12670.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Ephráim

SZÓCIKK: K. Ephráim, a leghíresebb budai főrabbi, szül. Vilnában 1616. Szülővárosában a rabbitanács elnökévé választották meg, de az 1648-iki véres kozáklázadás következtében K. is elmenekült. Hat évig tartózkodott Trebitschben, majd Meseritschben, ahonnan Prágába, Bécsbe, majd Ungarisch-Brodba s onnan Würzburgba ment. Nagy híre Budára is eljutott s felajánlották neki a rabbiszéket, melyet 1666. májusban foglalt el. A budai hitközség K.-nak köszönhette, hogy ismertté vált az egész világon, ahol Talmuddal foglalkoztak. Sem előtte, sem utána nem volt senki, aki túlszárnyalta volna. Döntéseit kikérték Török-, Olasz és Németországból. Ezeket halála után fia, Juda adta ki Sáár Ephrojim címen (1689). K. aszkézisre hajló férfiú volt. A miszticizmusnak nem volt barátja, de azért a kaballában is járatos volt- Jeruzsálembe is meghívták rabbinak, s ő ezt elfogadta volna az esetre, ha előbb munkáját kinyomatni sikerült volna. Ebben azonban megakadályozta a járvány következtében beállott halála 1670. jún. 3. Sírját még a múlt században is felkeresték a hívők s az óbudai rabbi ornátusban tartozott ott évente megjelenni. K. fia. Juda, aki Buda visszafoglalása Palesztinába költözött, később visszatért és Lutzbachban 1689. jegyzetekkel és Budavár visszafoglalását tartalmazó bevezetéssel együtt kiadta atyja munkáját. V. ö. Büchler, «A zsidók története Budapesten».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2670. címszó a lexikon => 493. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12670.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Ephráim

SZÓCIKK: K. Ephráim, a leghíresebb budai főrabbi, szül. Vilnában 1616. Szülővárosában a rabbitanács elnökévé választották meg, de az 1648-iki véres kozáklázadás következtében K. is elmenekült. Hat évig tartózkodott Trebitschben, majd Meseritschben, ahonnan Prágába, Bécsbe, majd Ungarisch-Brodba s onnan Würzburgba ment. Nagy híre Budára is eljutott s felajánlották neki a rabbiszéket, melyet 1666. májusban foglalt el. A budai hitközség K.-nak köszönhette, hogy ismertté vált az egész világon, ahol Talmuddal foglalkoztak. Sem előtte, sem utána nem volt senki, aki túlszárnyalta volna. Döntéseit kikérték Török-, Olasz és Németországból. Ezeket halála után fia, Juda adta ki Sáár Ephrojim címen 1689 . K. aszkézisre hajló férfiú volt. A miszticizmusnak nem volt barátja, de azért a kaballában is járatos volt- Jeruzsálembe is meghívták rabbinak, s ő ezt elfogadta volna az esetre, ha előbb munkáját kinyomatni sikerült volna. Ebben azonban megakadályozta a járvány következtében beállott halála 1670. jún. 3. Sírját még a múlt században is felkeresték a hívők s az óbudai rabbi ornátusban tartozott ott évente megjelenni. K. fia. Juda, aki Buda visszafoglalása Palesztinába költözött, később visszatért és Lutzbachban 1689. jegyzetekkel és Budavár visszafoglalását tartalmazó bevezetéssel együtt kiadta atyja munkáját. V. ö. Büchler, A zsidók története Budapesten .

12670.ht

CÍMSZÓ Kóhé

SZEMÉLYNÉV Kohé Ephrái

SZÓCIKK K Ephráim leghíreseb buda főrabbi szül Vilnába 1616 Szülővárosába rabbitanác elnökév választottá meg d a 1648-ik vére kozáklázadá következtébe K i elmenekült Ha évi tartózkodot Trebitschben maj Meseritschben ahonna Prágába Bécsbe maj Ungarisch-Brodb onna Würzburgb ment Nag hír Budár i eljutot felajánlottá nek rabbiszéket melye 1666 májusba foglal el buda hitközsé K.-na köszönhette hog ismertt vál a egés világon aho Talmudda foglalkoztak Se előtte se után ne vol senki ak túlszárnyalt volna Döntései kikérté Török- Olas é Németországból Ezeke halál utá fia Jud adt k Sáá Ephroji címe 168 K aszkézisr hajl férfi volt miszticizmusna ne vol barátja d azér kaballába i járato volt Jeruzsálemb i meghívtá rabbinak ez elfogadt voln a esetre h előb munkájá kinyomatn sikerül volna Ebbe azonba megakadályozt járván következtébe beállot halál 1670 jún 3 Sírjá mé múl századba i felkeresté hívő a óbuda rabb ornátusba tartozot ot évent megjelenni K fia Juda ak Bud visszafoglalás Palesztináb költözött későb visszatér é Lutzbachba 1689 jegyzetekke é Budavá visszafoglalásá tartalmaz bevezetésse együt kiadt atyj munkáját V ö Büchler zsidó történet Budapeste

12670.h

CÍMSZ Kóh

SZEMÉLYNÉ Koh Ephrá

SZÓCIK Ephrái leghírese bud főrabb szü Vilnáb 161 Szülővárosáb rabbitaná elnöké választott me 1648-i vér kozáklázad következtéb elmenekül H év tartózkodo Trebitschbe ma Meseritschbe ahonn Prágáb Bécsb ma Ungarisch-Brod onn Würzburg men Na hí Budá eljuto felajánlott ne rabbiszéke mely 166 májusb fogla e bud hitközs K.-n köszönhett ho ismert vá egé világo ah Talmudd foglalkozta S előtt s utá n vo senk a túlszárnyal voln Döntése kikért Török Ola Németországbó Ezek halá ut fi Ju ad Sá Ephroj cím 16 aszkézis haj férf vol miszticizmusn n vo barátj azé kaballáb járat vol Jeruzsálem meghívt rabbina e elfogad vol esetr elő munkáj kinyomat sikerü voln Ebb azonb megakadályoz járvá következtéb beállo halá 167 jú Sírj m mú századb felkerest hív óbud rab ornátusb tartozo o éven megjelenn fi Jud a Bu visszafoglalá Palesztiná költözöt késő visszaté Lutzbachb 168 jegyzetekk Budav visszafoglalás tartalma bevezetéss együ kiad aty munkájá Büchle zsid történe Budapest

12670.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Ko Ephr

SZÓCI Ephrá leghíres bu főrab sz Vilná 16 Szülővárosá rabbitan elnök választot m 1648- vé kozákláza következté elmenekü é tartózkod Trebitschb m Meseritschb ahon Prágá Bécs m Ungarisch-Bro on Würzbur me N h Bud eljut felajánlot n rabbiszék mel 16 május fogl bu hitköz K.- köszönhet h ismer v eg világ a Talmud foglalkozt előt ut v sen túlszárnya vol Döntés kikér Törö Ol Németországb Eze hal u f J a S Ephro cí 1 aszkézi ha fér vo miszticizmus v barát az kaballá jára vo Jeruzsále meghív rabbin elfoga vo eset el munká kinyoma siker vol Eb azon megakadályo járv következté beáll hal 16 j Sír m század felkeres hí óbu ra ornátus tartoz éve megjelen f Ju B visszafoglal Palesztin költözö kés visszat Lutzbach 16 jegyzetek Buda visszafoglalá tartalm bevezetés egy kia at munkáj Büchl zsi történ Budapes

12670

CÍM K

SZEMÉLY K Eph

SZÓC Ephr leghíre b főra s Viln 1 Szülőváros rabbita elnö választo 1648 v kozákláz következt elmenek tartózko Trebitsch Meseritsch aho Prág Béc Ungarisch-Br o Würzbu m Bu elju felajánlo rabbiszé me 1 máju fog b hitkö K. köszönhe isme e vilá Talmu foglalkoz elő u se túlszárny vo Dönté kiké Tör O Németország Ez ha Ephr c aszkéz h fé v miszticizmu bará a kaball jár v Jeruzsál meghí rabbi elfog v ese e munk kinyom sike vo E azo megakadály jár következt beál ha 1 Sí száza felkere h ób r ornátu tarto év megjele J visszafogla Paleszti költöz ké vissza Lutzbac 1 jegyzete Bud visszafoglal tartal bevezeté eg ki a munká Büch zs törté Budape

1267SZEMÉL Ep

SZÓ Eph leghír főr Vil Szülőváro rabbit eln választ 164 kozáklá következ elmene tartózk Trebitsc Meseritsc ah Prá Bé Ungarisch-B Würzb B elj felajánl rabbisz m máj fo hitk K köszönh ism vil Talm foglalko el s túlszárn v Dönt kik Tö Németorszá E h Eph aszké f miszticizm bar kabal já Jeruzsá megh rabb elfo es mun kinyo sik v az megakadál já következ beá h S száz felker ó ornát tart é megjel visszafogl Paleszt költö k vissz Lutzba jegyzet Bu visszafogla tarta bevezet e k munk Büc z tört Budap