12601.htm

CÍMSZÓ: Királyok könyve

SZÓCIKK: Királyok könyve (Széfer melochim.)Latinul és görögül Sámuel két könyvével együtt jelzik őket Királykönyveknek. Sámuel két könyve tehát a királyok első két könyve a nemzsidó kánonban, míg a héber királyok két könyve abban a királyok (görögül: Basilejón, latinul: Liber Regum) harmadik és negyedik könyve gyanánt szerepel. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Izrael történetét tárgyalja Salamontól a babilóniai fogságig és így folytatása a Sámuel Könyvének, pragmatikus felfogásában rokon Bírák Könyvével. Forrásul használja a már elveszett Salamon Krónikáját (I. Kir. 11. 14.) és Izrael és Juda Királyainak Krónikáját (számos helyen). Mivel még a fogságba került Jechonja felszabadításáról is megemlékezik, legkorábban a babilóniai fogság végén keletkezhetett a könyv. A K.-nek tartalma: Salamon udvari ármány árán szerzi meg a trónt és kénytelen mindjárt uralma kezdetén Chirám, Tyrus királya javára húsz városról lemondani, Föníciai építészekkel és királyi támogatással felépíti a Jeruzsálemi templomot. Sok költséget fordít udvartartásának fényére és e célra súlyos adót vet ki népére. Halála után fia Rechabeám lép örökébe, de a Salamon elleni elkeseredettség most lázadásban tör ki. Jerobeám szítja a fölkelést és megszerzi az északi tíz törzs uralmát. Hogy a népszakadást fenntartsa, a sátoros ünnepet is kitolja egy hónappal, s ezzel lehetetlenné tette, hogy népé közös zarándoklásban találkozzék a déli birodalom népével. Izrael és Juda között hadi állapot áll fenn soká és Juda vazallusává lett az északi birodalomnak. Omri, Izrael királya, Acháb fia számára megszerzi a föníciai király lányát, Izebelt és ezzel új veszedelmet hoz az országra: a föníciai befolyást és bálványimádást. De ez a két zsidó birodalom újjáegyesülésének áldását hozta magával. Omri ki is terjesztette volna uralmát Judára, ha az ottani próféták nem látnak ebben veszedelmet az Egyisten hitére és nem szítanak összeesküvést az északi birodalom ellen és nem ültetik trónra Omri hadvezérét, Jéhut. Ez azonban csak assyr támogatóssal tarthatta magát a szirusok ellen és még ennek is megadta árát, mert Szíria meghódítása után Izrael birodalmának elfoglalására került a sor. Athaljának, Acháb király leányának sikerült a déli birodalom fölött való uralmat magához ragadni és a királyi házat kiirtani. Az egyetlen Jehoást azonban a papok megmentették és később trónra ültették. Achaz, Juda királya alatt az assyr király már őt is meg akarja nyerni szövetségesének Szíria és Izrael egyesített hadai ellen, de Jesája próféta kiharcolja az ország semlegességét. Szalmanasszár és Szargon asszír királyok véget vetnek Izrael birodalmának. Juda magára marad. Itt Chizkia király a babiloni királyt támogatja Assyria ellen, mire később Szancherib óriási haddal bekeríti, de Jeruzsálem ostromát abba kell hagynia. Manasse ismét aláveti magát Assyriának és tág kaput nyit a csillagimádásnak. De unokája Jósia (620) visszaállítja az Egyisten tiszteletet és a Tórát, mely régóta csak papok birtokában volt és ismeretlen maradt, felolvastatja és kötelező törvénykönyvvé nyilvánítja. Amikor Babilóniának sikerül Assyria felé kerekedni, Juda királya Jojákim is behódolni kénytelen, de Egyiptom biztatására később fellázad. Ekkor Nebukadnecár, Babilónia királya vonul fel Juda ellen és a Jojákim helyébe lépett Jojachint meghódolásra bírja és a nép nagy részét fogságba hurcolja Babilóniába. Jeruzsálemben Cidkijáhut teszi királlyá, de miután Jeremiás intelme ellenére ez is fellázad, Nebukadnecár ismét megsemmisíti Juda birodalmát (586). Utódja Evil Merodach kiszabadítja Jojachint, hogy visszaültesse a trónra, aki azonban meghal, mielőtt a trónt elfoglalhatná.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2601. címszó a lexikon => 480. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12601.htm

CÍMSZÓ: Királyok könyve

SZÓCIKK: Királyok könyve Széfer melochim. Latinul és görögül Sámuel két könyvével együtt jelzik őket Királykönyveknek. Sámuel két könyve tehát a királyok első két könyve a nemzsidó kánonban, míg a héber királyok két könyve abban a királyok görögül: Basilejón, latinul: Liber Regum harmadik és negyedik könyve gyanánt szerepel. A héber Bibliában a prófétai könyvek első részében foglal helyet. Izrael történetét tárgyalja Salamontól a babilóniai fogságig és így folytatása a Sámuel Könyvének, pragmatikus felfogásában rokon Bírák Könyvével. Forrásul használja a már elveszett Salamon Krónikáját I. Kir. 11. 14. és Izrael és Juda Királyainak Krónikáját számos helyen . Mivel még a fogságba került Jechonja felszabadításáról is megemlékezik, legkorábban a babilóniai fogság végén keletkezhetett a könyv. A K.-nek tartalma: Salamon udvari ármány árán szerzi meg a trónt és kénytelen mindjárt uralma kezdetén Chirám, Tyrus királya javára húsz városról lemondani, Föníciai építészekkel és királyi támogatással felépíti a Jeruzsálemi templomot. Sok költséget fordít udvartartásának fényére és e célra súlyos adót vet ki népére. Halála után fia Rechabeám lép örökébe, de a Salamon elleni elkeseredettség most lázadásban tör ki. Jerobeám szítja a fölkelést és megszerzi az északi tíz törzs uralmát. Hogy a népszakadást fenntartsa, a sátoros ünnepet is kitolja egy hónappal, s ezzel lehetetlenné tette, hogy népé közös zarándoklásban találkozzék a déli birodalom népével. Izrael és Juda között hadi állapot áll fenn soká és Juda vazallusává lett az északi birodalomnak. Omri, Izrael királya, Acháb fia számára megszerzi a föníciai király lányát, Izebelt és ezzel új veszedelmet hoz az országra: a föníciai befolyást és bálványimádást. De ez a két zsidó birodalom újjáegyesülésének áldását hozta magával. Omri ki is terjesztette volna uralmát Judára, ha az ottani próféták nem látnak ebben veszedelmet az Egyisten hitére és nem szítanak összeesküvést az északi birodalom ellen és nem ültetik trónra Omri hadvezérét, Jéhut. Ez azonban csak assyr támogatóssal tarthatta magát a szirusok ellen és még ennek is megadta árát, mert Szíria meghódítása után Izrael birodalmának elfoglalására került a sor. Athaljának, Acháb király leányának sikerült a déli birodalom fölött való uralmat magához ragadni és a királyi házat kiirtani. Az egyetlen Jehoást azonban a papok megmentették és később trónra ültették. Achaz, Juda királya alatt az assyr király már őt is meg akarja nyerni szövetségesének Szíria és Izrael egyesített hadai ellen, de Jesája próféta kiharcolja az ország semlegességét. Szalmanasszár és Szargon asszír királyok véget vetnek Izrael birodalmának. Juda magára marad. Itt Chizkia király a babiloni királyt támogatja Assyria ellen, mire később Szancherib óriási haddal bekeríti, de Jeruzsálem ostromát abba kell hagynia. Manasse ismét aláveti magát Assyriának és tág kaput nyit a csillagimádásnak. De unokája Jósia 620 visszaállítja az Egyisten tiszteletet és a Tórát, mely régóta csak papok birtokában volt és ismeretlen maradt, felolvastatja és kötelező törvénykönyvvé nyilvánítja. Amikor Babilóniának sikerül Assyria felé kerekedni, Juda királya Jojákim is behódolni kénytelen, de Egyiptom biztatására később fellázad. Ekkor Nebukadnecár, Babilónia királya vonul fel Juda ellen és a Jojákim helyébe lépett Jojachint meghódolásra bírja és a nép nagy részét fogságba hurcolja Babilóniába. Jeruzsálemben Cidkijáhut teszi királlyá, de miután Jeremiás intelme ellenére ez is fellázad, Nebukadnecár ismét megsemmisíti Juda birodalmát 586 . Utódja Evil Merodach kiszabadítja Jojachint, hogy visszaültesse a trónra, aki azonban meghal, mielőtt a trónt elfoglalhatná.

12601.ht

CÍMSZÓ Királyo könyv

SZÓCIKK Királyo könyv Széfe melochim Latinu é görögü Sámue ké könyvéve együt jelzi őke Királykönyveknek Sámue ké könyv tehá királyo els ké könyv nemzsid kánonban mí hébe királyo ké könyv abba királyo görögül Basilejón latinul Libe Regu harmadi é negyedi könyv gyanán szerepel hébe Bibliába próféta könyve els részébe fogla helyet Izrae történeté tárgyalj Salamontó babilónia fogsági é íg folytatás Sámue Könyvének pragmatiku felfogásába roko Bírá Könyvével Forrásu használj má elveszet Salamo Krónikájá I Kir 11 14 é Izrae é Jud Királyaina Krónikájá számo helye Mive mé fogságb kerül Jechonj felszabadításáró i megemlékezik legkorábba babilónia fogsá végé keletkezhetet könyv K.-ne tartalma Salamo udvar ármán árá szerz me trón é kénytele mindjár uralm kezdeté Chirám Tyru király javár hús városró lemondani Fönícia építészekke é király támogatássa felépít Jeruzsálem templomot So költsége fordí udvartartásána fényér é célr súlyo adó ve k népére Halál utá fi Rechabeá lé örökébe d Salamo ellen elkeseredettsé mos lázadásba tö ki Jerobeá szítj fölkelés é megszerz a észak tí törz uralmát Hog népszakadás fenntartsa sátoro ünnepe i kitolj eg hónappal ezze lehetetlenn tette hog nép közö zarándoklásba találkozzé dél birodalo népével Izrae é Jud közöt had állapo ál fen sok é Jud vazallusáv let a észak birodalomnak Omri Izrae királya Achá fi számár megszerz fönícia királ lányát Izebel é ezze ú veszedelme ho a országra fönícia befolyás é bálványimádást D e ké zsid birodalo újjáegyesüléséne áldásá hozt magával Omr k i terjesztett voln uralmá Judára h a ottan prófétá ne látna ebbe veszedelme a Egyiste hitér é ne szítana összeesküvés a észak birodalo elle é ne ülteti trónr Omr hadvezérét Jéhut E azonba csa assy támogatóssa tarthatt magá sziruso elle é mé enne i megadt árát mer Szíri meghódítás utá Izrae birodalmána elfoglalásár kerül sor Athaljának Achá királ leányána sikerül dél birodalo fölöt val uralma magáho ragadn é király háza kiirtani A egyetle Jehoás azonba papo megmentetté é későb trónr ültették Achaz Jud király alat a assy királ má ő i me akarj nyern szövetségeséne Szíri é Izrae egyesítet hada ellen d Jesáj prófét kiharcolj a orszá semlegességét Szalmanasszá é Szargo asszí királyo vége vetne Izrae birodalmának Jud magár marad It Chizki királ babilon király támogatj Assyri ellen mir későb Szancheri óriás hadda bekeríti d Jeruzsále ostromá abb kel hagynia Manass ismé alávet magá Assyriána é tá kapu nyi csillagimádásnak D unokáj Jósi 62 visszaállítj a Egyiste tisztelete é Tórát mel régót csa papo birtokába vol é ismeretle maradt felolvastatj é kötelez törvénykönyvv nyilvánítja Amiko Babilóniána sikerü Assyri fel kerekedni Jud király Jojáki i behódoln kénytelen d Egyipto biztatásár későb fellázad Ekko Nebukadnecár Babilóni király vonu fe Jud elle é Jojáki helyéb lépet Jojachin meghódolásr bírj é né nag részé fogságb hurcolj Babilóniába Jeruzsálembe Cidkijáhu tesz királlyá d miutá Jeremiá intelm ellenér e i fellázad Nebukadnecá ismé megsemmisít Jud birodalmá 58 Utódj Evi Merodac kiszabadítj Jojachint hog visszaültess trónra ak azonba meghal mielőt trón elfoglalhatná

12601.h

CÍMSZ Király köny

SZÓCIK Király köny Széf melochi Latin görög Sámu k könyvév együ jelz ők Királykönyvekne Sámu k köny teh király el k köny nemzsi kánonba m héb király k köny abb király görögü Basilejó latinu Lib Reg harmad negyed köny gyaná szerepe héb Bibliáb prófét könyv el részéb fogl helye Izra történet tárgyal Salamont babilóni fogság í folytatá Sámu Könyvéne pragmatik felfogásáb rok Bír Könyvéve Forrás használ m elvesze Salam Krónikáj Ki 1 1 Izra Ju Királyain Krónikáj szám hely Miv m fogság kerü Jechon felszabadításár megemlékezi legkorább babilóni fogs vég keletkezhete köny K.-n tartalm Salam udva ármá ár szer m tró kénytel mindjá ural kezdet Chirá Tyr királ javá hú városr lemondan Föníci építészekk királ támogatáss felépí Jeruzsále templomo S költség ford udvartartásán fényé cél súly ad v népér Halá ut f Rechabe l örökéb Salam elle elkeseredetts mo lázadásb t k Jerobe szít fölkelé megszer észa t tör uralmá Ho népszakadá fenntarts sátor ünnep kitol e hónappa ezz lehetetlen tett ho né köz zarándoklásb találkozz dé birodal népéve Izra Ju közö ha állap á fe so Ju vazallusá le észa birodalomna Omr Izra király Ach f számá megszer föníci kirá lányá Izebe ezz veszedelm h országr föníci befolyá bálványimádás k zsi birodal újjáegyesülésén áldás hoz magáva Om terjesztet vol uralm Judár otta prófét n látn ebb veszedelm Egyist hité n szítan összeesküvé észa birodal ell n ültet trón Om hadvezéré Jéhu azonb cs ass támogatóss tarthat mag szirus ell m enn megad árá me Szír meghódítá ut Izra birodalmán elfoglalásá kerü so Athaljána Ach kirá leányán sikerü dé birodal fölö va uralm magáh ragad királ ház kiirtan egyetl Jehoá azonb pap megmentett késő trón ültetté Acha Ju királ ala ass kirá m m akar nyer szövetségesén Szír Izra egyesíte had elle Jesá prófé kiharcol orsz semlegességé Szalmanassz Szarg assz király vég vetn Izra birodalmána Ju magá mara I Chizk kirá babilo királ támogat Assyr elle mi késő Szancher óriá hadd bekerít Jeruzsál ostrom ab ke hagyni Manas ism aláve mag Assyrián t kap ny csillagimádásna unoká Jós 6 visszaállít Egyist tisztelet Tórá me régó cs pap birtokáb vo ismeretl marad felolvastat kötele törvénykönyv nyilvánítj Amik Babilónián siker Assyr fe kerekedn Ju királ Joják behódol kénytele Egyipt biztatásá késő felláza Ekk Nebukadnecá Babilón királ von f Ju ell Joják helyé lépe Jojachi meghódolás bír n na rész fogság hurcol Babilóniáb Jeruzsálemb Cidkijáh tes királly miut Jeremi intel ellené felláza Nebukadnec ism megsemmisí Ju birodalm 5 Utód Ev Meroda kiszabadít Jojachin ho visszaültes trónr a azonb megha mielő tró elfoglalhatn

12601.

CÍMS Királ kön

SZÓCI Királ kön Szé meloch Lati görö Sám könyvé egy jel ő Királykönyvekn Sám kön te királ e kön nemzs kánonb hé királ kön ab királ görög Basilej latin Li Re harma negye kön gyan szerep hé Bibliá prófé köny e részé fog hely Izr történe tárgya Salamon babilón fogsá folytat Sám Könyvén pragmati felfogásá ro Bí Könyvév Forrá haszná elvesz Sala Króniká K Izr J Királyai Króniká szá hel Mi fogsá ker Jecho felszabadításá megemlékez legkoráb babilón fog vé keletkezhet kön K.- tartal Sala udv árm á sze tr kényte mindj ura kezde Chir Ty kirá jav h város lemonda Föníc építészek kirá támogatás felép Jeruzsál templom költsé for udvartartásá fény cé súl a népé Hal u Rechab öröké Sala ell elkeseredett m lázadás Jerob szí fölkel megsze ész tö uralm H népszakad fenntart sáto ünne kito hónapp ez lehetetle tet h n kö zarándoklás találkoz d biroda népév Izr J köz h álla f s J vazallus l ész birodalomn Om Izr királ Ac szám megsze föníc kir lány Izeb ez veszedel ország föníc befoly bálványimádá zs biroda újjáegyesülésé áldá ho magáv O terjeszte vo ural Judá ott prófé lát eb veszedel Egyis hit szíta összeesküv ész biroda el ülte tró O hadvezér Jéh azon c as támogatós tartha ma sziru el en mega ár m Szí meghódít u Izr birodalmá elfoglalás ker s Athalján Ac kir leányá siker d biroda föl v ural magá raga kirá há kiirta egyet Jeho azon pa megmentet kés tró ültett Ach J kirá al as kir aka nye szövetségesé Szí Izr egyesít ha ell Jes próf kiharco ors semlegesség Szalmanass Szar ass királ vé vet Izr birodalmán J mag mar Chiz kir babil kirá támoga Assy ell m kés Szanche óri had bekerí Jeruzsá ostro a k hagyn Mana is aláv ma Assyriá ka n csillagimádásn unok Jó visszaállí Egyis tisztele Tór m rég c pa birtoká v ismeret mara felolvasta kötel törvényköny nyilvánít Ami Babilóniá sike Assy f kereked J kirá Jojá behódo kénytel Egyip biztatás kés felláz Ek Nebukadnec Babiló kirá vo J el Jojá hely lép Jojach meghódolá bí n rés fogsá hurco Babilóniá Jeruzsálem Cidkijá te királl miu Jerem inte ellen felláz Nebukadne is megsemmis J birodal Utó E Merod kiszabadí Jojachi h visszaülte trón azon megh miel tr elfoglalhat

12601

CÍM Kirá kö

SZÓC Kirá kö Sz meloc Lat gör Sá könyv eg je Királykönyvek Sá kö t kirá kö nemz kánon h kirá kö a kirá görö Basile lati L R harm negy kö gya szere h Bibli próf kön rész fo hel Iz történ tárgy Salamo babiló fogs folyta Sá Könyvé pragmat felfogás r B Könyvé Forr haszn elves Sal Krónik Iz Királya Krónik sz he M fogs ke Jech felszabadítás megemléke legkorá babiló fo v keletkezhe kö K. tarta Sal ud ár sz t kényt mind ur kezd Chi T kir ja váro lemond Föní építésze kir támogatá felé Jeruzsá templo költs fo udvartartás fén c sú nép Ha Recha örök Sal el elkeseredet lázadá Jero sz fölke megsz és t ural népszaka fenntar sát ünn kit hónap e lehetetl te k zarándoklá találko birod népé Iz kö áll vazallu és birodalom O Iz kirá A szá megsz föní ki lán Ize e veszede orszá föní befol bálványimád z birod újjáegyesülés áld h magá terjeszt v ura Jud ot próf lá e veszede Egyi hi szít összeeskü és birod e ült tr hadvezé Jé azo a támogató tarth m szir e e meg á Sz meghódí Iz birodalm elfoglalá ke Athaljá A ki leány sike birod fö ura mag rag kir h kiirt egye Jeh azo p megmente ké tr ültet Ac kir a a ki ak ny szövetséges Sz Iz egyesí h el Je pró kiharc or semlegessé Szalmanas Sza as kirá v ve Iz birodalmá ma ma Chi ki babi kir támog Ass el ké Szanch ór ha beker Jeruzs ostr hagy Man i alá m Assyri k csillagimádás uno J visszaáll Egyi tisztel Tó ré p birtok ismere mar felolvast köte törvénykön nyilvání Am Babilóni sik Ass kereke kir Joj behód kényte Egyi biztatá ké fellá E Nebukadne Babil kir v e Joj hel lé Jojac meghódol b ré fogs hurc Babilóni Jeruzsále Cidkij t királ mi Jere int elle fellá Nebukadn i megsemmi biroda Ut Mero kiszabad Jojach visszaült tró azo meg mie t elfoglalha

1260

CÍ Kir k

SZÓ Kir k S melo La gö S köny e j Királykönyve S k kir k nem káno kir k kir gör Basil lat har neg k gy szer Bibl pró kö rés f he I törté tárg Salam babil fog folyt S Könyv pragma felfogá Könyv For hasz elve Sa Króni I Király Króni s h fog k Jec felszabadítá megemlék legkor babil f keletkezh k K tart Sa u á s kény min u kez Ch ki j vár lemon Fön építész ki támogat fel Jeruzs templ költ f udvartartá fé s né H Rech örö Sa e elkeserede lázad Jer s fölk megs é ura népszak fennta sá ün ki hóna lehetet t zarándokl találk biro nép I k ál vazall é birodalo I kir sz megs fön k lá Iz veszed orsz fön befo bálványimá biro újjáegyesülé ál mag terjesz ur Ju o pró l veszed Egy h szí összeesk é biro ül t hadvez J az támogat tart szi me S meghód I birodal elfoglal k Athalj k leán sik biro f ur ma ra ki kiir egy Je az megment k t ülte A ki k a n szövetsége S I egyes e J pr kihar o semlegess Szalmana Sz a kir v I birodalm m m Ch k bab ki támo As e k Szanc ó h beke Jeruz ost hag Ma al Assyr csillagimádá un visszaál Egy tiszte T r birto ismer ma felolvas köt törvénykö nyilván A Babilón si As kerek ki Jo behó kényt Egy biztat k fell Nebukadn Babi ki Jo he l Joja meghódo r fog hur Babilón Jeruzsál Cidki kirá m Jer in ell fell Nebukad megsemm birod U Mer kiszaba Jojac visszaül tr az me mi elfoglalh