12735.htm

CÍMSZÓ: Korda

SZEMÉLYNÉV: Korda Dezső

SZÓCIKK: "Korda, 1. Dezső, francia mérnök, szül. Kisbéren 1864 jan. 8. A budapesti műegyetemen tanult és nyert mérnöki oklevelet, majd a Délivasút társaság bécsi főműhelyében kapott alkalmazást, mint elektrotechnikus, de már 1887. Franciaországban a Compagnies des Fives-Lille főnöke lett, később pedig megalapította a Compagnie Générale d'Électrochimie-t. Ő kezdeményezte a ferrosziliciumnak villamos kemencében való gyártását. Tagja volt a párisi községtanácsnak, melyben jelentékeny szerepet tölt be régebb idő óta. Főbb szakmunkái: Magas feszültségű erőtér létesítése villamos kondenzátorokkal; Fényelőállítás szapora váltakozása áramokkal; Indukció közvetítésével működő kondenzátor; Multiplication de la fréquence des courants alternatifs."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2735. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12735.htm

CÍMSZÓ: Korda

SZEMÉLYNÉV: Korda Dezső

SZÓCIKK: Korda, 1. Dezső, francia mérnök, szül. Kisbéren 1864 jan. 8. A budapesti műegyetemen tanult és nyert mérnöki oklevelet, majd a Délivasút társaság bécsi főműhelyében kapott alkalmazást, mint elektrotechnikus, de már 1887. Franciaországban a Compagnies des Fives-Lille főnöke lett, később pedig megalapította a Compagnie Générale d'Électrochimie-t. Ő kezdeményezte a ferrosziliciumnak villamos kemencében való gyártását. Tagja volt a párisi községtanácsnak, melyben jelentékeny szerepet tölt be régebb idő óta. Főbb szakmunkái: Magas feszültségű erőtér létesítése villamos kondenzátorokkal; Fényelőállítás szapora váltakozása áramokkal; Indukció közvetítésével működő kondenzátor; Multiplication de la fréquence des courants alternatifs.

12735.ht

CÍMSZÓ Kord

SZEMÉLYNÉV Kord Dezs

SZÓCIKK Korda 1 Dezső franci mérnök szül Kisbére 186 jan 8 budapest műegyeteme tanul é nyer mérnök oklevelet maj Délivasú társasá bécs főműhelyébe kapot alkalmazást min elektrotechnikus d má 1887 Franciaországba Compagnie de Fives-Lill főnök lett későb pedi megalapított Compagni Général d'Électrochimie-t kezdeményezt ferrosziliciumna villamo kemencébe val gyártását Tagj vol páris községtanácsnak melybe jelentéken szerepe töl b régeb id óta Főb szakmunkái Maga feszültség erőté létesítés villamo kondenzátorokkal Fényelőállítá szapor váltakozás áramokkal Indukci közvetítéséve működ kondenzátor Multiplicatio d l fréquenc de courant alternatifs

12735.h

CÍMSZ Kor

SZEMÉLYNÉ Kor Dez

SZÓCIK Kord Dezs franc mérnö szü Kisbér 18 ja budapes műegyetem tanu nye mérnö oklevele ma Délivas társas béc főműhelyéb kapo alkalmazás mi elektrotechniku m 188 Franciaországb Compagni d Fives-Lil főnö let késő ped megalapítot Compagn Généra d'Électrochimie- kezdeményez ferrosziliciumn villam kemencéb va gyártásá Tag vo pári községtanácsna melyb jelentéke szerep tö rége i ót Fő szakmunká Mag feszültsé erőt létesíté villam kondenzátorokka Fényelőállít szapo váltakozá áramokka Indukc közvetítésév műkö kondenzáto Multiplicati fréquen d couran alternatif

12735.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko De

SZÓCI Kor Dez fran mérn sz Kisbé 1 j budape műegyete tan ny mérn oklevel m Déliva társa bé főműhelyé kap alkalmazá m elektrotechnik 18 Franciaország Compagn Fives-Li főn le kés pe megalapíto Compag Génér d'Électrochimie kezdeménye ferroszilicium villa kemencé v gyártás Ta v pár községtanácsn mely jelenték szere t rég ó F szakmunk Ma feszülts erő létesít villa kondenzátorokk Fényelőállí szap váltakoz áramokk Induk közvetítésé műk kondenzát Multiplicat fréque coura alternati

12735

CÍM K

SZEMÉLY K D

SZÓC Ko De fra mér s Kisb budap műegyet ta n mér okleve Déliv társ b főműhely ka alkalmaz elektrotechni 1 Franciaorszá Compag Fives-L fő l ké p megalapít Compa Géné d'Électrochimi kezdemény ferrosziliciu vill kemenc gyártá T pá községtanács mel jelenté szer ré szakmun M feszült er létesí vill kondenzátorok Fényelőáll sza váltako áramok Indu közvetítés mű kondenzá Multiplica fréqu cour alternat

1273SZEMÉL

SZÓ K D fr mé Kis buda műegye t mé oklev Déli tár főműhel k alkalma elektrotechn Franciaorsz Compa Fives- f k megalapí Comp Gén d'Électrochim kezdemén ferroszilici vil kemen gyárt p községtanác me jelent sze r szakmu feszül e létes vil kondenzátoro Fényelőál sz váltak áramo Ind közvetíté m kondenz Multiplic fréq cou alterna