12741.htm

CÍMSZÓ: Korn

SZEMÉLYNÉV: Korn Fülöp

SZÓCIKK: "Korn Fülöp*, publicista, megh. Csenei (Torontál vm.) községben 1886 aug. 15. (Szinnyei Magyar írók élete szerint református, Bernstein A szabadságharc és a zsidók szerint zsidó születésű). 1848-ig könyvkereskedése volt a pozsonyi ghettóban. Amidőn ott a pogrom pusztított, az akkor alakult kivándorlási bizottság titkára lett, majd hitsorsosai, az ottani zsidók közt önkéntes csapatot toborozott, amely a horvátok elleni harcokban vett részt. K. résztvett a schwechati ütközetben, később százados lett s mint ilyen küzdött a szabadságharc legvégéig, mikor elmenekült Törökországba, onnan Angliába, azután Amerikába ment, ahol a magyarság érdekében publicisztikai tevékenységet fejtett ki. A német-francia háború alatt Stuttgartban a Kriegs Kurier c. lap segédszerkesztője volt. 1863-ban visszatért Magyarországba. Főbb munkái: Bibliotheca Hungarica. Vaterländische Bibliothek; Kreuzergeschichten; Ungarns Recht und Gesetz; Die neueste Chronik der Magyaren (Leipzig 1856); Die Sympathien für die Türken und die Antipathien gegen die Russen in Ungarn. Nebst wichtigen Briefen v. Kossuth (Magyaróvár 1878. Az itt közölt Kossuth-levelek nagyfontosságúak és máshol nem adattak ki); Einige Lichtstreifen über die dunkle Epoche der Waffenstreckung Görgeys und über den Magnatenmord an den Grafen E.v. Zichy-Vásonkeö.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2741. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12741.htm

CÍMSZÓ: Korn

SZEMÉLYNÉV: Korn Fülöp

SZÓCIKK: Korn Fülöp*, publicista, megh. Csenei Torontál vm. községben 1886 aug. 15. Szinnyei Magyar írók élete szerint református, Bernstein A szabadságharc és a zsidók szerint zsidó születésű . 1848-ig könyvkereskedése volt a pozsonyi ghettóban. Amidőn ott a pogrom pusztított, az akkor alakult kivándorlási bizottság titkára lett, majd hitsorsosai, az ottani zsidók közt önkéntes csapatot toborozott, amely a horvátok elleni harcokban vett részt. K. résztvett a schwechati ütközetben, később százados lett s mint ilyen küzdött a szabadságharc legvégéig, mikor elmenekült Törökországba, onnan Angliába, azután Amerikába ment, ahol a magyarság érdekében publicisztikai tevékenységet fejtett ki. A német-francia háború alatt Stuttgartban a Kriegs Kurier c. lap segédszerkesztője volt. 1863-ban visszatért Magyarországba. Főbb munkái: Bibliotheca Hungarica. Vaterländische Bibliothek; Kreuzergeschichten; Ungarns Recht und Gesetz; Die neueste Chronik der Magyaren Leipzig 1856 ; Die Sympathien für die Türken und die Antipathien gegen die Russen in Ungarn. Nebst wichtigen Briefen v. Kossuth Magyaróvár 1878. Az itt közölt Kossuth-levelek nagyfontosságúak és máshol nem adattak ki ; Einige Lichtstreifen über die dunkle Epoche der Waffenstreckung Görgeys und über den Magnatenmord an den Grafen E.v. Zichy-Vásonkeö.

12741.ht

CÍMSZÓ Kor

SZEMÉLYNÉV Kor Fülö

SZÓCIKK Kor Fülöp* publicista megh Csene Torontá vm községbe 188 aug 15 Szinnye Magya író élet szerin református Bernstei szabadsághar é zsidó szerin zsid születés 1848-i könyvkereskedés vol pozsony ghettóban Amidő ot pogro pusztított a akko alakul kivándorlás bizottsá titkár lett maj hitsorsosai a ottan zsidó köz önkénte csapato toborozott amel horváto ellen harcokba vet részt K résztvet schwechat ütközetben későb százado let min ilye küzdöt szabadsághar legvégéig miko elmenekül Törökországba onna Angliába azutá Amerikáb ment aho magyarsá érdekébe publicisztika tevékenysége fejtet ki német-franci hábor alat Stuttgartba Krieg Kurie c la segédszerkesztőj volt 1863-ba visszatér Magyarországba Főb munkái Bibliothec Hungarica Vaterländisch Bibliothek Kreuzergeschichten Ungarn Rech un Gesetz Di neuest Chroni de Magyare Leipzi 185 Di Sympathie fü di Türke un di Antipathie gege di Russe i Ungarn Nebs wichtige Briefe v Kossut Magyaróvá 1878 A it közöl Kossuth-levele nagyfontosságúa é másho ne adatta k Einig Lichtstreife übe di dunkl Epoch de Waffenstreckun Görgey un übe de Magnatenmor a de Grafe E.v Zichy-Vásonkeö

12741.h

CÍMSZ Ko

SZEMÉLYNÉ Ko Fül

SZÓCIK Ko Fülöp publicist meg Csen Toront v községb 18 au 1 Szinny Magy ír éle szeri reformátu Bernste szabadságha zsid szeri zsi születé 1848- könyvkereskedé vo pozson ghettóba Amid o pogr pusztítot akk alaku kivándorlá bizotts titká let ma hitsorsosa otta zsid kö önként csapat toborozot ame horvát elle harcokb ve rész résztve schwecha ütközetbe késő század le mi ily küzdö szabadságha legvégéi mik elmenekü Törökországb onn Angliáb azut Ameriká men ah magyars érdekéb publicisztik tevékenység fejte k német-franc hábo ala Stuttgartb Krie Kuri l segédszerkesztő vol 1863-b visszaté Magyarországb Fő munká Bibliothe Hungaric Vaterländisc Bibliothe Kreuzergeschichte Ungar Rec u Geset D neues Chron d Magyar Leipz 18 D Sympathi f d Türk u d Antipathi geg d Russ Ungar Neb wichtig Brief Kossu Magyaróv 187 i közö Kossuth-level nagyfontosságú másh n adatt Eini Lichtstreif üb d dunk Epoc d Waffenstrecku Görge u üb d Magnatenmo d Graf E. Zichy-Vásonke

12741.

CÍMS K

SZEMÉLYN K Fü

SZÓCI K Fülö publicis me Cse Toron község 1 a Szinn Mag í él szer reformát Bernst szabadságh zsi szer zs szület 1848 könyvkeresked v pozso ghettób Ami pog pusztíto ak alak kivándorl bizott titk le m hitsorsos ott zsi k önkén csapa toborozo am horvá ell harcok v rés résztv schwech ütközetb kés száza l m il küzd szabadságh legvégé mi elmenek Törökország on Angliá azu Amerik me a magyar érdeké publiciszti tevékenysé fejt német-fran háb al Stuttgart Kri Kur segédszerkeszt vo 1863- visszat Magyarország F munk Biblioth Hungari Vaterländis Biblioth Kreuzergeschicht Unga Re Gese neue Chro Magya Leip 1 Sympath Tür Antipath ge Rus Unga Ne wichti Brie Koss Magyaró 18 köz Kossuth-leve nagyfontosság más adat Ein Lichtstrei ü dun Epo Waffenstreck Görg ü Magnatenm Gra E Zichy-Vásonk

12741

CÍM

SZEMÉLY F

SZÓC Fül publici m Cs Toro közsé Szin Ma é sze reformá Berns szabadság zs sze z szüle 184 könyvkereske pozs ghettó Am po pusztít a ala kivándor bizot tit l hitsorso ot zs önké csap toboroz a horv el harco ré részt schwec ütközet ké száz i küz szabadság legvég m elmene Törökorszá o Angli az Ameri m magya érdek publiciszt tevékenys fej német-fra há a Stuttgar Kr Ku segédszerkesz v 1863 vissza Magyarorszá mun Bibliot Hungar Vaterländi Bibliot Kreuzergeschich Ung R Ges neu Chr Magy Lei Sympat Tü Antipat g Ru Ung N wicht Bri Kos Magyar 1 kö Kossuth-lev nagyfontossá má ada Ei Lichtstre du Ep Waffenstrec Gör Magnaten Gr Zichy-Váson

1274SZEMÉL

SZÓ Fü public C Tor közs Szi M sz reform Bern szabadsá z sz szül 18 könyvkeresk poz ghett A p pusztí al kivándo bizo ti hitsors o z önk csa toboro hor e harc r rész schwe ütköze k szá kü szabadsá legvé elmen Törökorsz Angl a Amer magy érde publicisz tevékeny fe német-fr h Stuttga K K segédszerkes 186 vissz Magyarorsz mu Biblio Hunga Vaterländ Biblio Kreuzergeschic Un Ge ne Ch Mag Le Sympa T Antipa R Un wich Br Ko Magya k Kossuth-le nagyfontoss m ad E Lichtstr d E Waffenstre Gö Magnate G Zichy-Váso