12624.htm

CÍMSZÓ: Kitért zsidók

SZÓCIKK: Kitért zsidók. A másvallásra áttért zsidóhitűek, akik vagy vallási meggyőződésből, vagy pedig egyéni érdekből változtatják meg a hitüket. Olyan országokban, ahol uralkodó államvallás van és a vallási türelmetlenség, vagy elfogultság hátrányba szorítja a más felekezetűeket, a kitérési tendencia mindig erősebben érezhető. Magyarországon a hitbuzgó Albert király idejében találkozunk először olyan kitért zsidókkal, akiket csak azért, mert megkeresztelkedtek, a királyi hatalom oltalma és pártfogása alá vett. A legelső ilyen eset, egy Mertlein nevű pozsonyi zsidónak Salamon fiával történt. A fiú fel akarta venni a keresztséget, mire az apja kérésére Ventur pozsonyi zsidóbíró erőszakkal letartóztatta. Az apa tiltakozott a kiskorú fiú hitehagyása ellen és kijelentette, hogyha fia megkeresztelkedik, kitagadja az örökségéből. Albert király erre 1438-ban utasította Pozsony városát, hogy a fiút védelmezze meg a zsidóbíróval szemben és vigye keresztül, hogy az őt megillető örökrészt apjától megkapja. Természetesen nem ez volt az első eset, amikor zsidó megkeresztelkedett, de a történelem folyamán eddig azt láttuk, hogy nem egyszer történt felzúdulás anyagi előnyökhöz jutott más hitről áttértek ellen, akiket álkeresztényeknek tartottak (l. Álkeresztények). Viszont olyan esetet is feljegyzett a történelem, amikor megkeresztelkedett magyar zsidókat maga a pápa vett védelmébe csak azért, hogy a hittérítés propagandáját megkönnyítse (l. Hittérítés). Kérőbb főképp Mátyás alatt találkozhatunk először aránytalanul gyakran kitért zsidókkal, zsidó főurakkal, egyházi és állami méltóságokkal. Ennek okát abban kell keresni, hogy Mátyás csak azok számára tette lehetővé az érvényesülést, akik megkeresztelkedtek. Manapság a kitért zsidóknak már valóságos kasztja áll fenn és közülük számosan kimagasló pozíciókat nyertek el. L. Áttérés és Aposztázia.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2624. címszó a lexikon => 486. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12624.htm

CÍMSZÓ: Kitért zsidók

SZÓCIKK: Kitért zsidók. A másvallásra áttért zsidóhitűek, akik vagy vallási meggyőződésből, vagy pedig egyéni érdekből változtatják meg a hitüket. Olyan országokban, ahol uralkodó államvallás van és a vallási türelmetlenség, vagy elfogultság hátrányba szorítja a más felekezetűeket, a kitérési tendencia mindig erősebben érezhető. Magyarországon a hitbuzgó Albert király idejében találkozunk először olyan kitért zsidókkal, akiket csak azért, mert megkeresztelkedtek, a királyi hatalom oltalma és pártfogása alá vett. A legelső ilyen eset, egy Mertlein nevű pozsonyi zsidónak Salamon fiával történt. A fiú fel akarta venni a keresztséget, mire az apja kérésére Ventur pozsonyi zsidóbíró erőszakkal letartóztatta. Az apa tiltakozott a kiskorú fiú hitehagyása ellen és kijelentette, hogyha fia megkeresztelkedik, kitagadja az örökségéből. Albert király erre 1438-ban utasította Pozsony városát, hogy a fiút védelmezze meg a zsidóbíróval szemben és vigye keresztül, hogy az őt megillető örökrészt apjától megkapja. Természetesen nem ez volt az első eset, amikor zsidó megkeresztelkedett, de a történelem folyamán eddig azt láttuk, hogy nem egyszer történt felzúdulás anyagi előnyökhöz jutott más hitről áttértek ellen, akiket álkeresztényeknek tartottak l. Álkeresztények . Viszont olyan esetet is feljegyzett a történelem, amikor megkeresztelkedett magyar zsidókat maga a pápa vett védelmébe csak azért, hogy a hittérítés propagandáját megkönnyítse l. Hittérítés . Kérőbb főképp Mátyás alatt találkozhatunk először aránytalanul gyakran kitért zsidókkal, zsidó főurakkal, egyházi és állami méltóságokkal. Ennek okát abban kell keresni, hogy Mátyás csak azok számára tette lehetővé az érvényesülést, akik megkeresztelkedtek. Manapság a kitért zsidóknak már valóságos kasztja áll fenn és közülük számosan kimagasló pozíciókat nyertek el. L. Áttérés és Aposztázia.

12624.ht

CÍMSZÓ Kitér zsidó

SZÓCIKK Kitér zsidók másvallásr áttér zsidóhitűek aki vag vallás meggyőződésből vag pedi egyén érdekbő változtatjá me hitüket Olya országokban aho uralkod államvallá va é vallás türelmetlenség vag elfogultsá hátrányb szorítj má felekezetűeket kitérés tendenci mindi erősebbe érezhető Magyarországo hitbuzg Alber királ idejébe találkozun előszö olya kitér zsidókkal akike csa azért mer megkeresztelkedtek király hatalo oltalm é pártfogás al vett legels ilye eset eg Mertlei nev pozsony zsidóna Salamo fiáva történt fi fe akart venn keresztséget mir a apj kérésér Ventu pozsony zsidóbír erőszakka letartóztatta A ap tiltakozot kiskor fi hitehagyás elle é kijelentette hogyh fi megkeresztelkedik kitagadj a örökségéből Alber királ err 1438-ba utasított Pozson városát hog fiú védelmezz me zsidóbíróva szembe é vigy keresztül hog a ő megillet örökrész apjátó megkapja Természetese ne e vol a els eset amiko zsid megkeresztelkedett d történele folyamá eddi az láttuk hog ne egysze történ felzúdulá anyag előnyökhö jutot má hitrő áttérte ellen akike álkeresztényekne tartotta l Álkereszténye Viszon olya esete i feljegyzet történelem amiko megkeresztelkedet magya zsidóka mag páp vet védelméb csa azért hog hittéríté propagandájá megkönnyíts l Hittéríté Kérőb főkép Mátyá alat találkozhatun előszö aránytalanu gyakra kitér zsidókkal zsid főurakkal egyház é állam méltóságokkal Enne oká abba kel keresni hog Mátyá csa azo számár tett lehetőv a érvényesülést aki megkeresztelkedtek Manapsá kitér zsidókna má valóságo kasztj ál fen é közülü számosa kimagasl pozícióka nyerte el L Áttéré é Aposztázia

12624.h

CÍMSZ Kité zsid

SZÓCIK Kité zsidó másvallás átté zsidóhitűe ak va vallá meggyőződésbő va ped egyé érdekb változtatj m hitüke Oly országokba ah uralko államvall v vallá türelmetlensé va elfogults hátrány szorít m felekezetűeke kitéré tendenc mind erősebb érezhet Magyarország hitbuz Albe kirá idejéb találkozu elősz oly kité zsidókka akik cs azér me megkeresztelkedte királ hatal oltal pártfogá a vet legel ily ese e Mertle ne pozson zsidón Salam fiáv történ f f akar ven keresztsége mi ap kérésé Vent pozson zsidóbí erőszakk letartóztatt a tiltakozo kisko f hitehagyá ell kijelentett hogy f megkeresztelkedi kitagad örökségébő Albe kirá er 1438-b utasítot Pozso városá ho fi védelmez m zsidóbíróv szemb vig keresztü ho megille örökrés apját megkapj Természetes n vo el ese amik zsi megkeresztelkedet történel folyam edd a láttu ho n egysz törté felzúdul anya előnyökh juto m hitr áttért elle akik álkeresztényekn tartott Álkeresztény Viszo oly eset feljegyze történele amik megkeresztelkede magy zsidók ma pá ve védelmé cs azér ho hittérít propagandáj megkönnyít Hittérít Kérő főké Máty ala találkozhatu elősz aránytalan gyakr kité zsidókka zsi főurakka egyhá álla méltóságokka Enn ok abb ke keresn ho Máty cs az számá tet lehető érvényesülés ak megkeresztelkedte Manaps kité zsidókn m valóság kaszt á fe közül számos kimagas pozíciók nyert e Áttér Aposztázi

12624.

CÍMS Kit zsi

SZÓCI Kit zsid másvallá átt zsidóhitű a v vall meggyőződésb v pe egy érdek változtat hitük Ol országokb a uralk államval vall türelmetlens v elfogult hátrán szorí felekezetűek kitér tenden min erőseb érezhe Magyarorszá hitbu Alb kir idejé találkoz elős ol kit zsidókk aki c azé m megkeresztelkedt kirá hata olta pártfog ve lege il es Mertl n pozso zsidó Sala fiá törté aka ve keresztség m a kérés Ven pozso zsidób erőszak letartóztat tiltakoz kisk hitehagy el kijelentet hog megkeresztelked kitaga örökségéb Alb kir e 1438- utasíto Pozs város h f védelme zsidóbíró szem vi kereszt h megill örökré apjá megkap Természete v e es ami zs megkeresztelkede történe folya ed látt h egys tört felzúdu any előnyök jut hit áttér ell aki álkeresztények tartot Álkeresztén Visz ol ese feljegyz történel ami megkeresztelked mag zsidó m p v védelm c azé h hittérí propagandá megkönnyí Hittérí Kér fők Mát al találkozhat elős aránytala gyak kit zsidókk zs főurakk egyh áll méltóságokk En o ab k keres h Mát c a szám te lehet érvényesülé a megkeresztelkedt Manap kit zsidók valósá kasz f közü számo kimaga pozíció nyer Átté Aposztáz

12624

CÍM Ki zs

SZÓC Ki zsi másvall át zsidóhit val meggyőződés p eg érde változta hitü O országok ural államva val türelmetlen elfogul hátrá szor felekezetűe kité tende mi erőse érezh Magyarorsz hitb Al ki idej találko elő o ki zsidók ak az megkeresztelked kir hat olt pártfo v leg i e Mert pozs zsid Sal fi tört ak v keresztsé kéré Ve pozs zsidó erősza letartózta tiltako kis hitehag e kijelente ho megkeresztelke kitag örökségé Al ki 1438 utasít Poz váro védelm zsidóbír sze v keresz megil örökr apj megka Természet e am z megkeresztelked történ foly e lát egy tör felzúd an előnyö ju hi átté el ak álkereszténye tarto Álkereszté Vis o es feljegy történe am megkeresztelke ma zsid védel az hittér propagand megkönny Hittér Ké fő Má a találkozha elő aránytal gya ki zsidók z főurak egy ál méltóságok E a kere Má szá t lehe érvényesül megkeresztelked Mana ki zsidó valós kas köz szám kimag pozíci nye Átt Aposztá

1262

CÍ K z

SZÓ K zs másval á zsidóhi va meggyőződé e érd változt hit országo ura államv va türelmetle elfogu hátr szo felekezetű kit tend m erős érez Magyarors hit A k ide találk el k zsidó a a megkeresztelke ki ha ol pártf le Mer poz zsi Sa f tör a kereszts kér V poz zsid erősz letartózt tiltak ki hiteha kijelent h megkeresztelk kita örökség A k 143 utasí Po vár védel zsidóbí sz keres megi örök ap megk Természe a megkeresztelke törté fol lá eg tö felzú a előny j h átt e a álkeresztény tart Álkereszt Vi e feljeg történ a megkeresztelk m zsi véde a hitté propagan megkönn Hitté K f M találkozh el arányta gy k zsidó főura eg á méltóságo ker M sz leh érvényesü megkeresztelke Man k zsid való ka kö szá kima pozíc ny Át Aposzt