12665.htm

CÍMSZÓ: Kódexirodalom

SZÓCIKK: "Kódexirodalom. A tórái és talmudi törvényeket összefoglaló könyvek összessége. A zsidó törvényfejtegetés egész Majmuniig nem ismert ilyen kódexet, mert a. törvényfejtegetés lezárását, a jövőre való megpecsételését a folytonos fejlődés törvényébe ütközőnek találta a zsidó köztudat. A Talmud lezárása és feljegyzése is aggályosnak mutatkozott, de még sem jelentett végleges törvénymegrögzítést, mert a Talmud sok kérdést nyíltan hagyott és a törvényre vonatkozó nézeteltéréseket is ismertette. De idővel szükségesnek találta Majmuni Mózes (1135-1204), hogy úgy a talmudi, mint a Talmud után felgyülemlett döntvényeket áttekinthetővé és kezelhetőbbé tegye. Evégből mellőzi a talmudi vitában egymással ellentétes nézetek felsorolását és legjobb belátása szerint csupán a leghelyesebbet állítja fel döntésképpen. A sorrendben teljesen túlteszi magát a talmudi elrendezésen és filozófiai műveltségétől sugallva, a metafizikai alapfogalmakat, a hitet, istenimádást fekteti le alapul és ebből vezeti le logikus sorban az összes törvényeket 14 könyvben Misné Tóra, c. alatt és ezt később Jad ha-chazaka (erős kéz) néven idézik. Kellő figyelemre méltatja a gáónok responzumait és nagyobb tekintélyeket, mindamellett súlyos vétséget láttak kortársai abban, hogy önkényileg dönt vitás kérdésekben. Az újszerű munka hosszú, százados harcot és meghasonlást idézett elő. Sokkal szerencsésebb volt e tekintetben Jákob ben Áser (1280 - 1340) kísérlete az Arba Turim (4 sor) összeállításában, mely a maga nézetét nem érvényesíti és nem gyökerezik filozófiai kategóriákban. A négy sor a következő: 1 Orách chájim (az élet útja): szertartások, istentiszteleti intézmények; 2. Jóre Dea (ismeretet tanít) étkezési, gyász- és egyéb törvények; 3. Ében ha-ezer (a segítség köve) házasságra és női életre vonatkozó törvények és 4. Chósem hamispet (a törvénykezés vértje) polgári törvények. Ez a beosztás vált ezentúl szokássá minden kódexben és responzumgyűjteményben. Az Arba Turim már a minhág (rituálé) gyűjteményeket is feldolgozza és utal a forrásokra. De a rendszeresség tekintetében még kívánni valót hagyott maga után, úgy hogy két évszázad múlva még mindig szükségét érezte Karó József (1520 körül), hogy új kódexet készítsen, melyet Sulchán Áruch-nak (terített asztal) címzett. Ez azonban csak a keleti szefárd zsidóság rítusára volt tekintettel, miért is Isszerlesz Mózes (1530) Mapó (Abrosz) c. jegyzeteiben az európai askenáz változatokat nyújtotta. Jaffe Mordecháj még újabb átdolgozást készített Lebusim (ruha) c. alatt. Számos kommentár fűződik később mind e művekhez, melyek újabb kérdéseket is felvetnek és eldöntenek. A legtekintélyesebb kódexkommentátor Kohen Subbatáj Szifre Kohen (Sach) c. és David ben Sámuel Halevi (1600 körül) Túré Zahab c. munkája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2665. címszó a lexikon => 492. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12665.htm

CÍMSZÓ: Kódexirodalom

SZÓCIKK: Kódexirodalom. A tórái és talmudi törvényeket összefoglaló könyvek összessége. A zsidó törvényfejtegetés egész Majmuniig nem ismert ilyen kódexet, mert a. törvényfejtegetés lezárását, a jövőre való megpecsételését a folytonos fejlődés törvényébe ütközőnek találta a zsidó köztudat. A Talmud lezárása és feljegyzése is aggályosnak mutatkozott, de még sem jelentett végleges törvénymegrögzítést, mert a Talmud sok kérdést nyíltan hagyott és a törvényre vonatkozó nézeteltéréseket is ismertette. De idővel szükségesnek találta Majmuni Mózes 1135-1204 , hogy úgy a talmudi, mint a Talmud után felgyülemlett döntvényeket áttekinthetővé és kezelhetőbbé tegye. Evégből mellőzi a talmudi vitában egymással ellentétes nézetek felsorolását és legjobb belátása szerint csupán a leghelyesebbet állítja fel döntésképpen. A sorrendben teljesen túlteszi magát a talmudi elrendezésen és filozófiai műveltségétől sugallva, a metafizikai alapfogalmakat, a hitet, istenimádást fekteti le alapul és ebből vezeti le logikus sorban az összes törvényeket 14 könyvben Misné Tóra, c. alatt és ezt később Jad ha-chazaka erős kéz néven idézik. Kellő figyelemre méltatja a gáónok responzumait és nagyobb tekintélyeket, mindamellett súlyos vétséget láttak kortársai abban, hogy önkényileg dönt vitás kérdésekben. Az újszerű munka hosszú, százados harcot és meghasonlást idézett elő. Sokkal szerencsésebb volt e tekintetben Jákob ben Áser 1280 - 1340 kísérlete az Arba Turim 4 sor összeállításában, mely a maga nézetét nem érvényesíti és nem gyökerezik filozófiai kategóriákban. A négy sor a következő: 1 Orách chájim az élet útja : szertartások, istentiszteleti intézmények; 2. Jóre Dea ismeretet tanít étkezési, gyász- és egyéb törvények; 3. Ében ha-ezer a segítség köve házasságra és női életre vonatkozó törvények és 4. Chósem hamispet a törvénykezés vértje polgári törvények. Ez a beosztás vált ezentúl szokássá minden kódexben és responzumgyűjteményben. Az Arba Turim már a minhág rituálé gyűjteményeket is feldolgozza és utal a forrásokra. De a rendszeresség tekintetében még kívánni valót hagyott maga után, úgy hogy két évszázad múlva még mindig szükségét érezte Karó József 1520 körül , hogy új kódexet készítsen, melyet Sulchán Áruch-nak terített asztal címzett. Ez azonban csak a keleti szefárd zsidóság rítusára volt tekintettel, miért is Isszerlesz Mózes 1530 Mapó Abrosz c. jegyzeteiben az európai askenáz változatokat nyújtotta. Jaffe Mordecháj még újabb átdolgozást készített Lebusim ruha c. alatt. Számos kommentár fűződik később mind e művekhez, melyek újabb kérdéseket is felvetnek és eldöntenek. A legtekintélyesebb kódexkommentátor Kohen Subbatáj Szifre Kohen Sach c. és David ben Sámuel Halevi 1600 körül Túré Zahab c. munkája.

12665.ht

CÍMSZÓ Kódexirodalo

SZÓCIKK Kódexirodalom tórá é talmud törvényeke összefoglal könyve összessége zsid törvényfejtegeté egés Majmunii ne ismer ilye kódexet mer a törvényfejtegeté lezárását jövőr val megpecsételésé folytono fejlődé törvényéb ütközőne talált zsid köztudat Talmu lezárás é feljegyzés i aggályosna mutatkozott d mé se jelentet véglege törvénymegrögzítést mer Talmu so kérdés nyílta hagyot é törvényr vonatkoz nézeteltéréseke i ismertette D időve szükségesne talált Majmun Móze 1135-120 hog úg talmudi min Talmu utá felgyülemlet döntvényeke áttekinthetőv é kezelhetőbb tegye Evégbő mellőz talmud vitába egymássa ellentéte nézete felsorolásá é legjob belátás szerin csupá leghelyesebbe állítj fe döntésképpen sorrendbe teljese túltesz magá talmud elrendezése é filozófia műveltségétő sugallva metafizika alapfogalmakat hitet istenimádás fektet l alapu é ebbő vezet l logiku sorba a össze törvényeke 1 könyvbe Misn Tóra c alat é ez későb Ja ha-chazak erő ké néve idézik Kell figyelemr méltatj gáóno responzumai é nagyob tekintélyeket mindamellet súlyo vétsége látta kortársa abban hog önkényile dön vitá kérdésekben A újszer munk hosszú százado harco é meghasonlás idézet elő Sokka szerencséseb vol tekintetbe Jáko be Áse 128 134 kísérlet a Arb Turi so összeállításában mel mag nézeté ne érvényesít é ne gyökerezi filozófia kategóriákban nég so következő Orác cháji a éle útj szertartások istentisztelet intézmények 2 Jór De ismerete taní étkezési gyász é egyé törvények 3 Ébe ha-eze segítsé köv házasságr é nő életr vonatkoz törvénye é 4 Chóse hamispe törvénykezé vértj polgár törvények E beosztá vál ezentú szokáss minde kódexbe é responzumgyűjteményben A Arb Turi má minhá rituál gyűjteményeke i feldolgozz é uta forrásokra D rendszeressé tekintetébe mé kívánn való hagyot mag után úg hog ké évszáza múlv mé mindi szükségé érezt Kar Józse 152 körü hog ú kódexe készítsen melye Sulchá Áruch-na terítet aszta címzett E azonba csa kelet szefár zsidósá rítusár vol tekintettel miér i Isszerles Móze 153 Map Abros c jegyzeteibe a európa askená változatoka nyújtotta Jaff Mordechá mé újab átdolgozás készítet Lebusi ruh c alatt Számo kommentá fűződi későb min művekhez melye újab kérdéseke i felvetne é eldöntenek legtekintélyeseb kódexkommentáto Kohe Subbatá Szifr Kohe Sac c é Davi be Sámue Halev 160 körü Túr Zaha c munkája

12665.h

CÍMSZ Kódexirodal

SZÓCIK Kódexirodalo tór talmu törvények összefogla könyv összesség zsi törvényfejteget egé Majmuni n isme ily kódexe me törvényfejteget lezárásá jövő va megpecsételés folyton fejlőd törvényé ütközőn talál zsi köztuda Talm lezárá feljegyzé aggályosn mutatkozot m s jelente végleg törvénymegrögzítés me Talm s kérdé nyílt hagyo törvény vonatko nézeteltérések ismertett időv szükségesn talál Majmu Móz 1135-12 ho ú talmud mi Talm ut felgyülemle döntvények áttekinthető kezelhetőb tegy Evégb mellő talmu vitáb egymáss ellentét nézet felsorolás legjo belátá szeri csup leghelyesebb állít f döntésképpe sorrendb teljes túltes mag talmu elrendezés filozófi műveltségét sugallv metafizik alapfogalmaka hite istenimádá fekte alap ebb veze logik sorb össz törvények könyvb Mis Tór ala e késő J ha-chaza er k név idézi Kel figyelem méltat gáón responzuma nagyo tekintélyeke mindamelle súly vétség látt kortárs abba ho önkényil dö vit kérdésekbe újsze mun hossz század harc meghasonlá idéze el Sokk szerencsése vo tekintetb Ják b Ás 12 13 kísérle Ar Tur s összeállításába me ma nézet n érvényesí n gyökerez filozófi kategóriákba né s következ Orá cháj él út szertartáso istentisztele intézménye Jó D ismeret tan étkezés gyás egy törvénye Éb ha-ez segíts kö házasság n élet vonatko törvény Chós hamisp törvénykez vért polgá törvénye beoszt vá ezent szokás mind kódexb responzumgyűjteménybe Ar Tur m minh rituá gyűjtemények feldolgoz ut forrásokr rendszeress tekintetéb m kíván val hagyo ma utá ú ho k évszáz múl m mind szükség érez Ka Józs 15 kör ho kódex készítse mely Sulch Áruch-n teríte aszt címzet azonb cs kele szefá zsidós rítusá vo tekintette mié Isszerle Móz 15 Ma Abro jegyzeteib európ asken változatok nyújtott Jaf Mordech m úja átdolgozá készíte Lebus ru alat Szám komment fűződ késő mi művekhe mely úja kérdések felvetn eldöntene legtekintélyese kódexkommentát Koh Subbat Szif Koh Sa Dav b Sámu Hale 16 kör Tú Zah munkáj

12665.

CÍMS Kódexiroda

SZÓCI Kódexirodal tó talm törvénye összefogl köny összessé zs törvényfejtege eg Majmun ism il kódex m törvényfejtege lezárás jöv v megpecsételé folyto fejlő törvény ütköző talá zs köztud Tal lezár feljegyz aggályos mutatkozo jelent végle törvénymegrögzíté m Tal kérd nyíl hagy törvén vonatk nézeteltérése ismertet idő szükséges talá Majm Mó 1135-1 h talmu m Tal u felgyüleml döntvénye áttekinthet kezelhető teg Evég mell talm vitá egymás ellenté néze felsorolá legj belát szer csu leghelyeseb állí döntésképp sorrend telje túlte ma talm elrendezé filozóf műveltségé sugall metafizi alapfogalmak hit istenimád fekt ala eb vez logi sor öss törvénye könyv Mi Tó al kés ha-chaz e né idéz Ke figyele mélta gáó responzum nagy tekintélyek mindamell súl vétsé lát kortár abb h önkényi d vi kérdésekb újsz mu hoss száza har meghasonl idéz e Sok szerencsés v tekintet Já Á 1 1 kísérl A Tu összeállításáb m m néze érvényes gyökere filozóf kategóriákb n követke Or chá é ú szertartás istentisztel intézmény J ismere ta étkezé gyá eg törvény É ha-e segít k házassá éle vonatk törvén Chó hamis törvényke vér polg törvény beosz v ezen szoká min kódex responzumgyűjteményb A Tu min ritu gyűjteménye feldolgo u források rendszeres tekinteté kívá va hagy m ut h évszá mú min szüksé ére K Józ 1 kö h kóde készíts mel Sulc Áruch- terít asz címze azon c kel szef zsidó rítus v tekintett mi Isszerl Mó 1 M Abr jegyzetei euró aske változato nyújtot Ja Mordec új átdolgoz készít Lebu r ala Szá kommen fűző kés m művekh mel új kérdése felvet eldönten legtekintélyes kódexkommentá Ko Subba Szi Ko S Da Sám Hal 1 kö T Za munká

12665

CÍM Kódexirod

SZÓC Kódexiroda t tal törvény összefog kön összess z törvényfejteg e Majmu is i kóde törvényfejteg lezárá jö megpecsétel folyt fejl törvén ütköz tal z köztu Ta lezá feljegy aggályo mutatkoz jelen végl törvénymegrögzít Ta kér nyí hag törvé vonat nézeteltérés ismerte id szüksége tal Maj M 1135- talm Ta felgyülem döntvény áttekinthe kezelhet te Evé mel tal vit egymá ellent néz felsorol leg belá sze cs leghelyese áll döntéskép sorren telj túlt m tal elrendez filozó műveltség sugal metafiz alapfogalma hi istenimá fek al e ve log so ös törvény köny M T a ké ha-cha n idé K figyel mélt gá responzu nag tekintélye mindamel sú véts lá kortá ab önkény v kérdések újs m hos száz ha meghason idé So szerencsé tekinte J kísér T összeállításá néz érvénye gyöker filozó kategóriák követk O ch szertartá istentiszte intézmén ismer t étkez gy e törvén ha- segí házass él vonat törvé Ch hami törvényk vé pol törvén beos eze szok mi kóde responzumgyűjtemény T mi rit gyűjtemény feldolg forráso rendszere tekintet kív v hag u évsz m mi szüks ér Jó k kód készít me Sul Áruch terí as címz azo ke sze zsid rítu tekintet m Isszer M Ab jegyzete eur ask változat nyújto J Morde ú átdolgo készí Leb al Sz komme fűz ké művek me ú kérdés felve eldönte legtekintélye kódexkomment K Subb Sz K D Sá Ha k Z munk

1266

CÍ Kódexiro

SZÓ Kódexirod ta törvén összefo kö összes törvényfejte Majm i kód törvényfejte lezár j megpecséte foly fej törvé ütkö ta közt T lez feljeg aggály mutatko jele vég törvénymegrögzí T ké ny ha törv vona nézeteltéré ismert i szükség ta Ma 1135 tal T felgyüle döntvén áttekinth kezelhe t Ev me ta vi egym ellen né felsoro le bel sz c leghelyes ál döntéské sorre tel túl ta elrende filoz műveltsé suga metafi alapfogalm h istenim fe a v lo s ö törvén kön k ha-ch id figye mél g responz na tekintély mindame s vét l kort a önkén kérdése új ho szá h meghaso id S szerencs tekint kísé összeállítás né érvény gyöke filoz kategóriá követ c szertart istentiszt intézmé isme étke g törvé ha seg házas é vona törv C ham törvény v po törvé beo ez szo m kód responzumgyűjtemén m ri gyűjtemén feldol forrás rendszer tekinte kí ha évs m szük é J kó készí m Su Áruc ter a cím az k sz zsi rít tekinte Issze A jegyzet eu as változa nyújt Mord átdolg kész Le a S komm fű k műve m kérdé felv eldönt legtekintély kódexkommen Sub S S H mun