12654.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Sándor

SZÓCIKK: K. Sándor, műgyűjtő, szül. Fonyódon 1875. Gazdasági akadémiát végzett. A háborút mint tartalékos huszárszázados küzdötte végig. Jelenleg kétezer holdas szirmai mintagazdaságát vezeti. Borsod-Gömör vármegye törvényhatósági bizottságának a tagja. Közéleti működésének elismeréseképen kormányfőtanácsossá nevezték ki. Mindenféle jótékonysági mozgalomban előljár. Egész sor nagyvállalatnak igazgatósági tagja. Ismert műgyűjtő. Rákóczirelikviái és képei régi és új mesterektől felbecsülhetetlen értéket képviselnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2654. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12654.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Sándor

SZÓCIKK: K. Sándor, műgyűjtő, szül. Fonyódon 1875. Gazdasági akadémiát végzett. A háborút mint tartalékos huszárszázados küzdötte végig. Jelenleg kétezer holdas szirmai mintagazdaságát vezeti. Borsod-Gömör vármegye törvényhatósági bizottságának a tagja. Közéleti működésének elismeréseképen kormányfőtanácsossá nevezték ki. Mindenféle jótékonysági mozgalomban előljár. Egész sor nagyvállalatnak igazgatósági tagja. Ismert műgyűjtő. Rákóczirelikviái és képei régi és új mesterektől felbecsülhetetlen értéket képviselnek.

12654.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Sándo

SZÓCIKK K Sándor műgyűjtő szül Fonyódo 1875 Gazdaság akadémiá végzett háború min tartaléko huszárszázado küzdött végig Jelenle kéteze holda szirma mintagazdaságá vezeti Borsod-Gömö vármegy törvényhatóság bizottságána tagja Közélet működéséne elismeréseképe kormányfőtanácsoss nevezté ki Mindenfél jótékonyság mozgalomba előljár Egés so nagyvállalatna igazgatóság tagja Ismer műgyűjtő Rákóczirelikviá é képe rég é ú mesterektő felbecsülhetetle értéke képviselnek

12654.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Sánd

SZÓCIK Sándo műgyűjt szü Fonyód 187 Gazdasá akadémi végzet hábor mi tartalék huszárszázad küzdöt végi Jelenl kétez hold szirm mintagazdaság vezet Borsod-Göm vármeg törvényhatósá bizottságán tagj Közéle működésén elismerésekép kormányfőtanácsos nevezt k Mindenfé jótékonysá mozgalomb előljá Egé s nagyvállalatn igazgatósá tagj Isme műgyűjt Rákóczirelikvi kép ré mesterekt felbecsülhetetl érték képviselne

12654.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Sán

SZÓCI Sánd műgyűj sz Fonyó 18 Gazdas akadém végze hábo m tartalé huszárszáza küzdö vég Jelen kéte hol szir mintagazdasá veze Borsod-Gö várme törvényhatós bizottságá tag Közél működésé elismeréseké kormányfőtanácso nevez Mindenf jótékonys mozgalom előlj Eg nagyvállalat igazgatós tag Ism műgyűj Rákóczirelikv ké r mesterek felbecsülhetet érté képviseln

12654

CÍM K

SZEMÉLY K Sá

SZÓC Sán műgyű s Fony 1 Gazda akadé végz háb tartal huszárszáz küzd vé Jele két ho szi mintagazdas vez Borsod-G várm törvényható bizottság ta Közé működés elismerések kormányfőtanács neve Minden jótékony mozgalo elől E nagyvállala igazgató ta Is műgyű Rákóczirelik k mestere felbecsülhete ért képvisel

1265SZEMÉL S

SZÓ Sá műgy Fon Gazd akad vég há tarta huszárszá küz v Jel ké h sz mintagazda ve Borsod- vár törvényhat bizottsá t Köz működé elismerése kormányfőtanác nev Minde jótékon mozgal elő nagyvállal igazgat t I műgy Rákóczireli mester felbecsülhet ér képvise