12613.htm

CÍMSZÓ: Kiss

SZEMÉLYNÉV: Kiss Mór

SZÓCIKK: "3. K. Mór*, jogtudós, egyetemi tanár, szüI. Kolozsvárott 1857 máj. 12. Tizenkilenc éves volt, amikor u. o. jogi doktorrá avatták s huszonegy éves korában már magántanárrá habilitálták, mely után a nagyszebeni jogakadémia tanára, majd 1886. a kolozsvári egyetem római jogi rk., 1900-tól kezdve rendes tanára lett. Több ízben volt dékán, 1904. rektor, 1910. udvari tanácsos lett. Számos, a hazai és külföldi jogi szaklapokba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent művei: A végrendeleti alakok kifejlődési története Justitian császár törvényhozásáig (Kolozsvár 1876, egyet, pályadíjjal kitüntetve); Adatok a bonorum possessio contra tabulas eredetének kérdéséhez (u. o. 1880); A Corpus Juris Civilisből készített és feldolgozott magánjog gyakorlati esetek gyűjteménye (Budapest 1883); Jogügyleti kötelmek (u. o. 1898); Jogi alapfogalmaink (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2613. címszó a lexikon => 484. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12613.htm

CÍMSZÓ: Kiss

SZEMÉLYNÉV: Kiss Mór

SZÓCIKK: 3. K. Mór*, jogtudós, egyetemi tanár, szüI. Kolozsvárott 1857 máj. 12. Tizenkilenc éves volt, amikor u. o. jogi doktorrá avatták s huszonegy éves korában már magántanárrá habilitálták, mely után a nagyszebeni jogakadémia tanára, majd 1886. a kolozsvári egyetem római jogi rk., 1900-tól kezdve rendes tanára lett. Több ízben volt dékán, 1904. rektor, 1910. udvari tanácsos lett. Számos, a hazai és külföldi jogi szaklapokba írt tanulmányain kívül önállóan megjelent művei: A végrendeleti alakok kifejlődési története Justitian császár törvényhozásáig Kolozsvár 1876, egyet, pályadíjjal kitüntetve ; Adatok a bonorum possessio contra tabulas eredetének kérdéséhez u. o. 1880 ; A Corpus Juris Civilisből készített és feldolgozott magánjog gyakorlati esetek gyűjteménye Budapest 1883 ; Jogügyleti kötelmek u. o. 1898 ; Jogi alapfogalmaink 1903 .

12613.ht

CÍMSZÓ Kis

SZEMÉLYNÉV Kis Mó

SZÓCIKK 3 K Mór* jogtudós egyetem tanár szüI Kolozsvárot 185 máj 12 Tizenkilen éve volt amiko u o jog doktorr avattá huszoneg éve korába má magántanárr habilitálták mel utá nagyszeben jogakadémi tanára maj 1886 kolozsvár egyete róma jog rk. 1900-tó kezdv rende tanár lett Töb ízbe vol dékán 1904 rektor 1910 udvar tanácso lett Számos haza é külföld jog szaklapokb ír tanulmányai kívü önállóa megjelen művei végrendelet alako kifejlődés történet Justitia császá törvényhozásái Kolozsvá 1876 egyet pályadíjja kitüntetv Adato bonoru possessi contr tabula eredeténe kérdéséhe u o 188 Corpu Juri Civilisbő készítet é feldolgozot magánjo gyakorlat esete gyűjtemény Budapes 188 Jogügylet kötelme u o 189 Jog alapfogalmain 190

12613.h

CÍMSZ Ki

SZEMÉLYNÉ Ki M

SZÓCIK Mór jogtudó egyete taná szü Kolozsváro 18 má 1 Tizenkile év vol amik jo doktor avatt huszone év koráb m magántanár habilitáltá me ut nagyszebe jogakadém tanár ma 188 kolozsvá egyet róm jo rk 1900-t kezd rend taná let Tö ízb vo déká 190 rekto 191 udva tanács let Számo haz külföl jo szaklapok í tanulmánya kív önálló megjele műve végrendele alak kifejlődé történe Justiti csász törvényhozásá Kolozsv 187 egye pályadíjj kitüntet Adat bonor possess cont tabul eredetén kérdéséh 18 Corp Jur Civilisb készíte feldolgozo magánj gyakorla eset gyűjtemén Budape 18 Jogügyle kötelm 18 Jo alapfogalmai 19

12613.

CÍMS K

SZEMÉLYN K

SZÓCI Mó jogtud egyet tan sz Kolozsvár 1 m Tizenkil é vo ami j dokto avat huszon é korá magántaná habilitált m u nagyszeb jogakadé taná m 18 kolozsv egye ró j r 1900- kez ren tan le T íz v dék 19 rekt 19 udv tanác le Szám ha külfö j szaklapo tanulmány kí önáll megjel műv végrendel ala kifejlőd történ Justit csás törvényhozás Kolozs 18 egy pályadíj kitünte Ada bono posses con tabu eredeté kérdésé 1 Cor Ju Civilis készít feldolgoz magán gyakorl ese gyűjtemé Budap 1 Jogügyl kötel 1 J alapfogalma 1

12613

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC M jogtu egye ta s Kolozsvá Tizenki v am dokt ava huszo kor magántan habilitál nagysze jogakad tan 1 kolozs egy r 1900 ke re ta l í dé 1 rek 1 ud taná l Szá h külf szaklap tanulmán k önál megje mű végrende al kifejlő törté Justi csá törvényhozá Koloz 1 eg pályadí kitünt Ad bon posse co tab eredet kérdés Co J Civili készí feldolgo magá gyakor es gyűjtem Buda Jogügy köte alapfogalm

1261SZEMÉL

SZÓ jogt egy t Kolozsv Tizenk a dok av husz ko magánta habilitá nagysz jogaka ta koloz eg 190 k r t d re u tan Sz kül szakla tanulmá öná megj m végrend a kifejl tört Just cs törvényhoz Kolo e pályad kitün A bo poss c ta erede kérdé C Civil kész feldolg mag gyako e gyűjte Bud Jogüg köt alapfogal