12680.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Dávid

SZÓCIKK: K. (Bisztricz) Dávid, rabbi, szül. Vágbesztercén, megh. 1862 júl. 4. Mint K. Kálmán vágbesztercei rabbi fia, a híres Gomperz-Emmerich család sarja. Talmudi tanulmányait Pozsonyban végezte a Chaszam Szofer jesivájában. 1847-1862-ig a tejfalvi zsidó község rabbija volt. 1862-ben a mádi község választotta rabbijává, de tejfalvi községétől egy szombati prédikációban elbúcsúzván, az izgalomtól megbetegedett és meghalt. Sok halachikus munkája kéziratban elkallódott, csak az egyik kötetét tudta fia K. Kálmán felkutatni, melyet Beth David c. alatt ki is adott (Vác 1911).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2680. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12680.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Dávid

SZÓCIKK: K. Bisztricz Dávid, rabbi, szül. Vágbesztercén, megh. 1862 júl. 4. Mint K. Kálmán vágbesztercei rabbi fia, a híres Gomperz-Emmerich család sarja. Talmudi tanulmányait Pozsonyban végezte a Chaszam Szofer jesivájában. 1847-1862-ig a tejfalvi zsidó község rabbija volt. 1862-ben a mádi község választotta rabbijává, de tejfalvi községétől egy szombati prédikációban elbúcsúzván, az izgalomtól megbetegedett és meghalt. Sok halachikus munkája kéziratban elkallódott, csak az egyik kötetét tudta fia K. Kálmán felkutatni, melyet Beth David c. alatt ki is adott Vác 1911 .

12680.ht

CÍMSZÓ Koh

SZEMÉLYNÉV Koh Dávi

SZÓCIKK K Bisztric Dávid rabbi szül Vágbesztercén megh 186 júl 4 Min K Kálmá vágbeszterce rabb fia híre Gomperz-Emmeric csalá sarja Talmud tanulmányai Pozsonyba végezt Chasza Szofe jesivájában 1847-1862-i tejfalv zsid közsé rabbij volt 1862-be mád közsé választott rabbijává d tejfalv községétő eg szombat prédikációba elbúcsúzván a izgalomtó megbetegedet é meghalt So halachiku munkáj kéziratba elkallódott csa a egyi köteté tudt fi K Kálmá felkutatni melye Bet Davi c alat k i adot Vá 191

12680.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Dáv

SZÓCIK Bisztri Dávi rabb szü Vágbesztercé meg 18 jú Mi Kálm vágbeszterc rab fi hír Gomperz-Emmeri csal sarj Talmu tanulmánya Pozsonyb végez Chasz Szof jesivájába 1847-1862- tejfal zsi közs rabbi vol 1862-b má közs választot rabbijáv tejfal községét e szomba prédikációb elbúcsúzvá izgalomt megbetegede meghal S halachik munká kéziratb elkallódot cs egy kötet tud f Kálm felkutatn mely Be Dav ala ado V 19

12680.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Dá

SZÓCI Bisztr Dáv rab sz Vágbeszterc me 1 j M Kál vágbeszter ra f hí Gomperz-Emmer csa sar Talm tanulmány Pozsony vége Chas Szo jesivájáb 1847-1862 tejfa zs köz rabb vo 1862- m köz választo rabbijá tejfa községé szomb prédikáció elbúcsúzv izgalom megbeteged megha halachi munk kézirat elkallódo c eg köte tu Kál felkutat mel B Da al ad 1

12680

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC Biszt Dá ra s Vágbeszter m Ká vágbeszte r h Gomperz-Emme cs sa Tal tanulmán Pozson vég Cha Sz jesivájá 1847-186 tejf z kö rab v 1862 kö választ rabbij tejf község szom prédikáci elbúcsúz izgalo megbetege megh halach mun kézira elkallód e köt t Ká felkuta me D a a

1268SZEMÉL

SZÓ Bisz D r Vágbeszte K vágbeszt Gomperz-Emm c s Ta tanulmá Pozso vé Ch S jesiváj 1847-18 tej k ra 186 k válasz rabbi tej közsé szo prédikác elbúcsú izgal megbeteg meg halac mu kézir elkalló kö K felkut m