12657.htm

CÍMSZÓ: Klug

SZEMÉLYNÉV: Klug Emil

SZÓCIKK: "Klug Emil, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Vágszereden 1883 szept. 26. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben és Berlinben végezte s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, csakhamar jelentékeny fővárosi ügyvéd lett. Már 1912. megalapította az Adó- és Illetékügyi Szemle c. pénzügyijogi szakfolyóiratot a legnevesebb szakférfiak közreműködésével. Alapítása óta e folyóiratnak K. a főszerkesztője. A társadalmi életben és városi politikában is előkelő helyet foglal el és titkára a Magyar Jogász egylet pénzügyijogi szakosztályának. Művei: A magyar egyenes adók; A törvénykezési illetékek (Vargha államtitkárral)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2657. címszó a lexikon => 490. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12657.htm

CÍMSZÓ: Klug

SZEMÉLYNÉV: Klug Emil

SZÓCIKK: Klug Emil, ügyvéd, jogtudományi író, szül. Vágszereden 1883 szept. 26. Egyetemi tanulmányait Budapesten, Bécsben és Berlinben végezte s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, csakhamar jelentékeny fővárosi ügyvéd lett. Már 1912. megalapította az Adó- és Illetékügyi Szemle c. pénzügyijogi szakfolyóiratot a legnevesebb szakférfiak közreműködésével. Alapítása óta e folyóiratnak K. a főszerkesztője. A társadalmi életben és városi politikában is előkelő helyet foglal el és titkára a Magyar Jogász egylet pénzügyijogi szakosztályának. Művei: A magyar egyenes adók; A törvénykezési illetékek Vargha államtitkárral .

12657.ht

CÍMSZÓ Klu

SZEMÉLYNÉV Klu Emi

SZÓCIKK Klu Emil ügyvéd jogtudomány író szül Vágszerede 188 szept 26 Egyetem tanulmányai Budapesten Bécsbe é Berlinbe végezt miutá jog doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett csakhama jelentéken főváros ügyvé lett Má 1912 megalapított a Adó é Illetékügy Szeml c pénzügyijog szakfolyóirato legneveseb szakférfia közreműködésével Alapítás ót folyóiratna K főszerkesztője társadalm életbe é város politikába i előkel helye fogla e é titkár Magya Jogás egyle pénzügyijog szakosztályának Művei magya egyene adók törvénykezés illetéke Vargh államtitkárra

12657.h

CÍMSZ Kl

SZEMÉLYNÉ Kl Em

SZÓCIK Kl Emi ügyvé jogtudomán ír szü Vágszered 18 szep 2 Egyete tanulmánya Budapeste Bécsb Berlinb végez miut jo doktorátu ügyvé oklevel szerzet csakham jelentéke főváro ügyv let M 191 megalapítot Ad Illetéküg Szem pénzügyijo szakfolyóirat legnevese szakférfi közreműködéséve Alapítá ó folyóiratn főszerkesztőj társadal életb váro politikáb előke hely fogl titká Magy Jogá egyl pénzügyijo szakosztályána Műve magy egyen adó törvénykezé illeték Varg államtitkárr

12657.

CÍMS K

SZEMÉLYN K E

SZÓCI K Em ügyv jogtudomá í sz Vágszere 1 sze Egyet tanulmány Budapest Bécs Berlin vége miu j doktorát ügyv okleve szerze csakha jelenték fővár ügy le 19 megalapíto A Illetékü Sze pénzügyij szakfolyóira legneves szakférf közreműködésév Alapít folyóirat főszerkesztő társada élet vár politiká elők hel fog titk Mag Jog egy pénzügyij szakosztályán Műv mag egye ad törvénykez illeté Var államtitkár

12657

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC E ügy jogtudom s Vágszer sz Egye tanulmán Budapes Béc Berli vég mi doktorá ügy oklev szerz csakh jelenté fővá üg l 1 megalapít Illeték Sz pénzügyi szakfolyóir legneve szakfér közreműködésé Alapí folyóira főszerkeszt társad éle vá politik elő he fo tit Ma Jo eg pénzügyi szakosztályá Mű ma egy a törvényke illet Va államtitká

1265SZEMÉL

SZÓ üg jogtudo Vágsze s Egy tanulmá Budape Bé Berl vé m doktor üg okle szer csak jelent főv ü megalapí Illeté S pénzügy szakfolyói legnev szakfé közreműködés Alap folyóir főszerkesz társa él v politi el h f ti M J e pénzügy szakosztály M m eg törvényk ille V államtitk