12625.htm

CÍMSZÓ: Kitli

SZÓCIKK: "Kitli, a halottas ruha felső tartozéka (l. Tachrirhin), vászonból készített ingszerű ruhadarab fodrozott mellel, szoros része a K.-sapka, rendszerint selyemből (néha ez is vászonból) készült, ezüst vagy arany kördísszel, mint a talisz (l. o.). A liturgiában is szerephez jut ros hasonó és jomkippur nappaljain (kol nidre este is) az előimádkozó és a község nős tagjai K.ben végzik imájukat; az esőért és harmatért való imát is így mondja az előimádkozó peszach nyolcadik napján és semini acereszkor (l. Tal, Gesem). Modern istentiszteletnél mindig csak az előimádkozó és a rabbi használja a K.-t. Egyes rítusban a széfert (l. o.) rendező szintén K.-t ölt, néhol hosánó rabókor nemcsak az előimádkozó, hanem a község is így öltözik. A férfi esküvőjéhez (l. Chupo vekidusin) is felölti. Régi időkben zsidónak a more judaico-eskünél gyakran K.-t (pallium judaicum) is kellett magára ölteni. Zsinagógai használatra - kivévén a funkcionáriusokat - csak egy évnél idősebb házasok veszik fel. Az elnevezés német eredetre vall. Sok helyütt a K.-hez öv is járul."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2625. címszó a lexikon => 486. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12625.htm

CÍMSZÓ: Kitli

SZÓCIKK: Kitli, a halottas ruha felső tartozéka l. Tachrirhin , vászonból készített ingszerű ruhadarab fodrozott mellel, szoros része a K.-sapka, rendszerint selyemből néha ez is vászonból készült, ezüst vagy arany kördísszel, mint a talisz l. o. . A liturgiában is szerephez jut ros hasonó és jomkippur nappaljain kol nidre este is az előimádkozó és a község nős tagjai K.ben végzik imájukat; az esőért és harmatért való imát is így mondja az előimádkozó peszach nyolcadik napján és semini acereszkor l. Tal, Gesem . Modern istentiszteletnél mindig csak az előimádkozó és a rabbi használja a K.-t. Egyes rítusban a széfert l. o. rendező szintén K.-t ölt, néhol hosánó rabókor nemcsak az előimádkozó, hanem a község is így öltözik. A férfi esküvőjéhez l. Chupo vekidusin is felölti. Régi időkben zsidónak a more judaico-eskünél gyakran K.-t pallium judaicum is kellett magára ölteni. Zsinagógai használatra - kivévén a funkcionáriusokat - csak egy évnél idősebb házasok veszik fel. Az elnevezés német eredetre vall. Sok helyütt a K.-hez öv is járul.

12625.ht

CÍMSZÓ Kitl

SZÓCIKK Kitli halotta ruh fels tartozék l Tachrirhi vászonbó készítet ingszer ruhadara fodrozot mellel szoro rész K.-sapka rendszerin selyembő néh e i vászonbó készült ezüs vag aran kördísszel min talis l o liturgiába i szerephe ju ro hason é jomkippu nappaljai ko nidr est i a előimádkoz é közsé nő tagja K.be végzi imájukat a esőér é harmatér val imá i íg mondj a előimádkoz peszac nyolcadi napjá é semin acereszko l Tal Gese Moder istentiszteletné mindi csa a előimádkoz é rabb használj K.-t Egye rítusba széfer l o rendez szinté K.- ölt ného hosán rabóko nemcsa a előimádkozó hane közsé i íg öltözik férf esküvőjéhe l Chup vekidusi i felölti Rég időkbe zsidóna mor judaico-esküné gyakra K.- palliu judaicu i kellet magár ölteni Zsinagóga használatr kivévé funkcionáriusoka csa eg évné időseb házaso veszi fel A elnevezé néme eredetr vall So helyüt K.-he ö i járul

12625.h

CÍMSZ Kit

SZÓCIK Kitl halott ru fel tartozé Tachrirh vászonb készíte ingsze ruhadar fodrozo melle szor rés K.-sapk rendszeri selyemb né vászonb készül ezü va ara kördíssze mi tali liturgiáb szereph j r haso jomkipp nappalja k nid es előimádko közs n tagj K.b végz imájuka esőé harmaté va im í mond előimádko pesza nyolcad napj semi acereszk Ta Ges Mode istentiszteletn mind cs előimádko rab használ K.- Egy rítusb széfe rende szint K. öl néh hosá rabók nemcs előimádkoz han közs í öltözi fér esküvőjéh Chu vekidus felölt Ré időkb zsidón mo judaico-eskün gyakr K. palli judaic kelle magá ölten Zsinagóg használat kivév funkcionáriusok cs e évn időse házas vesz fe elnevez ném eredet val S helyü K.-h járu

12625.

CÍMS Ki

SZÓCI Kit halot r fe tartoz Tachrir vászon készít ingsz ruhada fodroz mell szo ré K.-sap rendszer selyem n vászon készü ez v ar kördíssz m tal liturgiá szerep has jomkip nappalj ni e előimádk köz tag K. vég imájuk eső harmat v i mon előimádk pesz nyolca nap sem aceresz T Ge Mod istentisztelet min c előimádk ra haszná K. Eg rítus széf rend szin K ö né hos rabó nemc előimádko ha köz öltöz fé esküvőjé Ch vekidu felöl R idők zsidó m judaico-eskü gyak K pall judai kell mag ölte Zsinagó használa kivé funkcionáriuso c év idős háza ves f elneve né erede va hely K.- jár

12625

CÍM K

SZÓC Ki halo f tarto Tachri vászo készí ings ruhad fodro mel sz r K.-sa rendsze selye vászo kész e a kördíss ta liturgi szere ha jomki nappal n előimád kö ta K vé imáju es harma mo előimád pes nyolc na se aceres G Mo istentisztele mi előimád r haszn K E rítu szé ren szi n ho rab nem előimádk h kö öltö f esküvőj C vekid felö idő zsid judaico-esk gya pal juda kel ma ölt Zsinag használ kiv funkcionárius é idő ház ve elnev n ered v hel K. já

1262SZÓ K hal tart Tachr vász kész ing ruha fodr me s K.-s rendsz sely vász kés kördís t liturg szer h jomk nappa előimá k t v imáj e harm m előimá pe nyol n s acere M istentisztel m előimá hasz rít sz re sz h ra ne előimád k ölt esküvő veki fel id zsi judaico-es gy pa jud ke m öl Zsina haszná ki funkcionáriu id há v elne ere he K j