12720.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: König Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, New-York állam republikánus pártjának elnöke, szül. Egerben 1872. Fiatalon vándorolt ki Amerikába és jogi tanulmányait már a new-yorki egyetemen végezte. Mint ügyvéd került a politikai életbe és a republikánus pártnak ismert egyénisége lett. Szónoki tehetsége és rendkívüli szervezőképessége sok hívet szerzett számára és a republikánus párt elnökévé választották. Kimagasló tisztségében évtizedek óta fontos tényezője az Egyesült Államok politikai életének. 1928-ban ő irányította pártjának elnök választási propagandáját és Hower elnök megválasztása, illetve a republikánus párt diadala sokban K. érdeme. Zsidó felekezeti és jótékonysági akciókban vezető szerepet játszik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2720. címszó a lexikon => 501. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12720.htm

CÍMSZÓ: König

SZEMÉLYNÉV: König Sámuel

SZÓCIKK: K. Sámuel, New-York állam republikánus pártjának elnöke, szül. Egerben 1872. Fiatalon vándorolt ki Amerikába és jogi tanulmányait már a new-yorki egyetemen végezte. Mint ügyvéd került a politikai életbe és a republikánus pártnak ismert egyénisége lett. Szónoki tehetsége és rendkívüli szervezőképessége sok hívet szerzett számára és a republikánus párt elnökévé választották. Kimagasló tisztségében évtizedek óta fontos tényezője az Egyesült Államok politikai életének. 1928-ban ő irányította pártjának elnök választási propagandáját és Hower elnök megválasztása, illetve a republikánus párt diadala sokban K. érdeme. Zsidó felekezeti és jótékonysági akciókban vezető szerepet játszik.

12720.ht

CÍMSZÓ Köni

SZEMÉLYNÉV Köni Sámue

SZÓCIKK K Sámuel New-Yor álla republikánu pártjána elnöke szül Egerbe 1872 Fiatalo vándorol k Amerikáb é jog tanulmányai má new-york egyeteme végezte Min ügyvé kerül politika életb é republikánu pártna ismer egyéniség lett Szónok tehetség é rendkívül szervezőképesség so híve szerzet számár é republikánu pár elnökév választották Kimagasl tisztségébe évtizede ót fonto tényezőj a Egyesül Államo politika életének 1928-ba irányított pártjána elnö választás propagandájá é Howe elnö megválasztása illetv republikánu pár diadal sokba K érdeme Zsid felekezet é jótékonyság akciókba vezet szerepe játszik

12720.h

CÍMSZ Kön

SZEMÉLYNÉ Kön Sámu

SZÓCIK Sámue New-Yo áll republikán pártján elnök szü Egerb 187 Fiatal vándoro Ameriká jo tanulmánya m new-yor egyetem végezt Mi ügyv kerü politik élet republikán pártn isme egyénisé let Szóno tehetsé rendkívü szervezőképessé s hív szerze számá republikán pá elnöké választottá Kimagas tisztségéb évtized ó font tényező Egyesü Állam politik életéne 1928-b irányítot pártján eln választá propagandáj How eln megválasztás illet republikán pá diada sokb érdem Zsi felekeze jótékonysá akciókb veze szerep játszi

12720.

CÍMS Kö

SZEMÉLYN Kö Sám

SZÓCI Sámu New-Y ál republiká pártjá elnö sz Eger 18 Fiata vándor Amerik j tanulmány new-yo egyete végez M ügy ker politi éle republiká párt ism egyénis le Szón tehets rendkív szervezőképess hí szerz szám republiká p elnök választott Kimaga tisztségé évtize fon tényez Egyes Álla politi életén 1928- irányíto pártjá el választ propagandá Ho el megválasztá ille republiká p diad sok érde Zs felekez jótékonys akciók vez szere játsz

12720

CÍM K

SZEMÉLY K Sá

SZÓC Sám New- á republik pártj eln s Ege 1 Fiat vándo Ameri tanulmán new-y egyet vége üg ke polit él republik pár is egyéni l Szó tehet rendkí szervezőképes h szer szá republik elnö választot Kimag tisztség évtiz fo ténye Egye Áll polit életé 1928 irányít pártj e válasz propagand H e megválaszt ill republik dia so érd Z feleke jótékony akció ve szer játs

1272SZEMÉL S

SZÓ Sá New republi párt el Eg Fia vánd Amer tanulmá new- egye vég ü k poli é republi pá i egyén Sz tehe rendk szervezőképe sze sz republi eln választo Kima tisztsé évti f tény Egy Ál poli élet 192 irányí párt válas propagan megválasz il republi di s ér felek jótékon akci v sze ját