12701.htm

CÍMSZÓ: Komárom

SZÓCIKK: Komárom (Kamarno, Cs-Szl.), tjv. 17,7151ak. A K.-i hitközség egyike az ország legrégibb hitközségeinek. Egyes források szerint K.-ban már a honfoglalást követő időkben is laktak zsidók. A történelemből tudjuk, hogy 1264. IV. Béla király Komáromot és egész várbirtokát elzálogosította egy Henuk (l. o.) nevű zsidó kamaragrófnak A következő évszázadok folyamán virágzó hitközséget alapítottak itt a zsidók. A hitközség múltjáról azonban nagyon keveset tudunk, mert 1848. a város nagy részét tűzvész pusztította el melynek a hitközség temploma, székháza és irattára is áldozatul esett. Az elpusztult irattárból mindössze egy 1838-ból való okmány maradt meg, melyből megállapítható, hogy abban az időben Freystadtl M. volt a hitközség elnöke. A hitközség Chevra Kadisája nagyon régi lehet, amire a temető több százéves sírköveinek felirataiból lehet következtetni. A hitközség most is fennálló templomát 1863. építette saját erejéből és igen sok intézményt létesített fennállása óta. Ezen intézmények: az 1869. létesített Nőegylet, mely jelenleg Grünfeld Mórné elnöklete alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet, amelynek 1898-1913-ig Fried Kálmán volt az elnöke, akinek a kezdeményezésére templomot és menházat épített az egylet, amelyben hat szegény férfi és hat nő kap lakást és ellátást. Fried Kálmán halála után - akinek emberbaráti tevékenységét a menház templomának falába illesztett emléktábla örökíti meg - fia, Fried Miksa lett az egylet elnöke. Működik még a hitközségben egy ifjúsági és egy Deborah leányegyesület. A hitközségben több kiváló rabbi működött, többek között Freystadtl Ábrahám, Schnitzer Ármin és Wallenstein Zoltán (l. o.) a jelenlegi pécsi főrabbi. A hitközség főrabbi állása most nincs betöltve, a rabbi: Krausz Mór. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 45-en estek el, akiknek emlékét a templom előcsarnokában elhelyezett márványtábla őrzi. A hitközség tagjai foglalkozás szerint túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok az ügyvéd, orvos és a tisztviselő is. A hitközség mai vezetősége: Milch Dezső elnök, Freystadtl Oszkár alelnök és kultuszelöljáró, Raab Mihály tanügyi elől járó, Grünfeld Adolf gazdasági elöljáró, Abelesz Ernő ellenőr, Klein Hermán pénztáros, Adler Ignác és Nemes Mór templomgondnokok, Stern Bernát, A Chevra Kadisa elnöke, Kun Soma titkár, Goldstein Ernő főkántor.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2701. címszó a lexikon => 498. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12701.htm

CÍMSZÓ: Komárom

SZÓCIKK: Komárom Kamarno, Cs-Szl. , tjv. 17,7151ak. A K.-i hitközség egyike az ország legrégibb hitközségeinek. Egyes források szerint K.-ban már a honfoglalást követő időkben is laktak zsidók. A történelemből tudjuk, hogy 1264. IV. Béla király Komáromot és egész várbirtokát elzálogosította egy Henuk l. o. nevű zsidó kamaragrófnak A következő évszázadok folyamán virágzó hitközséget alapítottak itt a zsidók. A hitközség múltjáról azonban nagyon keveset tudunk, mert 1848. a város nagy részét tűzvész pusztította el melynek a hitközség temploma, székháza és irattára is áldozatul esett. Az elpusztult irattárból mindössze egy 1838-ból való okmány maradt meg, melyből megállapítható, hogy abban az időben Freystadtl M. volt a hitközség elnöke. A hitközség Chevra Kadisája nagyon régi lehet, amire a temető több százéves sírköveinek felirataiból lehet következtetni. A hitközség most is fennálló templomát 1863. építette saját erejéből és igen sok intézményt létesített fennállása óta. Ezen intézmények: az 1869. létesített Nőegylet, mely jelenleg Grünfeld Mórné elnöklete alatt áll, a Gemilusz Cheszed egylet, amelynek 1898-1913-ig Fried Kálmán volt az elnöke, akinek a kezdeményezésére templomot és menházat épített az egylet, amelyben hat szegény férfi és hat nő kap lakást és ellátást. Fried Kálmán halála után - akinek emberbaráti tevékenységét a menház templomának falába illesztett emléktábla örökíti meg - fia, Fried Miksa lett az egylet elnöke. Működik még a hitközségben egy ifjúsági és egy Deborah leányegyesület. A hitközségben több kiváló rabbi működött, többek között Freystadtl Ábrahám, Schnitzer Ármin és Wallenstein Zoltán l. o. a jelenlegi pécsi főrabbi. A hitközség főrabbi állása most nincs betöltve, a rabbi: Krausz Mór. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 45-en estek el, akiknek emlékét a templom előcsarnokában elhelyezett márványtábla őrzi. A hitközség tagjai foglalkozás szerint túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok az ügyvéd, orvos és a tisztviselő is. A hitközség mai vezetősége: Milch Dezső elnök, Freystadtl Oszkár alelnök és kultuszelöljáró, Raab Mihály tanügyi elől járó, Grünfeld Adolf gazdasági elöljáró, Abelesz Ernő ellenőr, Klein Hermán pénztáros, Adler Ignác és Nemes Mór templomgondnokok, Stern Bernát, A Chevra Kadisa elnöke, Kun Soma titkár, Goldstein Ernő főkántor.

12701.ht

CÍMSZÓ Komáro

SZÓCIKK Komáro Kamarno Cs-Szl tjv 17,7151ak K.- hitközsé egyik a orszá legrégib hitközségeinek Egye forráso szerin K.-ba má honfoglalás követ időkbe i lakta zsidók történelembő tudjuk hog 1264 IV Bél királ Komáromo é egés várbirtoká elzálogosított eg Henu l o nev zsid kamaragrófna következ évszázado folyamá virágz hitközsége alapította it zsidók hitközsé múltjáró azonba nagyo kevese tudunk mer 1848 váro nag részé tűzvés pusztított e melyne hitközsé temploma székház é irattár i áldozatu esett A elpusztul irattárbó mindössz eg 1838-bó val okmán marad meg melybő megállapítható hog abba a időbe Freystadt M vol hitközsé elnöke hitközsé Chevr Kadisáj nagyo rég lehet amir temet töb százéve sírköveine felirataibó lehe következtetni hitközsé mos i fennáll templomá 1863 épített sajá erejébő é ige so intézmény létesítet fennállás óta Eze intézmények a 1869 létesítet Nőegylet mel jelenle Grünfel Mórn elnöklet alat áll Gemilus Chesze egylet amelyne 1898-1913-i Frie Kálmá vol a elnöke akine kezdeményezésér templomo é menháza építet a egylet amelybe ha szegén férf é ha n ka lakás é ellátást Frie Kálmá halál utá akine emberbarát tevékenységé menhá templomána faláb illesztet emléktábl örökít me fia Frie Miks let a egyle elnöke Működi mé hitközségbe eg ifjúság é eg Debora leányegyesület hitközségbe töb kivál rabb működött többe közöt Freystadt Ábrahám Schnitze Ármi é Wallenstei Zoltá l o jelenleg pécs főrabbi hitközsé főrabb állás mos ninc betöltve rabbi Kraus Mór hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 45-e este el akikne emléké templo előcsarnokába elhelyezet márványtábl őrzi hitközsé tagja foglalkozá szerin túlnyomórész kereskedő é iparosok d so a ügyvéd orvo é tisztvisel is hitközsé ma vezetősége Milc Dezs elnök Freystadt Oszká alelnö é kultuszelöljáró Raa Mihál tanügy elő járó Grünfel Adol gazdaság elöljáró Abeles Ern ellenőr Klei Hermá pénztáros Adle Igná é Neme Mó templomgondnokok Ster Bernát Chevr Kadis elnöke Ku Som titkár Goldstei Ern főkántor

12701.h

CÍMSZ Komár

SZÓCIK Komár Kamarn Cs-Sz tj 17,7151a K. hitközs egyi orsz legrégi hitközségeine Egy forrás szeri K.-b m honfoglalá köve időkb lakt zsidó történelemb tudju ho 126 I Bé kirá Komárom egé várbirtok elzálogosítot e Hen ne zsi kamaragrófn követke évszázad folyam virág hitközség alapított i zsidó hitközs múltjár azonb nagy keves tudun me 184 vár na rész tűzvé pusztítot melyn hitközs templom székhá irattá áldozat eset elpusztu irattárb mindöss e 1838-b va okmá mara me melyb megállapíthat ho abb időb Freystad vo hitközs elnök hitközs Chev Kadisá nagy ré lehe ami teme tö százév sírkövein felirataib leh következtetn hitközs mo fennál templom 186 építet saj erejéb ig s intézmén létesíte fennállá ót Ez intézménye 186 létesíte Nőegyle me jelenl Grünfe Mór elnökle ala ál Gemilu Chesz egyle amelyn 1898-1913- Fri Kálm vo elnök akin kezdeményezésé templom menház építe egyle amelyb h szegé fér h k laká ellátás Fri Kálm halá ut akin emberbará tevékenység menh templomán falá illeszte emléktáb örökí m fi Fri Mik le egyl elnök Működ m hitközségb e ifjúsá e Debor leányegyesüle hitközségb tö kivá rab működöt több közö Freystad Ábrahá Schnitz Árm Wallenste Zolt jelenle péc főrabb hitközs főrab állá mo nin betöltv rabb Krau Mó hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 45- est e akikn emlék templ előcsarnokáb elhelyeze márványtáb őrz hitközs tagj foglalkoz szeri túlnyomórés keresked iparoso s ügyvé orv tisztvise i hitközs m vezetőség Mil Dez elnö Freystad Oszk aleln kultuszelöljár Ra Mihá tanüg el jár Grünfe Ado gazdasá elöljár Abele Er ellenő Kle Herm pénztáro Adl Ign Nem M templomgondnoko Ste Berná Chev Kadi elnök K So titká Goldste Er főkánto

12701.

CÍMS Komá

SZÓCI Komá Kamar Cs-S t 17,7151 K hitköz egy ors legrég hitközségein Eg forrá szer K.- honfoglal köv idők lak zsid történelem tudj h 12 B kir Komáro eg várbirto elzálogosíto He n zs kamaragróf követk évszáza folya virá hitközsé alapítot zsid hitköz múltjá azon nag keve tudu m 18 vá n rés tűzv pusztíto mely hitköz templo székh iratt áldoza ese elpuszt irattár mindös 1838- v okm mar m mely megállapítha h ab idő Freysta v hitköz elnö hitköz Che Kadis nag r leh am tem t százé sírkövei feliratai le következtet hitköz m fenná templo 18 építe sa erejé i intézmé létesít fennáll ó E intézmény 18 létesít Nőegyl m jelen Grünf Mó elnökl al á Gemil Ches egyl amely 1898-1913 Fr Kál v elnö aki kezdeményezés templo menhá épít egyl amely szeg fé lak ellátá Fr Kál hal u aki emberbar tevékenysé men templomá fal illeszt emléktá örök f Fr Mi l egy elnö Műkö hitközség ifjús Debo leányegyesül hitközség t kiv ra működö töb köz Freysta Ábrah Schnit Ár Wallenst Zol jelenl pé főrab hitköz főra áll m ni betölt rab Kra M hitközség világháború ré v tag kö 45 es akik emlé temp előcsarnoká elhelyez márványtá őr hitköz tag foglalko szer túlnyomóré kereske iparos ügyv or tisztvis hitköz vezetősé Mi De eln Freysta Osz alel kultuszelöljá R Mih tanü e já Grünf Ad gazdas elöljá Abel E ellen Kl Her pénztár Ad Ig Ne templomgondnok St Bern Che Kad elnö S titk Goldst E főkánt

12701

CÍM Kom

SZÓC Kom Kama Cs- 17,715 hitkö eg or legré hitközségei E forr sze K. honfogla kö idő la zsi történele tud 1 ki Komár e várbirt elzálogosít H z kamaragró követ évszáz foly vir hitközs alapíto zsi hitkö múltj azo na kev tud 1 v ré tűz pusztít mel hitkö templ szék irat áldoz es elpusz irattá mindö 1838 ok ma mel megállapíth a id Freyst hitkö eln hitkö Ch Kadi na le a te száz sírköve felirata l következte hitkö fenn templ 1 épít s erej intézm létesí fennál intézmén 1 létesí Nőegy jele Grün M elnök a Gemi Che egy amel 1898-191 F Ká eln ak kezdeményezé templ menh épí egy amel sze f la ellát F Ká ha ak emberba tevékenys me templom fa illesz emlékt örö F M eg eln Műk hitközsé ifjú Deb leányegyesü hitközsé ki r működ tö kö Freyst Ábra Schni Á Wallens Zo jelen p főra hitkö főr ál n betöl ra Kr hitközsé világhábor r ta k 4 e aki eml tem előcsarnok elhelye márványt ő hitkö ta foglalk sze túlnyomór keresk iparo ügy o tisztvi hitkö vezetős M D el Freyst Os ale kultuszelölj Mi tan j Grün A gazda elölj Abe elle K He pénztá A I N templomgondno S Ber Ch Ka eln tit Golds főkán

1270

CÍ Ko

SZÓ Ko Kam Cs 17,71 hitk e o legr hitközsége for sz K honfogl k id l zs történel tu k Komá várbir elzálogosí kamaragr köve évszá fol vi hitköz alapít zs hitk múlt az n ke tu r tű pusztí me hitk temp szé ira áldo e elpus iratt mind 183 o m me megállapít i Freys hitk el hitk C Kad n l t szá sírköv felirat következt hitk fen temp épí ere intéz létes fenná intézmé létes Nőeg jel Grü elnö Gem Ch eg ame 1898-19 K el a kezdeményez temp men ép eg ame sz l ellá K h a emberb tevékeny m templo f illes emlék ör e el Mű hitközs ifj De leányegyes hitközs k műkö t k Freys Ábr Schn Wallen Z jele főr hitk fő á betö r K hitközs világhábo t ak em te előcsarno elhely márvány hitk t foglal sz túlnyomó keres ipar üg tisztv hitk vezető e Freys O al kultuszelöl M ta Grü gazd elöl Ab ell H pénzt templomgondn Be C K el ti Gold főká