12707.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Arnold

SZÓCIKK: K. Arnold, ny. min. tanácsos, szül. Budapesten 1861 aug. 8. Fia Kohn Salamon (1. o.) rabbinak. A budapesti műegyetemen mérnöki oklevelet nyert. Már fiatalon a Máv. szolgálatában állott, 1886. kinevezték kir. mérnökké az állam építészeti hivatalokhoz. 1886-1893-ig építette a rózsahegyi és kisolaszi Vág hidakat. 1894-ben a liptómegyei államépítészeti hivatal főnöke, később a zólyommegyei, aztán a szolnokmegyei áll. építészeti hivatal főnöke. Mind a három megyében az úthálózatok nagyszabású kiépítésével szerzett kiváló érdemeket. 1921-ben mint min. tanácsos nyugdíjba vonult. 1922-ben a szolnoki izr. hitközség, majd a XVI. községkerület is elnökké választotta. Azóta tevékeny részt vesz felekezeti mozgalmakban és előkelő szerepet visz a zsidó közéletben. Állandó munkatársa több hazai és külföldi szaklapnak. E lexikon elnöki tanácsának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2707. címszó a lexikon => 499. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12707.htm

CÍMSZÓ: Komor

SZEMÉLYNÉV: Komor Arnold

SZÓCIKK: K. Arnold, ny. min. tanácsos, szül. Budapesten 1861 aug. 8. Fia Kohn Salamon 1. o. rabbinak. A budapesti műegyetemen mérnöki oklevelet nyert. Már fiatalon a Máv. szolgálatában állott, 1886. kinevezték kir. mérnökké az állam építészeti hivatalokhoz. 1886-1893-ig építette a rózsahegyi és kisolaszi Vág hidakat. 1894-ben a liptómegyei államépítészeti hivatal főnöke, később a zólyommegyei, aztán a szolnokmegyei áll. építészeti hivatal főnöke. Mind a három megyében az úthálózatok nagyszabású kiépítésével szerzett kiváló érdemeket. 1921-ben mint min. tanácsos nyugdíjba vonult. 1922-ben a szolnoki izr. hitközség, majd a XVI. községkerület is elnökké választotta. Azóta tevékeny részt vesz felekezeti mozgalmakban és előkelő szerepet visz a zsidó közéletben. Állandó munkatársa több hazai és külföldi szaklapnak. E lexikon elnöki tanácsának tagja.

12707.ht

CÍMSZÓ Komo

SZEMÉLYNÉV Komo Arnol

SZÓCIKK K Arnold ny min tanácsos szül Budapeste 186 aug 8 Fi Koh Salamo 1 o rabbinak budapest műegyeteme mérnök oklevele nyert Má fiatalo Máv szolgálatába állott 1886 kinevezté kir mérnökk a álla építészet hivatalokhoz 1886-1893-i épített rózsahegy é kisolasz Vá hidakat 1894-be liptómegye államépítészet hivata főnöke későb zólyommegyei aztá szolnokmegye áll építészet hivata főnöke Min háro megyébe a úthálózato nagyszabás kiépítéséve szerzet kivál érdemeket 1921-be min min tanácso nyugdíjb vonult 1922-be szolnok izr hitközség maj XVI községkerüle i elnökk választotta Azót tevéken rész ves felekezet mozgalmakba é előkel szerepe vis zsid közéletben Álland munkatárs töb haza é külföld szaklapnak lexiko elnök tanácsána tagja

12707.h

CÍMSZ Kom

SZEMÉLYNÉ Kom Arno

SZÓCIK Arnol n mi tanácso szü Budapest 18 au F Ko Salam rabbina budapes műegyetem mérnö oklevel nyer M fiatal Má szolgálatáb állot 188 kinevezt ki mérnök áll építésze hivatalokho 1886-1893- építet rózsaheg kisolas V hidaka 1894-b liptómegy államépítésze hivat főnök késő zólyommegye azt szolnokmegy ál építésze hivat főnök Mi hár megyéb úthálózat nagyszabá kiépítésév szerze kivá érdemeke 1921-b mi mi tanács nyugdíj vonul 1922-b szolno iz hitközsé ma XV községkerül elnök választott Azó tevéke rés ve felekeze mozgalmakb előke szerep vi zsi közéletbe Állan munkatár tö haz külföl szaklapna lexik elnö tanácsán tagj

12707.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Arn

SZÓCI Arno m tanács sz Budapes 1 a K Sala rabbin budape műegyete mérn okleve nye fiata M szolgálatá állo 18 kinevez k mérnö ál építész hivatalokh 1886-1893 építe rózsahe kisola hidak 1894- liptómeg államépítész hiva főnö kés zólyommegy az szolnokmeg á építész hiva főnö M há megyé úthálóza nagyszab kiépítésé szerz kiv érdemek 1921- m m tanác nyugdí vonu 1922- szoln i hitközs m X községkerü elnö választot Az tevék ré v felekez mozgalmak elők szere v zs közéletb Álla munkatá t ha külfö szaklapn lexi eln tanácsá tag

12707

CÍM K

SZEMÉLY K Ar

SZÓC Arn tanác s Budape Sal rabbi budap műegyet mér oklev ny fiat szolgálat áll 1 kineve mérn á építés hivatalok 1886-189 épít rózsah kisol hida 1894 liptóme államépítés hiv főn ké zólyommeg a szolnokme építés hiv főn h megy úthálóz nagysza kiépítés szer ki érdeme 1921 taná nyugd von 1922 szol hitköz községker eln választo A tevé r feleke mozgalma elő szer z közélet Áll munkat h külf szaklap lex el tanács ta

1270SZEMÉL A

SZÓ Ar taná Budap Sa rabb buda műegye mé okle n fia szolgála ál kinev mér építé hivatalo 1886-18 épí rózsa kiso hid 189 liptóm államépíté hi fő k zólyomme szolnokm építé hi fő meg útháló nagysz kiépíté sze k érdem 192 tan nyug vo 192 szo hitkö községke el választ tev felek mozgalm el sze közéle Ál munka kül szakla le e tanác t