12723.htm

CÍMSZÓ: Kónyi

SZEMÉLYNÉV: Kónyi Manó

SZÓCIKK: "Kónyi Manó*, publicista és történetíró szül. Kaposváron 1842 okt. 12., megh. Budapesten 1917 dec. 24. Pesten, majd később Bécsben tanult és itt sajátította el a Stolze-féle gyorsírást, melynek Fenyvessy Adolffal (1. o.) együtt egyik úttörője lett. Különösen a nagyszebeni és kolozsvári országgyűléseken (1863 - 65) ért el többnyelvű gyorsírásával nagy sikert, amiért 1865-től kezdve őt bízták meg az országgyűlési gyorsíró hivatal vezetésével. Amikor 1885. nyugalomba vonult az országgyűlés a legmegtisztelőbb formák között fejezte ki elismerését. Mint a szereplő jelentékenyebb politikusok ismerője és bizalmasa számos cikket és visszaemlékezést írt főleg a Nemzet és a Budapesti Szemle folyóiratokba. Deák Ferenc beszédeit kommentárokkal ellátva, sajtó alá rendezte és ez a kiadás az 1867. kiegyezés történetének alapvető forrásműve. Önállóan megjelent fontosabb munkái: A magyar országgyűlés képviselőháza által a közös viszonyok tárgyában kiküldött hatvanhetes bizottság tárgyalásai; Deák Ferenc beszédei 1829-1873. (6 kötet) Deák Ferencnek az 1861. évi országgyűléstől elfogadott két fölirata; Beust és Andrássy 1870. és 1871. Egy ideig ő szerkesztette az általa alapított Magyar Gyorsíró c. első enemű szakközlönyt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2723. címszó a lexikon => 502. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12723.htm

CÍMSZÓ: Kónyi

SZEMÉLYNÉV: Kónyi Manó

SZÓCIKK: Kónyi Manó*, publicista és történetíró szül. Kaposváron 1842 okt. 12., megh. Budapesten 1917 dec. 24. Pesten, majd később Bécsben tanult és itt sajátította el a Stolze-féle gyorsírást, melynek Fenyvessy Adolffal 1. o. együtt egyik úttörője lett. Különösen a nagyszebeni és kolozsvári országgyűléseken 1863 - 65 ért el többnyelvű gyorsírásával nagy sikert, amiért 1865-től kezdve őt bízták meg az országgyűlési gyorsíró hivatal vezetésével. Amikor 1885. nyugalomba vonult az országgyűlés a legmegtisztelőbb formák között fejezte ki elismerését. Mint a szereplő jelentékenyebb politikusok ismerője és bizalmasa számos cikket és visszaemlékezést írt főleg a Nemzet és a Budapesti Szemle folyóiratokba. Deák Ferenc beszédeit kommentárokkal ellátva, sajtó alá rendezte és ez a kiadás az 1867. kiegyezés történetének alapvető forrásműve. Önállóan megjelent fontosabb munkái: A magyar országgyűlés képviselőháza által a közös viszonyok tárgyában kiküldött hatvanhetes bizottság tárgyalásai; Deák Ferenc beszédei 1829-1873. 6 kötet Deák Ferencnek az 1861. évi országgyűléstől elfogadott két fölirata; Beust és Andrássy 1870. és 1871. Egy ideig ő szerkesztette az általa alapított Magyar Gyorsíró c. első enemű szakközlönyt.

12723.ht

CÍMSZÓ Kóny

SZEMÉLYNÉV Kóny Man

SZÓCIKK Kóny Manó* publicist é történetír szül Kaposváro 184 okt 12. megh Budapeste 191 dec 24 Pesten maj későb Bécsbe tanul é it sajátított e Stolze-fél gyorsírást melyne Fenyvess Adolffa 1 o együt egyi úttörőj lett Különöse nagyszeben é kolozsvár országgyűléseke 186 6 ér e többnyelv gyorsírásáva nag sikert amiér 1865-tő kezdv ő bíztá me a országgyűlés gyorsír hivata vezetésével Amiko 1885 nyugalomb vonul a országgyűlé legmegtisztelőb formá közöt fejezt k elismerését Min szerepl jelentékenyeb politikuso ismerőj é bizalmas számo cikke é visszaemlékezés ír főle Nemze é Budapest Szeml folyóiratokba Deá Feren beszédei kommentárokka ellátva sajt al rendezt é e kiadá a 1867 kiegyezé történeténe alapvet forrásműve Önállóa megjelen fontosab munkái magya országgyűlé képviselőház álta közö viszonyo tárgyába kiküldöt hatvanhete bizottsá tárgyalásai Deá Feren beszéde 1829-1873 köte Deá Ferencne a 1861 év országgyűléstő elfogadot ké fölirata Beus é Andráss 1870 é 1871 Eg idei szerkesztett a által alapítot Magya Gyorsír c els enem szakközlönyt

12723.h

CÍMSZ Kón

SZEMÉLYNÉ Kón Ma

SZÓCIK Kón Manó publicis történetí szü Kaposvár 18 ok 12 meg Budapest 19 de 2 Peste ma késő Bécsb tanu i sajátítot Stolze-fé gyorsírás melyn Fenyves Adolff együ egy úttörő let Különös nagyszebe kolozsvá országgyűlések 18 é többnyel gyorsírásáv na siker amié 1865-t kezd bízt m országgyűlé gyorsí hivat vezetéséve Amik 188 nyugalom vonu országgyűl legmegtisztelő form közö fejez elismerésé Mi szerep jelentékenye politikus ismerő bizalma szám cikk visszaemlékezé í fől Nemz Budapes Szem folyóiratokb De Fere beszéde kommentárokk ellátv saj a rendez kiad 186 kiegyez történetén alapve forrásműv Önálló megjele fontosa munká magy országgyűl képviselőhá ált köz viszony tárgyáb kiküldö hatvanhet bizotts tárgyalása De Fere beszéd 1829-187 köt De Ferencn 186 é országgyűlést elfogado k fölirat Beu András 187 187 E ide szerkesztet álta alapíto Magy Gyorsí el ene szakközlöny

12723.

CÍMS Kó

SZEMÉLYN Kó M

SZÓCI Kó Man publici történet sz Kaposvá 1 o 1 me Budapes 1 d Pest m kés Bécs tan sajátíto Stolze-f gyorsírá mely Fenyve Adolf egy eg úttör le Különö nagyszeb kolozsv országgyűlése 1 többnye gyorsírásá n sike ami 1865- kez bíz országgyűl gyors hiva vezetésév Ami 18 nyugalo von országgyű legmegtisztel for köz feje elismerés M szere jelentékeny politiku ismer bizalm szá cik visszaemlékez fő Nem Budape Sze folyóiratok D Fer beszéd kommentárok ellát sa rende kia 18 kiegye történeté alapv forrásmű Önáll megjel fontos munk mag országgyű képviselőh ál kö viszon tárgyá kiküld hatvanhe bizott tárgyalás D Fer beszé 1829-18 kö D Ferenc 18 országgyűlés elfogad fölira Be Andrá 18 18 id szerkeszte ált alapít Mag Gyors e en szakközlön

12723

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC K Ma public történe s Kaposv m Budape Pes ké Béc ta sajátít Stolze- gyorsír mel Fenyv Adol eg e úttö l Külön nagysze kolozs országgyűlés többny gyorsírás sik am 1865 ke bí országgyű gyor hiv vezetésé Am 1 nyugal vo országgy legmegtiszte fo kö fej elismeré szer jelentéken politik isme bizal sz ci visszaemléke f Ne Budap Sz folyóirato Fe beszé kommentáro ellá s rend ki 1 kiegy történet alap forrásm Önál megje fonto mun ma országgy képviselő á k viszo tárgy kikül hatvanh bizot tárgyalá Fe besz 1829-1 k Feren 1 országgyűlé elfoga fölir B Andr 1 1 i szerkeszt ál alapí Ma Gyor e szakközlö

1272SZEMÉL

SZÓ M publi történ Kapos Budap Pe k Bé t sajátí Stolze gyorsí me Feny Ado e útt Külö nagysz koloz országgyűlé többn gyorsírá si a 186 k b országgy gyo hi vezetés A nyuga v országg legmegtiszt f k fe elismer sze jelentéke politi ism biza s c visszaemlék N Buda S folyóirat F besz kommentár ell ren k kieg történe ala forrás Öná megj font mu m országg képvisel visz tárg kikü hatvan bizo tárgyal F bes 1829- Fere országgyűl elfog föli And szerkesz á alap M Gyo szakközl