12724.htm

CÍMSZÓ: Könyvcímek

SZÓCIKK: Könyvcímek. A legegyszerűbb héber K. azok, amelyek a könyv tartalmát, karakterét és célját megjelölik, mint emunosz védéósz. (Hit- és ismerettan). Gyakori volt már a legrégibb időkben címül használni egy bibliai fordulatot, szóösszetételt vagy idézetet. A K. képzési módjuk szerint a következő csoportokba oszthatók: 1. a szerző nevének elhagyása a címbe felvett hasonló bibliai név miatt, pl. Mogen Avrohom = Ábrahám pajzsa. 2. bibliai személy- vagy helynevek pl. Kármel (egy hegy, melyről egy folyóiratot neveztek el) Tachkemoni (Dávid király vitéze) Juda Alcharizi egyik könyvének a címe 3. a könyv kezdőszavait is gyakran használják könyvcímül. Ezenkívül szokásosak a tréfás, a szellemes, a tartalmat pontosan fedő, bibliai vonatkozású címek. Vannak állandóan használt K., pl. Saálosz utesuvósz vitairatoknál,.Hágohósz észrevételeknél, Halochósz vallástörvényi kompendiumoknál és Chidusim halachikus novellás könyveknél. Bizonyos képletes kifejezések is sűrűn előfordulnak a héber K. között.. így pl. Saáré Cion - Cion kapui, Derech chájim = az élet útja, Jad Dovid = Dávid keze stb. Szokásosak a rövidített K., mint pl. Seloh (Sné luchósz habrisz = a szövetség két kőtáblája). Érdekes jelenség, hogy gyakran a szerzőket könyveik címe után nevezik és az a név azután rajtuk is marad, pl. a híres pozsonyi rabbi Szofer (Schreiber) Mózest Chaszam Szófernek is hívták Chaszam c. munkája után.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2724. címszó a lexikon => 502. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12724.htm

CÍMSZÓ: Könyvcímek

SZÓCIKK: Könyvcímek. A legegyszerűbb héber K. azok, amelyek a könyv tartalmát, karakterét és célját megjelölik, mint emunosz védéósz. Hit- és ismerettan . Gyakori volt már a legrégibb időkben címül használni egy bibliai fordulatot, szóösszetételt vagy idézetet. A K. képzési módjuk szerint a következő csoportokba oszthatók: 1. a szerző nevének elhagyása a címbe felvett hasonló bibliai név miatt, pl. Mogen Avrohom = Ábrahám pajzsa. 2. bibliai személy- vagy helynevek pl. Kármel egy hegy, melyről egy folyóiratot neveztek el Tachkemoni Dávid király vitéze Juda Alcharizi egyik könyvének a címe 3. a könyv kezdőszavait is gyakran használják könyvcímül. Ezenkívül szokásosak a tréfás, a szellemes, a tartalmat pontosan fedő, bibliai vonatkozású címek. Vannak állandóan használt K., pl. Saálosz utesuvósz vitairatoknál,.Hágohósz észrevételeknél, Halochósz vallástörvényi kompendiumoknál és Chidusim halachikus novellás könyveknél. Bizonyos képletes kifejezések is sűrűn előfordulnak a héber K. között.. így pl. Saáré Cion - Cion kapui, Derech chájim = az élet útja, Jad Dovid = Dávid keze stb. Szokásosak a rövidített K., mint pl. Seloh Sné luchósz habrisz = a szövetség két kőtáblája . Érdekes jelenség, hogy gyakran a szerzőket könyveik címe után nevezik és az a név azután rajtuk is marad, pl. a híres pozsonyi rabbi Szofer Schreiber Mózest Chaszam Szófernek is hívták Chaszam c. munkája után.

12724.ht

CÍMSZÓ Könyvcíme

SZÓCIKK Könyvcímek legegyszerűb hébe K azok amelye köny tartalmát karakteré é céljá megjelölik min emunos védéósz Hit é ismeretta Gyakor vol má legrégib időkbe címü használn eg biblia fordulatot szóösszetétel vag idézetet K képzés módju szerin következ csoportokb oszthatók 1 szerz nevéne elhagyás címb felvet hasonl biblia né miatt pl Moge Avroho Ábrahá pajzsa 2 biblia személy vag helyneve pl Kárme eg hegy melyrő eg folyóirato nevezte e Tachkemon Dávi királ vitéz Jud Alchariz egyi könyvéne cím 3 köny kezdőszavai i gyakra használjá könyvcímül Ezenkívü szokásosa tréfás szellemes tartalma pontosa fedő biblia vonatkozás címek Vanna állandóa használ K. pl Saálos utesuvós vitairatoknál,.Hágohós észrevételeknél Halochós vallástörvény kompendiumokná é Chidusi halachiku novellá könyveknél Bizonyo képlete kifejezése i sűrű előfordulna hébe K között. íg pl Saár Cio Cio kapui Derec cháji a éle útja Ja Dovi Dávi kez stb Szokásosa rövidítet K. min pl Selo Sn luchós habris szövetsé ké kőtábláj Érdeke jelenség hog gyakra szerzőke könyvei cím utá nevezi é a né azutá rajtu i marad pl híre pozsony rabb Szofe Schreibe Mózes Chasza Szóferne i hívtá Chasza c munkáj után

12724.h

CÍMSZ Könyvcím

SZÓCIK Könyvcíme legegyszerű héb azo amely kön tartalmá karakter célj megjelöli mi emuno védéós Hi ismerett Gyako vo m legrégi időkb cím használ e bibli fordulato szóösszetéte va idézete képzé módj szeri követke csoportok osztható szer nevén elhagyá cím felve hason bibli n miat p Mog Avroh Ábrah pajzs bibli személ va helynev p Kárm e heg melyr e folyóirat nevezt Tachkemo Dáv kirá vité Ju Alchari egy könyvén cí kön kezdőszava gyakr használj könyvcímü Ezenkív szokásos tréfá szelleme tartalm pontos fed bibli vonatkozá címe Vann állandó haszná K p Saálo utesuvó vitairatoknál,.Hágohó észrevételekné Halochó vallástörvén kompendiumokn Chidus halachik novell könyvekné Bizony képlet kifejezés sűr előforduln héb között í p Saá Ci Ci kapu Dere cháj él útj J Dov Dáv ke st Szokásos rövidíte K mi p Sel S luchó habri szövets k kőtáblá Érdek jelensé ho gyakr szerzők könyve cí ut nevez n azut rajt mara p hír pozson rab Szof Schreib Móze Chasz Szófern hívt Chasz munká utá

12724.

CÍMS Könyvcí

SZÓCI Könyvcím legegyszer hé az amel kö tartalm karakte cél megjelöl m emun védéó H ismeret Gyak v legrég idők cí haszná bibl fordulat szóösszetét v idézet képz mód szer követk csoporto oszthat sze nevé elhagy cí felv haso bibl mia Mo Avro Ábra pajz bibl szemé v helyne Kár he mely folyóira nevez Tachkem Dá kir vit J Alchar eg könyvé c kö kezdőszav gyak használ könyvcím Ezenkí szokáso tréf szellem tartal ponto fe bibl vonatkoz cím Van álland haszn Saál utesuv vitairatoknál,.Hágoh észrevételekn Haloch vallástörvé kompendiumok Chidu halachi novel könyvekn Bizon képle kifejezé sű előfordul hé közöt Sa C C kap Der chá é út Do Dá k s Szokáso rövidít m Se luch habr szövet kőtábl Érde jelens h gyak szerző könyv c u neve azu raj mar hí pozso ra Szo Schrei Móz Chas Szófer hív Chas munk ut

12724

CÍM Könyvc

SZÓC Könyvcí legegysze h a ame k tartal karakt cé megjelö emu védé ismere Gya legré idő c haszn bib fordula szóösszeté idéze kép mó sze követ csoport osztha sz nev elhag c fel has bib mi M Avr Ábr paj bib szem helyn Ká h mel folyóir neve Tachke D ki vi Alcha e könyv k kezdősza gya haszná könyvcí Ezenk szokás tré szelle tarta pont f bib vonatko cí Va állan hasz Saá utesu vitairatoknál,.Hágo észrevételek Haloc vallástörv kompendiumo Chid halach nove könyvek Bizo képl kifejez s előfordu h közö S ka De ch ú D D Szokás rövidí S luc hab szöve kőtáb Érd jelen gya szerz köny nev az ra ma h pozs r Sz Schre Mó Cha Szófe hí Cha mun u

1272

CÍ Könyv

SZÓ Könyvc legegysz am tarta karak c megjel em véd ismer Gy legr id hasz bi fordul szóösszet idéz ké m sz köve csopor oszth s ne elha fe ha bi m Av Áb pa bi sze hely K me folyói nev Tachk k v Alch köny kezdősz gy haszn könyvc Ezen szoká tr szell tart pon bi vonatk c V álla has Sa utes vitairatoknál,.Hág észrevétele Halo vallástör kompendium Chi halac nov könyve Biz kép kifeje előford köz k D c Szoká rövid lu ha szöv kőtá Ér jele gy szer kön ne a r m poz S Schr M Ch Szóf h Ch mu