12703.htm

CÍMSZÓ: Komlós

SZEMÉLYNÉV: Komlós Aladár

SZÓCIKK: Komlós, 1. Aladár, író, szül. Alsósztregován (Nógrád vm.) 1892. Középiskoláit Losoncon, az egyetemet Budapesten végezte, majd tanári diplomát szerzett. A forradalom után Szlovenszkóban telepedett le, ahol intenzíven kezdett foglalkozni az irodalommal. Elsőnek egy verseskönyve jelent meg, Voltam poéta én is c. majd áttért az esztétikai és kritikai irodalomra. Néhány esztendő múlva újból felkerült Budapestre, ahol jelentékeny sikerei voltak. Az új magyar líra c. könyve higgadt hangjával, rendszeresítő módszereivel a modern magyar kritikai irodalom jelentős nyeresége. Behatóan foglalkozik a zsidóproblémákkal is és a magyar zsidóság népi és kulturális kérdéseivel. Zsidók a válaszúton c. könyve az asszimiláció és a zsidó nemzeti újjászületés kérdését tárgyalja. Magyar lírai antológiája 1929. jelent meg. Franciából és németből végzett műfordításai gondos, művészi munkák. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2703. címszó a lexikon => 499. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12703.htm

CÍMSZÓ: Komlós

SZEMÉLYNÉV: Komlós Aladár

SZÓCIKK: Komlós, 1. Aladár, író, szül. Alsósztregován Nógrád vm. 1892. Középiskoláit Losoncon, az egyetemet Budapesten végezte, majd tanári diplomát szerzett. A forradalom után Szlovenszkóban telepedett le, ahol intenzíven kezdett foglalkozni az irodalommal. Elsőnek egy verseskönyve jelent meg, Voltam poéta én is c. majd áttért az esztétikai és kritikai irodalomra. Néhány esztendő múlva újból felkerült Budapestre, ahol jelentékeny sikerei voltak. Az új magyar líra c. könyve higgadt hangjával, rendszeresítő módszereivel a modern magyar kritikai irodalom jelentős nyeresége. Behatóan foglalkozik a zsidóproblémákkal is és a magyar zsidóság népi és kulturális kérdéseivel. Zsidók a válaszúton c. könyve az asszimiláció és a zsidó nemzeti újjászületés kérdését tárgyalja. Magyar lírai antológiája 1929. jelent meg. Franciából és németből végzett műfordításai gondos, művészi munkák. E lexikon munkatársa.

12703.ht

CÍMSZÓ Komló

SZEMÉLYNÉV Komló Aladá

SZÓCIKK Komlós 1 Aladár író szül Alsósztregová Nógrá vm 1892 Középiskolái Losoncon a egyeteme Budapeste végezte maj tanár diplomá szerzett forradalo utá Szlovenszkóba telepedet le aho intenzíve kezdet foglalkozn a irodalommal Elsőne eg verseskönyv jelen meg Volta poét é i c maj áttér a esztétika é kritika irodalomra Néhán esztend múlv újbó felkerül Budapestre aho jelentéken sikere voltak A ú magya lír c könyv higgad hangjával rendszeresít módszereive moder magya kritika irodalo jelentő nyeresége Behatóa foglalkozi zsidóproblémákka i é magya zsidósá nép é kulturáli kérdéseivel Zsidó válaszúto c könyv a asszimiláci é zsid nemzet újjászületé kérdésé tárgyalja Magya líra antológiáj 1929 jelen meg Franciábó é németbő végzet műfordítása gondos művész munkák lexiko munkatársa

12703.h

CÍMSZ Koml

SZEMÉLYNÉ Koml Alad

SZÓCIK Komló Aladá ír szü Alsósztregov Nógr v 189 Középiskolá Losonco egyetem Budapest végezt ma taná diplom szerzet forradal ut Szlovenszkób telepede l ah intenzív kezde foglalkoz irodalomma Elsőn e versesköny jele me Volt poé ma átté esztétik kritik irodalomr Néhá eszten múl újb felkerü Budapestr ah jelentéke siker volta magy lí köny higga hangjáva rendszeresí módszereiv mode magy kritik irodal jelent nyereség Beható foglalkoz zsidóproblémákk magy zsidós né kulturál kérdéseive Zsid válaszút köny asszimilác zsi nemze újjászület kérdés tárgyalj Magy lír antológiá 192 jele me Franciáb németb végze műfordítás gondo művés munká lexik munkatárs

12703.

CÍMS Kom

SZEMÉLYN Kom Ala

SZÓCI Koml Alad í sz Alsósztrego Nóg 18 Középiskol Losonc egyete Budapes végez m tan diplo szerze forrada u Szlovenszkó teleped a intenzí kezd foglalko irodalomm Első verseskön jel m Vol po m átt esztéti kriti irodalom Néh eszte mú új felker Budapest a jelenték sike volt mag l kön higg hangjáv rendszeres módszerei mod mag kriti iroda jelen nyeresé Behat foglalko zsidóproblémák mag zsidó n kulturá kérdéseiv Zsi válaszú kön asszimilá zs nemz újjászüle kérdé tárgyal Mag lí antológi 19 jel m Franciá német végz műfordítá gond művé munk lexi munkatár

12703

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko Al

SZÓC Kom Ala s Alsósztreg Nó 1 Középisko Loson egyet Budape vége ta dipl szerz forrad Szlovenszk telepe intenz kez foglalk irodalom Els verseskö je Vo p át esztét krit irodalo Né eszt m ú felke Budapes jelenté sik vol ma kö hig hangjá rendszere módszere mo ma krit irod jele nyeres Beha foglalk zsidóproblémá ma zsid kultur kérdései Zs válasz kö asszimil z nem újjászül kérd tárgya Ma l antológ 1 je Franci néme vég műfordít gon műv mun lex munkatá

1270

CÍ K

SZEMÉL K A

SZÓ Ko Al Alsósztre N Középisk Loso egye Budap vég t dip szer forra Szlovensz telep inten ke foglal irodalo El versesk j V á eszté kri irodal N esz felk Budape jelent si vo m k hi hangj rendszer módszer m m kri iro jel nyere Beh foglal zsidóproblém m zsi kultu kérdése Z válas k asszimi ne újjászü kér tárgy M antoló j Franc ném vé műfordí go mű mu le munkat