12719.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: Kőnig Gyula

SZÓCIKK: "K. Gyula*, egyetemi tanár, világhírű matematikus, szül. Győrben, 1849. dec. 16., megh. Budapesten 1913. ápr. 8. Eleinte Bécsben orvostudományokkal foglalkozott, de a matematika iránti vonzalma következtében Heidelbergbe ment, ahol Helmholtz és Königsberger tanítványa lett. Itt doktorált 1870., amikor két jelentős tanulmányt írt: Über die elliptischen Modulen és Beiträge zur Theorie der elektrischen Nervenreizung c. Ezután Berlinbe ment továbbképezni magát, majd 1872. visszatérve, alig huszonhároméves korában - még zsidó létére - műegyetemi tanár, 1874. pedig nyilv. rendes tanár lett. Több alkalommal volt dékán és rektor, 1889 óta pedig a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és egyik legjelentékenyebb tényezője volt. Ugyanezen évben keresztelkedett ki. Idegen nyelveken írt nagyobb művei: Zur Theorie der Modularyleichungen (1871); Über die Darstellung von Funktionen durch Unendliche Reihen (Mathem. Annalen V.); Nouvelle demonstration du Theoréme de Taylor (1874); Zur Theorie der Funktionen einer reellen Variabelen (Monatshefte z. Matti. I.); Über eine reelle Abbildung der Nicht- Euklidischen Geometrie (1872); Über nationelle Funktionen von Elementen (Math. Annalen XIV.): Die Faktorenzerlegung u. Eliminationsprobleme (u. o. XV.); Zur Theorie der Resolventen (u. o. XVIII.); Über endliche Formensysteme (u. o.); Beitr. z. Theorie d. algebraischen Gleichungen (u. o.). K. alapítója s szerkesztője volt a Műegyetemi Lapoknak s Eötvös Loránttal együtt alapította a Matematikai és Fizikai Társulatot. Kiadta Bólyay és Gausz levelezéseit (1899). Egyik főműve, a rendkívül nagyszámú magyarnyelvű munkái közül: Az algebrai mennyiségek ált. elméletének alapvonalai (németül is, 1903) másodízben nyerte meg az Akadémia nagy díját. Halmazelméleti, új utakon járó tanulmányai a Francia Akadémia Comptes Rendus iben jelentek meg, de idevonatkozó további kutatásait Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und Mengenlehre (1914) c. fia adta ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2719. címszó a lexikon => 501. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12719.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: Kőnig Gyula

SZÓCIKK: K. Gyula*, egyetemi tanár, világhírű matematikus, szül. Győrben, 1849. dec. 16., megh. Budapesten 1913. ápr. 8. Eleinte Bécsben orvostudományokkal foglalkozott, de a matematika iránti vonzalma következtében Heidelbergbe ment, ahol Helmholtz és Königsberger tanítványa lett. Itt doktorált 1870., amikor két jelentős tanulmányt írt: Über die elliptischen Modulen és Beiträge zur Theorie der elektrischen Nervenreizung c. Ezután Berlinbe ment továbbképezni magát, majd 1872. visszatérve, alig huszonhároméves korában - még zsidó létére - műegyetemi tanár, 1874. pedig nyilv. rendes tanár lett. Több alkalommal volt dékán és rektor, 1889 óta pedig a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és egyik legjelentékenyebb tényezője volt. Ugyanezen évben keresztelkedett ki. Idegen nyelveken írt nagyobb művei: Zur Theorie der Modularyleichungen 1871 ; Über die Darstellung von Funktionen durch Unendliche Reihen Mathem. Annalen V. ; Nouvelle demonstration du Theoréme de Taylor 1874 ; Zur Theorie der Funktionen einer reellen Variabelen Monatshefte z. Matti. I. ; Über eine reelle Abbildung der Nicht- Euklidischen Geometrie 1872 ; Über nationelle Funktionen von Elementen Math. Annalen XIV. : Die Faktorenzerlegung u. Eliminationsprobleme u. o. XV. ; Zur Theorie der Resolventen u. o. XVIII. ; Über endliche Formensysteme u. o. ; Beitr. z. Theorie d. algebraischen Gleichungen u. o. . K. alapítója s szerkesztője volt a Műegyetemi Lapoknak s Eötvös Loránttal együtt alapította a Matematikai és Fizikai Társulatot. Kiadta Bólyay és Gausz levelezéseit 1899 . Egyik főműve, a rendkívül nagyszámú magyarnyelvű munkái közül: Az algebrai mennyiségek ált. elméletének alapvonalai németül is, 1903 másodízben nyerte meg az Akadémia nagy díját. Halmazelméleti, új utakon járó tanulmányai a Francia Akadémia Comptes Rendus iben jelentek meg, de idevonatkozó további kutatásait Neue Grundlagen der Logik, Arithmetik und Mengenlehre 1914 c. fia adta ki.

12719.ht

CÍMSZÓ Köni

SZEMÉLYNÉV Kőni Gyul

SZÓCIKK K Gyula* egyetem tanár világhír matematikus szül Győrben 1849 dec 16. megh Budapeste 1913 ápr 8 Eleint Bécsbe orvostudományokka foglalkozott d matematik iránt vonzalm következtébe Heidelbergb ment aho Helmholt é Königsberge tanítvány lett It doktorál 1870. amiko ké jelentő tanulmány írt Übe di elliptische Module é Beiträg zu Theori de elektrische Nervenreizun c Ezutá Berlinb men továbbképezn magát maj 1872 visszatérve ali huszonhároméve korába mé zsid létér műegyetem tanár 1874 pedi nyilv rende taná lett Töb alkalomma vol déká é rektor 188 ót pedi Magy Tud Akadémi rende tagj é egyi legjelentékenyeb tényezőj volt Ugyaneze évbe keresztelkedet ki Idege nyelveke ír nagyob művei Zu Theori de Modularyleichunge 187 Übe di Darstellun vo Funktione durc Unendlich Reihe Mathem Annale V Nouvell demonstratio d Theorém d Taylo 187 Zu Theori de Funktione eine reelle Variabele Monatsheft z Matti I Übe ein reell Abbildun de Nicht Euklidische Geometri 187 Übe nationell Funktione vo Elemente Math Annale XIV Di Faktorenzerlegun u Eliminationsproblem u o XV Zu Theori de Resolvente u o XVIII Übe endlich Formensystem u o Beitr z Theori d algebraische Gleichunge u o K alapítój szerkesztőj vol Műegyetem Lapokna Eötvö Lorántta együt alapított Matematika é Fizika Társulatot Kiadt Bólya é Gaus levelezései 189 Egyi főműve rendkívü nagyszám magyarnyelv munká közül A algebra mennyisége ált elméleténe alapvonala németü is 190 másodízbe nyert me a Akadémi nag díját Halmazelméleti ú utako jár tanulmánya Franci Akadémi Compte Rendu ibe jelente meg d idevonatkoz tovább kutatásai Neu Grundlage de Logik Arithmeti un Mengenlehr 191 c fi adt ki

12719.h

CÍMSZ Kön

SZEMÉLYNÉ Kőn Gyu

SZÓCIK Gyula egyete taná világhí matematiku szü Győrbe 184 de 16 meg Budapest 191 áp Elein Bécsb orvostudományokk foglalkozot matemati irán vonzal következtéb Heidelberg men ah Helmhol Königsberg tanítván let I doktorá 1870 amik k jelent tanulmán ír Üb d elliptisch Modul Beiträ z Theor d elektrisch Nervenreizu Ezut Berlin me továbbképez magá ma 187 visszatérv al huszonháromév koráb m zsi lété műegyete taná 187 ped nyil rend tan let Tö alkalomm vo dék rekto 18 ó ped Mag Tu Akadém rend tag egy legjelentékenye tényező vol Ugyanez évb keresztelkede k Ideg nyelvek í nagyo műve Z Theor d Modularyleichung 18 Üb d Darstellu v Funktion dur Unendlic Reih Mathe Annal Nouvel demonstrati Theoré Tayl 18 Z Theor d Funktion ein reell Variabel Monatshef Matt Üb ei reel Abbildu d Nich Euklidisch Geometr 18 Üb nationel Funktion v Element Mat Annal XI D Faktorenzerlegu Eliminationsproble X Z Theor d Resolvent XVII Üb endlic Formensyste Beit Theor algebraisch Gleichung alapító szerkesztő vo Műegyete Lapokn Eötv Lorántt együ alapítot Matematik Fizik Társulato Kiad Bóly Gau levelezése 18 Egy főműv rendkív nagyszá magyarnyel munk közü algebr mennyiség ál elméletén alapvonal német i 19 másodízb nyer m Akadém na díjá Halmazelmélet utak já tanulmány Franc Akadém Compt Rend ib jelent me idevonatko továb kutatása Ne Grundlag d Logi Arithmet u Mengenleh 19 f ad k

12719.

CÍMS Kö

SZEMÉLYN Kő Gy

SZÓCI Gyul egyet tan világh matematik sz Győrb 18 d 1 me Budapes 19 á Elei Bécs orvostudományok foglalkozo matemat irá vonza következté Heidelber me a Helmho Königsber tanítvá le doktor 187 ami jelen tanulmá í Ü elliptisc Modu Beitr Theo elektrisc Nervenreiz Ezu Berli m továbbképe mag m 18 visszatér a huszonháromé korá zs lét műegyet tan 18 pe nyi ren ta le T alkalom v dé rekt 1 pe Ma T Akadé ren ta eg legjelentékeny tényez vo Ugyane év keresztelked Ide nyelve nagy műv Theo Modularyleichun 1 Ü Darstell Funktio du Unendli Rei Math Anna Nouve demonstrat Theor Tay 1 Theo Funktio ei reel Variabe Monatshe Mat Ü e ree Abbild Nic Euklidisc Geomet 1 Ü natione Funktio Elemen Ma Anna X Faktorenzerleg Eliminationsprobl Theo Resolven XVI Ü endli Formensyst Bei Theo algebraisc Gleichun alapít szerkeszt v Műegyet Lapok Eöt Loránt egy alapíto Matemati Fizi Társulat Kia Ból Ga levelezés 1 Eg főmű rendkí nagysz magyarnye mun köz algeb mennyisé á elméleté alapvona néme 1 másodíz nye Akadé n díj Halmazelméle uta j tanulmán Fran Akadé Comp Ren i jelen m idevonatk tová kutatás N Grundla Log Arithme Mengenle 1 a

12719

CÍM K

SZEMÉLY K G

SZÓC Gyu egye ta világ matemati s Győr 1 m Budape 1 Ele Béc orvostudományo foglalkoz matema ir vonz következt Heidelbe m Helmh Königsbe tanítv l dokto 18 am jele tanulm elliptis Mod Beit The elektris Nervenrei Ez Berl továbbkép ma 1 visszaté huszonhárom kor z lé műegye ta 1 p ny re t l alkalo d rek p M Akad re t e legjelentéken ténye v Ugyan é keresztelke Id nyelv nag mű The Modularyleichu Darstel Funkti d Unendl Re Mat Ann Nouv demonstra Theo Ta The Funkti e ree Variab Monatsh Ma re Abbil Ni Euklidis Geome nation Funkti Eleme M Ann Faktorenzerle Eliminationsprob The Resolve XV endl Formensys Be The algebrais Gleichu alapí szerkesz Műegye Lapo Eö Lorán eg alapít Matemat Fiz Társula Ki Bó G levelezé E főm rendk nagys magyarny mu kö alge mennyis elmélet alapvon ném másodí ny Akad dí Halmazelmél ut tanulmá Fra Akad Com Re jele idevonat tov kutatá Grundl Lo Arithm Mengenl

1271SZEMÉL

SZÓ Gy egy t vilá matemat Győ Budap El Bé orvostudomány foglalko matem i von következ Heidelb Helm Königsb tanít dokt 1 a jel tanul ellipti Mo Bei Th elektri Nervenre E Ber továbbké m visszat huszonháro ko l műegy t n r alkal re Aka r legjelentéke tény Ugya keresztelk I nyel na m Th Modularyleich Darste Funkt Unend R Ma An Nou demonstr The T Th Funkt re Varia Monats M r Abbi N Euklidi Geom natio Funkt Elem An Faktorenzerl Eliminationspro Th Resolv X end Formensy B Th algebrai Gleich alap szerkes Műegy Lap E Lorá e alapí Matema Fi Társul K B levelez fő rend nagy magyarn m k alg mennyi elméle alapvo né másod n Aka d Halmazelmé u tanulm Fr Aka Co R jel idevona to kutat Grund L Arith Mengen