12694.htm

CÍMSZÓ: Kol Nidré

SZÓCIKK: "Kol Nidré, az Engesztelés napjának előestéjén az istentisztelet bevezető része : arám nyelven írott fogadalom és eskük feloldására. Szövege (a párhuzamos kifejezések összevonásával): Minden fogadalmat, esküt, tilalmat, melyet ezen Engesztelő Naptól fogva a jövő Engesztelő Napig (régibb szöveg: a múlt Engesztelő Naptól máig) a magunk személyére tettünk, megbánunk, visszavonunk, érvénytelenítünk. E formulát az előimádkozó énekli háromszor, de ezt megelőzően két megbízott melléje állva mondja: úgy a mennyei mint a földi ítélőszék nevében megadjuk az engedélyt, hogy imádkozzál az abarjanimmal (l. Abarjanim). A fogadalmak és eskük aluli feloldás nagy visszatetszést váltott ki a zsidósággal szemben és ámbár a legtüzesebb zsidófaló Eisenmenger is e tekintetben mentesítette a zsidóságot a vádtól, még zsidó tekintélyek részéről is sok ellenzés kísértéé szokást és állandóan ébren tartotta az érdeklődést a kérdés iránt. Fogadalom feloldására tartalmaz a Tóra is törvényt, de csakis férj a feleségének, atya a hajadon leányának fogadalmát teheti érvénytelenné szűk időhatáron belül. Ellenben a Talmud már mentesíteni akarja a könnyelműen fogadkozót a lelkiismereti furdalástól és azért megengedi, hogy komoly megbánás esetén és olyankor, mikor kitűnik, hogy a fogadalom megvalósíthatatlan, tudós ember, vagy pedig egy hármastanács a fogadalmat tevő saját személyére vonatkozó fogadalmakat érvénytelenítse, a más személyére vonatkozókat csak abban az esetben, ha az érintett beleegyezését adja (Nedárim 65a). A K. szövegét azonban a Talmud még nem ismeri. Az első imakönyv: Amram Sziddurja már ismeri, de héber változatban és azzal a megjegyzéssel, hogy némelyek téves alapon mondják. Általában a Kelet legtöbb tekintélye (Natronai gáon) nem mondásáról tesznek tanúságot, Nyugaton pedig a legünnepeltebb rabbik, mint Alfászi, Majmuni állást foglalnak ellene (mindkét szövegváltozatban), elítélik a karaiták is, az első magyar imakönyvfordítás a Péchi Simon-féle szombatos imakönyv (l. Liturgia) a múlt évi fogadalmakra vonatkoztatja (273 és 482 1.). Keletkezésének magyarázatául legelfogadhatóbb az a felfogás, hogy a kényszerkikeresztelkedettekre (marannos) való tekintettel hozták be, kik nagy lelki depresszióban éltek, mikor fogadalmat tettek, hogy zsidó vallásgyakorlatukat abbahagyják és a keresztény szentségeket felveszik. Ez a felfogás ad alapot az engedélyadó formulának is, mellyel levették az ilyen kényszerkeresztényekről a kizáró bélyeget; abarjanim (l. o.) ugyanis átmenőket jelent. Más vélemény szerint a Cheremmel sújtottakra kell a feloldást érteni. Az előbbi felfogásnak kedvez a gyülekezet ajkaira adott tórái ige is: Legyen megbocsátva Izrael egész gyülekezetének, mert csak akaratlanul történt». Dallamáról már a XII. sz.-ban állapították meg, hogy ez mindenütt egységes; bizonyára azonos is a maival. Érthetetlen volna egy oly prózai tárgyú fogadalomnak ily szívszaggató dallammal való megzenésítése, ha mélyebb érzelmek nem fűződnének a szöveg jelentőségéhez. Nemcsak zsidó szívekből vált ez ki megindultságot, hanem nemzsidókból is. A magyar származású Lenau a Marseillaise és a Rákóczi-indulóról szólva mondja: Ezeknél a fegyvercsörtető himnuszoknál is közelebb áll szívemhez egy gyászba burkolt hosszúlélegzetű éjjeli ének töredelmes, vezeklő emberek ajkairól: Kol Nidré a neve … Vajha halottas ágyamnál baráti hangok énekelnék el nekem. (Beck K. a költő barátjának 1843-44. évi naplójából. V. ö. Bloch Das Kol Nidre»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2694. címszó a lexikon => 496. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12694.htm

CÍMSZÓ: Kol Nidré

SZÓCIKK: Kol Nidré, az Engesztelés napjának előestéjén az istentisztelet bevezető része : arám nyelven írott fogadalom és eskük feloldására. Szövege a párhuzamos kifejezések összevonásával : Minden fogadalmat, esküt, tilalmat, melyet ezen Engesztelő Naptól fogva a jövő Engesztelő Napig régibb szöveg: a múlt Engesztelő Naptól máig a magunk személyére tettünk, megbánunk, visszavonunk, érvénytelenítünk. E formulát az előimádkozó énekli háromszor, de ezt megelőzően két megbízott melléje állva mondja: úgy a mennyei mint a földi ítélőszék nevében megadjuk az engedélyt, hogy imádkozzál az abarjanimmal l. Abarjanim . A fogadalmak és eskük aluli feloldás nagy visszatetszést váltott ki a zsidósággal szemben és ámbár a legtüzesebb zsidófaló Eisenmenger is e tekintetben mentesítette a zsidóságot a vádtól, még zsidó tekintélyek részéről is sok ellenzés kísértéé szokást és állandóan ébren tartotta az érdeklődést a kérdés iránt. Fogadalom feloldására tartalmaz a Tóra is törvényt, de csakis férj a feleségének, atya a hajadon leányának fogadalmát teheti érvénytelenné szűk időhatáron belül. Ellenben a Talmud már mentesíteni akarja a könnyelműen fogadkozót a lelkiismereti furdalástól és azért megengedi, hogy komoly megbánás esetén és olyankor, mikor kitűnik, hogy a fogadalom megvalósíthatatlan, tudós ember, vagy pedig egy hármastanács a fogadalmat tevő saját személyére vonatkozó fogadalmakat érvénytelenítse, a más személyére vonatkozókat csak abban az esetben, ha az érintett beleegyezését adja Nedárim 65a . A K. szövegét azonban a Talmud még nem ismeri. Az első imakönyv: Amram Sziddurja már ismeri, de héber változatban és azzal a megjegyzéssel, hogy némelyek téves alapon mondják. Általában a Kelet legtöbb tekintélye Natronai gáon nem mondásáról tesznek tanúságot, Nyugaton pedig a legünnepeltebb rabbik, mint Alfászi, Majmuni állást foglalnak ellene mindkét szövegváltozatban , elítélik a karaiták is, az első magyar imakönyvfordítás a Péchi Simon-féle szombatos imakönyv l. Liturgia a múlt évi fogadalmakra vonatkoztatja 273 és 482 1. . Keletkezésének magyarázatául legelfogadhatóbb az a felfogás, hogy a kényszerkikeresztelkedettekre marannos való tekintettel hozták be, kik nagy lelki depresszióban éltek, mikor fogadalmat tettek, hogy zsidó vallásgyakorlatukat abbahagyják és a keresztény szentségeket felveszik. Ez a felfogás ad alapot az engedélyadó formulának is, mellyel levették az ilyen kényszerkeresztényekről a kizáró bélyeget; abarjanim l. o. ugyanis átmenőket jelent. Más vélemény szerint a Cheremmel sújtottakra kell a feloldást érteni. Az előbbi felfogásnak kedvez a gyülekezet ajkaira adott tórái ige is: Legyen megbocsátva Izrael egész gyülekezetének, mert csak akaratlanul történt . Dallamáról már a XII. sz.-ban állapították meg, hogy ez mindenütt egységes; bizonyára azonos is a maival. Érthetetlen volna egy oly prózai tárgyú fogadalomnak ily szívszaggató dallammal való megzenésítése, ha mélyebb érzelmek nem fűződnének a szöveg jelentőségéhez. Nemcsak zsidó szívekből vált ez ki megindultságot, hanem nemzsidókból is. A magyar származású Lenau a Marseillaise és a Rákóczi-indulóról szólva mondja: Ezeknél a fegyvercsörtető himnuszoknál is közelebb áll szívemhez egy gyászba burkolt hosszúlélegzetű éjjeli ének töredelmes, vezeklő emberek ajkairól: Kol Nidré a neve … Vajha halottas ágyamnál baráti hangok énekelnék el nekem. Beck K. a költő barátjának 1843-44. évi naplójából. V. ö. Bloch Das Kol Nidre .

12694.ht

CÍMSZÓ Ko Nidr

SZÓCIKK Ko Nidré a Engesztelé napjána előestéjé a istentisztele bevezet rész ará nyelve írot fogadalo é eskü feloldására Szöveg párhuzamo kifejezése összevonásáva Minde fogadalmat esküt tilalmat melye eze Engesztel Naptó fogv jöv Engesztel Napi régib szöveg múl Engesztel Naptó mái magun személyér tettünk megbánunk visszavonunk érvénytelenítünk formulá a előimádkoz énekl háromszor d ez megelőzőe ké megbízot melléj állv mondja úg mennye min föld ítélőszé nevébe megadju a engedélyt hog imádkozzá a abarjanimma l Abarjani fogadalma é eskü alul feloldá nag visszatetszés váltot k zsidóságga szembe é ámbá legtüzeseb zsidófal Eisenmenge i tekintetbe mentesített zsidóságo vádtól mé zsid tekintélye részérő i so ellenzé kísérté szokás é állandóa ébre tartott a érdeklődés kérdé iránt Fogadalo feloldásár tartalma Tór i törvényt d csaki fér feleségének aty hajado leányána fogadalmá tehet érvénytelenn szű időhatáro belül Ellenbe Talmu má mentesíten akarj könnyelműe fogadkozó lelkiismeret furdalástó é azér megengedi hog komol megbáná eseté é olyankor miko kitűnik hog fogadalo megvalósíthatatlan tudó ember vag pedi eg hármastanác fogadalma tev sajá személyér vonatkoz fogadalmaka érvénytelenítse má személyér vonatkozóka csa abba a esetben h a érintet beleegyezésé adj Nedári 65 K szövegé azonba Talmu mé ne ismeri A els imakönyv Amra Sziddurj má ismeri d hébe változatba é azza megjegyzéssel hog némelye téve alapo mondják Általába Kele legtöb tekintély Natrona gáo ne mondásáró teszne tanúságot Nyugato pedi legünnepelteb rabbik min Alfászi Majmun állás foglalna ellen mindké szövegváltozatba elítéli karaitá is a els magya imakönyvfordítá Péch Simon-fél szombato imaköny l Liturgi múl év fogadalmakr vonatkoztatj 27 é 48 1 Keletkezéséne magyarázatáu legelfogadhatób a felfogás hog kényszerkikeresztelkedettekr maranno val tekintette hoztá be ki nag lelk depresszióba éltek miko fogadalma tettek hog zsid vallásgyakorlatuka abbahagyjá é keresztén szentségeke felveszik E felfogá a alapo a engedélyad formulána is mellye levetté a ilye kényszerkeresztényekrő kizár bélyeget abarjani l o ugyani átmenőke jelent Má vélemén szerin Cheremme sújtottakr kel feloldás érteni A előbb felfogásna kedve gyülekeze ajkair adot tórá ig is Legye megbocsátv Izrae egés gyülekezetének mer csa akaratlanu történ Dallamáró má XII sz.-ba állapítottá meg hog e mindenüt egységes bizonyár azono i maival Érthetetle voln eg ol próza tárgy fogadalomna il szívszaggat dallamma val megzenésítése h mélyeb érzelme ne fűződnéne szöve jelentőségéhez Nemcsa zsid szívekbő vál e k megindultságot hane nemzsidókbó is magya származás Lena Marseillais é Rákóczi-indulóró szólv mondja Ezekné fegyvercsörtet himnuszokná i közeleb ál szívemhe eg gyászb burkol hosszúlélegzet éjjel éne töredelmes vezekl embere ajkairól Ko Nidr nev Vajh halotta ágyamná barát hango énekelné e nekem Bec K költ barátjána 1843-44 év naplójából V ö Bloc Da Ko Nidr

12694.h

CÍMSZ K Nid

SZÓCIK K Nidr Engesztel napján előestéj istentisztel beveze rés ar nyelv íro fogadal esk feloldásár Szöve párhuzam kifejezés összevonásáv Mind fogadalma eskü tilalma mely ez Engeszte Napt fog jö Engeszte Nap régi szöve mú Engeszte Napt má magu személyé tettün megbánun visszavonun érvénytelenítün formul előimádko ének háromszo e megelőző k megbízo mellé áll mondj ú menny mi föl ítélősz nevéb megadj engedély ho imádkozz abarjanimm Abarjan fogadalm esk alu felold na visszatetszé válto zsidóságg szemb ámb legtüzese zsidófa Eisenmeng tekintetb mentesítet zsidóság vádtó m zsi tekintély részér s ellenz kísért szoká állandó ébr tartot érdeklődé kérd irán Fogadal feloldásá tartalm Tó törvény csak fé feleségéne at hajad leányán fogadalm tehe érvénytelen sz időhatár belü Ellenb Talm m mentesíte akar könnyelmű fogadkoz lelkiismere furdalást azé megenged ho komo megbán eset olyanko mik kitűni ho fogadal megvalósíthatatla tud embe va ped e hármastaná fogadalm te saj személyé vonatko fogadalmak érvényteleníts m személyé vonatkozók cs abb esetbe érinte beleegyezés ad Nedár 6 szöveg azonb Talm m n ismer el imaköny Amr Sziddur m ismer héb változatb azz megjegyzésse ho némely tév alap mondjá Általáb Kel legtö tekintél Natron gá n mondásár teszn tanúságo Nyugat ped legünnepelte rabbi mi Alfász Majmu állá foglaln elle mindk szövegváltozatb elítél karait i el magy imakönyvfordít Péc Simon-fé szombat imakön Liturg mú é fogadalmak vonatkoztat 2 4 Keletkezésén magyarázatá legelfogadható felfogá ho kényszerkikeresztelkedettek marann va tekintett hozt b k na lel depressziób élte mik fogadalm tette ho zsi vallásgyakorlatuk abbahagyj kereszté szentségek felveszi felfog alap engedélya formulán i melly levett ily kényszerkeresztényekr kizá bélyege abarjan ugyan átmenők jelen M vélemé szeri Cheremm sújtottak ke feloldá érten előb felfogásn kedv gyülekez ajkai ado tór i i Legy megbocsát Izra egé gyülekezeténe me cs akaratlan törté Dallamár m XI sz.-b állapított me ho mindenü egysége bizonyá azon maiva Érthetetl vol e o próz tárg fogadalomn i szívszagga dallamm va megzenésítés mélye érzelm n fűződnén szöv jelentőségéhe Nemcs zsi szívekb vá megindultságo han nemzsidókb i magy származá Len Marseillai Rákóczi-indulór szól mondj Ezekn fegyvercsörte himnuszokn közele á szívemh e gyász burko hosszúlélegze éjje én töredelme vezek ember ajkairó K Nid ne Vaj halott ágyamn bará hang énekeln neke Be köl barátján 1843-4 é naplójábó Blo D K Nid

12694.

CÍMS Ni

SZÓCI Nid Engeszte napjá előesté istentiszte bevez ré a nyel ír fogada es feloldásá Szöv párhuza kifejezé összevonásá Min fogadalm esk tilalm mel e Engeszt Nap fo j Engeszt Na rég szöv m Engeszt Nap m mag személy tettü megbánu visszavonu érvénytelenítü formu előimádk éne háromsz megelőz megbíz mell ál mond menn m fö ítélős nevé megad engedél h imádkoz abarjanim Abarja fogadal es al felol n visszatetsz vált zsidóság szem ám legtüzes zsidóf Eisenmen tekintet mentesíte zsidósá vádt zs tekintél részé ellen kísér szok álland éb tarto érdeklőd kér irá Fogada feloldás tartal T törvén csa f feleségén a haja leányá fogadal teh érvénytele s időhatá bel Ellen Tal mentesít aka könnyelm fogadko lelkiismer furdalás az megenge h kom megbá ese olyank mi kitűn h fogada megvalósíthatatl tu emb v pe hármastan fogadal t sa személy vonatk fogadalma érvénytelenít személy vonatkozó c ab esetb érint beleegyezé a Nedá szöve azon Tal isme e imakön Am Sziddu isme hé változat az megjegyzéss h némel té ala mondj Általá Ke legt tekinté Natro g mondásá tesz tanúság Nyuga pe legünnepelt rabb m Alfás Majm áll foglal ell mind szövegváltozat elíté karai e mag imakönyvfordí Pé Simon-f szomba imakö Litur m fogadalma vonatkozta Keletkezésé magyarázat legelfogadhat felfog h kényszerkikeresztelkedette maran v tekintet hoz n le depresszió élt mi fogadal tett h zs vallásgyakorlatu abbahagy kereszt szentsége felvesz felfo ala engedély formulá mell levet il kényszerkeresztények kiz bélyeg abarja ugya átmenő jele vélem szer Cherem sújtotta k felold érte elő felfogás ked gyüleke ajka ad tó Leg megbocsá Izr eg gyülekezetén m c akaratla tört Dallamá X sz.- állapítot m h minden egység bizony azo maiv Érthetet vo pró tár fogadalom szívszagg dallam v megzenésíté mély érzel fűződné szö jelentőségéh Nemc zs szívek v megindultság ha nemzsidók mag származ Le Marseilla Rákóczi-induló szó mond Ezek fegyvercsört himnuszok közel szívem gyás burk hosszúlélegz éjj é töredelm veze embe ajkair Ni n Va halot ágyam bar han énekel nek B kö barátjá 1843- naplójáb Bl Ni

12694

CÍM N

SZÓC Ni Engeszt napj előest istentiszt beve r nye í fogad e feloldás Szö párhuz kifejez összevonás Mi fogadal es tilal me Engesz Na f Engesz N ré szö Engesz Na ma személ tett megbán visszavon érvénytelenít form előimád én hároms megelő megbí mel á mon men f ítélő nev mega engedé imádko abarjani Abarj fogada e a felo visszatets vál zsidósá sze á legtüze zsidó Eisenme tekinte mentesít zsidós vád z tekinté rész elle kísé szo állan é tart érdeklő ké ir Fogad feloldá tarta törvé cs feleségé haj leány fogada te érvénytel időhat be Elle Ta mentesí ak könnyel fogadk lelkiisme furdalá a megeng ko megb es olyan m kitű fogad megvalósíthatat t em p hármasta fogada s személ vonat fogadalm érvénytelení személ vonatkoz a eset érin beleegyez Ned szöv azo Ta ism imakö A Szidd ism h változa a megjegyzés néme t al mond Által K leg tekint Natr mondás tes tanúsá Nyug p legünnepel rab Alfá Maj ál fogla el min szövegváltoza elít kara ma imakönyvford P Simon- szomb imak Litu fogadalm vonatkozt Keletkezés magyaráza legelfogadha felfo kényszerkikeresztelkedett mara tekinte ho l depresszi él m fogada tet z vallásgyakorlat abbahag keresz szentség felves felf al engedél formul mel leve i kényszerkereszténye ki bélye abarj ugy átmen jel véle sze Chere sújtott felol ért el felfogá ke gyülek ajk a t Le megbocs Iz e gyülekezeté akaratl tör Dallam sz. állapíto minde egysé bizon az mai Érthete v pr tá fogadalo szívszag dalla megzenésít mél érze fűződn sz jelentőségé Nem z szíve megindultsá h nemzsidó ma szárma L Marseill Rákóczi-indul sz mon Eze fegyvercsör himnuszo köze szíve gyá bur hosszúléleg éj töredel vez emb ajkai N V halo ágya ba ha éneke ne k barátj 1843 naplójá B N

1269SZÓ N Engesz nap előes istentisz bev ny foga feloldá Sz párhu kifeje összevoná M fogada e tila m Enges N Enges r sz Enges N m szemé tet megbá visszavo érvénytelení for előimá é három megel megb me mo me ítél ne meg enged imádk abarjan Abar fogad fel visszatet vá zsidós sz legtüz zsid Eisenm tekint mentesí zsidó vá tekint rés ell kís sz álla tar érdekl k i Foga felold tart törv c feleség ha leán fogad t érvényte időha b Ell T mentes a könnye fogad lelkiism furdal megen k meg e olya kit foga megvalósíthata e hármast fogad szemé vona fogadal érvénytelen szemé vonatko ese éri beleegye Ne szö az T is imak Szid is változ megjegyzé ném a mon Álta le tekin Nat mondá te tanús Nyu legünnepe ra Alf Ma á fogl e mi szövegváltoz elí kar m imakönyvfor Simon szom ima Lit fogadal vonatkoz Keletkezé magyaráz legelfogadh felf kényszerkikeresztelkedet mar tekint h depressz é fogad te vallásgyakorla abbaha keres szentsé felve fel a engedé formu me lev kényszerkeresztény k bély abar ug átme je vél sz Cher sújtot felo ér e felfog k gyüle aj L megboc I gyülekezet akarat tö Dalla sz állapít mind egys bizo a ma Érthet p t fogadal szívsza dall megzenésí mé érz fűződ s jelentőség Ne szív megindults nemzsid m szárm Marseil Rákóczi-indu s mo Ez fegyvercsö himnusz köz szív gy bu hosszúléle é törede ve em ajka hal ágy b h ének n barát 184 naplój