12692.htm

CÍMSZÓ: Kohut

SZEMÉLYNÉV: Kohut George

SZÓCIKK: "K. George Alexander, történetíró és teológus, K. Sándor (1. o.) fia, szül. Székesfehérváron 1874 febr. 11. Nagyváradon járt gimnáziumba, majd New-Yorkban, ahol a Columbia-egyetemen és a rabbiszemináriumban, majd a berlini egyetemen és a Hochschule für Wissenschaft d. Judentums-on s végül a párisi rabbi szemináriumon tanult. Előbb Texasban, majd New-Yorkban az Emanu-El jelentékeny nagy hitközség rabbija és a Teológiai Szeminárium tanára és főkönyvtárnoka lett. K. kiváló historikus, aki leginkább a Latin Amerika és a régi spanyol gyarmatok zsidóságának történetével foglalkozik. Főbb művei: Early Jewish Literature in America (1895); Sketches of Jewish Loyelty, Bravery and Patriotism in the South American Colonies and the West- Indies (1895); The American Jew as Patriot, Soldier and Citizen (1895); Martyrs of the Inquisition in South America (1895); A Memoir of Dr. A. Kohut's Literary Activity (1896). Ezenkívül szerkeszti a Jewish Home folyóiratot. Irodalmi alapot létesített apja K. S. nevére s ennek jövedelmeiből különböző országokban (eddig Amerikában, Angliában, Ausztriában és Magyarországon) tudományos munkákat adtak ki. A magyar sorozat első kötete a Rabbiképző jubileumára jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2692. címszó a lexikon => 496. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12692.htm

CÍMSZÓ: Kohut

SZEMÉLYNÉV: Kohut George

SZÓCIKK: K. George Alexander, történetíró és teológus, K. Sándor 1. o. fia, szül. Székesfehérváron 1874 febr. 11. Nagyváradon járt gimnáziumba, majd New-Yorkban, ahol a Columbia-egyetemen és a rabbiszemináriumban, majd a berlini egyetemen és a Hochschule für Wissenschaft d. Judentums-on s végül a párisi rabbi szemináriumon tanult. Előbb Texasban, majd New-Yorkban az Emanu-El jelentékeny nagy hitközség rabbija és a Teológiai Szeminárium tanára és főkönyvtárnoka lett. K. kiváló historikus, aki leginkább a Latin Amerika és a régi spanyol gyarmatok zsidóságának történetével foglalkozik. Főbb művei: Early Jewish Literature in America 1895 ; Sketches of Jewish Loyelty, Bravery and Patriotism in the South American Colonies and the West- Indies 1895 ; The American Jew as Patriot, Soldier and Citizen 1895 ; Martyrs of the Inquisition in South America 1895 ; A Memoir of Dr. A. Kohut's Literary Activity 1896 . Ezenkívül szerkeszti a Jewish Home folyóiratot. Irodalmi alapot létesített apja K. S. nevére s ennek jövedelmeiből különböző országokban eddig Amerikában, Angliában, Ausztriában és Magyarországon tudományos munkákat adtak ki. A magyar sorozat első kötete a Rabbiképző jubileumára jelent meg.

12692.ht

CÍMSZÓ Kohu

SZEMÉLYNÉV Kohu Georg

SZÓCIKK K Georg Alexander történetír é teológus K Sándo 1 o fia szül Székesfehérváro 187 febr 11 Nagyvárado jár gimnáziumba maj New-Yorkban aho Columbia-egyeteme é rabbiszemináriumban maj berlin egyeteme é Hochschul fü Wissenschaf d Judentums-o végü páris rabb szemináriumo tanult Előb Texasban maj New-Yorkba a Emanu-E jelentéken nag hitközsé rabbij é Teológia Szemináriu tanár é főkönyvtárnok lett K kivál historikus ak leginkáb Lati Amerik é rég spanyo gyarmato zsidóságána történetéve foglalkozik Főb művei Earl Jewis Literatur i Americ 189 Sketche o Jewis Loyelty Braver an Patriotis i th Sout America Colonie an th West Indie 189 Th America Je a Patriot Soldie an Citize 189 Martyr o th Inquisitio i Sout Americ 189 Memoi o Dr A Kohut' Literar Activit 189 Ezenkívü szerkeszt Jewis Hom folyóiratot Irodalm alapo létesítet apj K S nevér enne jövedelmeibő különböz országokba eddi Amerikában Angliában Ausztriába é Magyarországo tudományo munkáka adta ki magya soroza els kötet Rabbiképz jubileumár jelen meg

12692.h

CÍMSZ Koh

SZEMÉLYNÉ Koh Geor

SZÓCIK Geor Alexande történetí teológu Sánd fi szü Székesfehérvár 18 feb 1 Nagyvárad já gimnáziumb ma New-Yorkba ah Columbia-egyetem rabbiszemináriumba ma berli egyetem Hochschu f Wissenscha Judentums- vég pári rab szeminárium tanul Elő Texasba ma New-Yorkb Emanu- jelentéke na hitközs rabbi Teológi Szeminári taná főkönyvtárno let kivá historiku a leginká Lat Ameri ré spany gyarmat zsidóságán történetév foglalkozi Fő műve Ear Jewi Literatu Ameri 18 Sketch Jewi Loyelt Brave a Patrioti t Sou Americ Coloni a t Wes Indi 18 T Americ J Patrio Soldi a Citiz 18 Marty t Inquisiti Sou Ameri 18 Memo D Kohut Litera Activi 18 Ezenkív szerkesz Jewi Ho folyóirato Irodal alap létesíte ap nevé enn jövedelmeib különbö országokb edd Amerikába Angliába Ausztriáb Magyarország tudomány munkák adt k magy soroz el köte Rabbikép jubileumá jele me

12692.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Geo

SZÓCI Geo Alexand történet teológ Sán f sz Székesfehérvá 1 fe Nagyvára j gimnázium m New-Yorkb a Columbia-egyete rabbiszemináriumb m berl egyete Hochsch Wissensch Judentums vé pár ra szemináriu tanu El Texasb m New-York Emanu jelenték n hitköz rabb Teológ Szeminár tan főkönyvtárn le kiv historik legink La Amer r span gyarma zsidóságá történeté foglalkoz F műv Ea Jew Literat Amer 1 Sketc Jew Loyel Brav Patriot So Ameri Colon We Ind 1 Ameri Patri Sold Citi 1 Mart Inquisit So Amer 1 Mem Kohu Liter Activ 1 Ezenkí szerkes Jew H folyóirat Iroda ala létesít a nev en jövedelmei különb országok ed Amerikáb Angliáb Ausztriá Magyarorszá tudomán munká ad mag soro e köt Rabbiké jubileum jel m

12692

CÍM K

SZEMÉLY K Ge

SZÓC Ge Alexan történe teoló Sá s Székesfehérv f Nagyvár gimnáziu New-York Columbia-egyet rabbiszeminárium ber egyet Hochsc Wissensc Judentum v pá r szeminári tan E Texas New-Yor Eman jelenté hitkö rab Teoló Szeminá ta főkönyvtár l ki histori legin L Ame spa gyarm zsidóság történet foglalko mű E Je Litera Ame Sket Je Loye Bra Patrio S Amer Colo W In Amer Patr Sol Cit Mar Inquisi S Ame Me Koh Lite Acti Ezenk szerke Je folyóira Irod al létesí ne e jövedelme külön országo e Ameriká Angliá Ausztri Magyarorsz tudomá munk a ma sor kö Rabbik jubileu je

1269SZEMÉL G

SZÓ G Alexa történ teol S Székesfehér Nagyvá gimnázi New-Yor Columbia-egye rabbiszemináriu be egye Hochs Wissens Judentu p szeminár ta Texa New-Yo Ema jelent hitk ra Teol Szemin t főkönyvtá k histor legi Am sp gyar zsidósá történe foglalk m J Liter Am Ske J Loy Br Patri Ame Col I Ame Pat So Ci Ma Inquis Am M Ko Lit Act Ezen szerk J folyóir Iro a létes n jövedelm külö ország Amerik Angli Ausztr Magyarors tudom mun m so k Rabbi jubile j