12684.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Sámuel

SZÓCIKK: K. S. Sámuel, rabbi, filológus, egyetemi orvostanár, szül. Magyarországon 1848., megh. Amerikában 1896. máj.-ban. Itthon kántor volt, de 1869. rabbi lett Prágában. Onnan kivándorolt Amerikába, ahol 1876. megszerezte a bölcsészetdoktori oklevelet és pár esztendő múlva már a Harward-egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. 1881-ben a jogi diplomát is megszerezte és ekkor ügyvédi pályára lépett. 1891-ben orvosi doktorátust tett és pár év múlva St. Louis állam egyetemén az anatómiai tanszéket töltötte be. Pályájának egyes állomásai között több európai és amerikai hitközségben volt rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2684. címszó a lexikon => 495. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12684.htm

CÍMSZÓ: Kohn

SZEMÉLYNÉV: Kohn Sámuel

SZÓCIKK: K. S. Sámuel, rabbi, filológus, egyetemi orvostanár, szül. Magyarországon 1848., megh. Amerikában 1896. máj.-ban. Itthon kántor volt, de 1869. rabbi lett Prágában. Onnan kivándorolt Amerikába, ahol 1876. megszerezte a bölcsészetdoktori oklevelet és pár esztendő múlva már a Harward-egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. 1881-ben a jogi diplomát is megszerezte és ekkor ügyvédi pályára lépett. 1891-ben orvosi doktorátust tett és pár év múlva St. Louis állam egyetemén az anatómiai tanszéket töltötte be. Pályájának egyes állomásai között több európai és amerikai hitközségben volt rabbi.

12684.ht

CÍMSZÓ Koh

SZEMÉLYNÉV Koh Sámue

SZÓCIKK K S Sámuel rabbi filológus egyetem orvostanár szül Magyarországo 1848. megh Amerikába 1896 máj.-ban Ittho kánto volt d 1869 rabb let Prágában Onna kivándorol Amerikába aho 1876 megszerezt bölcsészetdoktor oklevele é pá esztend múlv má Harward-egyeteme kelet nyelve tanár volt 1881-be jog diplomá i megszerezt é ekko ügyvéd pályár lépett 1891-be orvos doktorátus tet é pá é múlv St Loui álla egyetemé a anatómia tanszéke töltött be Pályájána egye állomása közöt töb európa é amerika hitközségbe vol rabbi

12684.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Sámu

SZÓCIK Sámue rabb filológu egyete orvostaná szü Magyarország 1848 meg Amerikáb 189 máj.-ba Itth kánt vol 186 rab le Prágába Onn kivándoro Amerikáb ah 187 megszerez bölcsészetdokto oklevel p eszten múl m Harward-egyetem kele nyelv taná vol 1881-b jo diplom megszerez ekk ügyvé pályá lépet 1891-b orvo doktorátu te p múl S Lou áll egyetem anatómi tanszék töltöt b Pályáján egy állomás közö tö európ amerik hitközségb vo rabb

12684.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Sám

SZÓCI Sámu rab filológ egyet orvostan sz Magyarorszá 184 me Ameriká 18 máj.-b Itt kán vo 18 ra l Prágáb On kivándor Ameriká a 18 megszere bölcsészetdokt okleve eszte mú Harward-egyete kel nyel tan vo 1881- j diplo megszere ek ügyv pály lépe 1891- orv doktorát t mú Lo ál egyete anatóm tanszé töltö Pályájá eg állomá köz t euró ameri hitközség v rab

12684

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sám ra filoló egye orvosta s Magyarorsz 18 m Amerik 1 máj.- It ká v 1 r Prágá O kivándo Amerik 1 megszer bölcsészetdok oklev eszt m Harward-egyet ke nye ta v 1881 dipl megszer e ügy pál lép 1891 or doktorá m L á egyet anató tansz tölt Pályáj e állom kö eur amer hitközsé ra

1268SZEMÉL S

SZÓ Sá r filol egy orvost Magyarors 1 Ameri máj. I k Prág kivánd Ameri megsze bölcsészetdo okle esz Harward-egye k ny t 188 dip megsze üg pá lé 189 o doktor egye anat tans töl Pályá állo k eu ame hitközs r