12675.htm

CÍMSZÓ: Kohlbach

SZEMÉLYNÉV: Kohlbach Bertalan

SZÓCIKK: "Kohlbach Bertalan, tanár, szül. Liptószentmiklóson 1866 aug. 11-én. 1879-1889-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar hallgatója. 1888-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1890. pedig rabbivá. Később középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1890-ben a temesvári hitközség választotta meg rabbijának, innen hét évi működés után Kaposvárra került tanárnak. 1907 óta a nagyváradi, 1908 óta a budapesti István-úti gimnázium tanára. Számos bel- és külföldi folyóiratnak munkatársa. Munkái: Juda ibm Balám; A hittan elemei: R. Ber Nicolau; Német stílusgyakorlatok (Endrei Gerzsonnal együtt). Cikkei fővárosi és vidéki napilapokban, magyar és külföldi zsidó folyóiratokban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2675. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12675.htm

CÍMSZÓ: Kohlbach

SZEMÉLYNÉV: Kohlbach Bertalan

SZÓCIKK: Kohlbach Bertalan, tanár, szül. Liptószentmiklóson 1866 aug. 11-én. 1879-1889-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy évig a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar hallgatója. 1888-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1890. pedig rabbivá. Később középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1890-ben a temesvári hitközség választotta meg rabbijának, innen hét évi működés után Kaposvárra került tanárnak. 1907 óta a nagyváradi, 1908 óta a budapesti István-úti gimnázium tanára. Számos bel- és külföldi folyóiratnak munkatársa. Munkái: Juda ibm Balám; A hittan elemei: R. Ber Nicolau; Német stílusgyakorlatok Endrei Gerzsonnal együtt . Cikkei fővárosi és vidéki napilapokban, magyar és külföldi zsidó folyóiratokban jelentek meg.

12675.ht

CÍMSZÓ Kohlbac

SZEMÉLYNÉV Kohlbac Bertala

SZÓCIKK Kohlbac Bertalan tanár szül Liptószentmiklóso 186 aug 11-én 1879-1889-i vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg évi breslau Jüdisch-Theologische Semina hallgatója 1888-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1890 pedi rabbivá Későb középiskola tanár oklevele szerzett 1890-be temesvár hitközsé választott me rabbijának inne hé év működé utá Kaposvárr kerül tanárnak 190 ót nagyváradi 190 ót budapest István-út gimnáziu tanára Számo bel é külföld folyóiratna munkatársa Munkái Jud ib Balám hitta elemei R Be Nicolau Néme stílusgyakorlato Endre Gerzsonna együt Cikke főváros é vidék napilapokban magya é külföld zsid folyóiratokba jelente meg

12675.h

CÍMSZ Kohlba

SZEMÉLYNÉ Kohlba Bertal

SZÓCIK Kohlba Bertala taná szü Liptószentmiklós 18 au 11-é 1879-1889- vo budapes Rabbikép növendék közb e év bresla Jüdisch-Theologisch Semin hallgatój 1888-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Késő középiskol taná oklevel szerzet 1890-b temesvá hitközs választot m rabbijána inn h é működ ut Kaposvár kerü tanárna 19 ó nagyvárad 19 ó budapes István-ú gimnázi tanár Szám be külföl folyóiratn munkatárs Munká Ju i Balá hitt eleme B Nicola Ném stílusgyakorlat Endr Gerzsonn együ Cikk főváro vidé napilapokba magy külföl zsi folyóiratokb jelent me

12675.

CÍMS Kohlb

SZEMÉLYN Kohlb Berta

SZÓCI Kohlb Bertal tan sz Liptószentmikló 1 a 11- 1879-1889 v budape Rabbiké növendé köz é bresl Jüdisch-Theologisc Semi hallgató 1888- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Kés középisko tan okleve szerze 1890- temesv hitköz választo rabbiján in műkö u Kaposvá ker tanárn 1 nagyvára 1 budape István- gimnáz taná Szá b külfö folyóirat munkatár Munk J Bal hit elem Nicol Né stílusgyakorla End Gerzson egy Cik fővár vid napilapokb mag külfö zs folyóiratok jelen m

12675

CÍM Kohl

SZEMÉLY Kohl Bert

SZÓC Kohl Berta ta s Liptószentmikl 11 1879-188 budap Rabbik növend kö bres Jüdisch-Theologis Sem hallgat 1888 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Ké középisk ta oklev szerz 1890 temes hitkö választ rabbijá i műk Kaposv ke tanár nagyvár budap István gimná tan Sz külf folyóira munkatá Mun Ba hi ele Nico N stílusgyakorl En Gerzso eg Ci fővá vi napilapok ma külf z folyóirato jele

1267

CÍ Koh

SZEMÉL Koh Ber

SZÓ Koh Bert t Liptószentmik 1 1879-18 buda Rabbi növen k bre Jüdisch-Theologi Se hallga 188 av bölcsészdok Budape rab K középis t okle szer 189 teme hitk válasz rabbij mű Kapos k taná nagyvá buda Istvá gimn ta S kül folyóir munkat Mu B h el Nic stílusgyakor E Gerzs e C főv v napilapo m kül folyóirat jel