeri gazdálkod tanít keresked ügyvé orvo iparo magántisztvisel vállalkoz szabadpály lev közadakozásb é egyé hitközs tagj köz Fuc Em vez nagyo 20 hold saj mintagazdaságo világháborúb hitközs tag ve rész ak köz 6- est e hitközs m vezetőség Glattste Vilm rabb Friedma Józs eln Kle Ado pénztáro

12599.

CÍMS Királyhel

SZÓCI Királyhelm Kralov Chlum Cs.- nag 2 l K ortho hitköz m jegyzőkönyvei kitű 18 alak m Alapít Kel Ábrah Kel Dáv Ru Nach Steinf Zin kereske volt E rabbij W Mordech választo hitközs 18 bekövetkez halál veze hitélet Mi hitköz ki megerősödö 18 templo építtete mely költség ta ad öss 1888- Öszterreic Lá B hamidr építtet hitköz szám 1865- létes jesi mel álland növen láto 18 alapíto hitköz Tal Tór mely növend éven ezenkí hitközség Che Kadisá hitköz költségvet 10, koro mely rés szociá filantropi célo fordí hitköz anyakön területé Be Lele Kisdob Bacs Batty Csen Bodrogme Sziny K Nagytárká V Na Kisgé Perben közsé tartozn csa léleksz 4 csalá sz 1 a 120 fizetn Foglalko szer gazdálko taní kereske ügyv orv ipar magántisztvise vállalko szabadpál le közadakozás egy hitköz tag kö Fu E ve nagy 2 hol sa mintagazdaság világháború hitköz ta v rés a kö 6 es hitköz vezetősé Glattst Vil rab Friedm Józ el Kl Ad pénztár

12599

CÍM Királyhe

SZÓC Királyhel Kralo Chlu Cs. na orth hitkö jegyzőkönyve kit 1 ala Alapí Ke Ábra Ke Dá R Nac Stein Zi keresk vol rabbi Mordec választ hitköz 1 bekövetke halá vez hitéle M hitkö k megerősöd 1 templ építtet mel költsé t a ös 1888 Öszterrei L hamid építte hitkö szá 1865 léte jes me állan növe lát 1 alapít hitkö Ta Tó mel növen éve ezenk hitközsé Ch Kadis hitkö költségve 10 kor mel ré szoci filantrop cél ford hitkö anyakö terület B Lel Kisdo Bac Batt Cse Bodrogm Szin Nagytárk N Kisg Perbe közs tartoz cs léleks csal s 12 fizet Foglalk sze gazdálk tan keresk ügy or ipa magántisztvis vállalk szabadpá l közadakozá eg hitkö ta k F v nag ho s mintagazdasá világhábor hitkö t ré k e hitkö vezetős Glatts Vi ra Fried Jó e K A pénztá

1259

CÍ Királyh

SZÓ Királyhe Kral Chl Cs n ort hitk jegyzőkönyv ki al Alap K Ábr K D Na Stei Z keres vo rabb Morde válasz hitkö bekövetk hal ve hitél hitk megerősö temp építte me költs ö 188 Öszterre hami építt hitk sz 186 lét je m álla növ lá alapí hitk T T me növe év ezen hitközs C Kadi hitk költségv 1 ko me r szoc filantro cé for hitk anyak terüle Le Kisd Ba Bat Cs Bodrog Szi Nagytár Kis Perb köz tarto c lélek csa 1 fize Foglal sz gazdál ta keres üg o ip magántisztvi vállal szabadp közadakoz e hitk t na h mintagazdas világhábo hitk r hitk vezető Glatt V r Frie J pénzt