12661.htm

CÍMSZÓ: Kőbánya

SZÓCIKK: Kőbánya (Budapest X. kerülete). A K.-i (kongresszusi) hitközség a múlt század 50-es éveiben alakult meg. A hitközségi életről tanúskodó első okiratok 1851-ből valók. Az első zsidók, akik K.-n letelepedtek, a Gábori és a Ditz családok voltak, melyeknek utódai ma is szerepet visznek a hitközség vezetésében. A hitközség első rabbija Feuerstein Ábrahám volt, aki 1886-1891-ig működött. Halála után 1918-ig Friedmann Adolf helyettes rabbi irányította a hitközség vallásos életét, de a rabbiállás csak három évtized után, amikor Kálmán Ödönt választotta meg a hitközség főrabbijául. A hitközség tagjainak száma gyors tempóban növekedett, de ezzel a létszámemelkedéssel nem tartott lépést magának a hitközségnek a fejlődése. A hitközség életében a háború és a forradalmak megpróbáltatásai után 1921. kezdődött az új korszak, amikor Boschán Artúr személyében nagykultúrájú és agilis elnök került a hitközség élére, aki Kálmán Ödön főrabbival együtt a hitközség fejlődését előmozdító több intézménynek vetette meg alapját. A hitközség kezdetben magánházakból átalakított templomokban tartott istentiszteletet, de a hitközség fejlődése halaszt hatatlanul szükségessé tette új, tágas templom építését. 1911-ben Fischer Dezső elnöksége alatt Schöntheil Richárd műépítész tervei alapján épült fel a gyönyörű, kupolás, modern templom, melynek tetőzete 1920. leégett, de a hitközség még ugyanazon évben felépítette az új tetőt. 1928-ban épült az új rákosfalvai körzeti templom. A hitközség hathatós támogatása mellett 1928. nyílt meg a K.-i Iskolabarátok magán iskolája, mely Kálmán Ödön főrabbi vezetése alatt áll, kéttanerős és kb. 70 növendék látogatja. Újabban létesített a hitközség egy Talmud Tórát, mely szintén a főrabbi vezetése alatt áll. A vallásoktatást 26 iskolában 9 hitoktató látja el. A Chevra Kadisa közös a Pesti Izraelita Hit községével, a Chevra egyes teendőit az 1924. létesült Gemilusz Cheszed jótékonysági egyesület végzi, melynek Ditz Lipót az elnöke. A hitközség egyéb intézményei és egyesületei: az 1928. létesített, Boschán Artúr, Schwarc Sámuel, Weisz Dávid és Ditz Lipót vezetése alatt álló népkonyha, mely kb. 100 szegénynek ad állandóan ingyen ebédet, a Nőegylet, melynek özv. Friedmann Vilmosné az elnöknője és a Sevesz Achim valláskultúrális egyesület, mely Schwarz Samu elnöklete alatt áll. A hitközség rövidesen megnyitja az Aggok Házát, melynek céljaira már házat is vásárolt. A hitközségben intenzív kultúrmunka folyik, ami különösen a téli hónapok alatt kéthetenként tartott, magas nívójú kultúrdélutánokban nyer kifejezést. Kulturális célokat szolgál a Pajor Jenő hitközségi titkár által meg szervezett ifjúsági zenekar is. A hitélet ápolását célozza a kéthavonként megjelenő Hitközségi Értesítő, melyet Kálmán Ödön főrabbi szerkeszt. A hitközségnek értékes levéltára volt, melynek nagy része azonban a forradalmak alatt elpusztult. A hitközség 85,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből kb. 5000 pengőt költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 5000, a családok száma 1200, adót 1400-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai kereskedők, iparosok, vállalkozók, de túlnyomórészt tisztviselők és munkások. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 33-an estek el, akiknek emlékét a templom falába illesztett márványtábla őrzi. A hitközség mai vezetősége: Kálmán Ödön főrabbi, Boschán Artúr bornagykereskedő elnök, Weisz Márk elnökhelyettes, Büchler Ármin és Schwarc Gyula szertartásügyi, Ditz Lipót jótékonysági, Erdős Ármin és Gábori Ignác tanügyi, Kohn Dávid pénzügyi, Schwarc Samu gazdasági és Roth Sándor ügyész, kulturális elöljárók, Sipos Adolf és Weisz Dávid ellenőrök, Ehrntal Benő főkántor és Pajor Jenő titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2661. címszó a lexikon => 491. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12661.htm

CÍMSZÓ: Kőbánya

SZÓCIKK: Kőbánya Budapest X. kerülete . A K.-i kongresszusi hitközség a múlt század 50-es éveiben alakult meg. A hitközségi életről tanúskodó első okiratok 1851-ből valók. Az első zsidók, akik K.-n letelepedtek, a Gábori és a Ditz családok voltak, melyeknek utódai ma is szerepet visznek a hitközség vezetésében. A hitközség első rabbija Feuerstein Ábrahám volt, aki 1886-1891-ig működött. Halála után 1918-ig Friedmann Adolf helyettes rabbi irányította a hitközség vallásos életét, de a rabbiállás csak három évtized után, amikor Kálmán Ödönt választotta meg a hitközség főrabbijául. A hitközség tagjainak száma gyors tempóban növekedett, de ezzel a létszámemelkedéssel nem tartott lépést magának a hitközségnek a fejlődése. A hitközség életében a háború és a forradalmak megpróbáltatásai után 1921. kezdődött az új korszak, amikor Boschán Artúr személyében nagykultúrájú és agilis elnök került a hitközség élére, aki Kálmán Ödön főrabbival együtt a hitközség fejlődését előmozdító több intézménynek vetette meg alapját. A hitközség kezdetben magánházakból átalakított templomokban tartott istentiszteletet, de a hitközség fejlődése halaszt hatatlanul szükségessé tette új, tágas templom építését. 1911-ben Fischer Dezső elnöksége alatt Schöntheil Richárd műépítész tervei alapján épült fel a gyönyörű, kupolás, modern templom, melynek tetőzete 1920. leégett, de a hitközség még ugyanazon évben felépítette az új tetőt. 1928-ban épült az új rákosfalvai körzeti templom. A hitközség hathatós támogatása mellett 1928. nyílt meg a K.-i Iskolabarátok magán iskolája, mely Kálmán Ödön főrabbi vezetése alatt áll, kéttanerős és kb. 70 növendék látogatja. Újabban létesített a hitközség egy Talmud Tórát, mely szintén a főrabbi vezetése alatt áll. A vallásoktatást 26 iskolában 9 hitoktató látja el. A Chevra Kadisa közös a Pesti Izraelita Hit községével, a Chevra egyes teendőit az 1924. létesült Gemilusz Cheszed jótékonysági egyesület végzi, melynek Ditz Lipót az elnöke. A hitközség egyéb intézményei és egyesületei: az 1928. létesített, Boschán Artúr, Schwarc Sámuel, Weisz Dávid és Ditz Lipót vezetése alatt álló népkonyha, mely kb. 100 szegénynek ad állandóan ingyen ebédet, a Nőegylet, melynek özv. Friedmann Vilmosné az elnöknője és a Sevesz Achim valláskultúrális egyesület, mely Schwarz Samu elnöklete alatt áll. A hitközség rövidesen megnyitja az Aggok Házát, melynek céljaira már házat is vásárolt. A hitközségben intenzív kultúrmunka folyik, ami különösen a téli hónapok alatt kéthetenként tartott, magas nívójú kultúrdélutánokban nyer kifejezést. Kulturális célokat szolgál a Pajor Jenő hitközségi titkár által meg szervezett ifjúsági zenekar is. A hitélet ápolását célozza a kéthavonként megjelenő Hitközségi Értesítő, melyet Kálmán Ödön főrabbi szerkeszt. A hitközségnek értékes levéltára volt, melynek nagy része azonban a forradalmak alatt elpusztult. A hitközség 85,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből kb. 5000 pengőt költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma kb. 5000, a családok száma 1200, adót 1400-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai kereskedők, iparosok, vállalkozók, de túlnyomórészt tisztviselők és munkások. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 33-an estek el, akiknek emlékét a templom falába illesztett márványtábla őrzi. A hitközség mai vezetősége: Kálmán Ödön főrabbi, Boschán Artúr bornagykereskedő elnök, Weisz Márk elnökhelyettes, Büchler Ármin és Schwarc Gyula szertartásügyi, Ditz Lipót jótékonysági, Erdős Ármin és Gábori Ignác tanügyi, Kohn Dávid pénzügyi, Schwarc Samu gazdasági és Roth Sándor ügyész, kulturális elöljárók, Sipos Adolf és Weisz Dávid ellenőrök, Ehrntal Benő főkántor és Pajor Jenő titkár.

12661.ht

CÍMSZÓ Kőbány

SZÓCIKK Kőbány Budapes X kerület K.- kongresszus hitközsé múl száza 50-e éveibe alakul meg hitközség életrő tanúskod els okirato 1851-bő valók A els zsidók aki K.- letelepedtek Gábor é Dit családo voltak melyekne utóda m i szerepe viszne hitközsé vezetésében hitközsé els rabbij Feuerstei Ábrahá volt ak 1886-1891-i működött Halál utá 1918-i Friedman Adol helyette rabb irányított hitközsé valláso életét d rabbiállá csa háro évtize után amiko Kálmá Ödön választott me hitközsé főrabbijául hitközsé tagjaina szám gyor tempóba növekedett d ezze létszámemelkedésse ne tartot lépés magána hitközségne fejlődése hitközsé életébe hábor é forradalma megpróbáltatása utá 1921 kezdődöt a ú korszak amiko Boschá Artú személyébe nagykultúráj é agili elnö kerül hitközsé élére ak Kálmá Ödö főrabbiva együt hitközsé fejlődésé előmozdít töb intézményne vetett me alapját hitközsé kezdetbe magánházakbó átalakítot templomokba tartot istentiszteletet d hitközsé fejlődés halasz hatatlanu szükségess tett új tága templo építését 1911-be Fische Dezs elnökség alat Schönthei Richár műépítés terve alapjá épül fe gyönyörű kupolás moder templom melyne tetőzet 1920 leégett d hitközsé mé ugyanazo évbe felépített a ú tetőt 1928-ba épül a ú rákosfalva körzet templom hitközsé hatható támogatás mellet 1928 nyíl me K.- Iskolabaráto magá iskolája mel Kálmá Ödö főrabb vezetés alat áll kéttanerő é kb 7 növendé látogatja Újabba létesítet hitközsé eg Talmu Tórát mel szinté főrabb vezetés alat áll vallásoktatás 2 iskolába hitoktat látj el Chevr Kadis közö Pest Izraelit Hi községével Chevr egye teendői a 1924 létesül Gemilus Chesze jótékonyság egyesüle végzi melyne Dit Lipó a elnöke hitközsé egyé intézménye é egyesületei a 1928 létesített Boschá Artúr Schwar Sámuel Weis Dávi é Dit Lipó vezetés alat áll népkonyha mel kb 10 szegényne a állandóa ingye ebédet Nőegylet melyne özv Friedman Vilmosn a elnöknőj é Seves Achi valláskultúráli egyesület mel Schwar Sam elnöklet alat áll hitközsé rövidese megnyitj a Aggo Házát melyne céljair má háza i vásárolt hitközségbe intenzí kultúrmunk folyik am különöse tél hónapo alat kéthetenkén tartott maga nívój kultúrdélutánokba nye kifejezést Kulturáli céloka szolgá Pajo Jen hitközség titká álta me szervezet ifjúság zeneka is hitéle ápolásá célozz kéthavonkén megjelen Hitközség Értesítő melye Kálmá Ödö főrabb szerkeszt hitközségne értéke levéltár volt melyne nag rész azonba forradalma alat elpusztult hitközsé 85,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő kb 500 pengő köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám kb 5000 családo szám 1200 adó 1400-a fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja kereskedők iparosok vállalkozók d túlnyomórész tisztviselő é munkások hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 33-a este el akikne emléké templo faláb illesztet márványtábl őrzi hitközsé ma vezetősége Kálmá Ödö főrabbi Boschá Artú bornagykeresked elnök Weis Már elnökhelyettes Büchle Ármi é Schwar Gyul szertartásügyi Dit Lipó jótékonysági Erdő Ármi é Gábor Igná tanügyi Koh Dávi pénzügyi Schwar Sam gazdaság é Rot Sándo ügyész kulturáli elöljárók Sipo Adol é Weis Dávi ellenőrök Ehrnta Ben főkánto é Pajo Jen titkár

12661.h

CÍMSZ Kőbán

SZÓCIK Kőbán Budape kerüle K. kongresszu hitközs mú száz 50- éveib alaku me hitközsé életr tanúsko el okirat 1851-b való el zsidó ak K. letelepedte Gábo Di család volta melyekn utód szerep viszn hitközs vezetésébe hitközs el rabbi Feuerste Ábrah vol a 1886-1891- működöt Halá ut 1918- Friedma Ado helyett rab irányítot hitközs vallás életé rabbiáll cs hár évtiz utá amik Kálm Ödö választot m hitközs főrabbijáu hitközs tagjain szá gyo tempób növekedet ezz létszámemelkedéss n tarto lépé magán hitközségn fejlődés hitközs életéb hábo forradalm megpróbáltatás ut 192 kezdődö korsza amik Bosch Art személyéb nagykultúrá agil eln kerü hitközs élér a Kálm Öd főrabbiv együ hitközs fejlődés előmozdí tö intézményn vetet m alapjá hitközs kezdetb magánházakb átalakíto templomokb tarto istentisztelete hitközs fejlődé halas hatatlan szükséges tet ú tág templ építésé 1911-b Fisch Dez elnöksé ala Schönthe Richá műépíté terv alapj épü f gyönyör kupolá mode templo melyn tetőze 192 leéget hitközs m ugyanaz évb felépítet tető 1928-b épü rákosfalv körze templo hitközs hathat támogatá melle 192 nyí m K. Iskolabarát mag iskoláj me Kálm Öd főrab vezeté ala ál kéttaner k növend látogatj Újabb létesíte hitközs e Talm Tórá me szint főrab vezeté ala ál vallásoktatá iskoláb hitokta lát e Chev Kadi köz Pes Izraeli H községéve Chev egy teendő 192 létesü Gemilu Chesz jótékonysá egyesül végz melyn Di Lip elnök hitközs egy intézmény egyesülete 192 létesítet Bosch Artú Schwa Sámue Wei Dáv Di Lip vezeté ala ál népkonyh me k 1 szegényn állandó ingy ebéde Nőegyle melyn öz Friedma Vilmos elnöknő Seve Ach valláskultúrál egyesüle me Schwa Sa elnökle ala ál hitközs rövides megnyit Agg Házá melyn céljai m ház vásárol hitközségb intenz kultúrmun folyi a különös té hónap ala kéthetenké tartot mag nívó kultúrdélutánokb ny kifejezés Kulturál célok szolg Paj Je hitközsé titk ált m szerveze ifjúsá zenek i hitél ápolás céloz kéthavonké megjele Hitközsé Értesít mely Kálm Öd főrab szerkesz hitközségn érték levéltá vol melyn na rés azonb forradalm ala elpusztul hitközs 85,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb k 50 peng kö szociál filantropik célokr hitközs lélekszá k 500 család szá 120 ad 1400- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj kereskedő iparoso vállalkozó túlnyomórés tisztvisel munkáso hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 33- est e akikn emlék templ falá illeszte márványtáb őrz hitközs m vezetőség Kálm Öd főrabb Bosch Art bornagykereske elnö Wei Má elnökhelyette Büchl Árm Schwa Gyu szertartásügy Di Lip jótékonyság Erd Árm Gábo Ign tanügy Ko Dáv pénzügy Schwa Sa gazdasá Ro Sánd ügyés kulturál elöljáró Sip Ado Wei Dáv ellenőrö Ehrnt Be főkánt Paj Je titká

12661.

CÍMS Kőbá

SZÓCI Kőbá Budap kerül K kongressz hitköz m szá 50 évei alak m hitközs élet tanúsk e okira 1851- val e zsid a K letelepedt Gáb D csalá volt melyek utó szere visz hitköz vezetéséb hitköz e rabb Feuerst Ábra vo 1886-1891 működö Hal u 1918 Friedm Ad helyet ra irányíto hitköz vallá élet rabbiál c há évti ut ami Kál Öd választo hitköz főrabbijá hitköz tagjai sz gy tempó növekede ez létszámemelkedés tart lép magá hitközség fejlődé hitköz életé háb forradal megpróbáltatá u 19 kezdőd korsz ami Bosc Ar személyé nagykultúr agi el ker hitköz élé Kál Ö főrabbi egy hitköz fejlődé előmozd t intézmény vete alapj hitköz kezdet magánházak átalakít templomok tart istentisztelet hitköz fejlőd hala hatatla szüksége te tá temp építés 1911- Fisc De elnöks al Schönth Rich műépít ter alap ép gyönyö kupol mod templ mely tetőz 19 leége hitköz ugyana év felépíte tet 1928- ép rákosfal körz templ hitköz hatha támogat mell 19 ny K Iskolabará ma iskolá m Kál Ö főra vezet al á kéttane növen látogat Újab létesít hitköz Tal Tór m szin főra vezet al á vallásoktat iskolá hitokt lá Che Kad kö Pe Izrael községév Che eg teend 19 létes Gemil Ches jótékonys egyesü vég mely D Li elnö hitköz eg intézmén egyesület 19 létesíte Bosc Art Schw Sámu We Dá D Li vezet al á népkony m szegény álland ing ebéd Nőegyl mely ö Friedm Vilmo elnökn Sev Ac valláskultúrá egyesül m Schw S elnökl al á hitköz rövide megnyi Ag Ház mely célja há vásáro hitközség inten kultúrmu foly különö t hóna al kéthetenk tarto ma nív kultúrdélutánok n kifejezé Kulturá célo szol Pa J hitközs tit ál szervez ifjús zene hité ápolá célo kéthavonk megjel Hitközs Értesí mel Kál Ö főra szerkes hitközség érté levélt vo mely n ré azon forradal al elpusztu hitköz 85, pen költségvetés dolgoz mely 5 pen k szociá filantropi célok hitköz léleksz 50 csalá sz 12 a 1400 fizetn Foglalko szer hitköz tag keresked iparos vállalkoz túlnyomóré tisztvise munkás hitközség világháború ré v tag kö 33 es akik emlé temp fal illeszt márványtá őr hitköz vezetősé Kál Ö főrab Bosc Ar bornagykeresk eln We M elnökhelyett Büch Ár Schw Gy szertartásüg D Li jótékonysá Er Ár Gáb Ig tanüg K Dá pénzüg Schw S gazdas R Sán ügyé kulturá elöljár Si Ad We Dá ellenőr Ehrn B főkán Pa J titk

12661

CÍM Kőb

SZÓC Kőb Buda kerü kongress hitkö sz 5 éve ala hitköz éle tanús okir 1851 va zsi leteleped Gá csal vol melye ut szer vis hitkö vezetésé hitkö rab Feuers Ábr v 1886-189 működ Ha 191 Fried A helye r irányít hitkö vall éle rabbiá h évt u am Ká Ö választ hitkö főrabbij hitkö tagja s g temp növeked e létszámemelkedé tar lé mag hitközsé fejlőd hitkö élet há forrada megpróbáltat 1 kezdő kors am Bos A személy nagykultú ag e ke hitkö él Ká főrabb eg hitkö fejlőd előmoz intézmén vet alap hitkö kezde magánháza átalakí templomo tar istentisztele hitkö fejlő hal hatatl szükség t t tem építé 1911 Fis D elnök a Schönt Ric műépí te ala é gyöny kupo mo temp mel tető 1 leég hitkö ugyan é felépít te 1928 é rákosfa kör temp hitkö hath támoga mel 1 n Iskolabar m iskol Ká főr veze a kéttan növe látoga Úja létesí hitkö Ta Tó szi főr veze a vallásokta iskol hitok l Ch Ka k P Izrae községé Ch e teen 1 léte Gemi Che jótékony egyes vé mel L eln hitkö e intézmé egyesüle 1 létesít Bos Ar Sch Sám W D L veze a népkon szegén állan in ebé Nőegy mel Fried Vilm elnök Se A valláskultúr egyesü Sch elnök a hitkö rövid megny A Há mel célj h vásár hitközsé inte kultúrm fol külön hón a kétheten tart m ní kultúrdélutáno kifejez Kultur cél szo P hitköz ti á szerve ifjú zen hit ápol cél kéthavon megje Hitköz Értes me Ká főr szerke hitközsé ért levél v mel r azo forrada a elpuszt hitkö 85 pe költségveté dolgo mel pe szoci filantrop célo hitkö léleks 5 csal s 1 140 fizet Foglalk sze hitkö ta kereske iparo vállalko túlnyomór tisztvis munká hitközsé világhábor r ta k 3 e aki eml tem fa illesz márványt ő hitkö vezetős Ká főra Bos A bornagykeres el W elnökhelyet Büc Á Sch G szertartásü L jótékonys E Á Gá I tanü D pénzü Sch gazda Sá ügy kultur elöljá S A W D ellenő Ehr főká P tit

1266

CÍ Kő

SZÓ Kő Bud ker kongres hitk s év al hitkö él tanú oki 185 v zs letelepe G csa vo mely u sze vi hitk vezetés hitk ra Feuer Áb 1886-18 műkö H 19 Frie hely irányí hitk val él rabbi év a K válasz hitk főrabbi hitk tagj tem növeke létszámemelked ta l ma hitközs fejlő hitk éle h forrad megpróbálta kezd kor a Bo személ nagykult a k hitk é K főrab e hitk fejlő előmo intézmé ve ala hitk kezd magánház átalak templom ta istentisztel hitk fejl ha hatat szüksé te épít 191 Fi elnö Schön Ri műép t al gyön kup m tem me tet leé hitk ugya felépí t 192 rákosf kö tem hitk hat támog me Iskolaba isko K fő vez kétta növ látog Új létes hitk T T sz fő vez vallásokt isko hito C K Izra község C tee lét Gem Ch jótékon egye v me el hitk intézm egyesül létesí Bo A Sc Sá vez népko szegé álla i eb Nőeg me Frie Vil elnö S valláskultú egyes Sc elnö hitk rövi megn H me cél vásá hitközs int kultúr fo külö hó kéthete tar n kultúrdélután kifeje Kultu cé sz hitkö t szerv ifj ze hi ápo cé kéthavo megj Hitkö Érte m K fő szerk hitközs ér levé me az forrad elpusz hitk 8 p költségvet dolg me p szoc filantro cél hitk lélek csa 14 fize Foglal sz hitk t keresk ipar vállalk túlnyomó tisztvi munk hitközs világhábo t ak em te f illes márvány hitk vezető K főr Bo bornagykere e elnökhelye Bü Sc szertartás jótékony G tan pénz Sc gazd S üg kultu elölj ellen Eh fők ti