12728.htm

CÍMSZÓ: Koporsó

SZÓCIKK: "Koporsó. A K. használata valószínűleg az egyiptomiaktól ered, legalább a zsidóság onnan vehette azt. A Biblia (Genezis I. 26) említi, hogy Józsefet Egyiptomban koporsóba tették; a tradíció azt is tudni véli, hogy a K. ércből való volt (Szótah 13a). Héberül úgy a frigyszekrényt, mint a K.-t óron-nak nevezik. A fakoporsó használata ősi zsidó szokás, amelyet már az ókorban a legrégibb időre vezettek vissza. Eredetileg, úgy látszik, hogy a K.-t csupán a holttest távolabbi helyekre való szállításánál használtak. Ily esetben, ahol megállt a menet, a közönség a gyászszertartásokat megtartotta (Moéd Kátán 25a). A halottra megtiszteltetés volt, ha hordszéken (mitó) vitték a halottas házból a temetőbe s még nagyobb megtiszteltetésnek számított, ha magán a halottas ágyon szállították. el; ez utóbbi szokást csupán tudósokon gyakorolták. Így tettek p. o. R. Huna holttestével, amelyet kisebb ágyba sem engedtek tenni s inkább háza kapuját megnagyobbították, hogy ágyát kivihessék (Móéd Kátán 25a). Maimonides szerint a holttestet fakoporsóba kell tenni s abban eltemetni. Nachmanides azonban a Biblia kitételre «porból vagy és porrá leszel», támaszkodva, annak szó szerinti teljesítését írta elő s ezért a fakoporsó alsó tábláját a holttest alól kivették a földnek való átadásnál. A legrégibb időktől fogva általában gyalulatlan fakoporsót használnak, amelyet az orthodoxok összeszegezetlenül hagynak sőt a sírba bocsátáskor a hátlapját is kiveszik alóla. Ez az eljárás a leghigiénikusabbnak nevezhető, mert a földdel való egyesülés a leghamarabb történik meg. Az érckoporsók és díszes K.-k használata csupán vallásos szokásba és tradícióba ütközik, de nem határozott parancsba. Temetési szertartásnál a K.-t lepellel vonják be. L. Temető, Temetés és Sírok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2728. címszó a lexikon => 503. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12728.htm

CÍMSZÓ: Koporsó

SZÓCIKK: Koporsó. A K. használata valószínűleg az egyiptomiaktól ered, legalább a zsidóság onnan vehette azt. A Biblia Genezis I. 26 említi, hogy Józsefet Egyiptomban koporsóba tették; a tradíció azt is tudni véli, hogy a K. ércből való volt Szótah 13a . Héberül úgy a frigyszekrényt, mint a K.-t óron-nak nevezik. A fakoporsó használata ősi zsidó szokás, amelyet már az ókorban a legrégibb időre vezettek vissza. Eredetileg, úgy látszik, hogy a K.-t csupán a holttest távolabbi helyekre való szállításánál használtak. Ily esetben, ahol megállt a menet, a közönség a gyászszertartásokat megtartotta Moéd Kátán 25a . A halottra megtiszteltetés volt, ha hordszéken mitó vitték a halottas házból a temetőbe s még nagyobb megtiszteltetésnek számított, ha magán a halottas ágyon szállították. el; ez utóbbi szokást csupán tudósokon gyakorolták. Így tettek p. o. R. Huna holttestével, amelyet kisebb ágyba sem engedtek tenni s inkább háza kapuját megnagyobbították, hogy ágyát kivihessék Móéd Kátán 25a . Maimonides szerint a holttestet fakoporsóba kell tenni s abban eltemetni. Nachmanides azonban a Biblia kitételre porból vagy és porrá leszel , támaszkodva, annak szó szerinti teljesítését írta elő s ezért a fakoporsó alsó tábláját a holttest alól kivették a földnek való átadásnál. A legrégibb időktől fogva általában gyalulatlan fakoporsót használnak, amelyet az orthodoxok összeszegezetlenül hagynak sőt a sírba bocsátáskor a hátlapját is kiveszik alóla. Ez az eljárás a leghigiénikusabbnak nevezhető, mert a földdel való egyesülés a leghamarabb történik meg. Az érckoporsók és díszes K.-k használata csupán vallásos szokásba és tradícióba ütközik, de nem határozott parancsba. Temetési szertartásnál a K.-t lepellel vonják be. L. Temető, Temetés és Sírok.

12728.ht

CÍMSZÓ Kopors

SZÓCIKK Koporsó K használat valószínűle a egyiptomiaktó ered legaláb zsidósá onna vehett azt Bibli Genezi I 2 említi hog Józsefe Egyiptomba koporsób tették tradíci az i tudn véli hog K ércbő val vol Szóta 13 Héberü úg frigyszekrényt min K.- óron-na nevezik fakopors használat ős zsid szokás amelye má a ókorba legrégib időr vezette vissza Eredetileg úg látszik hog K.- csupá holttes távolabb helyekr val szállításáná használtak Il esetben aho megáll menet közönsé gyászszertartásoka megtartott Moé Kátá 25 halottr megtisztelteté volt h hordszéke mit vitté halotta házbó temetőb mé nagyob megtiszteltetésne számított h magá halotta ágyo szállították el e utóbb szokás csupá tudósoko gyakorolták Íg tette p o R Hun holttestével amelye kiseb ágyb se engedte tenn inkáb ház kapujá megnagyobbították hog ágyá kivihessé Móé Kátá 25 Maimonide szerin holtteste fakoporsób kel tenn abba eltemetni Nachmanide azonba Bibli kitételr porbó vag é porr lesze támaszkodva anna sz szerint teljesítésé írt el ezér fakopors als táblájá holttes aló kivetté földne val átadásnál legrégib időktő fogv általába gyalulatla fakoporsó használnak amelye a orthodoxo összeszegezetlenü hagyna ső sírb bocsátásko hátlapjá i kiveszi alóla E a eljárá leghigiénikusabbna nevezhető mer földde val egyesülé leghamarab történi meg A érckoporsó é dísze K.- használat csupá valláso szokásb é tradíciób ütközik d ne határozot parancsba Temetés szertartásná K.- lepelle vonjá be L Temető Temeté é Sírok

12728.h

CÍMSZ Kopor

SZÓCIK Kopors használa valószínűl egyiptomiakt ere legalá zsidós onn vehet az Bibl Genez említ ho József Egyiptomb koporsó tetté tradíc a tud vél ho ércb va vo Szót 1 Héber ú frigyszekrény mi K. óron-n nevezi fakopor használa ő zsi szoká amely m ókorb legrégi idő vezett vissz Eredetile ú látszi ho K. csup holtte távolab helyek va szállításán használta I esetbe ah megál mene közöns gyászszertartások megtartot Mo Kát 2 halott megtiszteltet vol hordszék mi vitt halott házb temető m nagyo megtiszteltetésn számítot mag halott ágy szállítottá e utób szoká csup tudósok gyakoroltá Í tett Hu holttestéve amely kise ágy s engedt ten inká há kapuj megnagyobbítottá ho ágy kivihess Mó Kát 2 Maimonid szeri holttest fakoporsó ke ten abb eltemetn Nachmanid azonb Bibl kitétel porb va por lesz támaszkodv ann s szerin teljesítés ír e ezé fakopor al tábláj holtte al kivett földn va átadásná legrégi időkt fog általáb gyalulatl fakopors használna amely orthodox összeszegezetlen hagyn s sír bocsátásk hátlapj kivesz alól eljár leghigiénikusabbn nevezhet me földd va egyesül leghamara történ me érckopors dísz K. használa csup vallás szokás tradíció ütközi n határozo parancsb Temeté szertartásn K. lepell vonj b Temet Temet Síro

12728.

CÍMS Kopo

SZÓCI Kopor használ valószínű egyiptomiak er legal zsidó on vehe a Bib Gene emlí h Józse Egyiptom kopors tett tradí tu vé h érc v v Szó Hébe frigyszekrén m K óron- nevez fakopo használ zs szok amel ókor legrég id vezet viss Eredetil látsz h K csu holtt távola helye v szállításá használt esetb a megá men közön gyászszertartáso megtarto M Ká halot megtisztelte vo hordszé m vit halot ház temet nagy megtiszteltetés számíto ma halot ág szállított utó szok csu tudóso gyakorolt tet H holttestév amel kis ág enged te ink h kapu megnagyobbított h ág kivihes M Ká Maimoni szer holttes fakopors k te ab eltemet Nachmani azon Bib kitéte por v po les támaszkod an szeri teljesíté í ez fakopo a táblá holtt a kivet föld v átadásn legrég idők fo általá gyalulat fakopor használn amel orthodo összeszegezetle hagy sí bocsátás hátlap kives aló eljá leghigiénikusabb nevezhe m föld v egyesü leghamar törté m érckopor dís K használ csu vallá szoká tradíci ütköz határoz parancs Temet szertartás K lepel von Teme Teme Sír

12728

CÍM Kop

SZÓC Kopo haszná valószín egyiptomia e lega zsid o veh Bi Gen eml Józs Egyipto kopor tet trad t v ér Sz Héb frigyszekré óron neve fakop haszná z szo ame óko legré i veze vis Eredeti láts cs holt távol hely szállítás használ eset meg me közö gyászszertartás megtart K halo megtisztelt v hordsz vi halo há teme nag megtisztelteté számít m halo á szállítot ut szo cs tudós gyakorol te holttesté ame ki á enge t in kap megnagyobbítot á kivihe K Maimon sze holtte fakopor t a elteme Nachman azo Bi kitét po p le támaszko a szer teljesít e fakop tábl holt kive föl átadás legré idő f által gyalula fakopo használ ame orthod összeszegezetl hag s bocsátá hátla kive al elj leghigiénikusab nevezh föl egyes leghama tört érckopo dí haszná cs vall szok tradíc ütkö határo paranc Teme szertartá lepe vo Tem Tem Sí

1272

CÍ Ko

SZÓ Kop haszn valószí egyiptomi leg zsi ve B Ge em Józ Egyipt kopo te tra é S Hé frigyszekr óro nev fako haszn sz am ók legr vez vi Eredet lát c hol távo hel szállítá haszná ese me m köz gyászszertartá megtar hal megtisztel hords v hal h tem na megtiszteltet számí hal szállíto u sz c tudó gyakoro t holttest am k eng i ka megnagyobbíto kivih Maimo sz holtt fakopo eltem Nachma az B kité p l támaszk sze teljesí fako táb hol kiv fö átadá legr id álta gyalul fakop haszná am ortho összeszegezet ha bocsát hátl kiv a el leghigiénikusa nevez fö egye legham tör érckop d haszn c val szo tradí ütk határ paran Tem szertart lep v Te Te S