12686.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Adolf

SZÓCIKK: Kohner. 1. Adolf báró, nagybirtokos és nagyiparos, a K. Adolf és fiai cég széniorfőnöke, szül. 1865. Az ország legtanultabb nagybirtokosai és nagyiparosai közé tartozik. Sokoldalú és nagyon értékes tevékenységet fejt ki a gyáriparban és az agrármunkában, amelynek egyik vezető egyénisége. A zsidó élet sok hasznos mozgalma az ö nevéhez fűződik. Mint az Izr. Országos Iroda elnöke a kongresszusi alapon álló magyar zsidóság vezére. Elnöke a Az Országos Magyar Izraelita Közalapnak is és tagja a Ferenc József Rabbiszeminárium vezérlőbizottságának. Mint műértő, műgyűjtő és a művészetek mecénása szerzett nevének általános elismerést. Vezető szerepe van az Orsz. Képzőművészeti Társulatban, az 1902. megnyílt szolnoki művésztelepnek pedig egyik alapítója. Jelentékeny műgyűjteményének súlypontját a modern francia impresszionista és postimpresszionista festők művei alkotják, kezdve azok korábbi előfutárjain: Magnasco, Szerzetesek, Goya, Az akasztott ember, Constable néhány tájképe, majd Gérieaull, Delacroix, Daumier, azután a barbizoni festők, Corot, Millet, Chintreuil, továbbá Courbet, Manet, Berthe Morizot, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley, Gaugin, Puvis de Chavannes és újabbak Maurice Denis, Bonnard, Puys. Ezeken kívül magyarok, a régiebbek közül egész kis gyűjtemény Mészöly Géza tájképeiből, Munkácsy három képe, Paál László tájképei, Szinyei Merse Pál Pacsirtája, melyet a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozott, továbbá nagybányai és szolnoki festők. A képeken kívül régebbi és modern iparművészeti tárgyak, kisplasztika az egyiptomiak és görögöktől kezdve reneszánsz kis bronzokig, valamint modern szobrok (Klinger, Hugo Lederer, Minne).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2686. címszó a lexikon => 495. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12686.htm

CÍMSZÓ: Kohner

SZEMÉLYNÉV: Kohner Adolf

SZÓCIKK: Kohner. 1. Adolf báró, nagybirtokos és nagyiparos, a K. Adolf és fiai cég széniorfőnöke, szül. 1865. Az ország legtanultabb nagybirtokosai és nagyiparosai közé tartozik. Sokoldalú és nagyon értékes tevékenységet fejt ki a gyáriparban és az agrármunkában, amelynek egyik vezető egyénisége. A zsidó élet sok hasznos mozgalma az ö nevéhez fűződik. Mint az Izr. Országos Iroda elnöke a kongresszusi alapon álló magyar zsidóság vezére. Elnöke a Az Országos Magyar Izraelita Közalapnak is és tagja a Ferenc József Rabbiszeminárium vezérlőbizottságának. Mint műértő, műgyűjtő és a művészetek mecénása szerzett nevének általános elismerést. Vezető szerepe van az Orsz. Képzőművészeti Társulatban, az 1902. megnyílt szolnoki művésztelepnek pedig egyik alapítója. Jelentékeny műgyűjteményének súlypontját a modern francia impresszionista és postimpresszionista festők művei alkotják, kezdve azok korábbi előfutárjain: Magnasco, Szerzetesek, Goya, Az akasztott ember, Constable néhány tájképe, majd Gérieaull, Delacroix, Daumier, azután a barbizoni festők, Corot, Millet, Chintreuil, továbbá Courbet, Manet, Berthe Morizot, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley, Gaugin, Puvis de Chavannes és újabbak Maurice Denis, Bonnard, Puys. Ezeken kívül magyarok, a régiebbek közül egész kis gyűjtemény Mészöly Géza tájképeiből, Munkácsy három képe, Paál László tájképei, Szinyei Merse Pál Pacsirtája, melyet a Szépművészeti Múzeumnak ajándékozott, továbbá nagybányai és szolnoki festők. A képeken kívül régebbi és modern iparművészeti tárgyak, kisplasztika az egyiptomiak és görögöktől kezdve reneszánsz kis bronzokig, valamint modern szobrok Klinger, Hugo Lederer, Minne .

12686.ht

CÍMSZÓ Kohne

SZEMÉLYNÉV Kohne Adol

SZÓCIKK Kohner 1 Adol báró nagybirtoko é nagyiparos K Adol é fia cé széniorfőnöke szül 1865 A orszá legtanultab nagybirtokosa é nagyiparosa köz tartozik Sokoldal é nagyo értéke tevékenysége fej k gyáriparba é a agrármunkában amelyne egyi vezet egyénisége zsid éle so haszno mozgalm a nevéhe fűződik Min a Izr Országo Irod elnök kongresszus alapo áll magya zsidósá vezére Elnök A Országo Magya Izraelit Közalapna i é tagj Feren Józse Rabbiszemináriu vezérlőbizottságának Min műértő műgyűjt é művészete mecénás szerzet nevéne általáno elismerést Vezet szerep va a Orsz Képzőművészet Társulatban a 1902 megnyíl szolnok művésztelepne pedi egyi alapítója Jelentéken műgyűjteményéne súlypontjá moder franci impresszionist é postimpresszionist festő műve alkotják kezdv azo korább előfutárjain Magnasco Szerzetesek Goya A akasztot ember Constabl néhán tájképe maj Gérieaull Delacroix Daumier azutá barbizon festők Corot Millet Chintreuil tovább Courbet Manet Berth Morizot Monet Renoir Cézanne Sisley Gaugin Puvi d Chavanne é újabba Mauric Denis Bonnard Puys Ezeke kívü magyarok régiebbe közü egés ki gyűjtemén Mészöl Géz tájképeiből Munkács háro képe Paá Lászl tájképei Szinye Mers Pá Pacsirtája melye Szépművészet Múzeumna ajándékozott tovább nagybánya é szolnok festők képeke kívü régebb é moder iparművészet tárgyak kisplasztik a egyiptomia é görögöktő kezdv reneszáns ki bronzokig valamin moder szobro Klinger Hug Lederer Minn

12686.h

CÍMSZ Kohn

SZEMÉLYNÉ Kohn Ado

SZÓCIK Kohne Ado bár nagybirtok nagyiparo Ado fi c széniorfőnök szü 186 orsz legtanulta nagybirtokos nagyiparos kö tartozi Sokolda nagy érték tevékenység fe gyáriparb agrármunkába amelyn egy veze egyéniség zsi él s haszn mozgal nevéh fűződi Mi Iz Ország Iro elnö kongresszu alap ál magy zsidós vezér Elnö Ország Magy Izraeli Közalapn tag Fere Józs Rabbiszeminári vezérlőbizottságána Mi műért műgyűj művészet mecéná szerze nevén általán elismerés Veze szere v Ors Képzőművésze Társulatba 190 megnyí szolno művésztelepn ped egy alapítój Jelentéke műgyűjteményén súlypontj mode franc impresszionis postimpresszionis fest műv alkotjá kezd az koráb előfutárjai Magnasc Szerzetese Goy akaszto embe Constab néhá tájkép ma Gérieaul Delacroi Daumie azut barbizo festő Coro Mille Chintreui továb Courbe Mane Bert Morizo Mone Renoi Cézann Sisle Gaugi Puv Chavann újabb Mauri Deni Bonnar Puy Ezek kív magyaro régiebb köz egé k gyűjtemé Mészö Gé tájképeibő Munkác hár kép Pa Lász tájképe Sziny Mer P Pacsirtáj mely Szépművésze Múzeumn ajándékozot továb nagybány szolno festő képek kív régeb mode iparművésze tárgya kisplaszti egyiptomi görögökt kezd reneszán k bronzoki valami mode szobr Klinge Hu Ledere Min

12686.

CÍMS Koh

SZEMÉLYN Koh Ad

SZÓCI Kohn Ad bá nagybirto nagyipar Ad f széniorfőnö sz 18 ors legtanult nagybirtoko nagyiparo k tartoz Sokold nag érté tevékenysé f gyáripar agrármunkáb amely eg vez egyénisé zs é hasz mozga nevé fűződ M I Orszá Ir eln kongressz ala á mag zsidó vezé Eln Orszá Mag Izrael Közalap ta Fer Józ Rabbiszeminár vezérlőbizottságán M műér műgyű művésze mecén szerz nevé általá elismeré Vez szer Or Képzőművész Társulatb 19 megny szoln művésztelep pe eg alapító Jelenték műgyűjteményé súlypont mod fran impresszioni postimpresszioni fes mű alkotj kez a korá előfutárja Magnas Szerzetes Go akaszt emb Consta néh tájké m Gérieau Delacro Daumi azu barbiz fest Cor Mill Chintreu tová Courb Man Ber Moriz Mon Reno Cézan Sisl Gaug Pu Chavan újab Maur Den Bonna Pu Eze kí magyar régieb kö eg gyűjtem Mész G tájképeib Munká há ké P Lás tájkép Szin Me Pacsirtá mel Szépművész Múzeum ajándékozo tová nagybán szoln fest képe kí rége mod iparművész tárgy kisplaszt egyiptom görögök kez reneszá bronzok valam mod szob Kling H Leder Mi

12686

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko A

SZÓC Koh A b nagybirt nagyipa A széniorfőn s 1 or legtanul nagybirtok nagyipar tarto Sokol na ért tevékenys gyáripa agrármunká amel e ve egyénis z has mozg nev fűző Orsz I el kongress al ma zsid vez El Orsz Ma Izrae Közala t Fe Jó Rabbiszeminá vezérlőbizottságá műé műgy művész mecé szer nev által elismer Ve sze O Képzőművés Társulat 1 megn szol művésztele p e alapít Jelenté műgyűjtemény súlypon mo fra impresszion postimpresszion fe m alkot ke kor előfutárj Magna Szerzete G akasz em Const né tájk Gériea Delacr Daum az barbi fes Co Mil Chintre tov Cour Ma Be Mori Mo Ren Céza Sis Gau P Chava úja Mau De Bonn P Ez k magya régie k e gyűjte Més tájképei Munk h k Lá tájké Szi M Pacsirt me Szépművés Múzeu ajándékoz tov nagybá szol fes kép k rég mo iparművés tárg kisplasz egyipto görögö ke renesz bronzo vala mo szo Klin Lede M

1268

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ko nagybir nagyip széniorfő o legtanu nagybirto nagyipa tart Soko n ér tevékeny gyárip agrármunk ame v egyéni ha moz ne fűz Ors e kongres a m zsi ve E Ors M Izra Közal F J Rabbiszemin vezérlőbizottság mű műg művés mec sze ne álta elisme V sz Képzőművé Társula meg szo művésztel alapí Jelent műgyűjtemén súlypo m fr impresszio postimpresszio f alko k ko előfutár Magn Szerzet akas e Cons n táj Gérie Delac Dau a barb fe C Mi Chintr to Cou M B Mor M Re Céz Si Ga Chav új Ma D Bon E magy régi gyűjt Mé tájképe Mun L tájk Sz Pacsir m Szépművé Múze ajándéko to nagyb szo fe ké ré m iparművé tár kisplas egyipt görög k renes bronz val m sz Kli Led