12630.htm

CÍMSZÓ: Kivonulás Könyve

SZÓCIKK: "Kivonulás Könyve, héberül: Széfer Semósz, görögül a Septuaginta szerint Ekszodosz, latinul a Vulgata szerint Exodus; Mózes Második Könyvének, vagy a Pentateuchus (Tóra) Második Könyvének is nevezzük. Tartalma: 1. Elmondja a zsidók sanyargatását Egyiptomban, Mózes és Áron vezérekké jelölését, a tíz egyiptomi csapást, az első peszach megülését. II. Elbeszéli a kivonulás történetét a Vörös-tengeren keresztül, Isten csodáit a pusztában. III. Ismerteti a Szináj- hegyen hozott törvényeket, leírja a Szináj-hegynél történt tízparancsolat kihirdetését és a törvényeket, majd Isten törvényeit a frigysátorról, kohanitákról, áldozatokról és egyéb törvényeket, végül az aranyborjú és a frigysátor felállításának történetét. A könyv negyven fejezetre, illetőleg 11 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassák fel a zsinagógákban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2630. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12630.htm

CÍMSZÓ: Kivonulás Könyve

SZÓCIKK: Kivonulás Könyve, héberül: Széfer Semósz, görögül a Septuaginta szerint Ekszodosz, latinul a Vulgata szerint Exodus; Mózes Második Könyvének, vagy a Pentateuchus Tóra Második Könyvének is nevezzük. Tartalma: 1. Elmondja a zsidók sanyargatását Egyiptomban, Mózes és Áron vezérekké jelölését, a tíz egyiptomi csapást, az első peszach megülését. II. Elbeszéli a kivonulás történetét a Vörös-tengeren keresztül, Isten csodáit a pusztában. III. Ismerteti a Szináj- hegyen hozott törvényeket, leírja a Szináj-hegynél történt tízparancsolat kihirdetését és a törvényeket, majd Isten törvényeit a frigysátorról, kohanitákról, áldozatokról és egyéb törvényeket, végül az aranyborjú és a frigysátor felállításának történetét. A könyv negyven fejezetre, illetőleg 11 hetiszakaszra oszlik, mely utóbbiaknak mindegyikét más-más szombaton olvassák fel a zsinagógákban.

12630.ht

CÍMSZÓ Kivonulá Könyv

SZÓCIKK Kivonulá Könyve héberül Széfe Semósz görögü Septuagint szerin Ekszodosz latinu Vulgat szerin Exodus Móze Másodi Könyvének vag Pentateuchu Tór Másodi Könyvéne i nevezzük Tartalma 1 Elmondj zsidó sanyargatásá Egyiptomban Móze é Áro vezérekk jelölését tí egyiptom csapást a els peszac megülését II Elbeszél kivonulá történeté Vörös-tengere keresztül Iste csodái pusztában III Ismertet Szináj hegye hozot törvényeket leírj Szináj-hegyné történ tízparancsola kihirdetésé é törvényeket maj Iste törvényei frigysátorról kohanitákról áldozatokró é egyé törvényeket végü a aranyborj é frigysáto felállításána történetét köny negyve fejezetre illetőle 1 hetiszakaszr oszlik mel utóbbiakna mindegyiké más-má szombato olvassá fe zsinagógákban

12630.h

CÍMSZ Kivonul Köny

SZÓCIK Kivonul Könyv héberü Széf Semós görög Septuagin szeri Ekszodos latin Vulga szeri Exodu Móz Másod Könyvéne va Pentateuch Tó Másod Könyvén nevezzü Tartalm Elmond zsid sanyargatás Egyiptomba Móz Ár vezérek jelölésé t egyipto csapás el pesza megülésé I Elbeszé kivonul történet Vörös-tenger keresztü Ist csodá pusztába II Ismerte Sziná hegy hozo törvényeke leír Szináj-hegyn törté tízparancsol kihirdetés törvényeke ma Ist törvénye frigysátorró kohanitákró áldozatokr egy törvényeke vég aranybor frigysát felállításán történeté kön negyv fejezetr illetől hetiszakasz oszli me utóbbiakn mindegyik más-m szombat olvass f zsinagógákba

12630.

CÍMS Kivonu Kön

SZÓCI Kivonu Köny héber Szé Semó görö Septuagi szer Ekszodo lati Vulg szer Exod Mó Máso Könyvén v Pentateuc T Máso Könyvé nevezz Tartal Elmon zsi sanyargatá Egyiptomb Mó Á vezére jelölés egyipt csapá e pesz megülés Elbesz kivonu történe Vörös-tenge kereszt Is csod pusztáb I Ismert Szin heg hoz törvények leí Szináj-hegy tört tízparancso kihirdeté törvények m Is törvény frigysátorr kohanitákr áldozatok eg törvények vé aranybo frigysá felállításá történet kö negy fejezet illető hetiszakas oszl m utóbbiak mindegyi más- szomba olvas zsinagógákb

12630

CÍM Kivon Kö

SZÓC Kivon Kön hébe Sz Sem gör Septuag sze Ekszod lat Vul sze Exo M Más Könyvé Pentateu Más Könyv nevez Tarta Elmo zs sanyargat Egyiptom M vezér jelölé egyip csap pes megülé Elbes kivon történ Vörös-teng keresz I cso pusztá Ismer Szi he ho törvénye le Szináj-heg tör tízparancs kihirdet törvénye I törvén frigysátor kohaniták áldozato e törvénye v aranyb frigys felállítás történe k neg fejeze illet hetiszaka osz utóbbia mindegy más szomb olva zsinagógák

1263

CÍ Kivo K

SZÓ Kivo Kö héb S Se gö Septua sz Ekszo la Vu sz Ex Má Könyv Pentate Má Köny neve Tart Elm z sanyarga Egyipto vezé jelöl egyi csa pe megül Elbe kivo törté Vörös-ten keres cs puszt Isme Sz h h törvény l Szináj-he tö tízparanc kihirde törvény törvé frigysáto kohanitá áldozat törvény arany frigy felállítá történ ne fejez ille hetiszak os utóbbi mindeg má szom olv zsinagógá