12693.htm

CÍMSZÓ: Kohut

SZEMÉLYNÉV: Kohut Sándor

SZÓCIKK: "K. Sándor, rabbi és tudós, szül. Félegyházán 1842. Középiskoláit Budapesten végezte, majd a breslaui Jüdisch Theologisches Seminarnak hallgatója lett. 1864-ben szerezte meg a bölcsészdoktori oklevelet Leipzigben, a rabbiképesítést pedig 1867. 1866-ban a Deutsche Ungarländische Gesellschaft tagjává választotta. 1868-ban az Orsz. Zsidó Kongresszus jegyzője lett s még u.a. évben báró Eötvös József kinevezte a fejérmegyei összes zsidó iskolák igazgatójául. 1872. Pécsre került. Itt működött 1880-ig, innen Nagyváradra költözött, ahol 1884-ig maradt. Majd New-Yorkban az Ahavasz Cheszed hitközség rabbija lett s az ő kezdeményezésére alapították a Jewish Theological Seminaryt, melynek tanára és igazgatója volt haláláig. Odakint konzervatív irányban működött s orthodoxnak tartották. A csikágói világkiállításon az Executive-comité tagja volt. Mint angol hitszónok is kiváló volt. Tanulmányai magyar, német, angol és héber nyelven jelentek meg. Munkatársa volt a Magyar Izraelita, a lipcsei Zeitschrift d. deutschen Morgenländischen Gesellschaft, az Izraelita Közlöny, az Ungarisch-jüdische Wochenschrift, az Allg. Zeitung des Judentums, a Reform és a Magyar Zsidó Szemle c. folyóiratoknak. K. felette nagy és értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. A zsidóság perzsa kapcsolatainak és a zsidó angyaltannak kiváló ismerője. Önállóan megjelent művei: Über die jüdische Angelologie und Dämonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus (1866); Kritische. Beleuchtung der persischen Pentateuch-Übersetzung v. Jacob b. J. Tavus, unter stetiger Rücksichtsname auf die allen Versionen (1871); Etwas über die Moral und die Abfassungszeit des Buches Tobias (1872); A zsidók története stb. (Tankönyv, Nagyvárad, 1871); Ethic of the Fathers (2 köt. New-York 1885-86). Számos magyar- és németnyelvű alkalmi prédikációt is kiadott egyenként, de leghíresebb műve az Aruch Completum, sive Lexicon vocabula et res, quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur (Viennae et Berolini 1878-92. 9 kötet). Ez utóbbi művének kiadásához az első kötetnél Kovács Zs. pécsi püspök ezer forinttal járult."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2693. címszó a lexikon => 496. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12693.htm

CÍMSZÓ: Kohut

SZEMÉLYNÉV: Kohut Sándor

SZÓCIKK: K. Sándor, rabbi és tudós, szül. Félegyházán 1842. Középiskoláit Budapesten végezte, majd a breslaui Jüdisch Theologisches Seminarnak hallgatója lett. 1864-ben szerezte meg a bölcsészdoktori oklevelet Leipzigben, a rabbiképesítést pedig 1867. 1866-ban a Deutsche Ungarländische Gesellschaft tagjává választotta. 1868-ban az Orsz. Zsidó Kongresszus jegyzője lett s még u.a. évben báró Eötvös József kinevezte a fejérmegyei összes zsidó iskolák igazgatójául. 1872. Pécsre került. Itt működött 1880-ig, innen Nagyváradra költözött, ahol 1884-ig maradt. Majd New-Yorkban az Ahavasz Cheszed hitközség rabbija lett s az ő kezdeményezésére alapították a Jewish Theological Seminaryt, melynek tanára és igazgatója volt haláláig. Odakint konzervatív irányban működött s orthodoxnak tartották. A csikágói világkiállításon az Executive-comité tagja volt. Mint angol hitszónok is kiváló volt. Tanulmányai magyar, német, angol és héber nyelven jelentek meg. Munkatársa volt a Magyar Izraelita, a lipcsei Zeitschrift d. deutschen Morgenländischen Gesellschaft, az Izraelita Közlöny, az Ungarisch-jüdische Wochenschrift, az Allg. Zeitung des Judentums, a Reform és a Magyar Zsidó Szemle c. folyóiratoknak. K. felette nagy és értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. A zsidóság perzsa kapcsolatainak és a zsidó angyaltannak kiváló ismerője. Önállóan megjelent művei: Über die jüdische Angelologie und Dämonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus 1866 ; Kritische. Beleuchtung der persischen Pentateuch-Übersetzung v. Jacob b. J. Tavus, unter stetiger Rücksichtsname auf die allen Versionen 1871 ; Etwas über die Moral und die Abfassungszeit des Buches Tobias 1872 ; A zsidók története stb. Tankönyv, Nagyvárad, 1871 ; Ethic of the Fathers 2 köt. New-York 1885-86 . Számos magyar- és németnyelvű alkalmi prédikációt is kiadott egyenként, de leghíresebb műve az Aruch Completum, sive Lexicon vocabula et res, quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur Viennae et Berolini 1878-92. 9 kötet . Ez utóbbi művének kiadásához az első kötetnél Kovács Zs. pécsi püspök ezer forinttal járult.

12693.ht

CÍMSZÓ Kohu

SZEMÉLYNÉV Kohu Sándo

SZÓCIKK K Sándor rabb é tudós szül Félegyházá 1842 Középiskolái Budapeste végezte maj breslau Jüdisc Theologische Seminarna hallgatój lett 1864-be szerezt me bölcsészdoktor oklevele Leipzigben rabbiképesítés pedi 1867 1866-ba Deutsch Ungarländisch Gesellschaf tagjáv választotta 1868-ba a Orsz Zsid Kongresszu jegyzőj let mé u.a évbe bár Eötvö Józse kinevezt fejérmegye össze zsid iskolá igazgatójául 1872 Pécsr került It működöt 1880-ig inne Nagyváradr költözött aho 1884-i maradt Maj New-Yorkba a Ahavas Chesze hitközsé rabbij let a kezdeményezésér alapítottá Jewis Theologica Seminaryt melyne tanár é igazgatój vol haláláig Odakin konzervatí irányba működöt orthodoxna tartották csikágó világkiállításo a Executive-comit tagj volt Min ango hitszóno i kivál volt Tanulmánya magyar német ango é hébe nyelve jelente meg Munkatárs vol Magya Izraelita lipcse Zeitschrif d deutsche Morgenländische Gesellschaft a Izraelit Közlöny a Ungarisch-jüdisch Wochenschrift a Allg Zeitun de Judentums Refor é Magya Zsid Szeml c folyóiratoknak K felett nag é értéke irodalm munkásságo fejtet ki zsidósá perzs kapcsolataina é zsid angyaltanna kivál ismerője Önállóa megjelen művei Übe di jüdisch Angelologi un Dämonologi i ihre Abhängigkei vo Parsismu 186 Kritische Beleuchtun de persische Pentateuch-Übersetzun v Jaco b J Tavus unte stetige Rücksichtsnam au di alle Versione 187 Etwa übe di Mora un di Abfassungszei de Buche Tobia 187 zsidó történet stb Tankönyv Nagyvárad 187 Ethi o th Father köt New-Yor 1885-8 Számo magyar é németnyelv alkalm prédikáció i kiadot egyenként d leghíreseb műv a Aruc Completum siv Lexico vocabul e res qua i libri Targumicis Talmudici e Midraschici continentu Vienna e Berolin 1878-92 köte E utóbb művéne kiadásáho a els kötetné Kovác Zs pécs püspö eze forintta járult

12693.h

CÍMSZ Koh

SZEMÉLYNÉ Koh Sánd

SZÓCIK Sándo rab tudó szü Félegyház 184 Középiskolá Budapest végezt ma bresla Jüdis Theologisch Seminarn hallgató let 1864-b szerez m bölcsészdokto oklevel Leipzigbe rabbiképesíté ped 186 1866-b Deutsc Ungarländisc Gesellscha tagjá választott 1868-b Ors Zsi Kongressz jegyző le m u. évb bá Eötv Józs kinevez fejérmegy össz zsi iskol igazgatójáu 187 Pécs kerül I működö 1880-i inn Nagyvárad költözöt ah 1884- marad Ma New-Yorkb Ahava Chesz hitközs rabbi le kezdeményezésé alapított Jewi Theologic Seminary melyn taná igazgató vo halálái Odaki konzervat irányb működö orthodoxn tartottá csikág világkiállítás Executive-comi tag vol Mi ang hitszón kivá vol Tanulmány magya néme ang héb nyelv jelent me Munkatár vo Magy Izraelit lipcs Zeitschri deutsch Morgenländisch Gesellschaf Izraeli Közlön Ungarisch-jüdisc Wochenschrif All Zeitu d Judentum Refo Magy Zsi Szem folyóiratokna felet na érték irodal munkásság fejte k zsidós perz kapcsolatain zsi angyaltann kivá ismerőj Önálló megjele műve Üb d jüdisc Angelolog u Dämonolog ihr Abhängigke v Parsism 18 Kritisch Beleuchtu d persisch Pentateuch-Übersetzu Jac Tavu unt stetig Rücksichtsna a d all Version 18 Etw üb d Mor u d Abfassungsze d Buch Tobi 18 zsid történe st Tanköny Nagyvára 18 Eth t Fathe kö New-Yo 1885- Szám magya németnyel alkal prédikáci kiado egyenkén leghírese mű Aru Completu si Lexic vocabu re qu libr Targumici Talmudic Midraschic continent Vienn Beroli 1878-9 köt utób művén kiadásáh el kötetn Ková Z péc püsp ez forintt járul

12693.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Sán

SZÓCI Sánd ra tud sz Félegyhá 18 Középiskol Budapes végez m bresl Jüdi Theologisc Seminar hallgat le 1864- szere bölcsészdokt okleve Leipzigb rabbiképesít pe 18 1866- Deuts Ungarländis Gesellsch tagj választot 1868- Or Zs Kongress jegyz l u év b Eöt Józ kineve fejérmeg öss zs isko igazgatójá 18 Péc kerü működ 1880- in Nagyvára költözö a 1884 mara M New-York Ahav Ches hitköz rabb l kezdeményezés alapítot Jew Theologi Seminar mely tan igazgat v halálá Odak konzerva irány működ orthodox tartott csiká világkiállítá Executive-com ta vo M an hitszó kiv vo Tanulmán magy ném an hé nyel jelen m Munkatá v Mag Izraeli lipc Zeitschr deutsc Morgenländisc Gesellscha Izrael Közlö Ungarisch-jüdis Wochenschri Al Zeit Judentu Ref Mag Zs Sze folyóiratokn fele n érté iroda munkássá fejt zsidó per kapcsolatai zs angyaltan kiv ismerő Önáll megjel műv Ü jüdis Angelolo Dämonolo ih Abhängigk Parsis 1 Kritisc Beleucht persisc Pentateuch-Übersetz Ja Tav un steti Rücksichtsn al Versio 1 Et ü Mo Abfassungsz Buc Tob 1 zsi történ s Tankön Nagyvár 1 Et Fath k New-Y 1885 Szá magy németnye alka prédikác kiad egyenké leghíres m Ar Complet s Lexi vocab r q lib Targumic Talmudi Midraschi continen Vien Berol 1878- kö utó művé kiadásá e kötet Kov pé püs e forint járu

12693

CÍM K

SZEMÉLY K Sá

SZÓC Sán r tu s Félegyh 1 Középisko Budape vége bres Jüd Theologis Semina hallga l 1864 szer bölcsészdok oklev Leipzig rabbiképesí p 1 1866 Deut Ungarländi Gesellsc tag választo 1868 O Z Kongres jegy é Eö Jó kinev fejérme ös z isk igazgatój 1 Pé ker műkö 1880 i Nagyvár költöz 188 mar New-Yor Aha Che hitkö rab kezdeményezé alapíto Je Theolog Semina mel ta igazga halál Oda konzerv irán műkö orthodo tartot csik világkiállít Executive-co t v a hitsz ki v Tanulmá mag né a h nye jele Munkat Ma Izrael lip Zeitsch deuts Morgenländis Gesellsch Izrae Közl Ungarisch-jüdi Wochenschr A Zei Judent Re Ma Z Sz folyóiratok fel ért irod munkáss fej zsid pe kapcsolata z angyalta ki ismer Önál megje mű jüdi Angelol Dämonol i Abhängig Parsi Kritis Beleuch persis Pentateuch-Überset J Ta u stet Rücksichts a Versi E M Abfassungs Bu To zs törté Tankö Nagyvá E Fat New- 188 Sz mag németny alk prédiká kia egyenk leghíre A Comple Lex voca li Targumi Talmud Midrasch contine Vie Bero 1878 k ut műv kiadás köte Ko p pü forin jár

1269SZEMÉL S

SZÓ Sá t Félegy Középisk Budap vég bre Jü Theologi Semin hallg 186 sze bölcsészdo okle Leipzi rabbiképes 186 Deu Ungarländ Gesells ta választ 186 Kongre jeg E J kine fejérm ö is igazgató P ke műk 188 Nagyvá költö 18 ma New-Yo Ah Ch hitk ra kezdeményez alapít J Theolo Semin me t igazg halá Od konzer irá műk orthod tarto csi világkiállí Executive-c hits k Tanulm ma n ny jel Munka M Izrae li Zeitsc deut Morgenländi Gesellsc Izra Köz Ungarisch-jüd Wochensch Ze Juden R M S folyóirato fe ér iro munkás fe zsi p kapcsolat angyalt k isme Öná megj m jüd Angelo Dämono Abhängi Pars Kriti Beleuc persi Pentateuch-Überse T ste Rücksicht Vers Abfassung B T z tört Tank Nagyv Fa New 18 S ma németn al prédik ki egyen leghír Compl Le voc l Targum Talmu Midrasc contin Vi Ber 187 u mű kiadá köt K p fori já