12711.htm

CÍMSZÓ: Konfirmáció

SZÓCIKK: Konfirmáció, szó szerint: megerősítés. Ezzé a szóval fejezik ki a modern zsidó rítusnak azt a szertartását, mely a leányok felavatását szabályozza. A szertartás nem gyökerezik a hagyományban, nem is régi még és formái a német reformmozgalmakból bontakoztak ki, amelyek azt követelték, hogy, mint a 13. életévüket betöltő fiúk, a leányok is részesüljenek felavatásban. A kialakult gyakorlat szerint a K.-t a 14. életévben, helyesebben a négy polgári vagy négy középiskolai osztály befejezése után, tanév zártakor tartják. Rítusa helyenként különböző. Papi beszéd, énekszámok s fogadalomtevés mindenképpen szerepelnek benne. Rendszerint a hitközség a felavatott leányokat imakönyvvel ajándékozza meg. A szokás természetszerűleg, miután hagyománya nincsen, csupán némely modern községekben kapott helyet. Az orthodoxia ellenzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2711. címszó a lexikon => 500. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12711.htm

CÍMSZÓ: Konfirmáció

SZÓCIKK: Konfirmáció, szó szerint: megerősítés. Ezzé a szóval fejezik ki a modern zsidó rítusnak azt a szertartását, mely a leányok felavatását szabályozza. A szertartás nem gyökerezik a hagyományban, nem is régi még és formái a német reformmozgalmakból bontakoztak ki, amelyek azt követelték, hogy, mint a 13. életévüket betöltő fiúk, a leányok is részesüljenek felavatásban. A kialakult gyakorlat szerint a K.-t a 14. életévben, helyesebben a négy polgári vagy négy középiskolai osztály befejezése után, tanév zártakor tartják. Rítusa helyenként különböző. Papi beszéd, énekszámok s fogadalomtevés mindenképpen szerepelnek benne. Rendszerint a hitközség a felavatott leányokat imakönyvvel ajándékozza meg. A szokás természetszerűleg, miután hagyománya nincsen, csupán némely modern községekben kapott helyet. Az orthodoxia ellenzi.

12711.ht

CÍMSZÓ Konfirmáci

SZÓCIKK Konfirmáció sz szerint megerősítés Ezz szóva fejezi k moder zsid rítusna az szertartását mel leányo felavatásá szabályozza szertartá ne gyökerezi hagyományban ne i rég mé é formá néme reformmozgalmakbó bontakozta ki amelye az követelték hogy min 13 életévüke betölt fiúk leányo i részesüljene felavatásban kialakul gyakorla szerin K.- 14 életévben helyesebbe nég polgár vag nég középiskola osztál befejezés után tané zártako tartják Rítus helyenkén különböző Pap beszéd énekszámo fogadalomtevé mindenképpe szerepelne benne Rendszerin hitközsé felavatot leányoka imakönyvve ajándékozz meg szoká természetszerűleg miutá hagyomány nincsen csupá némel moder községekbe kapot helyet A orthodoxi ellenzi

12711.h

CÍMSZ Konfirmác

SZÓCIK Konfirmáci s szerin megerősíté Ez szóv fejez mode zsi rítusn a szertartásá me leány felavatás szabályozz szertart n gyökerez hagyományba n ré m form ném reformmozgalmakb bontakozt k amely a követelté hog mi 1 életévük betöl fiú leány részesüljen felavatásba kialaku gyakorl szeri K. 1 életévbe helyesebb né polgá va né középiskol osztá befejezé utá tan zártak tartjá Rítu helyenké különböz Pa beszé énekszám fogadalomtev mindenképp szerepeln benn Rendszeri hitközs felavato leányok imakönyvv ajándékoz me szok természetszerűle miut hagyomán nincse csup néme mode községekb kapo helye orthodox ellenz

12711.

CÍMS Konfirmá

SZÓCI Konfirmác szeri megerősít E szó feje mod zs rítus szertartás m leán felavatá szabályoz szertar gyökere hagyományb r for né reformmozgalmak bontakoz amel követelt ho m életévü betö fi leán részesülje felavatásb kialak gyakor szer K életévb helyeseb n polg v n középisko oszt befejez ut ta zárta tartj Rít helyenk különbö P besz énekszá fogadalomte mindenkép szerepel ben Rendszer hitköz felavat leányo imakönyv ajándéko m szo természetszerűl miu hagyomá nincs csu ném mod községek kap hely orthodo ellen

12711

CÍM Konfirm

SZÓC Konfirmá szer megerősí sz fej mo z rítu szertartá leá felavat szabályo szerta gyöker hagyomány fo n reformmozgalma bontako ame követel h életév bet f leá részesülj felavatás kiala gyako sze életév helyese pol középisk osz befeje u t zárt tart Rí helyen különb bes éneksz fogadalomt mindenké szerepe be Rendsze hitkö felava leány imaköny ajándék sz természetszerű mi hagyom ninc cs né mo községe ka hel orthod elle

1271

CÍ Konfir

SZÓ Konfirm sze megerős s fe m rít szertart le felava szabály szert gyöke hagyomán f reformmozgalm bontak am követe életé be le részesül felavatá kial gyak sz életé helyes po középis os befej zár tar R helye külön be éneks fogadalom mindenk szerep b Rendsz hitk felav leán imakön ajándé s természetszer m hagyo nin c n m község k he ortho ell