12678.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZÓCIKK: Kohn, a magyar zsidók között is sűrűn előforduló családnév, amely a héber Kohén (pap) szóból ered és régebben a társadalmi állás vagy származás megjelölésére szolgált. A K. név általában a papi származásra utal, viselőit Áron főpap leszármazottainak tekintik. A Kohen Cedek (igazságos pap) szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett a Katz név, amely néha más szóval is forr össze, a Mann, Stein, Ellenbogen szavakkal. Kohn előfordul Kohen, Cohen, Cohn, Kahán, Kahána, Kaháne, Kahn és Hahn formájában is. Németországban inkább C-vel, Magyarországon legtöbbször K.-val írják a Kohn nevet. A keleti országok zsidói között Kagan, Koigen ( a nyugati országokban Cowen formájában használják. A zsinagóga számon tartja még ma is a papi származást és elismeri a papi származásúak kiváltságosságát. Így a hetiszakasz felolvasásához legelsőnek Kohént hívnak a Tóra elé (l. Tóraolvasás). Az ünnepnapok istentiszteletén a Kohén mondja el a hagyományos papi áldást (birchasz kóhánim [l. o.], duchenolás). Ma is meg tartják még azt a bibliai szokást, hogy az elsőszülött fiút a papoktól (kohénektól) kiváltják (l. Pidjon ha-ben). Bizonyos mértékig a levitikus törvények is kötelezik, nem vehet részt a halottak eltakarításában (l. Taharó) és nem kísérheti a halottat, ha csak nem a magáét, a temetőbe. A kohaniták kasztszelleme legtovább a házasságkötésekben érvényesült. A konzervatív zsidók között, még Magyarországon is, a legújabb időkig, a kohaniták nagyon ügyeltek annak a származására, akivel összeházasodtak. Ha a kohanita nem vehetett el feleségül kohanita-családból való nőt, legalább tudós családba házasodott, mert a műveletlen családba való keveredést szégyennek és lealacsonyodásnak vették. Viszont kohén-családból származó leányt is legtöbbször tudóshoz adták, ha már kohénhoz nem adhatták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2678. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12678.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZÓCIKK: Kohn, a magyar zsidók között is sűrűn előforduló családnév, amely a héber Kohén pap szóból ered és régebben a társadalmi állás vagy származás megjelölésére szolgált. A K. név általában a papi származásra utal, viselőit Áron főpap leszármazottainak tekintik. A Kohen Cedek igazságos pap szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett a Katz név, amely néha más szóval is forr össze, a Mann, Stein, Ellenbogen szavakkal. Kohn előfordul Kohen, Cohen, Cohn, Kahán, Kahána, Kaháne, Kahn és Hahn formájában is. Németországban inkább C-vel, Magyarországon legtöbbször K.-val írják a Kohn nevet. A keleti országok zsidói között Kagan, Koigen a nyugati országokban Cowen formájában használják. A zsinagóga számon tartja még ma is a papi származást és elismeri a papi származásúak kiváltságosságát. Így a hetiszakasz felolvasásához legelsőnek Kohént hívnak a Tóra elé l. Tóraolvasás . Az ünnepnapok istentiszteletén a Kohén mondja el a hagyományos papi áldást birchasz kóhánim [l. o.], duchenolás . Ma is meg tartják még azt a bibliai szokást, hogy az elsőszülött fiút a papoktól kohénektól kiváltják l. Pidjon ha-ben . Bizonyos mértékig a levitikus törvények is kötelezik, nem vehet részt a halottak eltakarításában l. Taharó és nem kísérheti a halottat, ha csak nem a magáét, a temetőbe. A kohaniták kasztszelleme legtovább a házasságkötésekben érvényesült. A konzervatív zsidók között, még Magyarországon is, a legújabb időkig, a kohaniták nagyon ügyeltek annak a származására, akivel összeházasodtak. Ha a kohanita nem vehetett el feleségül kohanita-családból való nőt, legalább tudós családba házasodott, mert a műveletlen családba való keveredést szégyennek és lealacsonyodásnak vették. Viszont kohén-családból származó leányt is legtöbbször tudóshoz adták, ha már kohénhoz nem adhatták.

12678.ht

CÍMSZÓ Koh

SZÓCIKK Kohn magya zsidó közöt i sűrű előfordul családnév amel hébe Kohé pa szóbó ere é régebbe társadalm állá vag származá megjelölésér szolgált K né általába pap származásr utal viselői Áro főpa leszármazottaina tekintik Kohe Cede igazságo pa szava kezdőbetűine összevonásábó keletkezet Kat név amel néh má szóva i for össze Mann Stein Ellenboge szavakkal Koh előfordu Kohen Cohen Cohn Kahán Kahána Kaháne Kah é Hah formájába is Németországba inkáb C-vel Magyarországo legtöbbszö K.-va írjá Koh nevet kelet országo zsidó közöt Kagan Koige nyugat országokba Cowe formájába használják zsinagóg számo tartj mé m i pap származás é elismer pap származásúa kiváltságosságát Íg hetiszakas felolvasásáho legelsőne Kohén hívna Tór el l Tóraolvasá A ünnepnapo istentiszteleté Kohé mondj e hagyományo pap áldás birchas kóháni [l o.] duchenolá M i me tartjá mé az biblia szokást hog a elsőszülöt fiú papoktó kohénektó kiváltjá l Pidjo ha-be Bizonyo mértéki levitiku törvénye i kötelezik ne vehe rész halotta eltakarításába l Tahar é ne kísérhet halottat h csa ne magáét temetőbe kohanitá kasztszellem legtováb házasságkötésekbe érvényesült konzervatí zsidó között mé Magyarországo is legújab időkig kohanitá nagyo ügyelte anna származására akive összeházasodtak H kohanit ne vehetet e feleségü kohanita-családbó val nőt legaláb tudó családb házasodott mer műveletle családb val keveredés szégyenne é lealacsonyodásna vették Viszon kohén-családbó származ leány i legtöbbszö tudósho adták h má kohénho ne adhatták

12678.h

CÍMSZ Ko

SZÓCIK Koh magy zsid közö sűr előfordu családné ame héb Koh p szób er régebb társadal áll va származ megjelölésé szolgál n általáb pa származás uta viselő Ár főp leszármazottain tekinti Koh Ced igazság p szav kezdőbetűin összevonásáb keletkeze Ka né ame né m szóv fo össz Man Stei Ellenbog szavakka Ko előford Kohe Cohe Coh Kahá Kahán Kahán Ka Ha formájáb i Németországb inká C-ve Magyarország legtöbbsz K.-v írj Ko neve kele ország zsid közö Kaga Koig nyuga országokb Cow formájáb használjá zsinagó szám tart m pa származá elisme pa származású kiváltságosságá Í hetiszaka felolvasásáh legelsőn Kohé hívn Tó e Tóraolvas ünnepnap istentisztelet Koh mond hagyomány pa áldá bircha kóhán [ o. duchenol m tartj m a bibli szokás ho elsőszülö fi papokt kohénekt kiváltj Pidj ha-b Bizony mérték levitik törvény kötelezi n veh rés halott eltakarításáb Taha n kísérhe halotta cs n magáé temetőb kohanit kasztszelle legtová házasságkötésekb érvényesül konzervat zsid közöt m Magyarország i legúja időki kohanit nagy ügyelt ann származásár akiv összeházasodta kohani n vehete feleség kohanita-családb va nő legalá tud család házasodot me műveletl család va keveredé szégyenn lealacsonyodásn vetté Viszo kohén-családb szárma leán legtöbbsz tudósh adtá m kohénh n adhattá

12678.

CÍMS K

SZÓCI Ko mag zsi köz sű előford családn am hé Ko szó e régeb társada ál v szárma megjelölés szolgá általá p származá ut visel Á fő leszármazottai tekint Ko Ce igazsá sza kezdőbetűi összevonásá keletkez K n am n szó f öss Ma Ste Ellenbo szavakk K előfor Koh Coh Co Kah Kahá Kahá K H formájá Németország ink C-v Magyarorszá legtöbbs K.- ír K nev kel orszá zsi köz Kag Koi nyug országok Co formájá használj zsinag szá tar p származ elism p származás kiváltságosság hetiszak felolvasásá legelső Koh hív T Tóraolva ünnepna istentisztele Ko mon hagyomán p áld birch kóhá o ducheno tart bibl szoká h elsőszül f papok kohének kivált Pid ha- Bizon mérté leviti törvén kötelez ve ré halot eltakarításá Tah kísérh halott c magá temető kohani kasztszell legtov házasságkötések érvényesü konzerva zsi közö Magyarorszá legúj idők kohani nag ügyel an származásá aki összeházasodt kohan vehet felesé kohanita-család v n legal tu csalá házasodo m művelet csalá v kevered szégyen lealacsonyodás vett Visz kohén-család szárm leá legtöbbs tudós adt kohén adhatt

12678

CÍM

SZÓC K ma zs kö s előfor család a h K sz rége társad á szárm megjelölé szolg által származ u vise f leszármazotta tekin K C igazs sz kezdőbetű összevonás keletke a sz ös M St Ellenb szavak előfo Ko Co C Ka Kah Kah formáj Németorszá in C- Magyarorsz legtöbb K. í ne ke orsz zs kö Ka Ko nyu országo C formáj használ zsina sz ta szárma elis származá kiváltságossá hetisza felolvasás legels Ko hí Tóraolv ünnepn istentisztel K mo hagyomá ál birc kóh duchen tar bib szok elsőszü papo kohéne kivál Pi ha Bizo mért levit törvé kötele v r halo eltakarítás Ta kísér halot mag temet kohan kasztszel legto házasságkötése érvényes konzerv zs köz Magyarorsz legú idő kohan na ügye a származás ak összeházasod koha vehe feles kohanita-csalá lega t csal házasod művele csal kevere szégye lealacsonyodá vet Vis kohén-csalá szár le legtöbb tudó ad kohé adhat

1267SZÓ m z k előfo csalá s rég társa szár megjelöl szol álta szárma vis leszármazott teki igaz s kezdőbet összevoná keletk s ö S Ellen szava előf K C K Ka Ka formá Németorsz i C Magyarors legtöb K n k ors z k K K ny ország formá haszná zsin s t szárm eli származ kiváltságoss hetisz felolvasá legel K h Tóraol ünnep istentiszte m hagyom á bir kó duche ta bi szo elsősz pap kohén kivá P h Biz mér levi törv kötel hal eltakarítá T kísé halo ma teme koha kasztsze legt házasságkötés érvénye konzer z kö Magyarors leg id koha n ügy származá a összeházaso koh veh fele kohanita-csal leg csa házaso művel csa kever szégy lealacsonyod ve Vi kohén-csal szá l legtöb tud a koh adha