12600.htm

CÍMSZÓ: Királyok

SZÓCIKK: "Királyok. A királyság intézménye Izrael ősi felfogásában ellenkezett Isten uralmának eszméjével. Isten uralmát pedig úgy képzelte el a zsidóság, hogy azt arravaló kiválasztottjai révén (Mózes, Debóra stb.) gyakorolja anélkül, hogy ezek királyi címet és hatalmat viselhetnének és hogy méltóságukat utódaikra átörökíthetnék. Csak amikor a bírák idejében, mindenki a saját önkénye szerint élt, látták elérkezettnek az időt arra, hogy egy erős kézben központosuljon hatalom. De akkor is Sámuel annak az aggodalmának adott kifejezést, melyet a Tóra is táplált (Móz. V. 17. 14-20), hogy a király el fog térni Isten akaratától és népének zsarnoka lesz. És valóban úgy éltek később a királyok, hogy a prófétáknak sokszor kellett ellenük fellépni. (Jeremiás 22. 13, 17; Ezékiel 34. 2. kk ; Chabakuk 2. 9. és 12 ; II. Sám. 11; I. Kir. 21) A K. uralkodásuk időrendjében: Saul 1020 körül Dávid 1000 körül Salamon 950 körül Izraelben: Judában : Rechabeám 933-17 Abia 916-14 Ásza 913-873 I. Jósáfát 873-849 Jehorám 849-42 Achazja 842 és Athalja Jóás 836-797 Amacja 797-779 Azarja 779-740 Jothám 740-36 Ácház 736-28 Hizkia 727-699 I. Jerobeám 933-12 Nádáb 912-911 Baésa 911-888 Éla 887-87 Zimri 887 Omri 887-877 Ácháb 876-54 Achazja 854-53 Jórám 853-42 Jéhu 842-815 Joácház 814-798 Jóás 798-83 II. Jerobeám 783-743 Zacharja 743 Menáchem 743-37 Pekachja 737-36 Pekach 736-730 Hósea 730-22 Judában: Manasse 698-643 Ámon 643-41 Jósia 640-609 Joácház 609 Jojákim 608-597 Jojachin 597 Cidkija 597-587."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2600. címszó a lexikon => 480. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12600.htm

CÍMSZÓ: Királyok

SZÓCIKK: Királyok. A királyság intézménye Izrael ősi felfogásában ellenkezett Isten uralmának eszméjével. Isten uralmát pedig úgy képzelte el a zsidóság, hogy azt arravaló kiválasztottjai révén Mózes, Debóra stb. gyakorolja anélkül, hogy ezek királyi címet és hatalmat viselhetnének és hogy méltóságukat utódaikra átörökíthetnék. Csak amikor a bírák idejében, mindenki a saját önkénye szerint élt, látták elérkezettnek az időt arra, hogy egy erős kézben központosuljon hatalom. De akkor is Sámuel annak az aggodalmának adott kifejezést, melyet a Tóra is táplált Móz. V. 17. 14-20 , hogy a király el fog térni Isten akaratától és népének zsarnoka lesz. És valóban úgy éltek később a királyok, hogy a prófétáknak sokszor kellett ellenük fellépni. Jeremiás 22. 13, 17; Ezékiel 34. 2. kk ; Chabakuk 2. 9. és 12 ; II. Sám. 11; I. Kir. 21 A K. uralkodásuk időrendjében: Saul 1020 körül Dávid 1000 körül Salamon 950 körül Izraelben: Judában : Rechabeám 933-17 Abia 916-14 Ásza 913-873 I. Jósáfát 873-849 Jehorám 849-42 Achazja 842 és Athalja Jóás 836-797 Amacja 797-779 Azarja 779-740 Jothám 740-36 Ácház 736-28 Hizkia 727-699 I. Jerobeám 933-12 Nádáb 912-911 Baésa 911-888 Éla 887-87 Zimri 887 Omri 887-877 Ácháb 876-54 Achazja 854-53 Jórám 853-42 Jéhu 842-815 Joácház 814-798 Jóás 798-83 II. Jerobeám 783-743 Zacharja 743 Menáchem 743-37 Pekachja 737-36 Pekach 736-730 Hósea 730-22 Judában: Manasse 698-643 Ámon 643-41 Jósia 640-609 Joácház 609 Jojákim 608-597 Jojachin 597 Cidkija 597-587.

12600.ht

CÍMSZÓ Királyo

SZÓCIKK Királyok királysá intézmény Izrae ős felfogásába ellenkezet Iste uralmána eszméjével Iste uralmá pedi úg képzelt e zsidóság hog az arraval kiválasztottja révé Mózes Debór stb gyakorolj anélkül hog eze király címe é hatalma viselhetnéne é hog méltóságuka utódaikr átörökíthetnék Csa amiko bírá idejében mindenk sajá önkény szerin élt láttá elérkezettne a idő arra hog eg erő kézbe központosuljo hatalom D akko i Sámue anna a aggodalmána adot kifejezést melye Tór i táplál Móz V 17 14-2 hog királ e fo térn Iste akaratátó é népéne zsarnok lesz É valóba úg élte későb királyok hog prófétákna sokszo kellet ellenü fellépni Jeremiá 22 13 17 Ezékie 34 2 k Chabaku 2 9 é 1 II Sám 11 I Kir 2 K uralkodásu időrendjében Sau 102 körü Dávi 100 körü Salamo 95 körü Izraelben Judába Rechabeá 933-1 Abi 916-1 Ász 913-87 I Jósáfá 873-84 Jehorá 849-4 Achazj 84 é Athalj Jóá 836-79 Amacj 797-77 Azarj 779-74 Jothá 740-3 Áchá 736-2 Hizki 727-69 I Jerobeá 933-1 Nádá 912-91 Baés 911-88 Él 887-8 Zimr 88 Omr 887-87 Áchá 876-5 Achazj 854-5 Jórá 853-4 Jéh 842-81 Joáchá 814-79 Jóá 798-8 II Jerobeá 783-74 Zacharj 74 Menáche 743-3 Pekachj 737-3 Pekac 736-73 Hóse 730-2 Judában Manass 698-64 Ámo 643-4 Jósi 640-60 Joáchá 60 Jojáki 608-59 Jojachi 59 Cidkij 597-587

12600.h

CÍMSZ Király

SZÓCIK Királyo királys intézmén Izra ő felfogásáb ellenkeze Ist uralmán eszméjéve Ist uralm ped ú képzel zsidósá ho a arrava kiválasztottj rév Móze Debó st gyakorol anélkü ho ez királ cím hatalm viselhetnén ho méltóságuk utódaik átörökíthetné Cs amik bír idejébe minden saj önkén szeri él látt elérkezettn id arr ho e er kézb központosulj hatalo akk Sámu ann aggodalmán ado kifejezés mely Tó táplá Mó 1 14- ho kirá f tér Ist akaratát népén zsarno les valób ú élt késő királyo ho prófétákn soksz kelle ellen fellépn Jeremi 2 1 1 Ezéki 3 Chabak I Sá 1 Ki uralkodás időrendjébe Sa 10 kör Dáv 10 kör Salam 9 kör Izraelbe Judáb Rechabe 933- Ab 916- Ás 913-8 Jósáf 873-8 Jehor 849- Achaz 8 Athal Jó 836-7 Amac 797-7 Azar 779-7 Joth 740- Ách 736- Hizk 727-6 Jerobe 933- Nád 912-9 Baé 911-8 É 887- Zim 8 Om 887-8 Ách 876- Achaz 854- Jór 853- Jé 842-8 Joách 814-7 Jó 798- I Jerobe 783-7 Zachar 7 Menách 743- Pekach 737- Peka 736-7 Hós 730- Judába Manas 698-6 Ám 643- Jós 640-6 Joách 6 Joják 608-5 Jojach 5 Cidki 597-58

12600.

CÍMS Királ

SZÓCI Király király intézmé Izr felfogásá ellenkez Is uralmá eszméjév Is ural pe képze zsidós h arrav kiválasztott ré Móz Deb s gyakoro anélk h e kirá cí hatal viselhetné h méltóságu utódai átörökíthetn C ami bí idejéb minde sa önké szer é lát elérkezett i ar h e kéz központosul hatal ak Sám an aggodalmá ad kifejezé mel T tápl M 14 h kir té Is akaratá népé zsarn le való él kés király h próféták soks kell elle fellép Jerem Ezék Chaba S K uralkodá időrendjéb S 1 kö Dá 1 kö Sala kö Izraelb Judá Rechab 933 A 916 Á 913- Jósá 873- Jeho 849 Acha Atha J 836- Ama 797- Aza 779- Jot 740 Ác 736 Hiz 727- Jerob 933 Ná 912- Ba 911- 887 Zi O 887- Ác 876 Acha 854 Jó 853 J 842- Joác 814- J 798 Jerob 783- Zacha Menác 743 Pekac 737 Pek 736- Hó 730 Judáb Mana 698- Á 643 Jó 640- Joác Jojá 608- Jojac Cidk 597-5

12600

CÍM Kirá

SZÓC Királ királ intézm Iz felfogás ellenke I uralm eszméjé I ura p képz zsidó arra kiválasztot r Mó De gyakor anél kir c hata viselhetn méltóság utóda átörökíthet am b idejé mind s önk sze lá elérkezet a ké központosu hata a Sá a aggodalm a kifejez me táp 1 ki t I akarat nép zsar l val é ké királ prófétá sok kel ell fellé Jere Ezé Chab uralkod időrendjé k D k Sal k Izrael Jud Recha 93 91 913 Jós 873 Jeh 84 Ach Ath 836 Am 797 Az 779 Jo 74 Á 73 Hi 727 Jero 93 N 912 B 911 88 Z 887 Á 87 Ach 85 J 85 842 Joá 814 79 Jero 783 Zach Mená 74 Peka 73 Pe 736 H 73 Judá Man 698 64 J 640 Joá Joj 608 Joja Cid 597-

1260

CÍ Kir

SZÓ Kirá kirá intéz I felfogá ellenk ural eszméj ur kép zsid arr kiválaszto M D gyako ané ki hat viselhet méltósá utód átörökíthe a idej min ön sz l elérkeze k központos hat S aggodal kifeje m tá k akara né zsa va k kirá prófét so ke el fell Jer Ez Cha uralko időrendj Sa Izrae Ju Rech 9 9 91 Jó 87 Je 8 Ac At 83 A 79 A 77 J 7 7 H 72 Jer 9 91 91 8 88 8 Ac 8 8 84 Jo 81 7 Jer 78 Zac Men 7 Pek 7 P 73 7 Jud Ma 69 6 64 Jo Jo 60 Joj Ci 597