12689.htm

CÍMSZÓ: Kohn-Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kohn-Kovács Sámuel

SZÓCIKK: Kohn-Kovács Sámuel, Wied fejedelem szárnysegéde, szül. Miskolcon 1881., megh. Galíciában 1916. A középiskolák elvégzése után a tisztviselői pályára lépett, azután beutazta a Balkánt és 1912. Triesztbe vonult be önkéntes évét leszolgálni. Ebben az évben látogatott el a kikötővárosba Wied herceg, akkori albán fejedelem, aki a véletlenül eléje került K.-t meghívta az udvarához. Az albán fejedelem környezetében csakhamar kitűnt ügyességével, tájékozottságával és nem mindennapi katonai erényeivel. Rövid egy év alatt a fejedelem szárnysegéde és legbizalmasabb tanácsadója lett. A világháborúban bevonult a 29-es vadászzászlóaljhoz, mint önkéntes. 1916-ban az orosz fronton hősi halált halt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2689. címszó a lexikon => 495. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12689.htm

CÍMSZÓ: Kohn-Kovács

SZEMÉLYNÉV: Kohn-Kovács Sámuel

SZÓCIKK: Kohn-Kovács Sámuel, Wied fejedelem szárnysegéde, szül. Miskolcon 1881., megh. Galíciában 1916. A középiskolák elvégzése után a tisztviselői pályára lépett, azután beutazta a Balkánt és 1912. Triesztbe vonult be önkéntes évét leszolgálni. Ebben az évben látogatott el a kikötővárosba Wied herceg, akkori albán fejedelem, aki a véletlenül eléje került K.-t meghívta az udvarához. Az albán fejedelem környezetében csakhamar kitűnt ügyességével, tájékozottságával és nem mindennapi katonai erényeivel. Rövid egy év alatt a fejedelem szárnysegéde és legbizalmasabb tanácsadója lett. A világháborúban bevonult a 29-es vadászzászlóaljhoz, mint önkéntes. 1916-ban az orosz fronton hősi halált halt.

12689.ht

CÍMSZÓ Kohn-Kovác

SZEMÉLYNÉV Kohn-Kovác Sámue

SZÓCIKK Kohn-Kovác Sámuel Wie fejedele szárnysegéde szül Miskolco 1881. megh Galíciába 1916 középiskolá elvégzés utá tisztviselő pályár lépett azutá beutazt Balkán é 1912 Triesztb vonul b önkénte évé leszolgálni Ebbe a évbe látogatot e kikötővárosb Wie herceg akkor albá fejedelem ak véletlenü eléj kerül K.- meghívt a udvarához A albá fejedele környezetébe csakhama kitűn ügyességével tájékozottságáva é ne mindennap katona erényeivel Rövi eg é alat fejedele szárnysegéd é legbizalmasab tanácsadój lett világháborúba bevonul 29-e vadászzászlóaljhoz min önkéntes 1916-ba a oros fronto hős halál halt

12689.h

CÍMSZ Kohn-Ková

SZEMÉLYNÉ Kohn-Ková Sámu

SZÓCIK Kohn-Ková Sámue Wi fejedel szárnysegéd szü Miskolc 1881 meg Galíciáb 191 középiskol elvégzé ut tisztvisel pályá lépet azut beutaz Balká 191 Trieszt vonu önként év leszolgáln Ebb évb látogato kikötőváros Wi herce akko alb fejedele a véletlen elé kerü K. meghív udvaráho alb fejedel környezetéb csakham kitű ügyességéve tájékozottságáv n mindenna katon erényeive Röv e ala fejedel szárnysegé legbizalmasa tanácsadó let világháborúb bevonu 29- vadászzászlóaljho mi önkénte 1916-b oro front hő halá hal

12689.

CÍMS Kohn-Kov

SZEMÉLYN Kohn-Kov Sám

SZÓCI Kohn-Kov Sámu W fejede szárnysegé sz Miskol 188 me Galíciá 19 középisko elvégz u tisztvise pály lépe azu beuta Balk 19 Triesz von önkén é leszolgál Eb év látogat kikötőváro W herc akk al fejedel véletle el ker K meghí udvaráh al fejede környezeté csakha kit ügyességév tájékozottságá mindenn kato erényeiv Rö al fejede szárnyseg legbizalmas tanácsad le világháború bevon 29 vadászzászlóaljh m önként 1916- or fron h hal ha

12689

CÍM Kohn-Ko

SZEMÉLY Kohn-Ko Sá

SZÓC Kohn-Ko Sám fejed szárnyseg s Misko 18 m Galíci 1 középisk elvég tisztvis pál lép az beut Bal 1 Tries vo önké leszolgá E é látoga kikötővár her ak a fejede véletl e ke megh udvará a fejed környezet csakh ki ügyességé tájékozottság minden kat erényei R a fejed szárnyse legbizalma tanácsa l világhábor bevo 2 vadászzászlóalj önkén 1916 o fro ha h

1268

CÍ Kohn-K

SZEMÉL Kohn-K S

SZÓ Kohn-K Sá feje szárnyse Misk 1 Galíc középis elvé tisztvi pá lé a beu Ba Trie v önk leszolg látog kikötővá he a fejed vélet k meg udvar feje környeze csak k ügyesség tájékozottsá minde ka erénye feje szárnys legbizalm tanács világhábo bev vadászzászlóal önké 191 fr h