12737.htm

CÍMSZÓ: Korein

SZEMÉLYNÉV: Korein Dezső

SZÓCIKK: Korein Dezső, fővárosi bizottsági tag, szül. Pápán 1870 aug. 6. iskolái elvégzése után a textilkereskedelmi pályára lépett. Szombathelyen sokáig volt az orthodox hitközség elnöke. Az orthodox politikában mint az Országos Orthodox Központi Bizottság tagja, vezető szerepet játszik. Egyetlen orthodox tagja a fővárosi bizottságnak s mint ilyen a zsidó altruista intézmények támogatását szorgalmazza. Egyik megszervezője és elnöke a Szombattartó Szövetségnek. Felekezeti és napilapokba számos cikket írt felekezeti és gazdasági kérdésekről. A Szombat-Almanach szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2737. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12737.htm

CÍMSZÓ: Korein

SZEMÉLYNÉV: Korein Dezső

SZÓCIKK: Korein Dezső, fővárosi bizottsági tag, szül. Pápán 1870 aug. 6. iskolái elvégzése után a textilkereskedelmi pályára lépett. Szombathelyen sokáig volt az orthodox hitközség elnöke. Az orthodox politikában mint az Országos Orthodox Központi Bizottság tagja, vezető szerepet játszik. Egyetlen orthodox tagja a fővárosi bizottságnak s mint ilyen a zsidó altruista intézmények támogatását szorgalmazza. Egyik megszervezője és elnöke a Szombattartó Szövetségnek. Felekezeti és napilapokba számos cikket írt felekezeti és gazdasági kérdésekről. A Szombat-Almanach szerkesztője.

12737.ht

CÍMSZÓ Korei

SZEMÉLYNÉV Korei Dezs

SZÓCIKK Korei Dezső főváros bizottság tag szül Pápá 187 aug 6 iskolá elvégzés utá textilkereskedelm pályár lépett Szombathelye sokái vol a orthodo hitközsé elnöke A orthodo politikába min a Országo Orthodo Központ Bizottsá tagja vezet szerepe játszik Egyetle orthodo tagj főváros bizottságna min ilye zsid altruist intézménye támogatásá szorgalmazza Egyi megszervezőj é elnök Szombattart Szövetségnek Felekezet é napilapokb számo cikke ír felekezet é gazdaság kérdésekről Szombat-Almanac szerkesztője

12737.h

CÍMSZ Kore

SZEMÉLYNÉ Kore Dez

SZÓCIK Kore Dezs főváro bizottsá ta szü Páp 18 au iskol elvégzé ut textilkereskedel pályá lépet Szombathely soká vo orthod hitközs elnök orthod politikáb mi Ország Orthod Közpon Bizotts tagj veze szerep játszi Egyetl orthod tag főváro bizottságn mi ily zsi altruis intézmény támogatás szorgalmazz Egy megszervező elnö Szombattar Szövetségne Felekeze napilapok szám cikk í felekeze gazdasá kérdésekrő Szombat-Almana szerkesztőj

12737.

CÍMS Kor

SZEMÉLYN Kor De

SZÓCI Kor Dez fővár bizotts t sz Pá 1 a isko elvégz u textilkereskede pály lépe Szombathel sok v ortho hitköz elnö ortho politiká m Orszá Ortho Közpo Bizott tag vez szere játsz Egyet ortho ta fővár bizottság m il zs altrui intézmén támogatá szorgalmaz Eg megszervez eln Szombatta Szövetségn Felekez napilapo szá cik felekez gazdas kérdésekr Szombat-Alman szerkesztő

12737

CÍM Ko

SZEMÉLY Ko D

SZÓC Ko De fővá bizott s P isk elvég textilkeresked pál lép Szombathe so orth hitkö eln orth politik Orsz Orth Közp Bizot ta ve szer játs Egye orth t fővá bizottsá i z altru intézmé támogat szorgalma E megszerve el Szombatt Szövetség Feleke napilap sz ci feleke gazda kérdések Szombat-Alma szerkeszt

1273

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K D főv bizot is elvé textilkereske pá lé Szombath s ort hitk el ort politi Ors Ort Köz Bizo t v sze ját Egy ort főv bizotts altr intézm támoga szorgalm megszerv e Szombat Szövetsé Felek napila s c felek gazd kérdése Szombat-Alm szerkesz