12653.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Sámuel

SZÓCIKK: "K. Sámuel, a történelmi földrajz tanára a jeruzsálemi héber egyetemen, érsekújvári főrabbi, szül. Szilasbalháson (Veszprém vm.) 1886. nov. 17. Egyetemi tanulmányait Berlinben és Heidelbergben végezte, ahol filozófiai doktorátust nyert. Rabbiképesítését a berlini rabbiképzőben szerezte. 1909-ben a tuzlai (Bosznia) hitközség választotta rabbijának, ahol négy évig működött. 1913-ban Érsekújvár főrabbija lett és mint kiváló hitszónok nagy hírnévre tett szert. Állandó munkatársa héber, magyar, német, francia és angol tudományos folyóiratoknak. A Szombat (1. o.) c. zsidó hetilapnak főmunkatársa volt. Pályafutása alatt állandóan Palesztina földrajzának történelmi vonatkozásait kutatta és ebben a tudományágban a legkiválóbb szaktudós lett. A jeruzsálemi héber egyetemre 1924. aug. ban rendes tanárrá nevezték ki. K. 1925. foglalta el katedráját és megkezdte előadásait. 1926-ban ideiglenes tartózkodásra visszatért Érsekújvárra, ahol tovább is a község főrabbija maradt. K. fia K. Ábrahám Cevi (1. o.), szilasbalhási rabbinak, kinek kitűnő responsumai halála évében 1928 Beérosz Ábrahám c. jelentek meg. K. hatalmas munkásságának nagy része szakfolyóiratokban látott napvilágot. Önálló alakban megjelent művei: Beiträge zur Geographie und Geschichte Galiläas (1909): Erec Jiszroel (1922, héberül); Palesztina földrajza, iskolák részére; Die Küstenstrasse Palästinas, héberül is: Derech chof ha-jom (a jeruzs. egyetem kiadványa 1923); Palästina-Studien, héberül: Mechkorim Erec Jiszroel (I. köt. 1923-28; II. köt. 1928); Jüdisch- Paläst. Corpus Inscriptionum (1920)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2653. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12653.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, a történelmi földrajz tanára a jeruzsálemi héber egyetemen, érsekújvári főrabbi, szül. Szilasbalháson Veszprém vm. 1886. nov. 17. Egyetemi tanulmányait Berlinben és Heidelbergben végezte, ahol filozófiai doktorátust nyert. Rabbiképesítését a berlini rabbiképzőben szerezte. 1909-ben a tuzlai Bosznia hitközség választotta rabbijának, ahol négy évig működött. 1913-ban Érsekújvár főrabbija lett és mint kiváló hitszónok nagy hírnévre tett szert. Állandó munkatársa héber, magyar, német, francia és angol tudományos folyóiratoknak. A Szombat 1. o. c. zsidó hetilapnak főmunkatársa volt. Pályafutása alatt állandóan Palesztina földrajzának történelmi vonatkozásait kutatta és ebben a tudományágban a legkiválóbb szaktudós lett. A jeruzsálemi héber egyetemre 1924. aug. ban rendes tanárrá nevezték ki. K. 1925. foglalta el katedráját és megkezdte előadásait. 1926-ban ideiglenes tartózkodásra visszatért Érsekújvárra, ahol tovább is a község főrabbija maradt. K. fia K. Ábrahám Cevi 1. o. , szilasbalhási rabbinak, kinek kitűnő responsumai halála évében 1928 Beérosz Ábrahám c. jelentek meg. K. hatalmas munkásságának nagy része szakfolyóiratokban látott napvilágot. Önálló alakban megjelent művei: Beiträge zur Geographie und Geschichte Galiläas 1909 : Erec Jiszroel 1922, héberül ; Palesztina földrajza, iskolák részére; Die Küstenstrasse Palästinas, héberül is: Derech chof ha-jom a jeruzs. egyetem kiadványa 1923 ; Palästina-Studien, héberül: Mechkorim Erec Jiszroel I. köt. 1923-28; II. köt. 1928 ; Jüdisch- Paläst. Corpus Inscriptionum 1920 .

12653.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Sámue

SZÓCIKK K Sámuel történelm földraj tanár jeruzsálem hébe egyetemen érsekújvár főrabbi szül Szilasbalháso Veszpré vm 1886 nov 17 Egyetem tanulmányai Berlinbe é Heidelbergbe végezte aho filozófia doktorátus nyert Rabbiképesítésé berlin rabbiképzőbe szerezte 1909-be tuzla Boszni hitközsé választott rabbijának aho nég évi működött 1913-ba Érsekújvá főrabbij let é min kivál hitszóno nag hírnévr tet szert Álland munkatárs héber magyar német franci é ango tudományo folyóiratoknak Szomba 1 o c zsid hetilapna főmunkatárs volt Pályafutás alat állandóa Palesztin földrajzána történelm vonatkozásai kutatt é ebbe tudományágba legkiválób szaktudó lett jeruzsálem hébe egyetemr 1924 aug ba rende tanárr nevezté ki K 1925 foglalt e katedrájá é megkezdt előadásait 1926-ba ideiglene tartózkodásr visszatér Érsekújvárra aho továb i közsé főrabbij maradt K fi K Ábrahá Cev 1 o szilasbalhás rabbinak kine kitűn responsuma halál évébe 192 Beéros Ábrahá c jelente meg K hatalma munkásságána nag rész szakfolyóiratokba látot napvilágot Önáll alakba megjelen művei Beiträg zu Geographi un Geschicht Galiläa 190 Ere Jiszroe 1922 héberü Palesztin földrajza iskolá részére Di Küstenstrass Palästinas héberü is Derec cho ha-jo jeruzs egyete kiadvány 192 Palästina-Studien héberül Mechkori Ere Jiszroe I köt 1923-28 II köt 192 Jüdisch Paläst Corpu Inscriptionu 192

12653.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Sámu

SZÓCIK Sámue történel földra taná jeruzsále héb egyeteme érsekújvá főrabb szü Szilasbalhás Veszpr v 188 no 1 Egyete tanulmánya Berlinb Heidelbergb végezt ah filozófi doktorátu nyer Rabbiképesítés berli rabbiképzőb szerezt 1909-b tuzl Boszn hitközs választot rabbijána ah né év működöt 1913-b Érsekújv főrabbi le mi kivá hitszón na hírnév te szer Állan munkatár hébe magya néme franc ang tudomány folyóiratokna Szomb zsi hetilapn főmunkatár vol Pályafutá ala állandó Paleszti földrajzán történel vonatkozása kutat ebb tudományágb legkiváló szaktud let jeruzsále héb egyetem 192 au b rend tanár nevezt k 192 foglal katedráj megkezd előadásai 1926-b ideiglen tartózkodás visszaté Érsekújvárr ah tová közs főrabbi marad f Ábrah Ce szilasbalhá rabbina kin kitű responsum halá évéb 19 Beéro Ábrah jelent me hatalm munkásságán na rés szakfolyóiratokb láto napvilágo Önál alakb megjele műve Beiträ z Geograph u Geschich Galilä 19 Er Jiszro 192 héber Paleszti földrajz iskol részér D Küstenstras Palästina héber i Dere ch ha-j jeruz egyet kiadván 19 Palästina-Studie héberü Mechkor Er Jiszro kö 1923-2 I kö 19 Jüdisc Paläs Corp Inscription 19

12653.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Sám

SZÓCI Sámu történe földr tan jeruzsál hé egyetem érsekújv főrab sz Szilasbalhá Veszp 18 n Egyet tanulmány Berlin Heidelberg végez a filozóf doktorát nye Rabbiképesíté berl rabbiképző szerez 1909- tuz Bosz hitköz választo rabbiján a n é működö 1913- Érsekúj főrabb l m kiv hitszó n hírné t sze Álla munkatá héb magy ném fran an tudomán folyóiratokn Szom zs hetilap főmunkatá vo Pályafut al álland Paleszt földrajzá történe vonatkozás kuta eb tudományág legkivál szaktu le jeruzsál hé egyete 19 a ren taná nevez 19 fogla katedrá megkez előadása 1926- ideigle tartózkodá visszat Érsekújvár a tov köz főrabb mara Ábra C szilasbalh rabbin ki kit responsu hal évé 1 Beér Ábra jelen m hatal munkásságá n ré szakfolyóiratok lát napvilág Öná alak megjel műv Beitr Geograp Geschic Galil 1 E Jiszr 19 hébe Paleszt földraj isko részé Küstenstra Palästin hébe Der c ha- jeru egye kiadvá 1 Palästina-Studi héber Mechko E Jiszr k 1923- k 1 Jüdis Palä Cor Inscriptio 1

12653

CÍM K

SZEMÉLY K Sá

SZÓC Sám történ föld ta jeruzsá h egyete érsekúj főra s Szilasbalh Vesz 1 Egye tanulmán Berli Heidelber vége filozó doktorá ny Rabbiképesít ber rabbiképz szere 1909 tu Bos hitkö választ rabbijá működ 1913 Érsekú főrab ki hitsz hírn sz Áll munkat hé mag né fra a tudomá folyóiratok Szo z hetila főmunkat v Pályafu a állan Palesz földrajz történ vonatkozá kut e tudományá legkivá szakt l jeruzsá h egyet 1 re tan neve 1 fogl katedr megke előadás 1926 ideigl tartózkod vissza Érsekújvá to kö főrab mar Ábr szilasbal rabbi k ki respons ha év Beé Ábr jele hata munkásság r szakfolyóirato lá napvilá Ön ala megje mű Beit Geogra Geschi Gali Jisz 1 héb Palesz földra isk rész Küstenstr Palästi héb De ha jer egy kiadv Palästina-Stud hébe Mechk Jisz 1923 Jüdi Pal Co Inscripti

1265SZEMÉL S

SZÓ Sá törté föl t jeruzs egyet érsekú főr Szilasbal Ves Egy tanulmá Berl Heidelbe vég filoz doktor n Rabbiképesí be rabbikép szer 190 t Bo hitk válasz rabbij műkö 191 Érsek főra k hits hír s Ál munka h ma n fr tudom folyóirato Sz hetil főmunka Pályaf álla Pales földraj törté vonatkoz ku tudomány legkiv szak jeruzs egye r ta nev fog kated megk előadá 192 ideig tartózko vissz Érsekújv t k főra ma Áb szilasba rabb k respon h é Be Áb jel hat munkássá szakfolyóirat l napvil Ö al megj m Bei Geogr Gesch Gal Jis hé Pales földr is rés Küstenst Paläst hé D h je eg kiad Palästina-Stu héb Mech Jis 192 Jüd Pa C Inscript