12674.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Szimchó

SZÓCIKK: K. Szimchó, budai rabbi, szül. Szalonikiben, valószínűleg 1622. körül. Anyja magyar-zsidó nő volt, anyai őse Freudeman ben Chaim budai tudós. Tanítói voltak Istrosa Dávid szaloniki-i rabbi és Lerma Juda belgrádi szefárd rabbi. Mindkettő rendkívül sokra becsülte K.-t és Lerma maga mellé hívta meg rabbinak, hogy vallásos kérdésekben döntsön. Lerma halála után annak művét K. adta ki Velencében Pelétasz bész Jehudo címmel, bevezetéssel és saját tanulmányával látva el azt. Híre az egész Törökországban elterjedt éles esze és jámborsága miatt. Főleg a házassági jogban volt döntő szaktekintély. Egyik művét 1657. Velencében adta ki gazdagabb hívei támogatásával. Ez a munka a nevek átírásával s a földrajzi helyek megjelöléséül foglalkozik, de valóságos kultúrhistóriai kincsesbánya, az ortográfiai megállapításai pedig éppen a Get-leveleknél nélkülözhetetlenné váltak. 1660-ban hívták meg budai rabbinak és a Bész-Din elnökének, de két hónap múlva lemondott és visszament Belgrádba, ahol fiatalon meg halt. Döntéseit tanítványa és veje, Almosnino József rabbi gyűjtötte össze. (V. ö. Büchler, A zsidók története Budapesten.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2674. címszó a lexikon => 493. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12674.htm

CÍMSZÓ: Kóhén

SZEMÉLYNÉV: Kohén Szimchó

SZÓCIKK: K. Szimchó, budai rabbi, szül. Szalonikiben, valószínűleg 1622. körül. Anyja magyar-zsidó nő volt, anyai őse Freudeman ben Chaim budai tudós. Tanítói voltak Istrosa Dávid szaloniki-i rabbi és Lerma Juda belgrádi szefárd rabbi. Mindkettő rendkívül sokra becsülte K.-t és Lerma maga mellé hívta meg rabbinak, hogy vallásos kérdésekben döntsön. Lerma halála után annak művét K. adta ki Velencében Pelétasz bész Jehudo címmel, bevezetéssel és saját tanulmányával látva el azt. Híre az egész Törökországban elterjedt éles esze és jámborsága miatt. Főleg a házassági jogban volt döntő szaktekintély. Egyik művét 1657. Velencében adta ki gazdagabb hívei támogatásával. Ez a munka a nevek átírásával s a földrajzi helyek megjelöléséül foglalkozik, de valóságos kultúrhistóriai kincsesbánya, az ortográfiai megállapításai pedig éppen a Get-leveleknél nélkülözhetetlenné váltak. 1660-ban hívták meg budai rabbinak és a Bész-Din elnökének, de két hónap múlva lemondott és visszament Belgrádba, ahol fiatalon meg halt. Döntéseit tanítványa és veje, Almosnino József rabbi gyűjtötte össze. V. ö. Büchler, A zsidók története Budapesten. .

12674.ht

CÍMSZÓ Kóhé

SZEMÉLYNÉV Kohé Szimch

SZÓCIKK K Szimchó buda rabbi szül Szalonikiben valószínűle 1622 körül Anyj magyar-zsid n volt anya ős Freudema be Chai buda tudós Tanító volta Istros Dávi szaloniki- rabb é Lerm Jud belgrád szefár rabbi Mindkett rendkívü sokr becsült K.- é Lerm mag mell hívt me rabbinak hog valláso kérdésekbe döntsön Lerm halál utá anna művé K adt k Velencébe Pelétas bés Jehud címmel bevezetésse é sajá tanulmányáva látv e azt Hír a egés Törökországba elterjed éle esz é jámborság miatt Főle házasság jogba vol dönt szaktekintély Egyi művé 1657 Velencébe adt k gazdagab híve támogatásával E munk neve átírásáva földrajz helye megjelöléséü foglalkozik d valóságo kultúrhistória kincsesbánya a ortográfia megállapítása pedi éppe Get-levelekné nélkülözhetetlenn váltak 1660-ba hívtá me buda rabbina é Bész-Di elnökének d ké hóna múlv lemondot é visszamen Belgrádba aho fiatalo me halt Döntései tanítvány é veje Almosnin Józse rabb gyűjtött össze V ö Büchler zsidó történet Budapesten

12674.h

CÍMSZ Kóh

SZEMÉLYNÉ Koh Szimc

SZÓCIK Szimch bud rabb szü Szalonikibe valószínűl 162 körü Any magyar-zsi vol any ő Freudem b Cha bud tudó Tanít volt Istro Dáv szaloniki rab Ler Ju belgrá szefá rabb Mindket rendkív sok becsül K. Ler ma mel hív m rabbina ho vallás kérdésekb döntsö Ler halá ut ann műv ad Velencéb Peléta bé Jehu címme bevezetéss saj tanulmányáv lát az Hí egé Törökországb elterje él es jámborsá miat Fől házassá jogb vo dön szaktekintél Egy műv 165 Velencéb ad gazdaga hív támogatásáva mun nev átírásáv földraj hely megjelölésé foglalkozi valóság kultúrhistóri kincsesbány ortográfi megállapítás ped épp Get-levelekn nélkülözhetetlen válta 1660-b hívt m bud rabbin Bész-D elnökéne k hón múl lemondo visszame Belgrádb ah fiatal m hal Döntése tanítván vej Almosni Józs rab gyűjtöt össz Büchle zsid történe Budapeste

12674.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Ko Szim

SZÓCI Szimc bu rab sz Szalonikib valószínű 16 kör An magyar-zs vo an Freude Ch bu tud Taní vol Istr Dá szalonik ra Le J belgr szef rab Mindke rendkí so becsü K Le m me hí rabbin h vallá kérdések dönts Le hal u an mű a Velencé Pelét b Jeh címm bevezetés sa tanulmányá lá a H eg Törökország elterj é e jámbors mia Fő házass jog v dö szaktekinté Eg mű 16 Velencé a gazdag hí támogatásáv mu ne átírásá földra hel megjelölés foglalkoz valósá kultúrhistór kincsesbán ortográf megállapítá pe ép Get-levelek nélkülözhetetle vált 1660- hív bu rabbi Bész- elnökén hó mú lemond visszam Belgrád a fiata ha Döntés tanítvá ve Almosn Józ ra gyűjtö öss Büchl zsi történ Budapest

12674

CÍM K

SZEMÉLY K Szi

SZÓC Szim b ra s Szaloniki valószín 1 kö A magyar-z v a Freud C b tu Tan vo Ist D szaloni r L belg sze ra Mindk rendk s becs L m h rabbi vall kérdése dönt L ha a m Velenc Pelé Je cím bevezeté s tanulmány l e Törökorszá elter jámbor mi F házas jo d szaktekint E m 1 Velenc gazda h támogatásá m n átírás földr he megjelölé foglalko valós kultúrhistó kincsesbá ortográ megállapít p é Get-levele nélkülözhetetl vál 1660 hí b rabb Bész elnöké h m lemon vissza Belgrá fiat h Dönté tanítv v Almos Jó r gyűjt ös Büch zs törté Budapes

1267SZEMÉL Sz

SZÓ Szi r Szalonik valószí k magyar- Freu t Ta v Is szalon bel sz r Mind rend bec rabb val kérdés dön h Velen Pel J cí bevezet tanulmán Törökorsz elte jámbo m háza j szaktekin Velen gazd támogatás átírá föld h megjelöl foglalk való kultúrhist kincsesb ortogr megállapí Get-level nélkülözhetet vá 166 h rab Bés elnök lemo vissz Belgr fia Dönt tanít Almo J gyűj ö Büc z tört Budape