12656.htm

CÍMSZÓ: Klezmerek

SZÓCIKK: Klezmerek. A héber klé zemerből (zeneszerszám) alkotott jiddis szó és zsidó muzsikusokat jelöl, kiknek történeti múltja messze századokra nyúlik vissza. Lakodalmakon, purimi mulatságokon szórakoztatták a közönséget és utóbb a zsinagógák liturgiájában is szerephez jutottak. A K. naturalisták voltak és legkedvesebb szerszámuk a cimbalom volt. Ezenkívül a hegedű, brácsa, bőgő, fuvola és kürt szerepelt gyakran a zsidó zenészbandák hangszerei között. Egyesek a zenére énekeltek is, politikai tárgyú vagy humoros tartalmú nótákat. A megélhetés nehézsége problematikussá tette a K. helyzetét, mert nemcsak az államhatalom, hanem maguk a zsidó hitközségek is akadályozták szabad munkájukat. A kenyéririgység és az életfenntartás ösztöne országról-országra űzte a zsidó zenészeket. A vándorklezmerek útba ejtették Magyarországot is, közülük többen telepedtek le magyar földön s a cigányzenészek mellett művelői és terjesztői lettek a magyar népzenének. A K. közül világhíres zenészek emelkedtek ki: Gasikow, Jankel Eben. Soraikból indult el pályáján a magyar-zsidó Rózsavölgyi Márk is, kinek már atyja, Mordchele Rosenthal első hegedűse, prímása volt annak a csak zsidókból álló zenészbandának, mely a múlt század első negyedében Bonyhádon muzsikált. A XIX. sz.-ban a zsidók általános helyzetének megváltozása megbontotta a K. sorait. Bekövetkezett a szétszóródás, az elvilágiasodás időszaka. A keleti országokban azonban a K. még ma is jelentős tényezői a zsidó népéletnek. L. Badchan, Marsalik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2656. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12656.htm

CÍMSZÓ: Klezmerek

SZÓCIKK: Klezmerek. A héber klé zemerből zeneszerszám alkotott jiddis szó és zsidó muzsikusokat jelöl, kiknek történeti múltja messze századokra nyúlik vissza. Lakodalmakon, purimi mulatságokon szórakoztatták a közönséget és utóbb a zsinagógák liturgiájában is szerephez jutottak. A K. naturalisták voltak és legkedvesebb szerszámuk a cimbalom volt. Ezenkívül a hegedű, brácsa, bőgő, fuvola és kürt szerepelt gyakran a zsidó zenészbandák hangszerei között. Egyesek a zenére énekeltek is, politikai tárgyú vagy humoros tartalmú nótákat. A megélhetés nehézsége problematikussá tette a K. helyzetét, mert nemcsak az államhatalom, hanem maguk a zsidó hitközségek is akadályozták szabad munkájukat. A kenyéririgység és az életfenntartás ösztöne országról-országra űzte a zsidó zenészeket. A vándorklezmerek útba ejtették Magyarországot is, közülük többen telepedtek le magyar földön s a cigányzenészek mellett művelői és terjesztői lettek a magyar népzenének. A K. közül világhíres zenészek emelkedtek ki: Gasikow, Jankel Eben. Soraikból indult el pályáján a magyar-zsidó Rózsavölgyi Márk is, kinek már atyja, Mordchele Rosenthal első hegedűse, prímása volt annak a csak zsidókból álló zenészbandának, mely a múlt század első negyedében Bonyhádon muzsikált. A XIX. sz.-ban a zsidók általános helyzetének megváltozása megbontotta a K. sorait. Bekövetkezett a szétszóródás, az elvilágiasodás időszaka. A keleti országokban azonban a K. még ma is jelentős tényezői a zsidó népéletnek. L. Badchan, Marsalik.

12656.ht

CÍMSZÓ Klezmere

SZÓCIKK Klezmerek hébe kl zemerbő zeneszerszá alkotot jiddi sz é zsid muzsikusoka jelöl kikne történet múltj messz századokr nyúli vissza Lakodalmakon purim mulatságoko szórakoztattá közönsége é utób zsinagógá liturgiájába i szerephe jutottak K naturalistá volta é legkedveseb szerszámu cimbalo volt Ezenkívü hegedű brácsa bőgő fuvol é kür szerepel gyakra zsid zenészbandá hangszere között Egyese zenér énekelte is politika tárgy vag humoro tartalm nótákat megélheté nehézség problematikuss tett K helyzetét mer nemcsa a államhatalom hane magu zsid hitközsége i akadályoztá szaba munkájukat kenyéririgysé é a életfenntartá ösztön országról-országr űzt zsid zenészeket vándorklezmere útb ejtetté Magyarországo is közülü többe telepedte l magya földö cigányzenésze mellet művelő é terjesztő lette magya népzenének K közü világhíre zenésze emelkedte ki Gasikow Janke Eben Soraikbó indul e pályájá magyar-zsid Rózsavölgy Már is kine má atyja Mordchel Rosentha els hegedűse prímás vol anna csa zsidókbó áll zenészbandának mel múl száza els negyedébe Bonyhádo muzsikált XIX sz.-ba zsidó általáno helyzeténe megváltozás megbontott K sorait Bekövetkezet szétszóródás a elvilágiasodá időszaka kelet országokba azonba K mé m i jelentő tényező zsid népéletnek L Badchan Marsalik

12656.h

CÍMSZ Klezmer

SZÓCIK Klezmere héb k zemerb zeneszersz alkoto jidd s zsi muzsikusok jelö kikn történe múlt mess századok nyúl vissz Lakodalmako puri mulatságok szórakoztatt közönség utó zsinagóg liturgiájáb szereph jutotta naturalist volt legkedvese szerszám cimbal vol Ezenkív heged brács bőg fuvo kü szerepe gyakr zsi zenészband hangszer közöt Egyes zené énekelt i politik tárg va humor tartal nótáka megélhet nehézsé problematikus tet helyzeté me nemcs államhatalo han mag zsi hitközség akadályozt szab munkájuka kenyéririgys életfenntart ösztö országról-ország űz zsi zenészeke vándorklezmer út ejtett Magyarország i közül több telepedt magy föld cigányzenész melle művel terjeszt lett magy népzenéne köz világhír zenész emelkedt k Gasiko Jank Ebe Soraikb indu pályáj magyar-zsi Rózsavölg Má i kin m atyj Mordche Rosenth el hegedűs prímá vo ann cs zsidókb ál zenészbandána me mú száz el negyedéb Bonyhád muzsikál XI sz.-b zsid általán helyzetén megváltozá megbontot sorai Bekövetkeze szétszóródá elvilágiasod időszak kele országokb azonb m jelent tényez zsi népéletne Badcha Marsali

12656.

CÍMS Klezme

SZÓCI Klezmer hé zemer zeneszers alkot jid zs muzsikuso jel kik történ múl mes százado nyú viss Lakodalmak pur mulatságo szórakoztat közönsé ut zsinagó liturgiájá szerep jutott naturalis vol legkedves szerszá cimba vo Ezenkí hege brác bő fuv k szerep gyak zs zenészban hangsze közö Egye zen énekel politi tár v humo tarta nóták megélhe nehézs problematiku te helyzet m nemc államhatal ha ma zs hitközsé akadályoz sza munkájuk kenyéririgy életfenntar öszt országról-orszá ű zs zenészek vándorklezme ú ejtet Magyarorszá közü töb teleped mag föl cigányzenés mell műve terjesz let mag népzenén kö világhí zenés emelked Gasik Jan Eb Soraik ind pályá magyar-zs Rózsavöl M ki aty Mordch Rosent e hegedű prím v an c zsidók á zenészbandán m m szá e negyedé Bonyhá muzsiká X sz.- zsi általá helyzeté megváltoz megbonto sora Bekövetkez szétszóród elvilágiaso idősza kel országok azon jelen ténye zs népéletn Badch Marsal

12656

CÍM Klezm

SZÓC Klezme h zeme zeneszer alko ji z muzsikus je ki törté mú me század ny vis Lakodalma pu mulatság szórakozta közöns u zsinag liturgiáj szere jutot naturali vo legkedve szersz cimb v Ezenk heg brá b fu szere gya z zenészba hangsz köz Egy ze éneke polit tá hum tart nótá megélh nehéz problematik t helyze nem államhata h m z hitközs akadályo sz munkáju kenyéririg életfennta ösz országról-orsz z zenésze vándorklezm ejte Magyarorsz köz tö telepe ma fö cigányzené mel műv terjes le ma népzené k világh zené emelke Gasi Ja E Sorai in pály magyar-z Rózsavö k at Mordc Rosen heged prí a zsidó zenészbandá sz negyed Bonyh muzsik sz. zs által helyzet megválto megbont sor Bekövetke szétszóró elvilágias idősz ke országo azo jele tény z népélet Badc Marsa

1265

CÍ Klez

SZÓ Klezm zem zenesze alk j muzsiku j k tört m m száza n vi Lakodalm p mulatsá szórakozt közön zsina liturgiá szer juto natural v legkedv szers cim Ezen he br f szer gy zenészb hangs kö Eg z ének poli t hu tar nót megél nehé problemati helyz ne államhat hitköz akadály s munkáj kenyériri életfennt ös országról-ors zenész vándorklez ejt Magyarors kö t telep m f cigányzen me mű terje l m népzen világ zen emelk Gas J Sora i pál magyar- Rózsav a Mord Rose hege pr zsid zenészband s negye Bony muzsi sz z álta helyze megvált megbon so Bekövetk szétszór elvilágia idős k ország az jel tén népéle Bad Mars