12726.htm

CÍMSZÓ: Koos

SZEMÉLYNÉV: Koos Samu

SZÓCIKK: Koos Samu* (edelényi), bankigazgató, szül. Miskolcon 1848. A kereskedelmi akadémia elvégzése után üveg és porcellán üzletet alapított. 1892 óta a Borsod-Miskolci Hitelbank elnökvezérigazgatója. Számos borsodmegyei ipari és kereskedelmi vállalatnak az alapítója. Sokáig elnöke volt a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamarának. Közgazdasági érdemei elismeréséül udvari tanácsossá nevezte ki a király, majd megkapta az edelényi előnévvel a magyar nemességet. A mai Miskolc megépítésében nagy része van. Országosan elismert gazdasági szaktekintély.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2726. címszó a lexikon => 503. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12726.htm

CÍMSZÓ: Koos

SZEMÉLYNÉV: Koos Samu

SZÓCIKK: Koos Samu* edelényi , bankigazgató, szül. Miskolcon 1848. A kereskedelmi akadémia elvégzése után üveg és porcellán üzletet alapított. 1892 óta a Borsod-Miskolci Hitelbank elnökvezérigazgatója. Számos borsodmegyei ipari és kereskedelmi vállalatnak az alapítója. Sokáig elnöke volt a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamarának. Közgazdasági érdemei elismeréséül udvari tanácsossá nevezte ki a király, majd megkapta az edelényi előnévvel a magyar nemességet. A mai Miskolc megépítésében nagy része van. Országosan elismert gazdasági szaktekintély.

12726.ht

CÍMSZÓ Koo

SZEMÉLYNÉV Koo Sam

SZÓCIKK Koo Samu edelény bankigazgató szül Miskolco 1848 kereskedelm akadémi elvégzés utá üve é porcellá üzlete alapított 189 ót Borsod-Miskolc Hitelban elnökvezérigazgatója Számo borsodmegye ipar é kereskedelm vállalatna a alapítója Sokái elnök vol Miskolc Kereskedelm é Iparkamarának Közgazdaság érdeme elismeréséü udvar tanácsoss nevezt k király maj megkapt a edelény előnévve magya nemességet ma Miskol megépítésébe nag rész van Országosa elismer gazdaság szaktekintély

12726.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Sa

SZÓCIK Ko Sam edelén bankigazgat szü Miskolc 184 kereskedel akadém elvégzé ut üv porcell üzlet alapítot 18 ó Borsod-Miskol Hitelba elnökvezérigazgatój Szám borsodmegy ipa kereskedel vállalatn alapítój Soká elnö vo Miskol Kereskedel Iparkamarána Közgazdasá érdem elismerésé udva tanácsos nevez királ ma megkap edelén előnévv magy nemessége m Misko megépítéséb na rés va Országos elisme gazdasá szaktekintél

12726.

CÍMS K

SZEMÉLYN K S

SZÓCI K Sa edelé bankigazga sz Miskol 18 kereskede akadé elvégz u ü porcel üzle alapíto 1 Borsod-Misko Hitelb elnökvezérigazgató Szá borsodmeg ip kereskede vállalat alapító Sok eln v Misko Kereskede Iparkamarán Közgazdas érde elismerés udv tanácso neve kirá m megka edelé előnév mag nemesség Misk megépítésé n ré v Országo elism gazdas szaktekinté

12726

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC S edel bankigazg s Misko 1 keresked akad elvég porce üzl alapít Borsod-Misk Hitel elnökvezérigazgat Sz borsodme i keresked vállala alapít So el Misk Keresked Iparkamará Közgazda érd elismeré ud tanács nev kir megk edel előné ma nemessé Mis megépítés r Ország elis gazda szaktekint

1272SZEMÉL

SZÓ ede bankigaz Misk kereske aka elvé porc üz alapí Borsod-Mis Hite elnökvezérigazga S borsodm kereske vállal alapí S e Mis Kereske Iparkamar Közgazd ér elismer u tanác ne ki meg ede előn m nemess Mi megépíté Orszá eli gazd szaktekin