12677.htm

CÍMSZÓ: Kohlmann

SZEMÉLYNÉV: Kohlmann Károly

SZÓCIKK: "Kohlmann Károly Johann*, szül. Újvidéken, megh. Pesten. 1808-ban Pestre költözött és itt mint magántanító élt. 1814-ben a Pesti Izraelita Hitközségnek hatósági nyomás folytán létesített korszerű iskolájához került, mint első és főtanító. 1816-ban lemondatták állásáról, mire kitért. 1822-ben a szintén kikeresztelkedett hitközségi elnöknél, Ullmann Mózesnél mint könyvelő volt alkalmazva. Később cs. és kir. héber könyvcenzor lett a budai Egyetemi nyomdánál. Irodalmilag is tevékenykedett. A monarchia hadserege által 1813 okt. 18-19. kivívott győzelem emlékére Pesten tartott ünnepély alkalmából Wahrmann Izrael rabbi Hazafias virágok c. héber ódáját K. fordította németre. 1857-ben jelent meg tőle Prospektus aus einer zum Drucke Vorbereiteten neuen Übersetzung des Bibelbuches Hiob, tiszta és szép héber nyelven írt bevezetéssel és kommentárral. 1858-ban kiadta Ansichten über den jüdisch-religiösen Beschneidigungsakt (Erörtert vom Standpunkte der moralischen Glaubenslehre. Ein Beitrag zur Tagesfrage). Hogy zsidó érzése még öreg korában sem halt ki belőle, mutatja az a héber nyelvű himnusz, melyet 1859, a Dohány-utcai templom felavatása alkalmából a Pesti Izraelita Hitközség elöljáróságához intézett. Utódjai a budapesti Kullmann család tagjai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2677. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12677.htm

CÍMSZÓ: Kohlmann

SZEMÉLYNÉV: Kohlmann Károly

SZÓCIKK: Kohlmann Károly Johann*, szül. Újvidéken, megh. Pesten. 1808-ban Pestre költözött és itt mint magántanító élt. 1814-ben a Pesti Izraelita Hitközségnek hatósági nyomás folytán létesített korszerű iskolájához került, mint első és főtanító. 1816-ban lemondatták állásáról, mire kitért. 1822-ben a szintén kikeresztelkedett hitközségi elnöknél, Ullmann Mózesnél mint könyvelő volt alkalmazva. Később cs. és kir. héber könyvcenzor lett a budai Egyetemi nyomdánál. Irodalmilag is tevékenykedett. A monarchia hadserege által 1813 okt. 18-19. kivívott győzelem emlékére Pesten tartott ünnepély alkalmából Wahrmann Izrael rabbi Hazafias virágok c. héber ódáját K. fordította németre. 1857-ben jelent meg tőle Prospektus aus einer zum Drucke Vorbereiteten neuen Übersetzung des Bibelbuches Hiob, tiszta és szép héber nyelven írt bevezetéssel és kommentárral. 1858-ban kiadta Ansichten über den jüdisch-religiösen Beschneidigungsakt Erörtert vom Standpunkte der moralischen Glaubenslehre. Ein Beitrag zur Tagesfrage . Hogy zsidó érzése még öreg korában sem halt ki belőle, mutatja az a héber nyelvű himnusz, melyet 1859, a Dohány-utcai templom felavatása alkalmából a Pesti Izraelita Hitközség elöljáróságához intézett. Utódjai a budapesti Kullmann család tagjai.

12677.ht

CÍMSZÓ Kohlman

SZEMÉLYNÉV Kohlman Károl

SZÓCIKK Kohlman Károl Johann* szül Újvidéken megh Pesten 1808-ba Pestr költözöt é it min magántanít élt 1814-be Pest Izraelit Hitközségne hatóság nyomá folytá létesítet korszer iskolájáho került min els é főtanító 1816-ba lemondattá állásáról mir kitért 1822-be szinté kikeresztelkedet hitközség elnöknél Ullman Mózesné min könyvel vol alkalmazva Későb cs é kir hébe könyvcenzo let buda Egyetem nyomdánál Irodalmila i tevékenykedett monarchi hadsereg álta 181 okt 18-19 kivívot győzele emlékér Peste tartot ünnepél alkalmábó Wahrman Izrae rabb Hazafia virágo c hébe ódájá K fordított németre 1857-be jelen me től Prospektu au eine zu Druck Vorbereitete neue Übersetzun de Bibelbuche Hiob tiszt é szé hébe nyelve ír bevezetésse é kommentárral 1858-ba kiadt Ansichte übe de jüdisch-religiöse Beschneidigungsak Erörter vo Standpunkt de moralische Glaubenslehre Ei Beitra zu Tagesfrag Hog zsid érzés mé öre korába se hal k belőle mutatj a hébe nyelv himnusz melye 1859 Dohány-utca templo felavatás alkalmábó Pest Izraelit Hitközsé elöljáróságáho intézett Utódja budapest Kullman csalá tagjai

12677.h

CÍMSZ Kohlma

SZEMÉLYNÉ Kohlma Káro

SZÓCIK Kohlma Káro Johann szü Újvidéke meg Peste 1808-b Pest költözö i mi magántaní él 1814-b Pes Izraeli Hitközségn hatósá nyom folyt létesíte korsze iskolájáh kerül mi el főtanít 1816-b lemondatt állásáró mi kitér 1822-b szint kikeresztelkede hitközsé elnökné Ullma Mózesn mi könyve vo alkalmazv Késő c ki héb könyvcenz le bud Egyete nyomdáná Irodalmil tevékenykedet monarch hadsere ált 18 ok 18-1 kivívo győzel emléké Pest tarto ünnepé alkalmáb Wahrma Izra rab Hazafi virág héb ódáj fordítot németr 1857-b jele m tő Prospekt a ein z Druc Vorbereitet neu Übersetzu d Bibelbuch Hio tisz sz héb nyelv í bevezetéss kommentárra 1858-b kiad Ansicht üb d jüdisch-religiös Beschneidigungsa Erörte v Standpunk d moralisch Glaubenslehr E Beitr z Tagesfra Ho zsi érzé m ör koráb s ha belől mutat héb nyel himnus mely 185 Dohány-utc templ felavatá alkalmáb Pes Izraeli Hitközs elöljáróságáh intézet Utódj budapes Kullma csal tagja

12677.

CÍMS Kohlm

SZEMÉLYN Kohlm Kár

SZÓCI Kohlm Kár Johan sz Újvidék me Pest 1808- Pes költöz m magántan é 1814- Pe Izrael Hitközség hatós nyo foly létesít korsz iskolájá kerü m e főtaní 1816- lemondat állásár m kité 1822- szin kikeresztelked hitközs elnökn Ullm Mózes m könyv v alkalmaz Kés k hé könyvcen l bu Egyet nyomdán Irodalmi tevékenykede monarc hadser ál 1 o 18- kivív győze emlék Pes tart ünnep alkalmá Wahrm Izr ra Hazaf virá hé ódá fordíto német 1857- jel t Prospek ei Dru Vorbereite ne Übersetz Bibelbuc Hi tis s hé nyel bevezetés kommentárr 1858- kia Ansich ü jüdisch-religiö Beschneidigungs Erört Standpun moralisc Glaubensleh Beit Tagesfr H zs érz ö korá h belő muta hé nye himnu mel 18 Dohány-ut temp felavat alkalmá Pe Izrael Hitköz elöljáróságá intéze Utód budape Kullm csa tagj

12677

CÍM Kohl

SZEMÉLY Kohl Ká

SZÓC Kohl Ká Joha s Újvidé m Pes 1808 Pe költö magánta 1814 P Izrae Hitközsé ható ny fol létesí kors iskoláj ker főtan 1816 lemonda állásá kit 1822 szi kikeresztelke hitköz elnök Ull Móze köny alkalma Ké h könyvce b Egye nyomdá Irodalm tevékenyked monar hadse á 18 kiví győz emlé Pe tar ünne alkalm Wahr Iz r Haza vir h ód fordít néme 1857 je Prospe e Dr Vorbereit n Überset Bibelbu H ti h nye bevezeté kommentár 1858 ki Ansic jüdisch-religi Beschneidigung Erör Standpu moralis Glaubensle Bei Tagesf z ér kor bel mut h ny himn me 1 Dohány-u tem felava alkalm P Izrae Hitkö elöljáróság intéz Utó budap Kull cs tag

1267

CÍ Koh

SZEMÉL Koh K

SZÓ Koh K Joh Újvid Pe 180 P költ magánt 181 Izra Hitközs hat n fo létes kor iskolá ke főta 181 lemond állás ki 182 sz kikeresztelk hitkö elnö Ul Móz kön alkalm K könyvc Egy nyomd Irodal tevékenyke mona hads 1 kiv győ eml P ta ünn alkal Wah I Haz vi ó fordí ném 185 j Prosp D Vorberei Überse Bibelb t ny bevezet kommentá 185 k Ansi jüdisch-relig Beschneidigun Erö Standp morali Glaubensl Be Tages é ko be mu n him m Dohány- te felav alkal Izra Hitk elöljárósá inté Ut buda Kul c ta