12721.htm

CÍMSZÓ: Konti

SZEMÉLYNÉV: Konti Izidor

SZÓCIKK: "Konti, 1. Izidor, szobrász, szül. Bécsben 1862. más forrás szerint Szombathelyen. A bécsi akadémián tanult. 1887-89-ben a berlini akadémián elnyerte Fiú lesben, Mózes megvédi Reguel leányait, Sámson és Delila pályamunkáival a zsidó festők és szobrászok részére alapított Beér ösztöndíjat. 1891-ben Amerikába költözött, előbb Chicagóba, ahol az 1893-iki kiállítás számára készített szobrászi munkákat, majd 1893. New-Yorkban alkotott monumentális és dekoratív jellegű szobrokat. Az 1901-iki buffalói Panama kiállítás részére is számos szobrot készített. Legnevezetesebb munkái: a Ch. A. Lopezzel együtt készült Mc Kinley szobra Philadelphiában; Justinian és Nagy Alfréd szobra Clevelandban; A halhatatlanság géniusza (Metropolitan Mus.), a világháborúban elesettek hősi emléke; az Admiral Dewey diadalív New-Yorkban, a Naval Arch allegorikus szobrai: Nyugatindia, The East River, The North River. Nevezetes egy medaillonja, mely zsidó kivándorlók Amerikába érkezését ábrázolja (Baltimore Art Institute). Néhány szobra van Európában is (Anastasius Grün költő emlékszobra, Ljubljana Jugoszlávia). I. Ferenc József márvány mellszobra (Bécs Israelitisches Versorgungshaus). K. szobraiban, bár az olasz reneszánsz tanítványaként jelentkezik, modern érzés nyilatkozik meg. Az amerikai művészvilág elismeréssel adózott munkásságának és majdnem minden ottani művész-egyesületben vezetőszerepet játszik"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2721. címszó a lexikon => 502. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12721.htm

CÍMSZÓ: Konti

SZEMÉLYNÉV: Konti Izidor

SZÓCIKK: Konti, 1. Izidor, szobrász, szül. Bécsben 1862. más forrás szerint Szombathelyen. A bécsi akadémián tanult. 1887-89-ben a berlini akadémián elnyerte Fiú lesben, Mózes megvédi Reguel leányait, Sámson és Delila pályamunkáival a zsidó festők és szobrászok részére alapított Beér ösztöndíjat. 1891-ben Amerikába költözött, előbb Chicagóba, ahol az 1893-iki kiállítás számára készített szobrászi munkákat, majd 1893. New-Yorkban alkotott monumentális és dekoratív jellegű szobrokat. Az 1901-iki buffalói Panama kiállítás részére is számos szobrot készített. Legnevezetesebb munkái: a Ch. A. Lopezzel együtt készült Mc Kinley szobra Philadelphiában; Justinian és Nagy Alfréd szobra Clevelandban; A halhatatlanság géniusza Metropolitan Mus. , a világháborúban elesettek hősi emléke; az Admiral Dewey diadalív New-Yorkban, a Naval Arch allegorikus szobrai: Nyugatindia, The East River, The North River. Nevezetes egy medaillonja, mely zsidó kivándorlók Amerikába érkezését ábrázolja Baltimore Art Institute . Néhány szobra van Európában is Anastasius Grün költő emlékszobra, Ljubljana Jugoszlávia . I. Ferenc József márvány mellszobra Bécs Israelitisches Versorgungshaus . K. szobraiban, bár az olasz reneszánsz tanítványaként jelentkezik, modern érzés nyilatkozik meg. Az amerikai művészvilág elismeréssel adózott munkásságának és majdnem minden ottani művész-egyesületben vezetőszerepet játszik

12721.ht

CÍMSZÓ Kont

SZEMÉLYNÉV Kont Izido

SZÓCIKK Konti 1 Izidor szobrász szül Bécsbe 1862 má forrá szerin Szombathelyen bécs akadémiá tanult 1887-89-be berlin akadémiá elnyert Fi lesben Móze megvéd Regue leányait Sámso é Delil pályamunkáiva zsid festő é szobrászo részér alapítot Beé ösztöndíjat 1891-be Amerikáb költözött előb Chicagóba aho a 1893-ik kiállítá számár készítet szobrász munkákat maj 1893 New-Yorkba alkotot monumentáli é dekoratí jelleg szobrokat A 1901-ik buffaló Panam kiállítá részér i számo szobro készített Legnevezeteseb munkái Ch A Lopezze együt készül M Kinle szobr Philadelphiában Justinia é Nag Alfré szobr Clevelandban halhatatlansá géniusz Metropolita Mus világháborúba elesette hős emléke a Admira Dewe diadalí New-Yorkban Nava Arc allegoriku szobrai Nyugatindia Th Eas River Th Nort River Nevezete eg medaillonja mel zsid kivándorló Amerikáb érkezésé ábrázolj Baltimor Ar Institut Néhán szobr va Európába i Anastasiu Grü költ emlékszobra Ljubljan Jugoszlávi I Feren Józse márván mellszobr Béc Israelitische Versorgungshau K szobraiban bá a olas reneszáns tanítványakén jelentkezik moder érzé nyilatkozi meg A amerika művészvilá elismerésse adózot munkásságána é majdne minde ottan művész-egyesületbe vezetőszerepe játszi

12721.h

CÍMSZ Kon

SZEMÉLYNÉ Kon Izid

SZÓCIK Kont Izido szobrás szü Bécsb 186 m forr szeri Szombathelye béc akadémi tanul 1887-89-b berli akadémi elnyer F lesbe Móz megvé Regu leányai Sáms Deli pályamunkáiv zsi fest szobrász részé alapíto Be ösztöndíja 1891-b Ameriká költözöt elő Chicagób ah 1893-i kiállít számá készíte szobrás munkáka ma 189 New-Yorkb alkoto monumentál dekorat jelle szobroka 1901-i buffal Pana kiállít részé szám szobr készítet Legnevezetese munká C Lopezz együ készü Kinl szob Philadelphiába Justini Na Alfr szob Clevelandba halhatatlans génius Metropolit Mu világháborúb elesett hő emlék Admir Dew diadal New-Yorkba Nav Ar allegorik szobra Nyugatindi T Ea Rive T Nor Rive Nevezet e medaillonj me zsi kivándorl Ameriká érkezés ábrázol Baltimo A Institu Néhá szob v Európáb Anastasi Gr köl emlékszobr Ljublja Jugoszláv Fere Józs márvá mellszob Bé Israelitisch Versorgungsha szobraiba b ola reneszán tanítványaké jelentkezi mode érz nyilatkoz me amerik művészvil elismeréss adózo munkásságán majdn mind otta művész-egyesületb vezetőszerep játsz

12721.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Izi

SZÓCI Kon Izid szobrá sz Bécs 18 for szer Szombathely bé akadém tanu 1887-89- berl akadém elnye lesb Mó megv Reg leánya Sám Del pályamunkái zs fes szobrás rész alapít B ösztöndíj 1891- Amerik költözö el Chicagó a 1893- kiállí szám készít szobrá munkák m 18 New-York alkot monumentá dekora jell szobrok 1901- buffa Pan kiállí rész szá szob készíte Legnevezetes munk Lopez egy kész Kin szo Philadelphiáb Justin N Alf szo Clevelandb halhatatlan géniu Metropoli M világháború eleset h emlé Admi De diada New-Yorkb Na A allegori szobr Nyugatind E Riv No Riv Neveze medaillon m zs kivándor Amerik érkezé ábrázo Baltim Instit Néh szo Európá Anastas G kö emlékszob Ljublj Jugoszlá Fer Józ márv mellszo B Israelitisc Versorgungsh szobraib ol reneszá tanítványak jelentkez mod ér nyilatko m ameri művészvi elismerés adóz munkásságá majd min ott művész-egyesület vezetőszere játs

12721

CÍM K

SZEMÉLY K Iz

SZÓC Ko Izi szobr s Béc 1 fo sze Szombathel b akadé tan 1887-89 ber akadé elny les M meg Re leány Sá De pályamunká z fe szobrá rés alapí ösztöndí 1891 Ameri költöz e Chicag 1893 kiáll szá készí szobr munká 1 New-Yor alko monument dekor jel szobro 1901 buff Pa kiáll rés sz szo készít Legnevezete mun Lope eg kés Ki sz Philadelphiá Justi Al sz Cleveland halhatatla géni Metropol világhábor elese eml Adm D diad New-York N allegor szob Nyugatin Ri N Ri Nevez medaillo z kivándo Ameri érkez ábráz Balti Insti Né sz Európ Anasta k emlékszo Ljubl Jugoszl Fe Jó már mellsz Israelitis Versorgungs szobrai o renesz tanítványa jelentke mo é nyilatk amer művészv elismeré adó munkásság maj mi ot művész-egyesüle vezetőszer ját

1272SZEMÉL I

SZÓ K Iz szob Bé f sz Szombathe akad ta 1887-8 be akad eln le me R leán S D pályamunk f szobr ré alap ösztönd 189 Amer költö Chica 189 kiál sz kész szob munk New-Yo alk monumen deko je szobr 190 buf P kiál ré s sz készí Legnevezet mu Lop e ké K s Philadelphi Just A s Clevelan halhatatl gén Metropo világhábo eles em Ad dia New-Yor allego szo Nyugati R R Neve medaill kivánd Amer érke ábrá Balt Inst N s Euró Anast emléksz Ljub Jugosz F J má mells Israeliti Versorgung szobra renes tanítvány jelentk m nyilat ame művész elismer ad munkássá ma m o művész-egyesül vezetősze já