12683.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, főrabbi, szül. Baján 1841 szept. 21. Atyai részről K. Schwerin Götz bajai rabbinak unokája. A kismartoni és pápai jesivák látogatása után teológiát a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminarban tanult. 1865-ben avatták bölcsészdoktorrá a breslaui egyetemen, 1866. pedig meghívták a Pesti Izr. Hitközség rabbi székébe. Az 1868-as kongresszus idején a mérsékeltek pártjához tartozott, majd előadója lett a Rabbiképző felállítására kiküldött bizottságnak. 1899-1905-ig a Rabbiképző felső tanfolyamán a bomiletikát adta elő. Minden erejével szolgálta a magyar zsidóság megmagyarosodásának ügyét. Megmagyarosította a pesti szószéket és a pesti rabbihivatalt is. Jeles tudós volt, a történettudomány elismert művelője. Megírta a Zsidók története Magyarországon c. monumentális és szakkörökben máig tökéletesnek tartott művét, amely gazdag kútforrása a magyar zsidó-életnek és a magyar történetkutatás egyik legértékesebb produktuma. Csak az első kötet látott napvilágot (Budapest 1884). Új területet nyitott meg a Szombatosok történetével, amely magyar és német nyelven jelent meg és a komoly történetkutatás egyik legszebb alkotása (Budapest 1889, 1894). Több kitűnő életrajzot is írt (Schwerin Götz, Mordechájben Hillel) Egyetemi tanulmányai óta nagy szakavatottsággal művelte a szamaritánus nyelv- és irodalomtörténetet is. A király először a királyi, majd az udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki. Később a Pesti Izraelita Hitközség főrabbija, az Imit elnöke és a Rabbiképző vezérlőbizottságának tagja lett. 1920 márc. 11. halt meg. (Életrajzát Groszmann Zsigmond írta meg a Magyar Zsidó Szemle 1920, 1 -5. számában. Műveit Weisz Miksa ismertette a M. Zs. Sz. 1902, 5-10. számában).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2683. címszó a lexikon => 494. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12683.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, főrabbi, szül. Baján 1841 szept. 21. Atyai részről K. Schwerin Götz bajai rabbinak unokája. A kismartoni és pápai jesivák látogatása után teológiát a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminarban tanult. 1865-ben avatták bölcsészdoktorrá a breslaui egyetemen, 1866. pedig meghívták a Pesti Izr. Hitközség rabbi székébe. Az 1868-as kongresszus idején a mérsékeltek pártjához tartozott, majd előadója lett a Rabbiképző felállítására kiküldött bizottságnak. 1899-1905-ig a Rabbiképző felső tanfolyamán a bomiletikát adta elő. Minden erejével szolgálta a magyar zsidóság megmagyarosodásának ügyét. Megmagyarosította a pesti szószéket és a pesti rabbihivatalt is. Jeles tudós volt, a történettudomány elismert művelője. Megírta a Zsidók története Magyarországon c. monumentális és szakkörökben máig tökéletesnek tartott művét, amely gazdag kútforrása a magyar zsidó-életnek és a magyar történetkutatás egyik legértékesebb produktuma. Csak az első kötet látott napvilágot Budapest 1884 . Új területet nyitott meg a Szombatosok történetével, amely magyar és német nyelven jelent meg és a komoly történetkutatás egyik legszebb alkotása Budapest 1889, 1894 . Több kitűnő életrajzot is írt Schwerin Götz, Mordechájben Hillel Egyetemi tanulmányai óta nagy szakavatottsággal művelte a szamaritánus nyelv- és irodalomtörténetet is. A király először a királyi, majd az udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki. Később a Pesti Izraelita Hitközség főrabbija, az Imit elnöke és a Rabbiképző vezérlőbizottságának tagja lett. 1920 márc. 11. halt meg. Életrajzát Groszmann Zsigmond írta meg a Magyar Zsidó Szemle 1920, 1 -5. számában. Műveit Weisz Miksa ismertette a M. Zs. Sz. 1902, 5-10. számában .

12683.ht

CÍMSZÓ Koh

SZEMÉLYNÉV Koh Sámue

SZÓCIKK K Sámuel főrabbi szül Bajá 184 szept 21 Atya részrő K Schweri Göt baja rabbina unokája kismarton é pápa jesivá látogatás utá teológiá breslau Jüdisch-Theologische Seminarba tanult 1865-be avattá bölcsészdoktorr breslau egyetemen 1866 pedi meghívtá Pest Izr Hitközsé rabb székébe A 1868-a kongresszu idejé mérsékelte pártjáho tartozott maj előadój let Rabbiképz felállításár kiküldöt bizottságnak 1899-1905-i Rabbiképz fels tanfolyamá bomiletiká adt elő Minde erejéve szolgált magya zsidósá megmagyarosodásána ügyét Megmagyarosított pest szószéke é pest rabbihivatal is Jele tudó volt történettudomán elismer művelője Megírt Zsidó történet Magyarországo c monumentáli é szakkörökbe mái tökéletesne tartot művét amel gazda kútforrás magya zsidó-életne é magya történetkutatá egyi legértékeseb produktuma Csa a els köte látot napvilágo Budapes 188 Ú területe nyitot me Szombatoso történetével amel magya é néme nyelve jelen me é komol történetkutatá egyi legszeb alkotás Budapes 1889 189 Töb kitűn életrajzo i ír Schweri Götz Mordechájbe Hille Egyetem tanulmánya ót nag szakavatottságga művelt szamaritánu nyelv é irodalomtörténete is királ előszö királyi maj a udvar tanácsos méltóságga tüntett ki Későb Pest Izraelit Hitközsé főrabbija a Imi elnök é Rabbiképz vezérlőbizottságána tagj lett 192 márc 11 hal meg Életrajzá Groszman Zsigmon írt me Magya Zsid Szeml 1920 -5 számában Művei Weis Miks ismertett M Zs Sz 1902 5-10 számába

12683.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Sámu

SZÓCIK Sámue főrabb szü Baj 18 szep 2 Aty részr Schwer Gö baj rabbin unokáj kismarto páp jesiv látogatá ut teológi bresla Jüdisch-Theologisch Seminarb tanul 1865-b avatt bölcsészdoktor bresla egyeteme 186 ped meghívt Pes Iz Hitközs rab székéb 1868- kongressz idej mérsékelt pártjáh tartozot ma előadó le Rabbikép felállításá kiküldö bizottságna 1899-1905- Rabbikép fel tanfolyam bomiletik ad el Mind erejév szolgál magy zsidós megmagyarosodásán ügyé Megmagyarosítot pes szószék pes rabbihivata i Jel tud vol történettudomá elisme művelőj Megír Zsid történe Magyarország monumentál szakkörökb má tökéletesn tarto művé ame gazd kútforrá magy zsidó-életn magy történetkutat egy legértékese produktum Cs el köt láto napvilág Budape 18 terület nyito m Szombatos történetéve ame magy ném nyelv jele m komo történetkutat egy legsze alkotá Budape 188 18 Tö kitű életrajz í Schwer Göt Mordechájb Hill Egyete tanulmány ó na szakavatottságg művel szamaritán nyel irodalomtörténet i kirá elősz király ma udva tanácso méltóságg tüntet k Késő Pes Izraeli Hitközs főrabbij Im elnö Rabbikép vezérlőbizottságán tag let 19 már 1 ha me Életrajz Groszma Zsigmo ír m Magy Zsi Szem 192 - számába Műve Wei Mik ismertet Z S 190 5-1 számáb

12683.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Sám

SZÓCI Sámu főrab sz Ba 1 sze At rész Schwe G ba rabbi unoká kismart pá jesi látogat u teológ bresl Jüdisch-Theologisc Seminar tanu 1865- avat bölcsészdokto bresl egyetem 18 pe meghív Pe I Hitköz ra széké 1868 kongress ide mérsékel pártjá tartozo m előad l Rabbiké felállítás kiküld bizottságn 1899-1905 Rabbiké fe tanfolya bomileti a e Min erejé szolgá mag zsidó megmagyarosodásá ügy Megmagyarosíto pe szószé pe rabbihivat Je tu vo történettudom elism művelő Megí Zsi történ Magyarorszá monumentá szakkörök m tökéletes tart műv am gaz kútforr mag zsidó-élet mag történetkuta eg legértékes produktu C e kö lát napvilá Budap 1 terüle nyit Szombato történetév am mag né nyel jel kom történetkuta eg legsz alkot Budap 18 1 T kit életraj Schwe Gö Mordecháj Hil Egyet tanulmán n szakavatottság műve szamaritá nye irodalomtörténe kir elős királ m udv tanács méltóság tünte Kés Pe Izrael Hitköz főrabbi I eln Rabbiké vezérlőbizottságá ta le 1 má h m Életraj Groszm Zsigm í Mag Zs Sze 19 számáb Műv We Mi ismerte 19 5- számá

12683

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sám főra s B sz A rés Schw b rabb unok kismar p jes látoga teoló bres Jüdisch-Theologis Semina tan 1865 ava bölcsészdokt bres egyete 1 p meghí P Hitkö r szék 186 kongres id mérséke pártj tartoz előa Rabbik felállítá kikül bizottság 1899-190 Rabbik f tanfoly bomilet Mi erej szolg ma zsid megmagyarosodás üg Megmagyarosít p szósz p rabbihiva J t v történettudo elis művel Meg Zs törté Magyarorsz monument szakkörö tökélete tar mű a ga kútfor ma zsidó-éle ma történetkut e legértéke produkt k lá napvil Buda terül nyi Szombat történeté a ma n nye je ko történetkut e legs alko Buda 1 ki életra Schw G Mordechá Hi Egye tanulmá szakavatottsá műv szamarit ny irodalomtörtén ki elő kirá ud tanác méltósá tünt Ké P Izrae Hitkö főrabb el Rabbik vezérlőbizottság t l m Életra Grosz Zsig Ma Z Sz 1 számá Mű W M ismert 1 5 szám

1268SZEMÉL S

SZÓ Sá főr s ré Sch rab uno kisma je látog teol bre Jüdisch-Theologi Semin ta 186 av bölcsészdok bre egyet megh Hitk szé 18 kongre i mérsék párt tarto elő Rabbi felállít kikü bizottsá 1899-19 Rabbi tanfol bomile M ere szol m zsi megmagyarosodá ü Megmagyarosí szós rabbihiv történettud eli műve Me Z tört Magyarors monumen szakkör tökélet ta m g kútfo m zsidó-él m történetku legérték produk l napvi Bud terü ny Szomba történet m ny j k történetku leg alk Bud k életr Sch Mordech H Egy tanulm szakavatotts mű szamari n irodalomtörté k el kir u taná méltós tün K Izra Hitk főrab e Rabbi vezérlőbizottsá Életr Gros Zsi M S szám M ismer szá