12716.htm

CÍMSZÓ: Kont

SZEMÉLYNÉV: Kont Ignác

SZÓCIKK: ". K. Ignác, irodalomtörténész, szül. Téten 1856 okt. 27., megh. Parisban 1912 dec. 22-én. A bécsi és budapesti egyetemen tanult, majd Parisba ment a modern nyelvek és irodalmak tanulmányozására. Itthon nem kapván tanári állást, végérvényesen Franciaországban telepedett le s itt több vidéki város líceumában tanárkodott, egyszersmind pedig, mint a Sorbonne doktora, u. o. egyetemi magántanár is volt s élete végéig a magyar nyelvet és irodalmat adta elő. 1892-től kezdve Parisban volt középiskolai tanár is. Műveit magyarul, németül és franciául írta s bár eredetileg klassz. filológiával foglalkozott, később a modern irodalmat tanulmányozta. Tagja volt a Kisfaludy- és Petőfi-Társaságoknak, a Francia Akadémia pedig két művét megkoszorúzta. Főbb könyvalakban megjelent munkái: Lessing et l'Antiquité (1894); La Hongrie littéraire et scientifique (1896); Histoire de la littérature hongroise (1900): Études sur l'influence de la littérature francaise en Hongrie (1902); Littérature hongroise d'aujourd'hui (1908); Geschichte der ungarischen Litteratur (1908); Bibliographie francaise de la Hongrie 1521- 1910 (1913), melyben a magyar vonatkozású francia munkák jegyzékét állította össze. K. felett Heinrich G. tartott emlékbeszédet (Egyet. Ph. Közlöny 1913)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2716. címszó a lexikon => 501. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12716.htm

CÍMSZÓ: Kont

SZEMÉLYNÉV: Kont Ignác

SZÓCIKK: . K. Ignác, irodalomtörténész, szül. Téten 1856 okt. 27., megh. Parisban 1912 dec. 22-én. A bécsi és budapesti egyetemen tanult, majd Parisba ment a modern nyelvek és irodalmak tanulmányozására. Itthon nem kapván tanári állást, végérvényesen Franciaországban telepedett le s itt több vidéki város líceumában tanárkodott, egyszersmind pedig, mint a Sorbonne doktora, u. o. egyetemi magántanár is volt s élete végéig a magyar nyelvet és irodalmat adta elő. 1892-től kezdve Parisban volt középiskolai tanár is. Műveit magyarul, németül és franciául írta s bár eredetileg klassz. filológiával foglalkozott, később a modern irodalmat tanulmányozta. Tagja volt a Kisfaludy- és Petőfi-Társaságoknak, a Francia Akadémia pedig két művét megkoszorúzta. Főbb könyvalakban megjelent munkái: Lessing et l'Antiquité 1894 ; La Hongrie littéraire et scientifique 1896 ; Histoire de la littérature hongroise 1900 : Études sur l'influence de la littérature francaise en Hongrie 1902 ; Littérature hongroise d'aujourd'hui 1908 ; Geschichte der ungarischen Litteratur 1908 ; Bibliographie francaise de la Hongrie 1521- 1910 1913 , melyben a magyar vonatkozású francia munkák jegyzékét állította össze. K. felett Heinrich G. tartott emlékbeszédet Egyet. Ph. Közlöny 1913 .

12716.ht

CÍMSZÓ Kon

SZEMÉLYNÉV Kon Igná

SZÓCIKK K Ignác irodalomtörténész szül Téte 185 okt 27. megh Parisba 191 dec 22-én bécs é budapest egyeteme tanult maj Parisb men moder nyelve é irodalma tanulmányozására Ittho ne kapvá tanár állást végérvényese Franciaországba telepedet l it töb vidék váro líceumába tanárkodott egyszersmin pedig min Sorbonn doktora u o egyetem magántaná i vol élet végéi magya nyelve é irodalma adt elő 1892-tő kezdv Parisba vol középiskola taná is Művei magyarul németü é franciáu írt bá eredetile klassz filológiáva foglalkozott későb moder irodalma tanulmányozta Tagj vol Kisfaludy é Petőfi-Társaságoknak Franci Akadémi pedi ké művé megkoszorúzta Főb könyvalakba megjelen munkái Lessin e l'Antiquit 189 L Hongri littérair e scientifiqu 189 Histoir d l littératur hongrois 190 Étude su l'influenc d l littératur francais e Hongri 190 Littératur hongrois d'aujourd'hu 190 Geschicht de ungarische Litteratu 190 Bibliographi francais d l Hongri 1521 191 191 melybe magya vonatkozás franci munká jegyzéké állított össze K felet Heinric G tartot emlékbeszéde Egyet Ph Közlön 191

12716.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Ign

SZÓCIK Igná irodalomtörténés szü Tét 18 ok 27 meg Parisb 19 de 22-é béc budapes egyetem tanul ma Paris me mode nyelv irodalm tanulmányozásár Itth n kapv taná állás végérvényes Franciaországb telepede i tö vidé vár líceumáb tanárkodot egyszersmi pedi mi Sorbon doktor egyete magántan vo éle végé magy nyelv irodalm ad el 1892-t kezd Parisb vo középiskol tan i Műve magyaru német franciá ír b eredetil klass filológiáv foglalkozot késő mode irodalm tanulmányozt Tag vo Kisfalud Petőfi-Társaságokna Franc Akadém ped k műv megkoszorúzt Fő könyvalakb megjele munká Lessi l'Antiqui 18 Hongr littérai scientifiq 18 Histoi littératu hongroi 19 Étud s l'influen littératu francai Hongr 19 Littératu hongroi d'aujourd'h 19 Geschich d ungarisch Litterat 19 Bibliograph francai Hongr 152 19 19 melyb magy vonatkozá franc munk jegyzék állítot össz fele Heinri tarto emlékbeszéd Egye P Közlö 19

12716.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Ig

SZÓCI Ign irodalomtörténé sz Té 1 o 2 me Paris 1 d 22- bé budape egyete tanu m Pari m mod nyel irodal tanulmányozásá Itt kap tan állá végérvénye Franciaország teleped t vid vá líceumá tanárkodo egyszersm ped m Sorbo dokto egyet magánta v él vég mag nyel irodal a e 1892- kez Paris v középisko ta Műv magyar néme franci í eredeti klas filológiá foglalkozo kés mod irodal tanulmányoz Ta v Kisfalu Petőfi-Társaságokn Fran Akadé pe mű megkoszorúz F könyvalak megjel munk Less l'Antiqu 1 Hong littéra scientifi 1 Histo littérat hongro 1 Étu l'influe littérat franca Hong 1 Littérat hongro d'aujourd' 1 Geschic ungarisc Littera 1 Bibliograp franca Hong 15 1 1 mely mag vonatkoz fran mun jegyzé állíto öss fel Heinr tart emlékbeszé Egy Közl 1

12716

CÍM

SZEMÉLY I

SZÓC Ig irodalomtörtén s T m Pari 22 b budap egyet tan Par mo nye iroda tanulmányozás It ka ta áll végérvény Franciaorszá telepe vi v líceum tanárkod egyszers pe Sorb dokt egye magánt é vé ma nye iroda 1892 ke Pari középisk t Mű magya ném franc eredet kla filológi foglalkoz ké mo iroda tanulmányo T Kisfal Petőfi-Társaságok Fra Akad p m megkoszorú könyvala megje mun Les l'Antiq Hon littér scientif Hist littéra hongr Ét l'influ littéra franc Hon Littéra hongr d'aujourd Geschi ungaris Litter Bibliogra franc Hon 1 mel ma vonatko fra mu jegyz állít ös fe Hein tar emlékbesz Eg Köz

1271SZEMÉL

SZÓ I irodalomtörté Par 2 buda egye ta Pa m ny irod tanulmányozá I k t ál végérvén Franciaorsz telep v líceu tanárko egyszer p Sor dok egy magán v m ny irod 189 k Par középis M magy né fran erede kl filológ foglalko k m irod tanulmány Kisfa Petőfi-Társaságo Fr Aka megkoszor könyval megj mu Le l'Anti Ho litté scienti His littér hong É l'infl littér fran Ho Littér hong d'aujour Gesch ungari Litte Bibliogr fran Ho me m vonatk fr m jegy állí ö f Hei ta emlékbes E Kö