12725.htm

CÍMSZÓ: Könyvtilalom

SZÓCIKK: Könyvtilalom. A K. szöges ellentétben áll a zsidóság szellemével, amelynek számára mindig szent volt a gondolat, a tanulás és a kutatás szabadsága. Az idők folyamán mégis előfordultak esetek, mikor nagytekintélyű rabbik megtiltották híveiknek egyes könyvek olvasását, de e tilalom betartását senki nem ellenőrizte. Igazi értelemben vett K.-ról, amilyet a katholikus egyház ismert, tehát beszélni sem lehet. Az első K.-szerű intézkedéssel a Misnában találkozunk. «A túlvilági boldogságban nem lesz része annak, aki a Szefórim chicónim-ot (kintrekedt, nem kanonizált könyveket, apokrifákat) olvassa». (Szanhedrin 11. 1). Egyes tudósok szerint ezek a «kintrekedt könyvek» az apokrifák (l. o.), mások szerint az újtestamentumi írások, vagy kevéssé ismert nem kanonizált könyvek is. A Talmud a tilalmat Ben Tigla egy bizonyos könyvére vonatkoztatja. A Talmud maga nem is állított fel könyvtilalmat, sőt inkább azt a fölfogást vallja, hogy minden könyvet szabad olvasni, de csak akkor, ha nem nyilvánosan olvassa azokat az ember és tartalmukat nem veszi törvényszámba. A K. egy másik esete a XIII. sz.-ban fordult elő. Maimonides halála után filozófiai munkáit rabbinikus szempontból élesen támadták. A támadásokat egy híres tudós, a montpellier-i Salomo ben Ábrahám vezette, aki a Móré Nebuchim-ra, és Maimonides egyéb munkáira kimondta a «cherem»-et. Ezt az «átkot» azonban Maimonides hívei visszavonatták. Hasonló sors érte Mendelssohn híres műveit, továbbá Immánuel ben Salomo Machberosz c. verseskönyvét, amelyet «mint a szent nyelvhez és a zsidósághoz méltatlant nemcsak szombaton, de hétköznapokon sem volt szabad olvasni». (Sulchan Áruch, Órach Chájim 307,16). Általában azonban nem lehetett ellentmondás nélkül könyvtilalmakat felállítani. Tekintélyes rabbik gyakran intéztek éles támadásokat egyes filozófiai munkák ellen, de szigorúan keresztülvitt K. - egyes ritka esetektől eltekintve - nem létezett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2725. címszó a lexikon => 502. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12725.htm

CÍMSZÓ: Könyvtilalom

SZÓCIKK: Könyvtilalom. A K. szöges ellentétben áll a zsidóság szellemével, amelynek számára mindig szent volt a gondolat, a tanulás és a kutatás szabadsága. Az idők folyamán mégis előfordultak esetek, mikor nagytekintélyű rabbik megtiltották híveiknek egyes könyvek olvasását, de e tilalom betartását senki nem ellenőrizte. Igazi értelemben vett K.-ról, amilyet a katholikus egyház ismert, tehát beszélni sem lehet. Az első K.-szerű intézkedéssel a Misnában találkozunk. A túlvilági boldogságban nem lesz része annak, aki a Szefórim chicónim-ot kintrekedt, nem kanonizált könyveket, apokrifákat olvassa . Szanhedrin 11. 1 . Egyes tudósok szerint ezek a kintrekedt könyvek az apokrifák l. o. , mások szerint az újtestamentumi írások, vagy kevéssé ismert nem kanonizált könyvek is. A Talmud a tilalmat Ben Tigla egy bizonyos könyvére vonatkoztatja. A Talmud maga nem is állított fel könyvtilalmat, sőt inkább azt a fölfogást vallja, hogy minden könyvet szabad olvasni, de csak akkor, ha nem nyilvánosan olvassa azokat az ember és tartalmukat nem veszi törvényszámba. A K. egy másik esete a XIII. sz.-ban fordult elő. Maimonides halála után filozófiai munkáit rabbinikus szempontból élesen támadták. A támadásokat egy híres tudós, a montpellier-i Salomo ben Ábrahám vezette, aki a Móré Nebuchim-ra, és Maimonides egyéb munkáira kimondta a cherem -et. Ezt az átkot azonban Maimonides hívei visszavonatták. Hasonló sors érte Mendelssohn híres műveit, továbbá Immánuel ben Salomo Machberosz c. verseskönyvét, amelyet mint a szent nyelvhez és a zsidósághoz méltatlant nemcsak szombaton, de hétköznapokon sem volt szabad olvasni . Sulchan Áruch, Órach Chájim 307,16 . Általában azonban nem lehetett ellentmondás nélkül könyvtilalmakat felállítani. Tekintélyes rabbik gyakran intéztek éles támadásokat egyes filozófiai munkák ellen, de szigorúan keresztülvitt K. - egyes ritka esetektől eltekintve - nem létezett.

12725.ht

CÍMSZÓ Könyvtilalo

SZÓCIKK Könyvtilalom K szöge ellentétbe ál zsidósá szellemével amelyne számár mindi szen vol gondolat tanulá é kutatá szabadsága A idő folyamá mégi előfordulta esetek miko nagytekintély rabbi megtiltottá híveikne egye könyve olvasását d tilalo betartásá senk ne ellenőrizte Igaz értelembe vet K.-ról amilye katholiku egyhá ismert tehá beszéln se lehet A els K.-szer intézkedésse Misnába találkozunk túlvilág boldogságba ne les rész annak ak Szefóri chicónim-o kintrekedt ne kanonizál könyveket apokrifáka olvass Szanhedri 11 Egye tudóso szerin eze kintreked könyve a apokrifá l o máso szerin a újtestamentum írások vag kevéss ismer ne kanonizál könyve is Talmu tilalma Be Tigl eg bizonyo könyvér vonatkoztatja Talmu mag ne i állítot fe könyvtilalmat ső inkáb az fölfogás vallja hog minde könyve szaba olvasni d csa akkor h ne nyilvánosa olvass azoka a embe é tartalmuka ne vesz törvényszámba K eg mási eset XIII sz.-ba fordul elő Maimonide halál utá filozófia munkái rabbiniku szempontbó élese támadták támadásoka eg híre tudós montpellier- Salom be Ábrahá vezette ak Mór Nebuchim-ra é Maimonide egyé munkáir kimondt chere -et Ez a átko azonba Maimonide híve visszavonatták Hasonl sor ért Mendelssoh híre műveit tovább Immánue be Salom Machberos c verseskönyvét amelye min szen nyelvhe é zsidóságho méltatlan nemcsa szombaton d hétköznapoko se vol szaba olvasn Sulcha Áruch Órac Cháji 307,1 Általába azonba ne lehetet ellentmondá nélkü könyvtilalmaka felállítani Tekintélye rabbi gyakra intézte éle támadásoka egye filozófia munká ellen d szigorúa keresztülvit K egye ritk esetektő eltekintv ne létezett

12725.h

CÍMSZ Könyvtilal

SZÓCIK Könyvtilalo szög ellentétb á zsidós szelleméve amelyn számá mind sze vo gondola tanul kutat szabadság id folyam még előfordult esete mik nagytekintél rabb megtiltott híveikn egy könyv olvasásá tilal betartás sen n ellenőrizt Iga értelemb ve K.-ró amily katholik egyh ismer teh beszél s lehe el K.-sze intézkedéss Misnáb találkozun túlvilá boldogságb n le rés anna a Szefór chicónim- kintreked n kanonizá könyveke apokrifák olvas Szanhedr 1 Egy tudós szeri ez kintreke könyv apokrif más szeri újtestamentu íráso va kevés isme n kanonizá könyv i Talm tilalm B Tig e bizony könyvé vonatkoztatj Talm ma n állíto f könyvtilalma s inká a fölfogá vallj ho mind könyv szab olvasn cs akko n nyilvános olvas azok emb tartalmuk n ves törvényszámb e más ese XII sz.-b fordu el Maimonid halá ut filozófi munká rabbinik szempontb éles támadtá támadások e hír tudó montpellier Salo b Ábrah vezett a Mó Nebuchim-r Maimonid egy munkái kimond cher -e E átk azonb Maimonid hív visszavonattá Hason so ér Mendelsso hír művei továb Immánu b Salo Machbero verseskönyvé amely mi sze nyelvh zsidóságh méltatla nemcs szombato hétköznapok s vo szab olvas Sulch Áruc Óra Cháj 307, Általáb azonb n lehete ellentmond nélk könyvtilalmak felállítan Tekintély rabb gyakr intézt él támadások egy filozófi munk elle szigorú keresztülvi egy rit esetekt eltekint n létezet

12725.

CÍMS Könyvtila

SZÓCI Könyvtilal szö ellentét zsidó szellemév amely szám min sz v gondol tanu kuta szabadsá i folya mé előfordul eset mi nagytekinté rab megtiltot híveik eg köny olvasás tila betartá se ellenőriz Ig értelem v K.-r amil katholi egy isme te beszé leh e K.-sz intézkedés Misná találkozu túlvil boldogság l ré ann Szefó chicónim kintreke kanoniz könyvek apokrifá olva Szanhed Eg tudó szer e kintrek köny apokri má szer újtestament írás v kevé ism kanoniz köny Tal tilal Ti bizon könyv vonatkoztat Tal m állít könyvtilalm ink fölfog vall h min köny sza olvas c akk nyilváno olva azo em tartalmu ve törvényszám má es XI sz.- ford e Maimoni hal u filozóf munk rabbini szempont éle támadt támadáso hí tud montpellie Sal Ábra vezet M Nebuchim- Maimoni eg munká kimon che - át azon Maimoni hí visszavonatt Haso s é Mendelss hí műve tová Immán Sal Machber verseskönyv amel m sz nyelv zsidóság méltatl nemc szombat hétköznapo v sza olva Sulc Áru Ór Chá 307 Általá azon lehet ellentmon nél könyvtilalma felállíta Tekintél rab gyak intéz é támadáso eg filozóf mun ell szigor keresztülv eg ri esetek eltekin léteze

12725

CÍM Könyvtil

SZÓC Könyvtila sz ellenté zsid szellemé amel szá mi s gondo tan kut szabads foly m előfordu ese m nagytekint ra megtilto hívei e kön olvasá til betart s ellenőri I értele K.- ami kathol eg ism t besz le K.-s intézkedé Misn találkoz túlvi boldogsá r an Szef chicóni kintrek kanoni könyve apokrif olv Szanhe E tud sze kintre kön apokr m sze újtestamen írá kev is kanoni kön Ta tila T bizo köny vonatkozta Ta állí könyvtilal in fölfo val mi kön sz olva ak nyilván olv az e tartalm v törvényszá m e X sz. for Maimon ha filozó mun rabbin szempon él támad támadás h tu montpelli Sa Ábr veze Nebuchim Maimon e munk kimo ch á azo Maimon h visszavonat Has Mendels h műv tov Immá Sa Machbe versesköny ame s nyel zsidósá méltat nem szomba hétköznap sz olv Sul Ár Ó Ch 30 Által azo lehe ellentmo né könyvtilalm felállít Tekinté ra gya inté támadás e filozó mu el szigo keresztül e r esete elteki létez

1272

CÍ Könyvti

SZÓ Könyvtil s ellent zsi szellem ame sz m gond ta ku szabad fol előford es nagytekin r megtilt híve kö olvas ti betar ellenőr értel K. am katho e is bes l K.- intézked Mis találko túlv boldogs a Sze chicón kintre kanon könyv apokri ol Szanh tu sz kintr kö apok sz újtestame ír ke i kanon kö T til biz kön vonatkozt T áll könyvtila i fölf va m kö s olv a nyilvá ol a tartal törvénysz sz fo Maimo h filoz mu rabbi szempo é táma támadá t montpell S Áb vez Nebuchi Maimo mun kim c az Maimo visszavona Ha Mendel mű to Imm S Machb verseskön am nye zsidós mélta ne szomb hétközna s ol Su Á C 3 Álta az leh ellentm n könyvtilal felállí Tekint r gy int támadá filoz m e szig keresztü eset eltek léte