12617.htm

CÍMSZÓ: Kisszeben

SZÓCIKK: Kisszeben (Sabinovska, Cs.-Szl.), rend. tan. város Sáros vm. 3288 lak. A K.-i (orthodox) hitközség, mint a levéltárában őrzött okiratok bizonyítják, 1853. alakult. A hitközség 1901-ig a pécsújfalvai rabbikerülethez tartozott, azóta anyahitközség és rabbiszékhely. A hitközség első rabbija Diamant Sámuel volt. Fennállása óta a következő elnökök vezették és fejlesztették a hitközséget: Lichtenstein Lipót (1853-60), Spiegel Miksa (1860-79), Rosenfeld Ignác (1879-1920), Sperling Károly, (1920-27). A hitközség 1864. templomot épített a saját erejéből. Jesivája volt, de megszűnt. Talmud Tórája 1890. létesült, s azóta működik is évente 20 tanítvánnyal. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, melynek Rosenfeld Ignácné az elnöknője. A hitközség több tagja játszik előkelő szerepet a város életében. Ezek: Freimann Jenő városi tanácsos, Forgács Samu volt alpolgármester, Sperling Károly volt alpolgármester és Munk Lipót, a városi pénzügyi bizottság elnöke. Nagyobb ipartelepet néhai Spiegel Vilmos létesített, akinek papírgyárában jelenleg 23 munkás dolgozik. A hitközség évi költségvetése 90,980 ?K., melyből nagyobb összeget fordítanak szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Pécsújfalu, Nagysáros, Szent-Mihály és Siroka községek tartoznak. Lélekszáma 458, a családok száma 125, adót 105-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 8 gazdálkodó, 23 kereskedő, 6 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 1 gyógyszerész, 6 orvos, 36 iparos és 9 magánzó. A hitközség tagjai közül a világháborúban 38-an vettek részt és 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Forgács Samu elnök, Zipszer S. alelnök, Goldstein Juda rabbi, Freimann Ármin pénztárnok, Cziner A. templomgondnok, Klausner I. ellenőr, Riemer Bernát, Munk Lipót, Schnitzer Jakab, Rubin M., Götz I., Buschbaum A. és Grodzensky Lipót választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2617. címszó a lexikon => 485. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12617.htm

CÍMSZÓ: Kisszeben

SZÓCIKK: Kisszeben Sabinovska, Cs.-Szl. , rend. tan. város Sáros vm. 3288 lak. A K.-i orthodox hitközség, mint a levéltárában őrzött okiratok bizonyítják, 1853. alakult. A hitközség 1901-ig a pécsújfalvai rabbikerülethez tartozott, azóta anyahitközség és rabbiszékhely. A hitközség első rabbija Diamant Sámuel volt. Fennállása óta a következő elnökök vezették és fejlesztették a hitközséget: Lichtenstein Lipót 1853-60 , Spiegel Miksa 1860-79 , Rosenfeld Ignác 1879-1920 , Sperling Károly, 1920-27 . A hitközség 1864. templomot épített a saját erejéből. Jesivája volt, de megszűnt. Talmud Tórája 1890. létesült, s azóta működik is évente 20 tanítvánnyal. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, melynek Rosenfeld Ignácné az elnöknője. A hitközség több tagja játszik előkelő szerepet a város életében. Ezek: Freimann Jenő városi tanácsos, Forgács Samu volt alpolgármester, Sperling Károly volt alpolgármester és Munk Lipót, a városi pénzügyi bizottság elnöke. Nagyobb ipartelepet néhai Spiegel Vilmos létesített, akinek papírgyárában jelenleg 23 munkás dolgozik. A hitközség évi költségvetése 90,980 ?K., melyből nagyobb összeget fordítanak szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Pécsújfalu, Nagysáros, Szent-Mihály és Siroka községek tartoznak. Lélekszáma 458, a családok száma 125, adót 105-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 8 gazdálkodó, 23 kereskedő, 6 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 1 gyógyszerész, 6 orvos, 36 iparos és 9 magánzó. A hitközség tagjai közül a világháborúban 38-an vettek részt és 2-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Forgács Samu elnök, Zipszer S. alelnök, Goldstein Juda rabbi, Freimann Ármin pénztárnok, Cziner A. templomgondnok, Klausner I. ellenőr, Riemer Bernát, Munk Lipót, Schnitzer Jakab, Rubin M., Götz I., Buschbaum A. és Grodzensky Lipót választmányi tagok.

12617.ht

CÍMSZÓ Kisszebe

SZÓCIKK Kisszebe Sabinovska Cs.-Szl rend tan váro Sáro vm 328 lak K.- orthodo hitközség min levéltárába őrzöt okirato bizonyítják 1853 alakult hitközsé 1901-i pécsújfalva rabbikerülethe tartozott azót anyahitközsé é rabbiszékhely hitközsé els rabbij Diaman Sámue volt Fennállás ót következ elnökö vezetté é fejlesztetté hitközséget Lichtenstei Lipó 1853-6 Spiege Miks 1860-7 Rosenfel Igná 1879-192 Sperlin Károly 1920-2 hitközsé 1864 templomo építet sajá erejéből Jesiváj volt d megszűnt Talmu Tóráj 1890 létesült azót működi i évent 2 tanítvánnyal hitközsé intézményei Chevr Kadis é Nőegylet melyne Rosenfel Ignácn a elnöknője hitközsé töb tagj játszi előkel szerepe váro életében Ezek Freiman Jen város tanácsos Forgác Sam vol alpolgármester Sperlin Károl vol alpolgármeste é Mun Lipót város pénzügy bizottsá elnöke Nagyob ipartelepe néha Spiege Vilmo létesített akine papírgyárába jelenle 2 munká dolgozik hitközsé év költségvetés 90,98 ?K. melybő nagyob összege fordítana szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Pécsújfalu Nagysáros Szent-Mihál é Sirok községe tartoznak Lélekszám 458 családo szám 125 adó 105-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő gyógyszerész orvos 3 iparo é magánzó hitközsé tagja közü világháborúba 38-a vette rész é 2-e este el hitközsé ma vezetősége Forgác Sam elnök Zipsze S alelnök Goldstei Jud rabbi Freiman Ármi pénztárnok Czine A templomgondnok Klausne I ellenőr Rieme Bernát Mun Lipót Schnitze Jakab Rubi M. Göt I. Buschbau A é Grodzensk Lipó választmány tagok

12617.h

CÍMSZ Kisszeb

SZÓCIK Kisszeb Sabinovsk Cs.-Sz ren ta vár Sár v 32 la K. orthod hitközsé mi levéltáráb őrzö okirat bizonyítjá 185 alakul hitközs 1901- pécsújfalv rabbikerületh tartozot azó anyahitközs rabbiszékhel hitközs el rabbi Diama Sámu vol Fennállá ó követke elnök vezett fejlesztett hitközsége Lichtenste Lip 1853- Spieg Mik 1860- Rosenfe Ign 1879-19 Sperli Károl 1920- hitközs 186 templom építe saj erejébő Jesivá vol megszűn Talm Tórá 189 létesül azó működ éven tanítvánnya hitközs intézménye Chev Kadi Nőegyle melyn Rosenfe Ignác elnöknőj hitközs tö tag játsz előke szerep vár életébe Eze Freima Je váro tanácso Forgá Sa vo alpolgármeste Sperli Káro vo alpolgármest Mu Lipó váro pénzüg bizotts elnök Nagyo ipartelep néh Spieg Vilm létesítet akin papírgyáráb jelenl munk dolgozi hitközs é költségveté 90,9 ?K melyb nagyo összeg fordítan szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Pécsújfal Nagysáro Szent-Mihá Siro község tartozna Lélekszá 45 család szá 12 ad 105- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod keresked ügyvé köztisztvisel gyógyszerés orvo ipar magánz hitközs tagj köz világháborúb 38- vett rés 2- est e hitközs m vezetőség Forgá Sa elnö Zipsz alelnö Goldste Ju rabb Freima Árm pénztárno Czin templomgondno Klausn ellenő Riem Berná Mu Lipó Schnitz Jaka Rub M Gö I Buschba Grodzens Lip választmán tago

12617.

CÍMS Kissze

SZÓCI Kissze Sabinovs Cs.-S re t vá Sá 3 l K ortho hitközs m levéltárá őrz okira bizonyítj 18 alaku hitköz 1901 pécsújfal rabbikerület tartozo az anyahitköz rabbiszékhe hitköz e rabb Diam Sám vo Fennáll követk elnö vezet fejlesztet hitközség Lichtenst Li 1853 Spie Mi 1860 Rosenf Ig 1879-1 Sperl Káro 1920 hitköz 18 templo épít sa erejéb Jesiv vo megszű Tal Tór 18 létesü az műkö éve tanítvánny hitköz intézmény Che Kad Nőegyl mely Rosenf Igná elnöknő hitköz t ta játs elők szere vá életéb Ez Freim J vár tanács Forg S v alpolgármest Sperl Kár v alpolgármes M Lip vár pénzü bizott elnö Nagy ipartele né Spie Vil létesíte aki papírgyárá jelen mun dolgoz hitköz költségvet 90, ? mely nagy össze fordíta szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Pécsújfa Nagysár Szent-Mih Sir közsé tartozn Léleksz 4 csalá sz 1 a 105 fizetn Foglalko szeri gazdálko kereske ügyv köztisztvise gyógyszeré orv ipa magán hitköz tag kö világháború 38 vet ré 2 es hitköz vezetősé Forg S eln Zips aleln Goldst J rab Freim Ár pénztárn Czi templomgondn Klaus ellen Rie Bern M Lip Schnit Jak Ru G Buschb Grodzen Li választmá tag

12617

CÍM Kissz

SZÓC Kissz Sabinov Cs.- r v S orth hitköz levéltár őr okir bizonyít 1 alak hitkö 190 pécsújfa rabbikerüle tartoz a anyahitkö rabbiszékh hitkö rab Dia Sá v Fennál követ eln veze fejleszte hitközsé Lichtens L 185 Spi M 186 Rosen I 1879- Sper Kár 192 hitkö 1 templ épí s erejé Jesi v megsz Ta Tó 1 létes a műk év tanítvánn hitkö intézmén Ch Ka Nőegy mel Rosen Ign elnökn hitkö t ját elő szer v életé E Frei vá tanác For alpolgármes Sper Ká alpolgárme Li vá pénz bizot eln Nag ipartel n Spi Vi létesít ak papírgyár jele mu dolgo hitkö költségve 90 mel nag össz fordít szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Pécsújf Nagysá Szent-Mi Si közs tartoz Léleks csal s 10 fizet Foglalk szer gazdálk keresk ügy köztisztvis gyógyszer or ip magá hitkö ta k világhábor 3 ve r e hitkö vezetős For el Zip alel Golds ra Frei Á pénztár Cz templomgond Klau elle Ri Ber Li Schni Ja R Busch Grodze L választm ta

1261

CÍ Kiss

SZÓ Kiss Sabino Cs. ort hitkö levéltá ő oki bizonyí ala hitk 19 pécsújf rabbikerül tarto anyahitk rabbiszék hitk ra Di S Fenná köve el vez fejleszt hitközs Lichten 18 Sp 18 Rose 1879 Spe Ká 19 hitk temp ép erej Jes megs T T léte mű é tanítván hitk intézmé C K Nőeg me Rose Ig elnök hitk já el sze élet Fre v taná Fo alpolgárme Spe K alpolgárm L v pén bizo el Na iparte Sp V létesí a papírgyá jel m dolg hitk költségv 9 me na öss fordí szoc filantro cél hitk anyak terüle Pécsúj Nagys Szent-M S köz tarto Lélek csa 1 fize Foglal sze gazdál keres üg köztisztvi gyógysze o i mag hitk t világhábo v hitk vezető Fo e Zi ale Gold r Fre pénztá C templomgon Kla ell R Be L Schn J Busc Grodz választ t